Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 147/2013 účinný od 01.06.2015

Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2015
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 147/2013 s účinnosťou od 01.06.2015 na základe 100/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach1) ...

(2)

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných ...

(3)

Táto vyhláška sa vzťahuje na práce vykonávané pri záchrane osoby na stavenisku2) v nevyhnutnom rozsahu, ...

(4)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na

a)
stavebné práce vykonávané v podzemí pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom,4) ...
b)
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako ...
c)
strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce podľa osobitného ...
§ 2
Základné definície

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

bezpečnostným opatrením opatrenie, prostredníctvom ktorého sa pri stavebných prácach technickým spôsobom ...

b)

inžinierskymi sieťami cestná, železničná, vodná a iná dopravná sieť, vodovodná, kanalizačná, energetická, ...

c)

nebezpečným dosahom maximálny dosah pracovného zariadenia stavebného stroja alebo zariadenia (ďalej ...

d)

ohrozeným priestorom priestor, v ktorom nemožno vylúčiť poškodenie zdravia osoby v dôsledku ohrozenia ...

e)

osobou vykonávajúcou stavebné práce fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva stavebné práce,

f)

prácou nad sebou práca, pri ktorej môže byť osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená stavebnými prácami ...

g)

prácou v sťažených podmienkach práca v stiesnených priestoroch, v uzavretých priestoroch, v extrémnych ...

h)

prácou s osobitným nebezpečenstvom práca podľa osobitného predpisu7) alebo práca, pri ktorej sa riziko ...

i)

prácou súvisiacou so stavebnými prácami činnosť, ktorá bezprostredne súvisí so stavebnými prácami, a ...

j)

prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, ...

k)

stálym dozorom nepretržité sledovanie stavu pracoviska a činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce ...

l)

stavebnými prácami v mimoriadnych podmienkach stavebné práce vykonávané súbežne s inými ako stavebnými ...

m)

udržiavacími prácami práce, ktorými sa objekty, budovy, konštrukcie a ich časti udržiavajú v prevádzkyschopnom ...

n)

zábranou prírodná prekážka alebo umelá prekážka, ktorá vymedzuje alebo oddeľuje priestor určený na pohyb ...

o)

zhotoviteľskou dokumentáciou technická dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom podľa § 4 a 13 zákona,

p)

zhotoviteľom zamestnávateľ vykonávajúci stavebné práce alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a ...

q)

zodpovednou osobou osoba určená zhotoviteľom na odborné riadenie osôb vykonávajúcich stavebné práce ...

§ 3
Oboznamovanie a informovanie
(1)

Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje ...

a)
vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
b)
z pohyblivej pracovnej plošiny,
c)
z rebríka vo výške nad 5 m,
d)
pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.
(2)

Obsahom oboznamovania podľa odseku 1 písm. a) až c) je aj výber a používanie vhodného osobného ochranného ...

(3)

Pri zmene geologických, hydrogeologických, poveternostných a iných podmienok, ktoré môžu nepriaznivo ...

(4)

Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné práce o bezpečných ...

§ 4
Príprava stavebných prác
(1)

Na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie stavby8) aj zhotoviteľská ...

(2)

Technologický postup musí obsahovať

a)
nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných činností,
b)
bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú činnosť,
c)
použitie strojov, zariadení, pomôcok a ďalších pracovných prostriedkov,
d)
druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, najmä lešení, podperných konštrukcií, plošín,
e)
spôsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osôb a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií a skladovacích ...
f)
technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ...
1.
v čase, keď sa na ňom nepracuje,
2.
pri stavebných prácach v mimoriadnych podmienkach, najmä počas prevádzky a pri súbehu stavebných prác ...
3.
pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy,
4.
pri postupnom odovzdávaní stavby alebo jej objektov do prevádzky a do užívania.
(3)

Ak v typovej dokumentácii stavby, podľa ktorej sa opakovane vykonáva stavba, sú na vykonanie stavebných ...

(4)

Zhotoviteľská dokumentácia na vykonávanie betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich podľa § 11 a búracích ...

§ 5
Odovzdanie a prevzatie staveniska alebo pracoviska na stavenisku
(1)

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomne dohodnuté podľa § 18 ods. 1 zákona medzi zhotoviteľmi ...

(2)

Pred začatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska ...

(3)

Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska ...

a)
jednému ďalšiemu zhotoviteľovi, ktorý na konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť, ...
b)
späť stavebníkovi.
(4)

Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku obsahuje

a)
identifikáciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia medzi ...
b)
identifikačné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
c)
identifikačné údaje preberajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
d)
dohodnuté podmienky alebo požiadavky zhotoviteľov,
e)
dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb ...
(5)

Ak pracovisko nie je odovzdané ďalšiemu zhotoviteľovi, tento ďalší zhotoviteľ je zhotoviteľom vykonávajúcim ...

§ 6
Prerušenie stavebných prác
(1)

Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

(2)

Stavebné práce sa musia prerušiť, ak je ohrozená osoba, stavba, časť stavby alebo jej okolie v dôsledku ...

(3)

O prerušení stavebných prác podľa odseku 2 a o vykonaných nevyhnutných opatreniach na zaistenie bezpečnosti ...

§ 7
Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach
(1)

Na vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach sa v projektovej dokumentácii stavby určia ...

(2)

Ak počas stavebných prác nastanú mimoriadne podmienky, zhotoviteľ určuje v spolupráci s projektantom ...

§ 8
Stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom
(1)

Pri stavebných prácach s osobitným nebezpečenstvom sa vykonajú opatrenia na zamedzenie vstupu osôb, ...

(2)

Stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom môže osoba vykonávať, len ak sa v jej blízkosti nachádza ...

§ 9
Stavenisko

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku sú uvedené v prílohe ...

§ 10
Zemné práce

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach sú uvedené v prílohe č. 2. ...

§ 11
Betonárske práce a práce s nimi súvisiace

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich ...

§ 12
Murárske práce

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri murárskych prácach sú uvedené v prílohe č. ...

§ 13
Montážne práce

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri montážnych prácach sú uvedené v prílohe č. ...

§ 14
Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou
(1)

Fyzická osoba môže vykonávať montáž a demontáž lešenia len na základe platného preukazu lešenára.

(2)

Fyzická osoba môže vykonávať práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej ...

(3)

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sú uvedené ...

§ 15
Búracie práce a rekonštrukčné práce
(1)

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach ...

(2)

Ustanovenia prílohy č. 7 sa nevzťahujú na

a)
demontáž lešenia a podobných konštrukcií,
b)
búranie ohrád,
c)
vypratanie vnútorného zariadenia stavieb pred búraním a demontáž sanitárnych zariadení.
(3)

Bezpečný pracovný postup pri prácach podľa odseku 2 určuje zodpovedná osoba.

§ 16
Práca so strojom

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom sú uvedené v prílohe č. ...

§ 17
Práce súvisiace so stavebnými prácami

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami ...

§ 18

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. ...

§ 20
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ján Richter v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

  1.

  Vymedzenie a príprava staveniska

  1.1.

  Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliadať na bezpečnosť priestorov a komunikácií v okolí staveniska ...

  1.2.

  Stavenisko v zastavanom území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Líniová stavba alebo stavenisko, ...

  1.3.

  Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických ...

  1.4.

  Pracovisko, na ktorom sa vykonávajú práce iba z lešenia, debnenia, pracovných plošín alebo ak sa používa ...

  1.5.

  Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejnej komunikácie musí byť v noci a pri zníženej viditeľnosti ...

  1.6.

  Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí byť oplotené alebo ohradené, ak je vzdialené od verejnej ...

  1.7.

  Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa nemusí oplotiť alebo ...

  1.8.

  Všetky vstupy na stavenisko sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením podľa osobitného predpisu11) ...

  2.

  Komunikácie

  2.1.

  Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať prejazdné profily ...

  2.2.

  Jazdiť pod podjazdom alebo inou pevnou prekážkou možno, ak vzdialenosť medzi strojom alebo vozidlom ...

  2.3.

  Šírka komunikácie určenej pre chodcov na stavenisku musí byť najmenej 0,75 m a pri obojsmernej premávke ...

  2.4.

  Podchody musia byť vysoké najmenej 2,1 m, výnimočne možno túto výšku znížiť na 1,8 m, ak sa vykonajú ...

  2.5.

  Prekážky na dopravných komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd, ako aj zákaz vjazdu a koniec cesty, ...

  2.6.

  Prekážky na dopravných komunikáciách a komunikáciách určených pre chodcov vyššie ako 0,1 m, najmä koľajnice, ...

  2.7.

  Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osoby, zjazd alebo zbehnutie vozidla alebo stroja, ...

  3.

  Zabezpečenie otvorov a jám

  3.1.

  Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikácii, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť vždy zakryté ...

  3.2.

  Zakrytie otvoru a jamy súvislým poklopom sa musí vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť ...

  3.3.

  Otvory a jamy, v ktorých sa bezprostredne vykonávajú práce, sa nezakrývajú. Ak sa v blízkosti týchto ...

  4.

  Zvislé komunikácie

  4.1.

  Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp12) na stavenisku musia mať nešmykľavý povrch. Voľné okraje, ...

  4.2.

  Rebrík13) možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia, ...

  4.3.

  Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používa pneumatické náradie, vstreľovací prístroj, ...

  4.4.

  Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch sa nesmie pracovať ...

  4.5.

  Rebrík sa nesmie používať ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavovať.

  4.6.

  Prenosný drevený rebrík používaný pri stavebnej práci môže byť dlhý najviac 8 m.

  4.7.

  Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu najmenej o 1,1 m; to neplatí, ak sa možno ...

  4.8.

  Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí ...

  4.9.

  Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno výnimočne použiť drevený zbíjaný rebrík s najväčšou ...

  4.10.

  Lanový rebrík možno použiť len na výstup a zostup osoby.

  4.11.

  Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti chodidiel ...

  4.12.

  Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým ...

  4.13.

  Pojazdné rebríky sa pred použitím musia stabilizovať oporami na dostatočne únosnom podklade.

  5.

  Skladovanie materiálov

  5.1.

  Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných ...

  5.2.

  Skládka a skladisko sa musia označiť značkou „Nepovolaným vstup zakázaný“ podľa osobitného predpisu.11) ...

  5.3.

  Skladovací priestor musí mať výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používanej mechanizácii. Skladovací ...

  5.4.

  Skladovacia plocha musí byť spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne únosná.

  5.5.

  Zariadenia skladu a oporné konštrukcie používané na opieranie skladovaného materiálu a predmetov, najmä ...

  5.6.

  Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných materiálov, šírka a únosnosť komunikácií musia zodpovedať spôsobu ...

  5.7.

  Po celý čas skladovania musí byť zabezpečená stabilita skladovaného materiálu, najmä podložkami, zarážkami, ...

  5.8.

  Konštrukčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré by umožnili bezpečné ...

  5.9.

  Dielce možno skladovať podľa podmienok určených výrobcom alebo v polohe, v ktorej budú zabudované. Dielce, ...

  5.10.

  Miesta určené na odber dielcov z dopravných prostriedkov musia mať rovný a únosný povrch a ich spojenie ...

  6.

  Spôsob skladovania

  6.1.

  Sypký materiál sa môže voľne ukladať mechanizovaným spôsobom do akejkoľvek výšky, ak sa bude odoberať ...

  6.2.

  Sypký materiál sa pri ručnom spôsobe môže ukladať len do výšky 2 m. Pri ručnom odbere alebo odbere zhŕňacou ...

  6.3.

  Na skládke sypkých materiálov so spodným odoberaním sa osoby nesmú zdržiavať v nebezpečnej blízkosti ...

  6.4.

  Vrecia so sypkým materiálom sa môžu ručne ukladať do výšky 1,5 m a pri mechanizovanom ukladaní do výšky ...

  6.5.

  Otvorená nádrž sa musí zabezpečiť proti pádu osôb do nej.

  6.6.

  Nádoba s tekutinou sa musí uložiť tak, aby plniaci otvor bol hore. Sudy a podobné nádoby sa ukladajú ...

  6.7.

  Kusový materiál pravidelných tvarov sa môže ručne ukladať do výšky 2 m tak, aby vrstvy materiálu boli ...

  6.8.

  Tabuľové sklo sa musí skladovať stojato v rámoch s mäkkými podložkami.

  6.9.

  Predmety z krehkého materiálu, najmä umývadlá a záchodové misy, možno ručne ukladať len v jednej vrstve ...

  6.10.

  Spôsob skladovania nebezpečných látok sa určí podľa karty bezpečnostných údajov.16)

  6.11.

  Oblé predmety sa môžu ručne ukladať do výšky 2 m, ak je zabezpečená ich stabilita. Rúry a guľatina sa ...

  6.12.

  Prvky a dielce pravidelných tvarov vrátane paletizovaných stavebných výrobkov pri ukladaní alebo odoberaní ...

  6.13.

  Sklad horľavých materiálov nesmie byť umiestnený bližšie ako 60 m od miesta nasávania vzduchu do podzemnej ...

  6.14.

  Dielce, materiály a predmety sa musia upínať a odopínať zo zeme alebo z bezpečných plošín alebo podláh ...

  6.15.

  S dielcami, materiálmi a predmetmi nemožno počas prenášania zdvíhacím zariadením manipulovať a usmerňovať ...

  6.16.

  Poškodený materiál sa musí označiť a osobitne uložiť spôsobom určeným v technickej dokumentácii alebo ...

  6.17.

  Materiál pozdĺž koľajníc sa musí uložiť a zabezpečiť tak, aby bol zachovaný prejazdný profil a voľný ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach

  1.

  Prieskum staveniska

  1.1.

  V projektovej dokumentácii musí byť uvedená trieda hornín určená na základe výsledkov geologického a ...

  1.2.

  Ak sú známe geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín, prieskum podľa ...

  2.

  Vyznačenie inžinierskych sietí

  2.1.

  V projektovej dokumentácii musia byť vyznačené inžinierske siete a iné prekážky pod zemou, na povrchu ...

  2.2.

  Pred začatím zemných prác zodpovedná osoba zabezpečuje vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych ...

  2.3.

  Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, ...

  2.4.

  Pri odstraňovaní porúch a havárií zodpovedná osoba určuje spôsob zabezpečenia inžinierskych sietí a ...

  3.

  Zabezpečenie výkopu

  3.1.

  Pred začatím zemných prác sa musia zabezpečiť okolité objekty ohrozené týmito prácami. Spôsob zabezpečenia ...

  3.2.

  Výkop18) v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde sa ...

  3.3.

  Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený výstražnou značkou. ...

  3.4.

  Cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadiť bezpečný priechod široký najmenej 0,75 m. Na verejných ...

  3.5.

  Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy vzdialené ...

  3.6.

  Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia ...

  3.7.

  Pri prerušení zemných prác sa zabezpečí pravidelná kontrola a údržba zábran, paženia, priechodov, výstražných ...

  4.

  Výkopové práce

  4.1.

  Pred prvým vstupom osôb vykonávajúcich stavebné práce do výkopu alebo pri prerušení práce dlhšom ako ...

  4.2.

  Na výkopové práce vykonávané do hĺbky viac ako 1,3 m na odlúčených pracoviskách sa použije postup podľa ...

  4.3.

  Pri súbežnom strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdržiavať v nebezpečnom dosahu ...

  4.4.

  Ak osoba obsluhujúca stroj nemá dostatočný výhľad na všetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie pokračovať ...

  4.5.

  Pri ručnom vykonávaní výkopových prác musia byť osoby vykonávajúce stavebné práce rozmiestnené tak, ...

  4.6.

  Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto zdržiavať v ohrozenom priestore. ...

  4.7.

  Pri zistení nebezpečných predmetov, munície alebo výbušnín sa musia práce zastaviť až do odstránenia ...

  5.

  Zabezpečenie stability stien výkopov

  5.1.

  Steny výkopov18) sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov musí ...

  5.2.

  Pri vrúbení18) sa používa paženie stien výkopov

  a)

  príložné - pri suchých, málo tlačivých horninách súdržných do hĺbky 5 m až 7 m,

  b)

  záťažné - tam, kde sa očakávajú vyššie zemné tlaky a s ohľadom na stabilitu steny výkopu sa musia pažiny ...

  c)

  oceľovou štetovnicovou stenou - v silne tlačivých horninách a v nesúdržných horninách pod hladinou podzemnej ...

  d)

  podzemnými stenami alebo pilotovými stenami - pri prácach pod hladinou podzemnej vody, ak priesak cez ...

  5.3.

  Pri strojovo hĺbenom výkope sa používajú prenosné systémy vrúbenia, najmä tabuľové vrúbenie, priestorové ...

  5.4.

  Pre vrúbenie rozmerných výkopov sa použijú konštrukcie odolné proti trvalému zaťaženiu s vysokou životnosťou, ...

  5.5.

  Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v ...

  5.6.

  Pri stavebných prácach sa nesmie

  a)

  zostupovať do výkopu alebo vystupovať z výkopu po konštrukcii paženia,

  b)

  vstupovať do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpečené podľa bodu 5.5., bez vhodnej ochrany, ...

  5.7.

  Ak sa v stenách výkopov zistia väčšie balvany, zvyšky stavebných konštrukcií a iných nesúdržných materiálov, ...

  5.8.

  Pri ručnom odstraňovaní výstuže vrúbenia sa musí postupovať odspodu pri súčasnom zasypávaní odpaženého ...

  5.9.

  Ak hrozí nebezpečenstvo zosunutia stien výkopu alebo poškodenia blízko stojacich konštrukcií pri prepažovaní ...

  6.

  Svahovanie výkopov

  6.1.

  Sklony svahov výkopov alebo ich zmeny v dôsledku geologických a hydrogeologických podmienok sa určia ...

  6.2.

  Svahy sa nesmú podkopávať. Ak vzniknú pochybnosti o stabilite svahu, vykonajú sa také opatrenia, ktoré ...

  6.3.

  Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu stability svahu, sa ...

  6.4.

  Pri práci na svahoch so sklonom väčším ako 1 : 1 a výške väčšej ako 3 m sa musia vykonať opatrenia proti ...

  6.5.

  Pracovať súčasne na viacerých stupňoch na svahu nad sebou je prípustné, len ak sú vytvorené bezpečné ...

  7.

  Podzemné práce

  7.1.

  Na vykonávanie podzemných prác sa musí vypracovať technologický postup.

  7.2

  Podzemné práce sa musia vykonávať podľa projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa technológiu razenia, ...

  7.3.

  Podzemné práce sa musia vykonávať tak, aby sa zabránilo nežiaducemu uvoľneniu horninového masívu a vypadávaniu ...

  7.4.

  Profil a vystuženie podzemných priestorov musí zodpovedať životnosti a účelu objektu, ktorému bude objekt ...

  7.5.

  Veľkosť záberu a technológia razenia musí zodpovedať miestnym podmienkam, najmä vlastnostiam horniny ...

  7.6.

  Vstup z povrchu do vodorovných a úklonných podzemných priestorov sa musí zabezpečiť proti pádu uvoľnených ...

  7.7.

  Vyústenie podzemných priestorov na povrch sa musí zabezpečiť proti pádu osôb a predmetov.

  7.8.

  Každé pracovisko musí mať bezpečne schodný a voľný východ dosiahnuteľný z ktoréhokoľvek miesta pracovnej ...

  7.9.

  Pred vykonávaním podzemných prác v blízkosti iných podzemných priestorov sa určia potrebné bezpečnostné ...

  7.10.

  Na bezpečné zaistenie pracovísk v prípade mimoriadnych udalostí, najmä prievalov zvodnených hornín a ...

  7.11.

  Narušená časť horniny sa musí včas strhnúť alebo inak riadne zabezpečiť. Strhnutie a odtiahnutie narušenej ...

  7.12.

  Podzemné práce možno vykonávať len v prítomnosti ďalšej osoby nachádzajúcej sa na povrchu podľa § 8 ...

  8.

  Vrtné práce

  8.1.

  Na vrt alebo skupinu podobných vrtov sa musí vypracovať technologický postup, ktorý musí obsahovať aj ...

  8.2.

  Miesto vrtu sa vyberá tak, aby sa vrtom nenarušili nadzemné a podzemné zariadenia a stavby, ako aj podzemné ...

  8.3.

  Vrtná súprava a jej príslušenstvo sa musí umiestniť tak, aby bola zaistená jej stabilita a bezpečná ...

  8.4.

  Pri vŕtaní vrtnou súpravou sa určuje bezpečnostný okruh z hľadiska pádu veže alebo materiálu a zabezpečuje ...

  8.5.

  Po ukončení vrtu s priemerom 0,2 m a väčším musí byť jeho ústie až do začiatku betonáže, prípadne inej ...

  8.6.

  Pri nevyhnutnom vstupe osoby vykonávajúcej stavebné práce do vrtu sa vrt zapaží po celej dĺžke a vykonajú ...

  9.

  Razenie pretláčaním

  9.1.

  Pri uvádzaní pretláčacieho zariadenia do činnosti sa môže v blízkosti hydraulických častí stroja zdržiavať ...

  9.2.

  Pri posune pretlačovanej rúry sa nesmú v rúre a vo vstupnej jame vykonávať iné práce.

  9.3.

  Ak pri razení pretláčaním vstupujú na účely odťaženia alebo z iného dôvodu do pretlačovanej rúry osoby ...

  10.

  Zemné práce v zime

  10.1.

  Spôsob ťažby, dopravy zmrznutej zeminy a prípadného rozmrazovania sa musí určiť v zhotoviteľskej dokumentácii. ...

  10.2.

  Viditeľným spôsobom sa musí vymedziť priestor, v ktorom sa vykonáva rozmrazovanie a kde by mohlo vzniknúť ...

  10.3.

  Pri rozmrazovaní chemickými látkami sa nesmú použiť látky, ktorých pôsobením by sa zemina stala nebezpečnou ...

  11.

  Ručná doprava zemín

  11.1.

  Hádzačky na dočasné uskladnenie vykopanej zeminy musia byť pripevnené tak, aby neohrozovali bezpečnosť ...

  11.2.

  Na dopravu zeminy fúrikom alebo japonkou sa musí urobiť dostatočne široká a pevná dopravná komunikácia ...

  11.3.

  Pri dopravovaní zásypov fúrikom do výkopu hlbokého viac ako 1,5 m sa musí na okraji výkopu zriadiť pevná ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich

  1.

  Príprava betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich

  2.

  Debnenie, podperné konštrukcie a podperné lešenia

  2.1.

  Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé.

  2.2.

  Podperné konštrukcie, napríklad stojky a rámové podpery, musia mať v konkrétnom prípade použitia dostatočnú ...

  2.3.

  Montáž, používanie a demontáž podperného lešenia na debnenie upravuje slovenská technická norma.21) ...

  2.4.

  Podperné konštrukcie musia byť postavené a zmontované tak, aby sa pri demontáži debnenia mohli postupne ...

  2.5.

  Najmenší priemer alebo najmenšia veľkosť strany drevenej podpery je 0,07 m.

  2.6.

  Podpery niekoľkých poschodí nad sebou musia byť pôdorysne rozložené tak, aby stáli v osi nad sebou. ...

  2.7.

  Požiadavky na materiál debnenia, podperných konštrukcií a lešenia na debnenie upravuje slovenská technická ...

  2.8.

  Debnenie z dielcov a debnenie zostáv do veľkoplošných panelov musí byť v každom štádiu montáže a demontáže ...

  2.9.

  Zariadenie na vykonávanie betonáže, ktoré je súčasťou dielcového debnenia, musí sa montovať pred betonážou ...

  2.10.

  Ak únosnosť podperných konštrukcií a debnenia nie je preukázaná výrobcom, ich únosnosť sa preukazuje ...

  2.11.

  Podpery musia mať pätky, hlavice alebo inú úpravu na rozloženie zaťaženia, aby spoľahlivo preniesli ...

  2.12.

  Bezpečný stav podperného lešenia pre debnenie sa kontroluje každých 30 dní, ako aj pred betonážou a ...

  2.13.

  Pred začatím betonáže sa musí celé debnenie a jeho časti, najmä podpery, riadne skontrolovať a nedostatky ...

  2.14.

  Pri použití nafukovacieho debnenia sa počas betonáže musí kontrolovať určený vnútorný tlak.

  3.

  Posuvné debnenie a špeciálne debnenie

  3.1.

  Posuvné debnenie na betonáž sa musí montovať, prevádzkovať, kontrolovať a demontovať podľa technickej ...

  3.2.

  Manipulovať s hydraulickými prvkami môže len osoba určená zhotoviteľom a zaškolená na túto prácu. ...

  3.3.

  Nastavovanie vodiacich a podperných tyčí vykonávajú najmenej dve osoby vykonávajúce stavebné práce. ...

  3.4.

  Zariadenie posuvného debnenia sa môže čistiť len po odpojení od prívodu zdroja energie.

  3.5.

  Debnenie alebo jeho časti sa môžu rozoberať a posúvať až po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónovej ...

  3.6.

  Pri stavebných prácach vykonávaných na pracovných podlahách posuvných debnení a na pracovných podlahách ...

  3.7.

  Prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonáva denne a o výsledku prehliadky sa vedie záznam. ...

  3.8.

  Zaťaženie konštrukcií posuvného debnenia počas betonáže náhodným zaťažením nesmie prekročiť hodnoty ...

  3.9.

  Pri demontáži posuvného debnenia a jeho rozoberaní musí byť demontovaná časť bezpečne zaistená proti ...

  4.

  Zdvíhané stropy

  4.1.

  Na montáž zdvíhaných stropov sa musí vypracovať technologický postup.

  4.2.

  Montáž zdvíhaných stropov sa musí začať a vykonávať podľa spracovaného technologického postupu a pod ...

  4.3.

  Pri používaní technológie zdvíhaných stropov zdvíhacie zariadenie obsluhujú výlučne osoby vykonávajúce ...

  4.4.

  Do priestoru pod zdvíhanými stropmi počas ich montáže nesmú vstupovať osoby.

  4.5.

  Pred montážou zdvíhacieho zariadenia a počas zdvíhania sa musí stropná doska vypratať a zbaviť všetkých ...

  4.6.

  Po zdvihnutí stropnej dosky do požadovanej výšky sa musia ihneď zabezpečiť všetky stropné otvory a prestupy. ...

  4.7.

  Pri zdvíhaní stropnej dosky sa priebežne sleduje zvislosť konštrukcie zdvíhacieho zariadenia v dvoch ...

  4.8.

  Pri prerušení práce podľa § 6 sa zdvíhaná stropná doska musí osadiť do najbližšej medzipolohy a zabezpečiť ...

  5.

  Predpínanie výstuže

  5.1.

  Pracovný priestor predpínacieho zariadenia musí byť vymedzený a označený. Vstupovať do tohto priestoru ...

  5.2.

  Predpínacie zariadenie sa skúša pred jeho prvým použitím, raz za dva mesiace počas používania, po oprave ...

  5.3.

  Pracovné miesto pre osobu obsluhujúcu predpínacie zariadenie musí byť umiestnené vedľa predpínacieho ...

  5.4.

  Osoba obsluhujúca vrátok na vyťahovanie rúrok alebo zaťahovanie káblov musí byť chránená zástenou pre ...

  5.5.

  Vysokotlakové hadice napínacieho zariadenia nesmú byť ohnuté tak, aby polomer zakrivenia bol menší ako ...

  5.6.

  Stav a funkčnosť čerpadiel, hadíc, dýz, spojov a manometrov sa denne kontroluje.

  5.7.

  Poškodené alebo vytrhnuté drôty alebo prúty sa nesmú napínať. Prúty s jamkovou koróziou a prvky mechanicky ...

  5.8.

  Po skončení napínania a po odstránení napínacej pištole sa musia odstrániť prečnievajúce konce predpínanej ...

  5.9.

  Pri odvíjaní výstuže sa nesmie súčasne vykonávať ochrana výstuže.

  6.

  Doprava a ukladanie betónovej zmesi

  6.1.

  Pri prečerpávaní betónovej zmesi do prepravníkov, zásobníkov alebo pri priamom ukladaní do konštrukcie ...

  6.2.

  Na pohyb osoby vykonávajúcej stavebné práce a na ručnú prepravu betónovej zmesi na miesto určenia sa ...

  6.3.

  Ukladanie betónovej zmesi upravuje slovenská technická norma.22) Betonáž v mimoriadnych podmienkach ...

  6.4.

  Počas betonáže sa musí sledovať stav konštrukcie debnenia a nedostatky sa musia ihneď odstrániť. ...

  6.5.

  Čerpacie potrubie na prepravu a ukladanie betónovej zmesi musí byť bezpečne zmontované, zakotvené a ...

  6.6.

  Betón nosných konštrukcií, ktorý ešte nemá nosnosť určenú projektovou dokumentáciou, sa nesmie vystaviť ...

  6.7.

  Ak sa tuhnutie a tvrdnutie betónu urýchľuje osobitnými metódami, najmä pretepľovaním, elektroohrevom ...

  7.

  Prefabrikáty

  7.1.

  Pri výrobe prefabrikátov23) alebo pri vykonávaní betonárskych prác s použitím foriem sa formy a ich ...

  7.2.

  Poškodené formy a poškodené spájacie prvky sa nesmú používať.

  8.

  Demontáž debnenia a uvoľňovanie konštrukcií

  8.1.

  Začatie demontáže debnenia nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí určuje zodpovedná osoba betonárskych ...

  8.2.

  Rebrík možno použiť iba pri demontáži debnenia do výšky 3 m konštrukcie nad pracovnou podlahou, ak sa ...

  8.3.

  Priestor, kde sa vykonáva demontáž debnenia, musí byť zabezpečený proti vstupu osobám, ktoré tam neplnia ...

  8.4.

  Pri demontáži debnenia konštrukcie viacerými osobami vykonávajúcimi stavebné práce sa použije taký pracovný ...

  8.5.

  Bezprostredne po demontáži debnenia sa musia demontované prvky a dielce debnenia odstrániť a bezpečne ...

  9.

  Železiarske práce

  9.1.

  Zariadenie na výrobu armatúry, súvisiace objekty a súvisiace zariadenia sa musia rozmiestniť tak, aby ...

  9.2.

  Na zariadení na výrobu armatúry sa nesmú strihať a ohýbať prúty s priemerom, ktorý nezodpovedá konštrukcii ...

  9.3.

  Počas súčasného strihania niekoľkých prútov sa prúty musia zabezpečiť v pevnej polohe, najmä konštrukciou ...

  9.4.

  Strihanie a ohýbanie niekoľkých prútov súčasne je možné, ak sa tým nepreťažuje stroj. Prúty sa musia ...

  9.5.

  Armatúra po konečnom uložení nesmie byť deformovaná.

  9.6.

  Vyhotovenú armatúru pred začiatkom betonáže prevezme zodpovedná osoba betonárskych prác zápisom do stavebného ...

  9.7.

  Zavesenie a doprava hotových železiarskych výrobkov, najmä priestorových konštrukcií, sa vykonáva spôsobom ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri murárskych prácach

  1.

  Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty

  1.1.

  Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty sa musí umiestniť tak, aby pri prevádzke neohrozovalo ...

  1.2.

  Ak sa používajú chemické prísady do malty, pri práci sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia určené ...

  1.3.

  Pri strojovom čerpaní malty musí byť zabezpečené účinné dorozumievanie medzi osobami vykonávajúcimi ...

  1.4.

  Pri činnostiach, kde hrozí nebezpečenstvo v dôsledku vystreknutia malty alebo vápenného mlieka, sa používajú ...

  2.

  Murovanie

  2.1.

  Materiál na murovanie musí byť uložený tak, aby na prácu zostal voľný pracovný priestor široký najmenej ...

  2.2.

  Pri murovaní pod úrovňou terénu sa steny výkopov18) musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zabezpečovacie ...

  2.3.

  Pri izolačných stenách, oporných stenách a podobných konštrukciách možno zasypávať alebo prihŕňať materiál ...

  2.4.

  Ak sa na dopravu materiálu použijú pomocné sklzové žľaby, musia sa umiestniť a zabezpečiť tak, aby doprava ...

  2.5.

  Murovať sa musí tak, aby nemohlo dôjsť ku strate stability muriva alebo k jeho porušeniu.

  2.6.

  Komíny, piliere, stĺpy a iné konštrukcie sa musia murovať podľa technologického postupu po častiach ...

  2.7.

  Pri zakončení, styku, krížení stien a pri murovaní rohov a pilierov musia byť vrstvy murovacích materiálov ...

  2.8.

  Kontrola zvislosti muriva a viazania rohov sa nesmie vykonávať priamo z murovanej steny.

  2.9.

  Drážky alebo otvory v pilieroch a v tenkostenných priečkach možno robiť len v súlade so zhotoviteľskou ...

  2.10.

  Osadzovanie konštrukcií, predmetov a technologických zariadení sa musí z hľadiska stability muriva riešiť ...

  2.11.

  Pohybovať sa alebo dopravovať materiál po stropoch z tenkostenných materiálov možno až po vykonaní opatrení, ...

  2.12.

  Po osadených prefabrikovaných vodorovných nosných konštrukciách sa možno pohybovať až vtedy, keď sú ...

  2.13.

  Kamene uložené v murive sa môžu opracúvať až po dosiahnutí požadovanej pevnosti muriva.

  2.14.

  Zhotovovanie murovaných konštrukcií upravuje slovenská technická norma.24)

  3.

  Stavebné práce na komínoch

  3.1.

  Pri stavebných prácach na komíne musí byť vnútorné lešenie bezpečne pripevnené alebo zakotvené do nosných ...

  3.2.

  Pod vonkajším zaveseným lešením musí byť zhotovená záchytná konštrukcia podľa prílohy č. 6 bodu 2 alebo ...

  3.3.

  Ak sa na výstup a zostup používajú stúpadlá umiestnené na vonkajšej strane komína, musí sa zaistiť bezpečný ...

  3.4.

  Na zakotvenie alebo pripevnenie konzol zdvíhacích zariadení sa musia použiť len také nosné prvky, ktoré ...

  3.5.

  Pri doprave materiálu v komíne sa musí v jeho spodnej časti zhotoviť záchytná konštrukcia s otvorom ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri montážnych prácach

  1.

  Príprava montážnych prác

  1.1.

  Na výkon montážnych prác musí byť vypracovaný technologický postup, ktorého súčasťou je postup montáže ...

  a)

  časovú nadväznosť montážnych záberov,

  b)

  podmienky použitia strojov a zariadení vrátane ich pohybu,

  c)

  určený prístup osôb vykonávajúcich stavebné práce k stykovým uzlom vrátane spôsobu zabezpečenia ich ...

  d)

  spôsob kolektívneho zabezpečenia proti pádu a podľa potreby osobné ochranné pracovné prostriedky proti ...

  e)

  spôsob zabezpečenia dotknutých pracovísk,

  f)

  spôsob osadzovania dielcov.

  1.2.

  Na opakované montážne práce možno spracovať typové technologické postupy.

  1.3.

  Pri spracúvaní technologického postupu montáže sa musí určiť nadväznosť jednotlivých montážnych prác ...

  1.4.

  Pred začatím montážnych prác sa vyžaduje, aby zodpovedná osoba montážnych prác bola oboznámená s technologickým ...

  2.

  Montážne pracovisko

  3.

  Dielce na montáž

  4.

  Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky

  4.1.

  Pri montáži sa musia použiť predpísané montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia.

  4.2.

  Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa musia pred použitím a počas ...

  4.3.

  Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia slúžiace na zaistenie bezpečnosti montáže, najmä bezpečnosti ...

  4.4.

  Každá montážna skupina sa na montáž musí vybaviť príslušným počtom montážnych a bezpečnostných prípravkov ...

  4.5.

  Pri montáži, demontáži, opravách a iných prácach na konštrukcii sa musí na najvyššie položenom pracovnom ...

  4.6.

  Na zdvíhanie dielcov sa musia použiť viazacie prostriedky s únosnosťou, ktorá zodpovedá prenášanému ...

  4.7.

  Na viazanie sa použijú také viazacie prostriedky, ktoré zabezpečia zavesenie dielcov podľa výrobnej ...

  4.8.

  Spôsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacích prostriedkov sa musia určiť tak, aby umožňovali ...

  5.

  Komunikácie pri montáži

  5.1.

  Súčasne s postupom montáže sa do objektu musia zabudovať projektované trvalé schodiská, rampy a rebríky, ...

  5.2.

  Zvislá doprava osôb na konštrukcie vyššie ako 30 m sa musí zabezpečiť výťahom alebo montážnym košom, ...

  5.3.

  Zvislá doprava osôb pomocou montážneho koša určená v technologickom postupe montáže sa začne používať ...

  6.

  Manipulácia s bremenami

  6.1.

  Pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia zabezpečiť ...

  6.2.

  Bremeno sa uviaže po kontrole použitého dielca, oka, háku a iného prostriedku na zavesenie viazačom ...

  6.3.

  Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou sa bremeno musí upevniť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho ...

  6.4.

  Bezprostredne pred zdvihom bremena sa musí preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadvihnutím a ...

  6.5.

  Nemožno sa zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti, ak osobitný predpis neustanovuje ...

  6.6.

  Pohyb bremena až do úrovne miesta, kde bude uložené, môže usmerňovať len viazač bremien, ktorý bremeno ...

  6.7.

  Nemožno manipulovať s bremenom a usmerňovať bremeno priamo rukami počas prenášania na zdvíhacom zariadení. ...

  6.8.

  Správnosť osadenia alebo uloženia bremena sa musí ihneď skontrolovať.

  6.9.

  Ak pri doprave bremena k miestu montáže nemožno dosiahnuť jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí viesť ...

  6.10.

  Pomocnými lanami sa môžu bremená viesť len z bezpečného a pevného miesta. Laná sa musia upevniť spôsobom ...

  6.11.

  Pri zdvíhaní dielcov pomocou čapov sa závesné laná musia rozoprieť rozperkou, aby pri zdvihu každá časť ...

  6.12.

  Na zavesené dielce sa nesmie vstupovať, ani sa nesmie na ne ukladať pracovné náradie a materiál. ...

  6.13.

  Viazanie bremien sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.28)

  7.

  Osadzovanie dielcov

  7.1.

  Počas montážnych prác sa na konštrukcii musí priebežne vykonávať vystuženie, vzopretie, kotvenie a iné ...

  7.2.

  Pri osadzovaní a po uložení stropných alebo strešných plošných dielcov sa musí zabezpečiť dostatočná ...

  7.3.

  Otvory v stropoch vrátane montážnych otvorov sa musia zabezpečiť súčasne s montážou, najmä poklopom ...

  7.4.

  Manipulácia s dielcom sa vykonáva z bezpečnej vzdialenosti. Až po ustálení dielca nad miestom montáže ...

  7.5.

  Zvislé dielce sa musia po osadení bezpečne zaistiť, najmä skrutkami, montážnymi stolicami, vzperami ...

  7.6.

  Po zabezpečení a uvoľnení dielcov z viazacích prostriedkov sa pokračuje v ich konečnom upevnení, najmä ...

  7.7.

  Montážne prípravky na dočasné zabezpečenie dielcov sa nesmú odstraňovať pred konečným upevnením a zabezpečením ...

  7.8.

  Pri dielcoch zavesených na zdvíhacích zariadeniach možno vykonať montážny zvar elektrickým oblúkom, ...

  7.9.

  Zmonolitňovanie uzlov a styčných škár je možné až po zistení správnosti osadenia dielcov, po prebratí ...

  7.10.

  Dielce, ktoré môžu byť po osadení do konštrukcie rozkmitané vetrom, sa musia okamžite vystužiť nadväzujúcimi ...

  7.11.

  Pri zdvíhaní, stavaní a ukladaní jednotlivých vysokých konštrukcií alebo ich častí, najmä priehradových ...

  7.12.

  Ak hrozí nebezpečenstvo, že pri montáži konštrukcie nebude možné dodržať predpísané bezpečné vzdialenosti ...

  7.13.

  Oceľové konštrukcie sa musia na začiatku montáže uzemniť.

  7.14.

  Ak je na oceľovú konštrukciu pripevnené káblové vedenie nízkeho napätia, konštrukcia sa musí vodivo ...

  7.15.

  Pri blokovej montáži sa bloky oceľovej konštrukcie musia zostavovať z jednotlivých prvkov na tuhých ...

  7.16.

  Pri montážnych prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou sa montáž a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou

  1.

  Zabezpečenie proti pádu

  1.1.

  Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca ...

  a)

  od výšky 1,5 m,

  b)

  do voľnej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie ...

  1.2.

  Na plochách so sklonom viac ako 10° musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj pozdĺž ...

  1.3

  Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou ...

  2.

  Kolektívne zabezpečenie

  2.1.

  Kolektívne zabezpečenie, ktorým sú ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, ...

  2.2.

  Navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržba ochranných a záchytných ...

  3.

  Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska

  3.1

  Pri postupe prác do výšky sa miesto práce a úroveň pracovnej podlahy musia zvyšovať tak, aby osoby vykonávajúce ...

  3.2.

  Rebrík sa nesmie používať ako podperný alebo nosný prvok pracovnej podlahy s výnimkou lešenárskeho rebríka, ...

  3.3.

  Na zvyšovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu sa nesmú používať labilné predmety a predmety určené ...

  3.4.

  Výška zábradlia, ktorou je vzdialenosť hornej plochy držadla pre ruky (madla) od podlahy, musí byť najmenej ...

  3.5.

  Podchodná svetlá výška podlažia lešenia musí byť najmenej 1,8 m. Pre prízemnú časť lešenia s podchodom ...

  3.6.

  Voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovnej podlahy a priľahlým lícom objektu nesmie ...

  3.7.

  Konštrukčné súčasti lešenia musia byť zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu. Ukladajú sa tak, aby ...

  3.8.

  Voľné okraje pracovných podláh lešení, pri ktorých je osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená pádom ...

  3.9.

  Ochranné zábradlie lešenia musí byť dvojtyčové.

  3.10.

  Výstupy na jednotlivé podlažia lešenia nesmú byť umiestnené nad sebou, a to ani priebežné cez dve podlažia ...

  3.11.

  Lešenie musí mať zabezpečenú priestorovú tuhosť a stabilitu, najmä jeho vystužením, kotvením a vzopretím. ...

  4.

  Odovzdanie a prevzatie lešenia

  4.1.

  Lešenie alebo jeho časť sa môže odovzdať na používanie len po jeho úplnom dokončení a vybavení. Ak lešenie ...

  4.2.

  O odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa vyhotoví osobou na montáž a demontáž ...

  4.3.

  Záznam o odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa nevyžaduje pri normalizovaných ...

  5.

  Osobné ochranné pracovné prostriedky

  5.1.

  Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných prácach ...

  5.2.

  Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 ...

  5.3.

  Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže použiť len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti ...

  5.4.

  Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho použitím ...

  5.5.

  Výber alebo použitie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu musí zodpovedať dĺžke možného ...

  5.6.

  Osoba vykonávajúca stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou si môže zaistiť osobný ochranný pracovný ...

  5.7.

  Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technologickom ...

  5.8.

  Na zabezpečenie osoby vykonávajúcej stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou proti pádu pri výstupe ...

  6.

  Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu

  6.1.

  Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť alebo skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia ...

  6.2.

  Pracovné náradie sa nesmie zavesiť na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak osoba vykonávajúca ...

  6.3.

  Konštrukcia na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, zariadenia, ...

  7.

  Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho okolia

  7.1.

  Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich ...

  7.2.

  Ohrozený priestor sa zabezpečí

  a)

  vylúčením prevádzky,

  b)

  použitím ochrannej konštrukcie, záchytnej konštrukcie alebo lešenia vybaveného záchytnými sieťami, ktoré ...

  c)

  ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných stĺpoch s dostatočnou ...

  7.3.

  Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí mať šírku od okraja pracoviska ...

  a)

  1,5 m pri práci vo výške od 3 m do 10 m vrátane,

  b)

  2 m pri práci vo výške nad 10 m do 20 m vrátane,

  c)

  2,5 m pri práci vo výške nad 20 m do 30 m vrátane,

  d)

  1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.

  7.4.

  Pri práci na plochách so sklonom viac ako 25° sa zväčšuje každé ochranné pásmo o 0,5 m. Šírka ochranného ...

  7.5.

  V mieste dopravy materiálu do výšky pomocou ručnej kladky alebo kladkostroja sa ochranné pásmo rozširuje ...

  7.6.

  Pri objektoch, ktorých pomer výšky k najväčšiemu pôdorysnému rozmeru je viac ako 10 : 1, najmä pri vežiach, ...

  7.7.

  Ak sa komunikácia pre chodcov z dôvodu prác vo výške zužuje alebo je preložená ku komunikácii pre vozidlá, ...

  8.

  Práca na streche

  8.1.

  Pri práci na streche sa osoba vykonávajúca stavebné práce chráni

  a)

  proti pádu zo strešného plášťa na voľných okrajoch,

  b)

  proti skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

  c)

  proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu.

  8.2.

  Zabezpečenie proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov ...

  8.3.

  Zabezpečenie proti skĺznutiu je splnené použitím rebríkov upevnených v miestach práce a v potrebných ...

  8.4.

  Pri použití rebríkov sa ako zabezpečenie proti skĺznutiu na streche so sklonom viac ako 45° musí použiť ...

  8.5.

  Zabezpečenie proti prepadnutiu, najmä pracovnou podlahou, komunikačnou podlahou alebo pokrývačským rebríkom, ...

  8.6.

  Stavba komína a jeho oprava zo strechy so sklonom viac ako 10° sa musí vykonávať len z vodorovnej pracovnej ...

  9.

  Práce nad sebou

  9.1.

  Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak ich nemožno vykonať inak. Technologický postup musí ...

  9.2.

  Pod miestom vyťahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočný voľný priestor ...

  10.

  Práce na vysokých objektoch

  Na prácu na vysokom objekte, najmä na veži, továrenskom komíne, televíznom a rozhlasovom vysielači, ...

  11.

  Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu

  11.1.

  Zhadzovať predmety, materiál a odpad z výšky možno, len ak

  a)

  je na miesto dopadu zamedzený prístup osobám, najmä ohradením, vylúčením prevádzky alebo strážením, ...

  b)

  sa materiál zhadzuje na miesto dopadu uzavretým zariadením.

  11.2.

  Nesmú sa zhadzovať predmety, materiál a odpad, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu ...

  11.3.

  Ak pri zhadzovaní predmetov, materiálu a odpadu vzniká prašnosť, hluk alebo iný nežiaduci účinok, vykonajú ...

  12.1.

  Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou

  Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť ...

  a)

  búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,

  b)

  vetre s rýchlosťou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, ...

  c)

  vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s-1 (6. a vyšší Bf stupeň),

  d)

  viditeľnosti menej ako 30 m,

  e)

  teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

  12.2.

  Prerušenie práce vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa bodu 12.1. sa nevzťahuje na naliehavú prácu na predchádzanie ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach

  1.

  Prieskum stavu stavby a prípravné práce

  1.1.

  Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu stavby a jej ...

  1.2.

  Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti a jej statického posúdenia ...

  1.3.

  Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť ...

  1.4.

  Búranie stavby, schodov a vysunutých častí stavby, rekonštrukcia a búranie, pri ktorých dochádza k zmene ...

  1.5.

  Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie ...

  1.6.

  Dutiny, studne a iné podzemné priestory zistené prieskumom sa pred začatím prác musia zasypať alebo ...

  1.7.

  Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách sa pred začatím prác musia ...

  1.8.

  Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadiť samostatné vedenie na odber elektrickej energie ...

  1.9.

  Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného zodpovednou osobou.

  2.

  Zabezpečenie miesta búrania

  2.1.

  Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú.

  2.2.

  Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením najmenej do výšky 1,8 m, ak tomu ...

  2.3.

  Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská sa musia ...

  2.4.

  Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä tých, ktoré by rozoberaním ...

  2.5.

  Pomocné konštrukcie33) vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajších stranách sa nesmú zaťažovať ...

  2.6.

  Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy alebo stropy. ...

  2.7.

  Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. ...

  2.8.

  Sklenené predmety a iné nebezpečné predmety s ostrými hranami sa musia pri ručnom búraní odstraňovať ...

  2.9.

  Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní. ...

  2.10.

  Postup prác pri oddeľovaní veľkých celkov musí vylúčiť prevrátenie alebo pád oddelených častí takým ...

  2.11.

  Búranie sa môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Stabilita ...

  2.12.

  Pri búraní a rekonštrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, sa musí v technologických ...

  3.

  Búranie zvislých konštrukcií

  3.1.

  Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené.

  3.2.

  Pri ručnom búraní stien, ktoré stabilizujú vyčnievajúce konštrukcie, napríklad balkóny, arkiere, sa ...

  3.3.

  Ručné búranie nosných a nenosných konštrukcií sa zásadne vykonáva zvislým smerom zhora nadol.

  3.4.

  Ak hrozí nebezpečenstvo pádu osôb vykonávajúcich búracie práce z výšky alebo do hĺbky, najmä pri búraní ...

  3.5.

  Pri búraní pomocou strojov sa obvodové steny strhávajú vždy z vonkajšej strany objektu. Pri prízemných ...

  3.6.

  Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami sa musí zistiť, či nie sú nosné.

  3.7.

  Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v prípade potreby zvyšuje ...

  3.8.

  Ručné strhávanie stien pilierov sa nesmie vykonávať pomocou pák alebo zdvihákov.

  3.9.

  Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, sa nesmú používať jednoduché rebríky ...

  3.10.

  Postupné búranie panelových stavieb sa môže vykonávať až po rozpojení jednotlivých panelov a po zabezpečení ...

  4.

  Búranie vodorovných konštrukcií a jednotlivých prvkov

  4.1.

  Ručné búranie stropu s nosnou drevenou konštrukciou sa môže začať len vtedy, ak sú steny nad ňou zbúrané, ...

  4.2.

  Stropná časť sa musí pred uviazaním na zdvíhacie zariadenie uvoľniť od ostatných konštrukcií.

  4.3.

  Búrať klenbu uvoľnením časti konštrukcie, ktorá ju zabezpečuje, sa môže len pri strojovom búraní. ...

  4.4.

  Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo ak sa podlaha prelomí, musí sa búranie prerušiť ...

  4.5.

  Pri strojovom búraní jednotlivých poschodí musia byť stropy v najbližšom nižšom poschodí, prípadne ďalších ...

  5.

  Búranie strešných konštrukcií

  5.1.

  Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných strojov je možné len vtedy, ...

  5.2.

  Výbušninami sa nesmú strhávať plechové krytiny a krytiny položené na plnom debnení.

  5.3.

  Pracovný postup pri ručnom búraní strechy sa musí určiť tak, aby nebola narušená pevnosť ostatných častí ...

  5.4.

  Ak únosnosť búranej konštrukcie nie je zabezpečená, búranie sa musí vykonať zo samostatnej pomocnej ...

  6.

  Búracie práce nad sebou

  Búracie práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sú v technologickom postupe určené podmienky ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom

  1.

  Prevádzka stroja

  1.1.

  Prevádzkovať sa môže len stroj, ktorý svojou konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom ...

  1.2.

  Podrobnosti na prevádzku, údržbu a opravy stroja upravuje písomný prevádzkový poriadok zhotoviteľa. ...

  a)

  činnosť osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja v pracovnej zmene, počas nej a po jej ukončení, ...

  b)

  rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby stroja vrátane jeho kontrol a skúšok,

  c)

  spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách, proti ...

  d)

  spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja,

  e)

  zakázané činnosti pri prevádzke, údržbe a opravách stroja,

  f)

  spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a dokumentácie o údržbe stroja.

  1.3.

  Prevádzkový poriadok sa nemusí spracovať, ak požiadavky uvedené v bode 1.2. sú určené v slovenských ...

  1.4.

  Prevádzkový poriadok, návod a prevádzková dokumentácia, ktorá je uvedená v bode 1.7., musia byť umiestnené ...

  1.5.

  Počas prevádzky je stroj vybavený prevádzkovou dokumentáciou, evidenčným číslom a názvom prevádzkovateľa ...

  1.6.

  Pracovisko nachádzajúce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musí byť zabezpečené proti pádu ...

  1.7.

  Prevádzkovou dokumentáciou stroja je

  a)

  prevádzkový denník určený na vedenie záznamov o odovzdaní a prevzatí stroja osobe obsluhujúcej stroj, ...

  b)

  revízna kniha alebo iný dokument obsahujúci technické údaje o stroji, o kontrolách, skúškach a opravách. ...

  1.8.

  Pri prevádzke stroja sa

  a)

  zabezpečí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy,36) ...

  b)

  určí zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb,

  c)

  zabezpečí stabilita stroja počas všetkých pracovných činností; opory, tiahla, závesy alebo iné nastaviteľné ...

  d)

  zabezpečia výsuvné, sklopné a podobné časti stroja vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedení tak, ...

  e)

  zabezpečí, aby sa neprekračovali prevádzkové parametre, ak stroj je vybavený prístrojmi na ich meranie, ...

  f)

  oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo svetelným výstražným znamením, ak je ním stroj vybavený, ...

  g)

  uvedie stroj do chodu až po odchode všetkých osôb z ohrozeného priestoru,

  h)

  zabezpečí na verejných komunikáciách stály dozor osobou na to určenou, ktorá svetelnými signálmi, zvukovými ...

  i)

  ovláda ručne vedený valec pri práci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na nižšej strane svahu, ...

  j)

  používa vibračný a ubíjací stroj len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí nebezpečenstvo ...

  k)

  zabezpečí stroj proti neoprávnenému použitiu pri prerušení prevádzky alebo ukončení prevádzky,

  l)

  udržuje trvale v čistote stanovište osoby obsluhujúcej stroj, plošiny, stúpačky, priečky a nášľapné ...

  1.9.

  Pri prevádzke stroja sa nesmie

  a)

  používať stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v jeho nebezpečnej blízkosti ďalšia osoba, ...

  b)

  používať stroj, ak je odmontované, nefunkčné alebo poškodené niektoré ochranné zariadenie,

  c)

  odstraňovať za pohybu stroja odpad z nebezpečných miest, ak v návode nie je určené inak,

  d)

  dotýkať sa pohybujúcich častí stroja telom, predmetmi alebo náradím držaným v rukách, ak v návode nie ...

  e)

  pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie ...

  f)

  pracovať so strojom v nebezpečnej blízkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s výnimkou tých, ...

  g)

  premiestňovať a prepravovať osobu na stroji alebo pracovnom zariadení stroja, ak v návode nie je určené ...

  h)

  pohybovať strojom alebo jeho časťou nad osobami a nad obsadenou kabínou vodiča dopravného prostriedku, ...

  i)

  pracovať so strojom v mieste, na ktoré nie je vidieť zo stanovišťa osoby obsluhujúcej stroj a kde by ...

  j)

  ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá jeho nežiaduce rozkolísanie,

  k)

  pohybovať sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja v ochrannom pásme elektrického vedenia pod ...

  l)

  prechádzať strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému poškodeniu,

  m)

  opustiť stanovište pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v návode ...

  n)

  vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpečené proti ...

  o)

  pohybovať sa po stroji mimo určených priestorov,

  p)

  fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole nádrže pohonných hmôt, čerpaní pohonných hmôt a ...

  q)

  používať otvorený oheň na uľahčenie spúšťania motora,

  r)

  umiestňovať v kabíne okrem osobných potrieb osoby obsluhujúcej stroj akékoľvek ďalšie veci, najmä náradie, ...

  s)

  zavesovať bremeno na špičku háku zdvíhacieho zariadenia,

  t)

  zavesovať bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v návode nie je určené inak.

  2.

  Činnosti pri niektorých druhoch strojov

  2.1.

  Stroj na zemné práce

  2.1.1.

  Pred začiatkom zemných prác sa vykonajú potrebné opatrenia, aby stroj nenarazil na vyčnievajúce pevné ...

  2.1.2.

  Stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti od okraja ...

  2.1.3.

  Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdržiavať v jeho nebezpečnom dosahu, pred ním v smere jazdy ani ...

  2.1.4.

  Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať pod stenou alebo svahom v takej vzdialenosti, aby nevzniklo nebezpečenstvo ...

  2.1.5.

  Pri jazde stroja a práci stroja na svahu sa musí používať taká technika jazdy, aby nedošlo k nebezpečnému ...

  2.1.6.

  Pri práci stroja, ktorý je vybavený viacerými pracovnými zariadeniami, musia byť nepoužívané pracovné ...

  2.1.7.

  Pri práci viacerých strojov na jednom pracovisku musí byť medzi nimi zachovaná taká vzdialenosť, aby ...

  2.1.8.

  Pri nakladaní materiálu na dopravné prostriedky sa môže manipulovať so strojom alebo s pracovným zariadením ...

  2.1.9.

  Pri jazde s naloženým materiálom sa pracovné zariadenie stroja musí zabezpečiť v prepravnej polohe, ...

  2.1.10.

  Stroj na kolesovom podvozku a cestný valec sa vybavia najmenej dvoma podkladacími klinmi, ak v návode ...

  2.1.11.

  Ak osoba obsluhujúca stroj opustí stroj, pracovné zariadenie stroja musí byť spustené na zem, na podložku ...

  2.1.12.

  Pri hrnutí horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovať cez okraj svahu alebo výkopu.

  2.2.

  Rýpadlá, nakladače a univerzálne dokončovacie stroje

  2.2.1.

  Výložník lanových rýpadiel možno prestavovať len s nezaťaženým pracovným zariadením, ak v návode nie ...

  2.2.2.

  Pri spúšťaní a zdvíhaní výložníka pri prácach na svahu musí byť výložník nasmerovaný v osi stroja proti ...

  2.2.3.

  Ak pri rýpaní vzniknú previsy, musia sa neodkladne odstrániť.

  2.2.4.

  Ak nie je v návode alebo v technických podmienkach výrobcu určené inak, pri prevádzke stroja sa nesmie ...

  a)

  roztĺkať hornina dnom lopaty,

  b)

  vyrovnávať terén otáčaním lopaty,

  c)

  vytrhávať bremeno pracovným zariadením stroja.

  2.2.5.

  Lopata rýpadla sa môže čistiť len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo ...

  2.2.6.

  Používanie prídavného zdvíhacieho zariadenia upravujú slovenské technické normy.37)

  2.3.

  Skrejper

  2.3.1.

  Ak je skrejper v pohybe, nesmú sa v jeho bezprostrednom pracovnom okolí v smere jazdy odstraňovať skaly, ...

  2.3.2.

  Do priestoru medzi skrejprom a ťahačom sa nesmie vstupovať a prechádzať cez akúkoľvek časť ťahaného ...

  2.3.3.

  Pri premiestňovaní naloženého alebo prázdneho skrejpra musí byť korba vždy zdvihnutá a uzavretá. ...

  2.4.

  Stroj na výrobu, dopravu a spracovanie zmesi

  2.4.1.

  Pred uvedením do prevádzky sa musí zabezpečiť stabilita miešačky.

  2.4.2.

  Pri údržbe, oprave a čistení miešačky s násypným košom je dovolené vstupovať pod kôš len vtedy, ak je ...

  2.4.3.

  Vstupovať na konštrukciu miešačky možno len v prípade, ak je odpojená od prívodu elektrickej energie. ...

  2.4.4.

  Pri betonárňach a obaľovacích súpravách sa dráha násypného koša musí zabezpečiť ohradením alebo zakrytím. ...

  2.4.5.

  Prepravník zmesi sa môže plniť iba zmesou predpísanej konzistencie a len do úžitkového objemu nádoby ...

  2.4.6.

  Po naplnení prepravníka zmesi osoba obsluhujúca prepravník zabezpečuje a kontroluje zaistenie výsypného ...

  2.4.7.

  Pri ovládaní prepravníka zmesi zo zadného panelu nesmie byť motor vozidla v chode, ak nie je v návode ...

  2.4.8.

  V prípade poruchy prepravníka betónových zmesí sa prepravník vyprázdňuje vhodnými prostriedkami na núdzové ...

  2.5.

  Zariadenie na prepravu zmesi a strojové omietačky

  2.5.1.

  Čerpadlom sa môže prepravovať iba zmes predpísaného zloženia podľa návodu.

  2.5.2.

  Spôsob zostavenia potrubia a hadíc, veľkosť a počet oblúkov, bezpečné uloženie potrubia a hadíc, ich ...

  2.5.3.

  Potrubie, hadice, dopravníky, vibračné žľaby a iné zariadenia na prepravu zmesi sa musia viesť a zabezpečiť ...

  2.5.4.

  Potrubie a hadice možno spájať iba nepoškodenými a očistenými spojkami.

  2.5.5.

  Poistné ventily a riadiace ventily sa musia nastaviť na tlak, ktorý zodpovedá ich správnej funkcii. ...

  2.5.6.

  Čerpadlo na zmesi, potrubia, hadice a časti strojovej omietačky, ak sú pod tlakom, nie je možné čistiť ...

  2.5.7.

  Koncovka potrubia na čerpanie zmesi sa musí spoľahlivo zabezpečiť tak, aby jej neočakávaný pohyb vplyvom ...

  2.5.8.

  Pri použití striekacej pištole strojovej omietačky a striekacieho zariadenia sa vyžaduje, aby osoba ...

  2.5.9.

  Pri preprave zmesi stabilným čerpadlom alebo čerpadlom na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku ...

  2.5.10.

  Čerpadlo na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku (autočerpadlo) sa musí umiestniť tak, ...

  a)

  v priestore manipulácie s výložníkom a potrubím sa nenachádzali prekážky, ktoré by sťažovali túto manipuláciu, ...

  b)

  osoba obsluhujúca čerpadlo mala výhľad na pracovisko; ak to nie je možné, musí sa zabezpečiť vzájomné ...

  2.5.11.

  Pri prevádzke sa nesmie

  a)

  používať spôsob práce, pri ktorom sa prehýbajú hadice,

  b)

  manipulovať so spojkami a ručne premiestňovať hadice a potrubie, ak nie sú na to konštruované,

  c)

  vstupovať na konštrukciu zariadenia na prepravu zmesi a strojovú omietačku a do priestoru ohrozeného ...

  2.6.

  Prepravníky a zásobníky voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt

  2.6.1.

  Pred pripojením dopravnej hadice k pevnému potrubiu tlakových zásobníkov voľne uloženého cementu a podobných ...

  2.6.2.

  Dopravné hadice a potrubie sa pred prečerpávaním voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt musia ...

  2.6.3.

  Dopravné hadice a potrubie sa musia navzájom spájať alebo spájať s pevným potrubím len nepoškodenými ...

  2.6.4.

  Počas prečerpávania sa sleduje stavoznak zásobníka, aby sa zásobník nepreplnil.

  2.7.

  Zhŕňacia mechanická lopata

  2.7.1.

  Priestor, kde sa má sypký materiál prihrňovať zhŕňacou mechanickou lopatou, sa musí upraviť tak, aby ...

  2.7.2.

  Spojenie ťažného lana zhŕňacej mechanickej lopaty s navíjacím zariadením sa musí zabezpečiť poistkou ...

  2.7.3.

  Prenášanie prázdnej zhŕňacej mechanickej lopaty do záberu sa musí vykonať len jej ťahaním.

  2.7.4.

  Pri prevádzke sa nikto nesmie zdržiavať medzi navijakom a zhŕňacou mechanickou lopatou. Osoba obsluhujúca ...

  2.7.5.

  Spojenie lana v mieste pripevnenia zhŕňacej mechanickej lopaty musí byť vyhotovené najmenej dvoma lanovými ...

  2.8.

  Stroj na zhutňovanie

  2.8.1.

  Ponorný elektrický vibrátor alebo príložný elektrický vibrátor sa môže pripojiť len na zdroj s napätím ...

  2.8.2.

  Pohyblivé prívody ponorného elektrického vibrátora alebo príložného elektrického vibrátora sa musia ...

  2.9.

  Strojové baranidlo

  2.9.1.

  Na vykonávanie práce s voľne zaveseným pneumatickým, hydraulickým, výbušným, vibračným baranidlom alebo ...

  2.9.2.

  Ak pri výstupe na vodiacu vežu baranidla nie je osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečená ochranným ...

  2.9.3.

  Pri zatĺkaní štetovnice, pilóty, rúry alebo iného prvku sa vo vzdialenosti najmenej 1,5-násobku výšky ...

  2.9.4.

  Príprava prvkov sa vykonáva vo vzdialenosti väčšej ako dvojnásobok výšky veže alebo dĺžky výložníka ...

  2.9.5.

  Podľa typu baranidla sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha. ...

  2.9.6.

  Priťahovanie alebo stavanie prvku šikmým ťahom možno len zariadením, ktoré je na to prispôsobené. ...

  2.9.7.

  Zarážaný prvok sa musí pri zarážaní spoľahlivo stabilizovať tak, aby bola zaručená jeho správna poloha ...

  2.9.8.

  Pri práci s baranidlom sa nesmie vstupovať pod zavesené prvky. Na navádzanie prvku sa musia používať ...

  2.9.9.

  Počas zatĺkania sa kontroluje baranidlo a vrchná časť zarážaného prvku.

  2.10.

  Vrátok s motorovým pohonom

  2.10.1.

  Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok s motorovým pohonom (ďalej len „vrátok“) sa umiestni vždy tak, aby ...

  2.10.2.

  Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok sa určí vždy tak, aby videla na všetky nakladacie a vykladacie miesta, ...

  2.10.3.

  Pri osadzovaní a inštalácii vrátku musí byť os kladky kolmá na smer navíjania lana.

  2.10.4.

  Vrátok sa musí ukotviť alebo zaťažiť hmotnosťou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobnej nosnosti vrátka. ...

  2.10.5.

  Najväčšia nosnosť vrátka a najväčšia hmotnosť dopravovaného bremena sa musí vyznačiť na dobre viditeľnom ...

  2.10.6.

  Vrátok sa musí vybaviť koncovým vypínačom, ktorý samočinne zastaví chod vrátka, ak závesný hák od spodnej ...

  2.10.7.

  Miesto odoberania alebo nakladania materiálu vo výške musí byť zabezpečené proti pádu dvojtyčovým zábradlím ...

  2.10.8.

  Nosná konštrukcia kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický ...

  2.10.9.

  Pracovisko s vrátkom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka ...

  2.10.10.

  Na bubne vrátka musia pri preprave bremena zostať navinuté najmenej tri závity lana.

  2.10.11.

  Pri prevádzke vrátka, zdvíhaní a spúšťaní bremien sa nesmie

  a)

  zdvíhať bremeno s hmotnosťou presahujúcou nosnosť vrátka,

  b)

  zdvíhať a dopravovať bremeno, ktoré svojimi rozmermi ohrozuje okolie, ak sa neurobili vhodné bezpečnostné ...

  c)

  zdvíhať bremeno šikmým ťahom,

  d)

  opustiť stanovište osoby obsluhujúcej vrátok, ak je bremeno zavesené na háku,

  e)

  zavesovať bremeno na špičku háka,

  f)

  zdržiavať sa pod zaveseným bremenom a v jeho nebezpečnej blízkosti,

  g)

  rukami alebo nohami usmerňovať navíjanie lana na bubon vrátka,

  h)

  pokračovať v práci s vrátkom, ak sa na lane urobí slučka alebo uzol alebo ak sa lano vyšmykne z drážky ...

  i)

  dopravovať bremeno, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia nosného lana alebo viazacích prostriedkov ostrými ...

  j)

  spôsobiť ráz pri spúšťaní alebo ťahu bremena,

  k)

  zdvíhať zasypané, primrznuté alebo priľnuté bremeno,

  l)

  vykonať zmenu na brzde, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

  2.10.12.

  Vrátok upravený na vlečenie

  a)

  musí mať prispôsobený kryt navíjacieho bubna,

  b)

  musí mať zariadenie, ktoré zabezpečuje správne ukladanie lana,

  c)

  nesmie mať ovládanie so samodržnými tlačidlami.

  2.11.

  Jednoduchá kladka na ručné zdvíhanie bremena

  2.11.1.

  Ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do výšky najviac 15 m a dve osoby a viac ...

  2.11.2.

  Najväčšiu hmotnosť zdvíhaného bremena ustanovuje osobitný predpis.39)

  2.11.3.

  Priemer používaného nosného textilného lana musí byť najmenej 0,01 m. Poškodené lano sa nesmie používať. ...

  2.11.4.

  Nosná konštrukcia jednoduchej kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej ...

  2.11.5.

  Pracovisko s jednoduchou kladkou sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do ...

  2.12.

  Kladkostroj a zdvihák

  2.12.1.

  Nosná konštrukcia kladkostroja vrátane jeho závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej ...

  2.12.2.

  Pracovisko s kladkostrojom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného ...

  2.12.3.

  Nosnosť viazacieho prostriedku musí zodpovedať hmotnosti bremena.

  2.12.4.

  Podľa typu zdviháka sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha. ...

  2.13.

  Stavebný výťah

  2.13.1.

  Plocha na umiestnenie stavebného výťahu musí byť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná. Výťah ...

  2.13.2.

  Výstupné plošiny objektu na jednotlivých podlažiach alebo úrovniach do stavebného výťahu musia byť zabezpečené ...

  2.13.3.

  Medzera medzi prahom zdvíhacej plošiny a prahom výstupnej plošiny môže byť najviac 0,05 m.

  2.13.4.

  Obsluhovať stavebný výťah môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí.38) ...

  2.14.

  Zabezpečenie stroja pri prerušení a ukončení prác

  2.14.1.

  Pri prerušení práce alebo ukončení práce musí byť stroj zabezpečený tak, aby nemohol byť zdrojom ohrozenia ...

  2.14.2.

  Pri prerušení práce sa mobilný stroj, ak to umožňuje jeho konštrukcia, musí zabezpečiť proti samovoľnému ...

  2.14.3.

  Po ukončení práce sa mobilný stroj musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu

  a)

  zakladacími klinmi,

  b)

  pracovným zariadením spusteným na zem alebo

  c)

  zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou.

  2.14.4.

  Po ukončení práce a pri každom jej prerušení sa proti samovoľnému pohybu musí zabezpečiť aj pracovné ...

  2.14.5.

  Mobilný stroj sa musí odstaviť na vhodné stanovište, kde nezasahuje do pozemných komunikácií, nie je ...

  2.14.6.

  Nedostatky stroja a prevádzkové odchýlky zistené počas prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka. ...

  2.15.

  Výmena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja

  2.15.1.

  Výmena alebo nastavovanie pracovného zariadenia stroja sa vykonáva podľa návodu.

  2.15.2.

  Pracovné zariadenie stroja alebo jeho časť, ktoré môžu pri montáži, demontáži a nastavovaní spôsobiť ...

  2.15.3.

  Na výmenu a nastavovanie pracovného zariadenia stroja alebo jeho časti musí byť vymedzený voľný priestor, ...

  2.16.

  Preprava stroja

  2.16.1.

  Nakladanie, zabezpečenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného zariadenia ...

  2.16.2.

  Pri preprave stroja sa v kabíne prepravovaného stroja, na stroji a na ložnej ploche dopravného prostriedku ...

  2.16.3.

  Dopravný prostriedok na prepravu stroja sa musí pri nakladaní a vykladaní bezpečne zabrzdiť a mechanicky ...

  2.16.4.

  Pri preprave stroja na pozemných komunikáciách po vlastnej osi musia byť pracovné zariadenia stroja ...

  2.16.5.

  Pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musí podľa návodu

  a)

  umiestniť na ložnej ploche dopravného prostriedku v predpísanej prepravnej polohe,

  b)

  pripevniť na ložnú plochu dopravného prostriedku,

  c)

  mechanicky zabezpečiť proti pozdĺžnemu a bočnému posunu a proti prevráteniu.

  2.16.6.

  Prípojný mobilný stroj sa musí pri pripájaní zabrzdiť a zabezpečiť zakladacími klinmi.

  2.16.7.

  Cúvanie dopravného prostriedku na doraz prípojného mobilného stroja sa môže dokončiť len na základe ...

  2.16.8.

  Pri nájazde stroja na dopravný prostriedok a pri zjazde stroja z dopravného prostriedku usmerňujúca ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

  1.

  Manipulácia s bremenom

  1.1

  Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri ručnej manipulácii s bremenom ustanovuje osobitný ...

  1.2.

  Ručná manipulácia s bremenom sa vykonáva prednostne s použitím pracovných prostriedkov, ktorými sú sochory, ...

  1.3.

  Ak hmotnosť bremena je väčšia, ako zodpovedá celkovému počtu osôb pracovnej skupiny a nemožno zvýšiť ...

  1.4.

  Ak manipuláciu s bremenom vykonáva pracovná skupina, ktorá nie je na túto prácu trvale určená, manipuláciu ...

  1.5.

  Ak sa na pracovisku vykonáva manipulácia s bremenom, osoby vykonávajúce stavebné práce, ktoré sa nepodieľajú ...

  2.

  Lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú konštrukciu

  2.1.

  Pracovný postup alebo technologický postup lepenia krytín z plastických, gumových, korkových a iných ...

  2.2.

  Pred začatím lepenia podlahoviny všetky osoby, ktorých život a zdravie môžu byť ohrozené v objekte, ...

  2.3.

  Súčasťou oboznamovania osoby vykonávajúcej lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú konštrukciu ...

  2.4.

  Lepenie v uzavretom priestore sa môže vykonávať len vtedy, keď sú prijaté preventívne a ochranné opatrenia, ...

  2.5.

  Pracovný priestor vrátane priľahlého okolia sa musí pri použití lepidiel, ktorých pary môžu vytvoriť ...

  2.6.

  Pracovný priestor určený zodpovednou osobou je podlažie, kde sa lepí, podlažie pod ním a nad ním, ako ...

  2.7.

  Ak pri lepení a po skončení lepenia môžu vzniknúť pary vytvárajúce nebezpečné zápalné alebo výbušné ...

  2.8.

  Zvyšky horľavín a použitých materiálov sa musia uskladniť a likvidovať vopred určeným spôsobom podľa ...

  3.

  Podlaha zo syntetických látok

  3.1.

  Miešanie zmesi na podlahu zo syntetických látok sa musí vykonávať mimo vlastného pracovného priestoru ...

  3.2.

  Podrobnosti o vymedzení, označení, vybavení a zabezpečení pracovného priestoru, jeho vetraní a osvetlení ...

  4.

  Práca s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami

  4.1.

  Pri práci s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami (ďalej len „asfalt“) v uzavretých priestoroch ...

  4.2.

  Zo zásobníkov a cisterien alebo iných nádob na uskladnenie a zohrievanie asfaltu sa musí odstrániť voda ...

  4.3.

  Zohrievať asfalt otvoreným plameňom sa môže len v nádobách na to určených, ak sa v blízkosti osoby zohrievajúcej ...

  4.4.

  Tavné nádoby na zohrievanie asfaltu otvoreným plameňom sa musia upraviť tak, aby zohrievaný asfalt nemohol ...

  4.5.

  Pri práci vo výške sa asfalt môže zohrievať otvoreným plameňom len v zariadeniach na to upravených, ...

  4.6.

  Zohrievať asfalt počas jazdy je možné len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch konštruovaných na ...

  4.7.

  Na kladenie izolačných pásov pomocou nahrievacích súprav sa nevzťahujú ustanovenia bodov 4.3. až 4.6. ...

  4.8.

  Preprava osôb vykonávajúcich stavebné práce na zariadeniach na prepravu asfaltu je možná len v priestoroch ...

  4.9.

  Pri kontrole stavu bezpečnosti stroja na postrek asfaltu a obaľovacích súprav sa zisťuje bezpečnosť ...

  4.10.

  Nádoby na zohrievanie asfaltu a jeho dopravu musia mať priliehajúci kryt a môžu sa napĺňať najviac do ...

  4.11.

  Horľavý materiál musí byť vzdialený od otvoreného ohňa najmenej 4 m. Kvapalné palivo sa musí skladovať ...

  4.12.

  Počas zohrievania asfaltu otvoreným plameňom sa obsluhujúca osoba nesmie vzdialiť od nádoby určenej ...

  4.13.

  Ručná zvislá doprava roztaveného asfaltu sa môže vykonávať len pomocou kladky v asfaltérskych nádobách ...

  4.14.

  Varič asfaltu musí byť umiestnený na rovnej ploche s vhodným príjazdom v bezpečnej vzdialenosti od objektov ...

  4.15.

  Priestor, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt, sa zabezpečí proti vstupu ...

  4.16.

  Pri vyprázdňovaní prepravníka asfaltu musí byť zabezpečené, aby sa osoby nezdržiavali v priestore medzi ...

  4.17.

  Vyprázdňovanie prepravníkov asfaltu musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo k zachyteniu okolitých objektov ...

  4.18.

  Priestor, kde sa ukladá asfalt, musí byť vyznačený, ak sa súčasne v priestore vykonávajú iné práce a ...

  5.

  Nahrievacie zariadenie na propán-bután

  5.1.

  Pri manipulácii s fľašami na propán-bután nesmie dochádzať k ich nárazom, prevráteniu a prehriatiu. ...

  5.2.

  Netesné alebo poškodené fľaše na propán-bután sa nesmú používať. Netesné fľaše na propán-bután sa na ...

  5.3.

  Pri práci s nahrievacími súpravami vo výške, kde obsluhujúca osoba pri práci cúva, nesmie pracovať týmto ...

  6.

  Sklenárske práce

  6.1.

  Pri ručnej manipulácii so sklom musí byť manipulačná plocha upravená, spevnená a rovná.

  6.2.

  Prepravníky tabuľového skla sa pri odoberaní skla musia zabezpečiť proti prevráteniu a nežiaducemu pohybu. ...

  6.3.

  Na vonkajších priestranstvách sa nesmie ručne manipulovať s tabuľovým sklom s plochou viac ako 1m2 pri ...

  6.4.

  Zasklievanie okien výkladov, svetlíkov a podobných konštrukcií vo výške sa vykonáva len z pevných a ...

  6.5.

  Presun skla a zasklievanie skla, ktorého plocha je viac ako 3 m2, vykonávajú najmenej tri osoby vykonávajúce ...

  6.6.

  Na nesenie tabúľ skla dlhých viac ako 2 m sa musia použiť prípravky na nosenie tabúľ skla. Tabuľa skla ...

  6.7.

  Jednotlivé tabule skla sa nesmú stavať priamo na podlahu alebo terén, ale musia byť vhodne podložené ...

  6.8.

  Sklenený odpad sa musí ukladať do osobitných prepravných nádob.

  7.

  Maliarske práce a natieračské práce

  7.1.

  Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných konštrukcií a iných konštrukcií nátermi sa určí pracovný postup ...

  7.2.

  Maliarske práce v schodišťových priestoroch sa musia vykonávať z pracovných podláh alebo rebríkov na ...

  7.3.

  Ručný postrekovač, ktorý má poškodený tlakomer, poškodený poistný ventil alebo poškodený závit pumpy, ...

  8.

  Zváranie

  8.1.

  Pred zváraním sa posúdi, či v priestore, v ktorom sa bude zvárať, ako aj v priľahlých priestoroch nepôjde ...

  8.2.

  Pred zváraním vo výške zváračské hadice alebo elektrické vodiče sa upevnia na pevné predmety, aby sa ...

  8.3.

  Pri zváraní vo výške sa zváračovi zabezpečí stabilná a bezpečná poloha. Osobný ochranný pracovný prostriedok ...

  8.4.

  Vedenie zváračských hadíc alebo elektrických vodičov musí vylúčiť priehyby, možnosť poškodenia v mieste ...

  8.5.

  Zváračské hadice alebo elektrické vodiče nesmú byť ovinuté okolo tela zvárača ani preložené cez jeho ...

  8.6.

  Zváranie nesmie byť vykonávané nad sebou, ak pracoviská zvárania nie sú oddelené pevným stropom bez ...

  8.7.

  Súprava fliaš so zváracími plynmi alebo zvárací zdroj sa musia umiestniť a chrániť tak, aby neboli ohrozené ...

  8.8.

  Pri zváraní vo výške sa ochrana priestoru pod miestom zvárania zabezpečuje podľa prílohy č. 6 bodu 7. ...

  8.9.

  Pri zváraní elektrickým oblúkom v mokrom prostredí sa zvárací zdroj musí umiestniť na suchom mieste. ...

  8.10.

  Nedopalky elektród pri zváraní elektrickým oblúkom sa odkladajú do nehorľavých nádob.

  8.11.

  Pri zváraní elektrickým oblúkom sa musí použiť len bezpečná elektrická inštalácia na prívod elektrickej ...

  8.12.

  Miesto zvárania musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Zvárať elektrickým oblúkom na nechránených ...

  8.13.

  Pri zváraní elektrickým oblúkom osoby vykonávajúce stavebné práce a pohybujúce sa v blízkosti zváračov ...

  8.14.

  Zvárať v uzavretých priestoroch bez dostatočnej výmeny vzduchu sa nesmie. Pri zváraní v ochrannej atmosfére ...

  8.15.

  Na prechodnom pracovisku po ukončení práce alebo pracovnej zmeny sa musia fľaše na zváracie plyny uložiť ...

  8.16.

  Fľaše na zváracie plyny sa musia vždy zabezpečiť proti prevrhnutiu, pádu a skotúľaniu.

  8.17.

  Zváranie upravujú slovenské technické normy.42)

  9.

  Práce s laserom

  9.1.

  Používanie lasera a vymedzenie a označenie priestoru, v ktorom sa používa, upravuje osobitný predpis.43) ...

  9.2.

  V pracovnom priestore, kde sa používa laser, nesmú byť látky, z ktorých by vplyvom žiarenia mohli vzniknúť ...

  9.3.

  Laser sa musí zabezpečiť proti manipulácii nepovolanou osobou a pevne stabilizovať, aby laserový lúč ...

  9.4.

  Laserový lúč nesmie zasahovať do tváre osoby vykonávajúcej stavebné práce. Tam, kde nie je možné vylúčiť ...

  10.

  Potápačské práce

  10.1.

  Pred začatím potápačských prác sa musí v bezprostrednej blízkosti pracoviska vytvoriť uzatvorený priestor ...

  10.2.

  Pre práce v hĺbke viac ako 13 m sa musí v bezprostrednej blízkosti pracoviska inštalovať dekompresná ...

  10.3.

  Potápačské prístroje a ich príslušenstvo sa musia preskúšať pred každým použitím a po každom použití. ...

  10.4.

  Potápačské práce môžu byť vykonávané len na základe technologického postupu. Potápačské práce sa vykonávajú ...

  10.5.

  Pred začatím potápačských prác s použitím zdvíhacieho zariadenia vedúci potápačských prác určuje pracovný ...

  10.6.

  Pri potápačských prácach vykonávaných s použitím zdvíhacieho zariadenia potápač môže vstúpiť do vody, ...

  10.7.

  Po celý čas manipulácie zdvíhacieho zariadenia s bremenom alebo hákom zdvíhacieho zariadenia pod vodou ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o minimálnych požiadavkách na ...

Poznámky

 • 1)  § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 2)  § 43i zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 3)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 5)  § 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 6)  § 2 a § 3 písm. a) až g) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 7)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.
 • 8)  § 43i ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 9)  § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a ...
 • 12)  STN 73 4130 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia.
 • 13)  STN EN 131-1+ A1 Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery (Konsolidované znenie) (49 3801). ...
 • 13a)  STN EN 795 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia (83 2629).
 • 14)  STN EN 131-2 + A1 Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie (Konsolidované znenie) (49 3801). ...
 • 15)  Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 17)  Napríklad STN 26 9102 Palety a nadstavce paliet. Rady, STN 26 9108 Kovové ukladacie debny. Technické ...
 • 18)  STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.
 • 19)  Časť A bod 6 prílohy č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.
 • 20)  Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti ...
 • 21)  STN EN 12812 Podperné lešenia. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh (73 8108).
 • 22)  STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií (73 2400).
 • 23)  STN EN 13369 Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty (72 3001).
 • 24)  STN EN 1996-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba ...
 • 25)  Napríklad STN EN 1495+A2 Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny (Konsolidované znenie) ...
 • 26)  § 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. ...
 • 27)  Bod 4.1.3. prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.
 • 28)  Napríklad STN 27 0143 Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy, STN 27 0144 Zdvíhacie zariadenia. ...
 • 29)  STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá ...
 • 30)  § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie ...
 • 31)  Napríklad STN EN 13374 Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy ...
 • 32)  Bod 5.3.5. prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.
 • 33)  Napríklad STN EN 12812 Podperné lešenia. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh (73 8108). ...
 • 34)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 35)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 36)  Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 ...
 • 37)  Napríklad STN 27 0145 Žeriavy. Prostriedky na zavesenie a uchopenie bremien, STN 27 0144 Zdvíhacie zariadenia. ...
 • 38)  § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • 39)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 40)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 41)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti ...
 • 42)  Napríklad STN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava ...
 • 43)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore