Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z. 161/2008 účinný od 01.05.2008 do 14.04.2012

Platnosť od: 01.05.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 14.04.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z. 161/2008 účinný od 01.05.2008 do 14.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 161/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, ...

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a ...

3.

V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona, ...

4.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) v čase, keď sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až m), o) až r) zákona a ...

5.

V § 2 ods. 4 úvodná veta znie:

„Vzor tlačiva ročného zúčtovania poistného (typ C) podľa odseku 3 sa používa aj pre poistenca, ...

6.

V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“ nahrádzajú ...

7.

V § 2 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

„a) v roku 2007 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona ...

8.

V § 2 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol najmenej ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

9.

V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) v roku 2007 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona a ...

10.

V § 2 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 6 zákona ...

11.

V § 2 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v rozhodujúcom období úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 7 zákona bol nižší ...

12.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:

„§ 13b Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ...

13.

Prílohy č. 1 až 19 znejú:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Ivan Valentovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore