Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 15.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 2/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, umiestňovanie jedlého obilia a mlynských výrobkov z obilia na trh a na manipuláciu s nimi.

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na obilie určené na výrobu múky, škrobu, lepku, sladu, liehu a liehovín a na kŕmne obilie a osivá obilnín.

§ 2 - Dovolená chyba
(1)

Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia1) jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, ktorý nie je označený symbolom „e“,2) pri jeho balení u výrobcu alebo v baliarni je najviac 1,5 %.

(2)

Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, do konca minimálnej trvanlivosti výrobkov, pri ich skladovaní a po ich umiestnení na trh je uvedená v prílohe č. 1.

§ 3 - Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

jedlým obilím vyzreté zrná obilnín, ktoré sú po vymlátení a ďalších úpravách vhodné na priamu ľudskú spotrebu,

b)

cudzím pachom jedlého obilia neprirodzený pach obilia, ktorý obmedzuje jeho použiteľnosť napríklad: hnilobný pach, rozkladný pach, plesňový pach, kvasný pach, zatuchnutý pach, pach po chemickom ošetrení; rozlišuje sa slabý stupeň, stredný stupeň a silný stupeň cudzieho pachu obilia,

c)

klíčivosťou jedlého obilia podiel počtu zŕn schopných vytvoriť morfologické znaky klíčenia v určenom čase za podmienok predpísaných príslušnou metódou k celkovému počtu zŕn,

d)

nečistotami nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilia; medzi nečistoty patria

1.

zlomky zŕn, ktorými sa rozumejú všetky mechanicky poškodené zrná, bez ohľadu na veľkosť poškodenia zrna, ktorých jadro (endosperm) je čiastočne odkryté, zrná poškodené pri mlátení a zrná bez klíčkov,

2.

zrnové nečistoty

2.1. scvrknuté zrná, ktorými sa rozumejú zrná, ktoré po odstránení všetkých nežiaducich zložiek nečistôt prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi určenej šírky, ako sú zrná poškodené mrazom a nedozreté (zelené) zrná,

2.2. zrná iných obilnín,

2.3. zrná poškodené škodcami, ktorými sa rozumejú zrná vyžraté škodcami alebo zrná napadnuté hmyzom,

2.4. zrná poškodené teplom, ktorými sa rozumejú zrná poškodené sušením vykazujúce zrejmú zmenu farby obalu (oplodia) s neporušeným jadrom (endospermom),

2.5. zrná so zmenenou farbou obalu klíčka do hneda až hnedo-čierna, klíček však neklíči,

3.

škvrnité zrná sfarbené do hneda až do hnedo-čierna na inom mieste ako na klíčku; medzi škvrnité zrná sa zaraďujú aj fuzariózne zrná, ktoré majú osemenie napadnuté hubou Fusarium mycelium, sú mierne scvrknuté, vráskovité, majú nepravidelné škvrny ružové alebo biele s nejasne ohraničeným okrajom,

4.

naklíčené zrná, ktoré majú zreteľné zmeny uľahčujúce odlíšenie klíčiaceho zrna od ostatného zrna a na ktorých je viditeľný korienok alebo klíček,

5.

ostatné nežiaduce zložky

5.1. cudzie semená, ktorými sa rozumejú semená všetkých kultúrnych rastlín a divo rastúcich rastlín iných ako zrná obilnín vrátane škodlivých semien,

5.2. poškodené zrná, ktorými sa rozumejú zrná s narušeným jadrom, ktoré nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, ako sú zrná poškodené teplom s porušeným jadrom a zrná, ktorých obal je sfarbený do sivohneda až čierna a prierez je sfarbený do žltosiva až hnedočierna,

5.3. cudzorodé zložky, a to

5.3.1. materiál, ktorý zostane na site s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 3,5 mm, okrem zŕn iných obilnín a predovšetkým veľkých zŕn základnej obilniny,

5.3.2. materiál, ktorý prepadne sitom s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 1,0 mm, ako sú kamienky, piesok, mŕtve škodce a ich časti, časti stebiel a iné, ktoré prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 3,5 mm a zachytia sa na site s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 1,0 mm,

5.3.3. plevy,

5.3.4. námeľ, ktorým sa rozumie zrno premenené na sklerócium huby kyjaničky purpurovej (Clavices purpurea Fries.) v tvare podlhovastého čierneho telieska,

e)

škodlivými semenami jedovaté a zdraviu škodlivé semená burín, a to kúkoľ poľný (Agrostemma githago L.), hlaváčik letný (Adonis aestivalis L.), čermeľ roľný (Malampyrum arvense L.), štrkač (Rhinathus L.), stoklas obilný (Bromus secalius L.), mätonoh mámivý (Lolium temulentum L.), ricín obyčajný (Ricinus vulgaris L.), lipkavec obyčajný (Galium aparine L.), rozmnožovacie cibuľky divorastúcich cesnakov (napríklad cesnak guľovitý (Allium rotundum L.), cesnak guľatohlavý (Allium sphaerocephalum L.), cesnak poľný (Allium vineale L.) a zrná napadnuté chorobami alebo škodcami, ako sú námeľ, háďatko pšeničné (Tylenchus tritici Bauer), chlamydospóry (sneťové gulôčky) sneti mazľavej (rod Tillitia), sklerócie (hľuzenky), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum Lib.),

f)

múkou mlynský výrobok obsahujúci endosperm získaný mletím zrna obilnín a triedením podľa veľkosti častíc a množstva minerálnych látok,

g)

mlynskou múčnou zmesou zmes múk z rôznych druhov zrna obilnín alebo olejnín a iných zložiek,

h)

instantným mlynským výrobkom mlynsky výrobok získaný špeciálnym technologickým postupom, určený na ľudskú spotrebu bez tepelnej úpravy.

§ 4 - Požiadavky na jedlé obilie
(1)

Požiadavky na kvalitu jedlého obilia, okrem ryže, sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Požiadavky na kvalitu ryže sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Organoleptické požiadavky na ryžu sú:

a)

vzhľad zdravého a čistého zrna rovnakého druhu,

b)

farba

1.

biela, krémová až bledošedá, ak ide o ryžu výberovú,

2.

biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu I. triedy kvality a II. triedy kvality.

(4)

Organoleptické požiadavky na ryžu po tepelnej úprave sú:

a)

farba

1.

biela až krémová, ak ide o ryžu výberovú,

2.

biela, krémová až bledožltá, ak ide o ryžu I. triedy kvality,

3.

biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu II. triedy kvality,

b)

varivosť, rovnomerne uvarená.

(5)

Ako príslušný druh jedlého obilia možno označiť obilie, ktoré obsahuje najmenej 98 % hmotnosti (ďalej len „% hmot.“) príslušného druhu obilia zbaveného nečistôt. Obilie, ktoré obsahuje menej ako 98 % hmot. príslušného druhu obilia, môže byť označené ako zmes obilia.

(6)

Jedlé obilie nesmie javiť známky kazenia činnosťou mikroorganizmov, plesní alebo inou biologickou činnosťou, ako je klíčenie. Jedlé obilie musí byť zrelé, zdravé, čisté, bez cudzích pachov a cudzích príchutí a nepoškodené zberom ani pozberovou úpravou.

(7)

V jedlom obilí sa nesmú vyskytovať škodcovia v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.

§ 5 - Označovanie jedlého obilia
(1)

Jedlé obilie možno členiť a označovať ako

a)

pšenica

1.

pšenica letná (Triticum aestivum L.),

2.

pšenica tvrdá (Triticum durum Desf.),

3.

pšenica špalda (Triticum spelta L.),

b)

raž siata (Secale cereale L.),

c)

jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.),

d)

ovos nahý (Avena nuda L.),

e)

proso siate (Panicum miliaceum L.),

f)

cirok dvojfarebný (Sorghum bicolo L.),

g)

kukurica (Zea mays L.)

1.

kukurica konský zub (Zea mays, convarieta dentiformis Koern.),

2.

kukurica pukancová (Zea mays, convarieta everta Stumt.),

3.

kukurica cukrová (Zea mays, convarieta saccharata Koern.),

h)

ryža siata (Oryza sativa L.)

1.

ryža dlhozrnná; zrno je v priemere 6 mm dlhé a pomer jeho dĺžky a šírky je väčší ako 3,

2.

ryža strednozrnná; priemerná dĺžka zrna je najmenej 5,2 mm a najviac 6 mm a pomer jeho dĺžky a šírky je 2 až 3,

3.

ryža guľatozrnná; zrno je v priemere menej ako 5,2 mm dlhé a pomer dĺžky a šírky zrna je menší ako 2,

i)

pseudoobilniny

1.

pohánka jedlá (Phagopyrum esculentum Monch.),

2.

kultúrne druhy láskavca (Amaranthus cruentus L., Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L.).

(2)

Ryža a ryža predvarená sa podľa spôsobu spracovania označuje ako

a)

lúpaná; zrná ryže zbavené všetkých častí oplodia a osemenia a čiastočne i klíčkov,

b)

pololúpaná; zrná ryže zbavené vrchnej šupky,

c)

nelúpaná; vymlátené nelúpané obilky ryže s celistvou vrchnou šupkou.

(3)

Ryža sa podľa triedy kvality označuje ako

a)

výberová trieda kvality,

b)

I. trieda kvality,

c)

II. trieda kvality.

(4)

V názve ryže alebo v jeho blízkosti možno uviesť tvar zrna, triedu kvality a spôsob spracovania alebo technologickej úpravy.

(5)

Ak ide o predvarenú ryžu, v označení musí byť uvedený aj návod na prípravu.

§ 6 - Požiadavky na mlynské výrobky
(1)

Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov sú uvedené v prílohách č. 4 až 9.

(2)

Múka, mlynská múčna zmes a instantný mlynský výrobok môže mať vlhkosť najviac 15 % hmot.

(3)

Múka sa nesmie chemicky bieliť.

§ 7 - Členenie mlynských výrobkov

Členenie mlynských výrobkov je uvedené v prílohe č. 10.

§ 8 - Označovanie mlynských výrobkov
(1)

V názve mlynských výrobkov sa musí uviesť začlenenie do trhového druhu podľa prílohy č. 10.

(2)

V označení mlynskej múčnej zmesi a v označení instantného mlynského výrobku sa musí uviesť odporúčaný spôsob ich použitia a návod na ich prípravu.

(3)

Mlynský výrobok z tvrdej pšenice sa musí označiť slovami „z tvrdej pšenice“.

§ 9 - Prechodné ustanovenie

Jedlé obilie a mlynské výrobky, ktoré boli vyrobené podľa predpisov platných do 31. januára 2014 možno umiestňovať na trh až do 31. januára 2015.

§ 10

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

§ 11 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa prvý, druhý a tretí oddiel výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia (oznámenie č. 360/2005 Z. z.).

§ 12 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  DOVOLENÉ ZÁPORNÉ CHYBY SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA PRE JEDLÉ OBILIE A VÝROBKY Z OBILIA

  Hmotnosť výrobku[g] Dovolená záporná chyba[% hmot.]
  do 1 000 -5
  od 1 001 do 2 500 -3
  nad 2 500 -2

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU JEDLÉHO OBILIA

  Ukazovateľ kvality Druh jedlého obilia
  Pšenica letná Pšenicatvrdá Pšenicašpalda Ražsiata Jačmeňsiaty Ovosnahý Prososiate Cirokdvojfarebný Kukuricakonský zub Kukuricapukancová Kukuricacukrová Pohánkajedlá Láskavec
  Klíčivosť1)najmenej [% hmot.] 98 98 98 98 98 98 98 98 98
  HTZ2)najmenej [gram] 46 40 35 40 40 24 5 30 250 170 170 20 0,69
  Číslo poklesu3)najmenej [sekunda] 250 250 250 200
  Vlhkosťnajviac [% hmot.] 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14
  Bielkovinynajmenej [% hmot.] 11 11 11 10 11 10 9 8 9,5 10 10 9 18
  Nečistoty4)najviac [% hmot.] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  Zvyšok nad sitom2,2  22 mmnajmenej [% hmot.] 98
  Zvyšok nad sitom1,8  22 mm,najmenej [% hmot.] 70

  1)

  Podiel klíčiacich zŕn k celkovému počtu skúšaných zŕn.

  2)

  Hmotnosť tisíc zŕn.

  3)

  Doba poklesu telieska.

  4)

  Nečistoty okrem zŕn napadnutých fuzariózou a škodlivých semien.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU RYŽE

  Ukazovateľ kvality Trieda kvality
  Výberovákvalita I. triedakvality II. triedakvality
  Vlhkosť najviac [% hmot.] 15 15 15
  Celé zrná najmenej [% hmot.] 70
  Množstvo zlomkov zrna ryže*najviac [% hmot.]   – dlhozrnná ryža   – strednozrnná ryža     a guľatozrnná ryža  106  2016  4030
  Počet zŕn nelúpanej ryže v kg, najviac [kusy]   – dlhozrnná ryža   – strednozrnná ryža     a guľatozrnná ryža  105  2525  4040
  Množstvo chybných zŕn ryže**celkom, najviac [% hmot.]– z toho zŕn pololúpanej ryže 30,5 101 155
  Cudzie semená a poškodené semená najviac [% hmot.] 0,7 1 2
  Cudzorodé zložky najviac [% hmot.] 0,2 0,2 0,2

  *

  Zlomkami zrna ryže časti zŕn ryže menšie ako tri štvrtiny priemernej dĺžky celého zrna.

  **

  Chybné zrná lúpanej ryže sú zrná

  1.

  nezrelé a nevyvinuté, zelenasté alebo zelené,

  2.

  kriedovo biele, ktoré nie sú sklovité a tlakom sa rozpadajú na biely prášok,

  3.

  neprimerane sfarbené do žlta, žlté, hnedé, sfarbené do čierna a červené.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA PŠENICE

  Trhový druh Vlhkosť najviac[% hmot.] Popol1) v sušine najviac[% hmot.] Mokrý lepok2) v sušine najmenej[% hmot.] Číslo poklesu najmenej[s]
  Pšeničná krupica detská dehydrovanáPšeničná krupica jemná dehydrovanáPšeničná krupica jemnáPšeničná krupica hrubáPšeničná múka polohrubá výberováPšeničná múka hrubá Zlatý klasPšeničná múka hladká špeciál 00 ExtraPšeničná múka hladká T 650Pšeničná múka chlebováPšeničná múka celozrnná špeciál stredná3)Pšeničná múka Graham4)Pšeničná múka SemolinaPšeničná múka Semolina GrahamPšeničné klíčky5)Pšeničné klíčky dehydrovanéPšeničné otruby špeciálne6) 12121515151515151515151515141215 0,480,480,480,480,50,50,60,781,22,352,3511,85,55,56,2 neustanovuje saneustanovuje saneustanovuje saneustanovuje sa242224262722neustanovuje sa2825neustanovuje saneustanovuje saneustanovuje sa neustanovuje saneustanovuje saneustanovuje saneustanovuje sa170170170170180neustanovuje saneustanovuje sa220180neustanovuje saneustanovuje saneustanovuje sa

  1)

  Popolom sa rozumie množstvo minerálnych látok v mlynských výrobkoch.

  2)

  Mokrým lepkom sa rozumie podiel vo vode nerozpustných pšeničných bielkovín.

  3)

  Celozrnnou múkou sa rozumie mlynský výrobok s vyšším podielom obalových častíc získaný viacstupňovým mletím zrna obilnín po odstránení klíčka.

  4)

  Pšeničnou múkou Graham sa rozumie mlynský výrobok získaný mletím celého zrna obilnín v jednom stupni.

  5)

  Klíčkami sa rozumie mlynský výrobok obsahujúci zárodky budúcej rastliny zrna obilnín spolu so škrobnatými časťami zrna a s jemnými obalovými časťami prichytenými na klíčkoch.

  6)

  Otrubami sa rozumie mlynský výrobok obsahujúci vonkajšie obaly zrna a časti zrna obilnín, z ktorých bola odstránená podstatná časť vnútra zrna.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA RAŽE

  Trhový druh Vlhkosťnajviac[% hmot.] Popol v sušine najviac[% hmot.] Číslo poklesu najmenej[s]
  Ražná múka celozrnná strednáRažná múka výražkováRažná múka chlebová 151515 20,651 90110110

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA OVSA

  Trhový druh Vlhkosť najviac[% hmot.] Popol v sušine najviac[% hmot.]
  Ovsená múka celozrnná jemná výberováOvsené krúpy1)Ovsené otruby 13,514,514,5 3,53,54,5

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA KUKURICE

  Trhový druh Vlhkosť najviac[% hmot.] Popol v sušine najviac[% hmot.]
  Kukuričná múkaKrupica kukuričná špeciál 1515 0,90,9

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA JAČMEŇA

  Trhový druh Vlhkosť najviac[% hmot.] Čierne vločkynajviac[% hmot.] Pluchy a nelúpané zrná najviac[% hmot.]
  Jačmenné vločky hrubéJačmenné vločky jemné 1414 0,50,5 0,20,2

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZRNITOSŤ1) MLYNSKÝCH VÝROBKOV Z OBILIA

  1) Zrnitosťou sa rozumie pomerné zastúpenie častíc určitej veľkosti v mlynskom výrobku.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.

  ČLENENIE MLYNSKÝCH VÝROBKOV

  P. č. Mlynský výrobok Skupina Podskupina Trhový druh
  1. Zo zrnapotravinárskej pšenice letnej alebo pšenice špaldy krupica jemná Pšeničná krupica detská dehydrovaná
  Pšeničná krupica jemná dehydrovaná
  Pšeničná krupica jemná
  hrubá Pšeničná krupica hrubá
  múka hrubá Pšeničná múka hrubá Zlatý klas
  polohrubá Pšeničná múka polohrubá výberová
  hladká Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra
  Pšeničná múka hladká T 650
  Pšeničná múka chlebová
  celozrnná Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná
  Pšeničná múka Graham
  klíčky Pšeničné klíčky
  Pšeničné klíčky dehydrované
  otruby Pšeničné otruby špeciálne
  vločky neochutené Pšeničné vločky jemné
  Pšeničné vločky hrubé
  ochutené Pšeničné vločky jemné
  Pšeničné vločky hrubé
  2. Zo zrnapotravinárskej raže múka celozrnná Ražná múka celozrnná stredná
  výražková Ražná múka výražková
  chlebová Ražná múka chlebová
  vločky neochutené Ražné vločky jemné
  Ražné vločky hrubé
  ochutené Ražné vločky jemné
  Ražné vločky hrubé
  3. Zo zrna tvrdej pšenice múka polohrubá Pšeničná múka Semolina
  celozrnná Pšeničná múka Semolina Graham
  4. Zo zrnapotravinárskeho ovsa múka celozrnná Ovsená múka celozrnná jemná výberová
  vločky neochutené Ovsené vločky výberové
  Ovsené vločky hrubé
  Ovsené vločky jemné
  ochutené Ovsené vločky výberové
  Ovsené vločky hrubé
  Ovsené vločky jemné
  krúpy Ovsené krúpy
  otruby Ovsené otruby
  5. Zo zrnapotravinárskej kukurice múka Kukuričná múka
  krupica Krupica kukuričná špeciál
  6. Zo zrnapotravinárskeho jačmeňa krúpy Jačmenné krúpy malé
  Jačmenné krúpy stredné
  Jačmenné krúpy veľké
  Perličky
  Lámanka
  vločky neochutené Jačmenné vločky jemné
  Jačmenné vločky hrubé
  ochutené Jačmenné vločky jemné
  Jačmenné vločky hrubé
  7. Zo zrna prosa pšeno Lúpané leštené zrno pšena
  8. Z pohánky múka Pohánková múka
  vločky Pohánkové vločky
  9. Iné mlynské múčne zmesi
  instantné obilnévýrobky

Poznámky

 • 1)

  § 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

Načítavam znenie...
MENU
Hore