Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z. 152/2022 účinný od 02.05.2022

Platnosť od: 02.05.2022
Účinnosť od: 02.05.2022
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z. 152/2022 účinný od 02.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 152/2022 s účinnosťou od 02.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. w) zákona č. 305/2005 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou ...

1.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru (1) Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru podľa ...

2.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 103/2018 Z. z. - Vzor úradného záznamu z informatívneho ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore