Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 156/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013

Platnosť od: 30.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 156/2008 účinný od 01.05.2008 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 156/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z., vyhlášky č. 9/2005 Z. z. a vyhlášky č. 613/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písmeno a) znie:

„a)
maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3 zákona,“.

2.
V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa § 32 ods. 2 písm. g) a h) zákona,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

3.
V § 1 písm. c) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
4.
V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie,“.
5.
§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b zákona.“.

6.
Nadpis § 2 znie:

„Maximálna výška poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu“.

7.
V § 2 úvodnej vete sa za slová „so sprostredkovaním zamestnania za úhradu“ vkladajú slová „od fyzickej osoby“ a v písmenách a) a b) sa slová „z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu“ nahrádzajú slovami „z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu“.
8.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a
Podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca
(1)
Podrobnosťami sledovania procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona sú tieto údaje:
a)
dátum nástupu do zamestnania,

b)
informácie o spôsobe získania zamestnania alebo o type aktívneho opatrenia na trhu práce použitého na jeho získanie,

c)
druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d)
trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

e)
číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

f)
dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím 12 mesiacov od nástupu do zamestnania.

(2)
Podrobnosťami sledovania procesu uľahčenia adaptácie zamestnanca v novom zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. h) zákona sú údaje o druhu a rozsahu informačných a poradenských služieb poskytnutých zamestnávateľovi počas obdobia 12 mesiacov od nástupu uchádzača o zamestnanie do zamestnania.“.

9.
V § 3 ods. 1 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
10.
V § 3 ods. 2 sa suma „700 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.
11.
§ 4 sa vypúšťa.
12.
§ 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5
Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie okrem údajov podľa § 33 ods. 1 zákona obsahuje tieto ďalšie údaje:
a)
dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)
dátum začatia a dátum skončenia
1.
zamestnania,

2.
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

3.
sústavnej prípravy na povolanie,

4.
osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

5.
osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

6.
dočasnej pracovnej neschopnosti,

7.
invalidity,

8.
výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo uloženia inej sankcie podľa osobitného predpisu,1) ktorá trvala najmenej šesť mesiacov,

9.
ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

10.
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru občana, ktorý je so zamestnávateľom v súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo v súdnom spore o zrušenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,

11.
vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

c)
stupeň a odbor školského vzdelania,

d)
ďalšie zručnosti uchádzača o zamestnanie, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,

e)
číslo a názov posledného zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností v poslednom zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

f)
výšku hrubej mesačnej mzdy alebo platu v poslednom zamestnaní,

g)
dôvod skončenia pracovného pomeru podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona,

h)
informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

i)
informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,

j)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,

k)
informácie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona,

l)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

m)
obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu nároku na materské,

n)
vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti,

o)
vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v hmotnej núdzi,

p)
vznik nároku na aktivačný príspevok, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania aktivačného príspevku,

r)
termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 5 a 7 zákona,

s)
druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) alebo agentom pre pracovné miesta v členení podľa § 32 ods. 5 zákona,

t)
informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) a § 43 ods. 7 zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné podľa § 43 ods. 10, § 46 ods. 6, § 49a ods. 8 písm. a) a b) a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

u)
informácie o poskytnutých príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ods. 9, § 49a ods. 8 písm. c) a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto príspevkov,

v)
informácie o poskytnutej dávke podľa § 48b zákona počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,

w)
informácie o poskytnutých náhradách na poistenie podľa § 49a ods. 8 písm. d) a e) zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

x)
informácie o poskytnutých príspevkoch uchádzačovi o zamestnanie podľa § 49a ods. 6, § 51 ods. 5 a § 52a ods. 3 zákona,

y)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, § 46, § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 55a, § 56 a 57 zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,

z)
informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 46 ods. 4, § 49 ods. 2, § 50 ods. 1, § 50a ods. 1, § 50c ods. 1, § 51a ods. 2, § 52 ods. 5, § 52a ods. 4, § 53 ods. 1, § 53a ods. 1, § 53b ods. 1, § 55a ods. 7, § 56 ods. 1, § 56a ods. 1, § 57 ods. 1, § 57a ods. 1, § 59 ods. 1 a § 60 ods. 1 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto príspevkov,

aa) informácie o vyslaní uchádzača o zamestnanie na projekty a programy vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona alebo aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona vrátane počtu vyslaní,
ab) informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na projektoch a programoch podľa § 54 zákona a na projektoch a programoch realizovaných mimo územia Slovenskej republiky,
ac) dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 31 a 32 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

13.
V § 6 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.
14.
V § 6a ods. 1 písm. d) sa odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1 označuje ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
15.
V § 6a ods. 3 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
16.
V § 7 písmeno k) znie:

„k)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, 46 a § 55a zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,“.

17.
V § 7 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) až n), ktoré znejú:

„l)
informácie o poskytnutých náhradách časti cestovných výdavkov podľa § 43 ods. 7 zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné podľa § 43 ods. 10, § 46 ods. 7 a § 55a ods. 8 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

m)
informácie o príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 11, § 46 ods. 9 a § 55a ods. 8 zákona poskytnutých úradom,

n)
informácie o príspevkoch podľa § 46 ods. 5 a § 55a ods. 7 zákona poskytnutých úradom,“.

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená o) a p).

18.
V § 8 ods. 1 sa slová „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovom „Úrad“.
19.
V § 8 odsek 3 znie:

„(3)
Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných podmienok na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest
a)
vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,

b)
na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona,

c)
dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.“.

20.
§ 9 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
21.
V § 10 ods. 1 sa slová „vo výške 700 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume 800 Sk“.
22.
V § 10 ods. 2 sa suma „1 200 Sk“ nahrádza sumou „1 300 Sk“ a suma „900 Sk“ sa nahrádza sumou „1 000 Sk“.
23.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností
Evidencia administratívnych činností podľa § 65b zákona obsahuje
a)
zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce,

b)
názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b zákona alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby podľa § 65b zákona,

c)
dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

d)
informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

e)
informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Viera Tomanová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore