Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 23/2013 účinný od 01.02.2013 do 30.04.2014

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Účinnosť do: 30.04.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 23/2013 účinný od 01.02.2013 do 30.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 23/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označuje ako piaty až siedmy bod.

2.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

„§ 1a (1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva výkazom preddavkov na poistné (ďalej ...

3.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4.

V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o platiteľa dividend, ...

5.

V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o platiteľa ...

6.

V § 5 ods. 14 sa slová „prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.

7.

V § 7 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 7“.

8.

V § 8 ods. 2 sa slová „prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 8“.

9.

V § 12 ods. 3 sa slová „prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 9“.

10.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Prílohy č. 1 až 5 sa prvýkrát použijú v mesiaci február 2013 za mesiac január 2013.“. ...

11.

Pred prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1 až 5, ktoré znejú:

„Príloha č. 1k vyhláške č. 130/2012 Z. z. VÝKAZ ZAMESTNÁVTEĽA V LISTINNEJ PODOBE Prevziať ...

Doterajšie prílohy č. 1 až 4 sa označujú ako prílohy č. 6 až 9.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore