Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 26/2011 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 10.02.2011
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 26/2011 účinný od 15.02.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 26/2011 s účinnosťou od 15.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Chočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Bešeňová, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 16 817,5000 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

a)

vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika ...

c)

realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore