Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. 100/2015 účinný od 01.06.2015

Platnosť od: 26.05.2015
Účinnosť od: 01.06.2015
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. 100/2015 účinný od 01.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 100/2015 s účinnosťou od 01.06.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ...

1.

V prílohe č. 1 bode 4.7. tretia veta znie: „Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomerom ...

2.

V prílohe č. 1 bode 4.11. sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) STN EN 795 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia (83 2629).“. ...

3.

V prílohe č. 6 bod 3.9. znie:

„3.9.
Ochranné zábradlie lešenia musí byť dvojtyčové.“.

4.

V prílohe č. 6 bod 5.1. znie:

„5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri ...

5.

V prílohe č. 6 bode 5.5. prvá veta znie: „Výber alebo použitie osobného ochranného pracovného ...

6.

V prílohe č. 6 bod 5.7. znie:

„5.7. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ ...

7.

V prílohe č. 6 bode 7.2. písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.

8.

V prílohe č. 6 bode 7.2. písm. c) sa za slovami „vo výške 1 m“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa ...

9.

V prílohe č. 6 bode 7.2. sa vypúšťa písmeno d).

10.

V prílohe č. 8 body 2.11.1. a 2.11.2. znejú:

„2.11.1. Ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do výšky najviac 15 m a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...

11.

V prílohe č. 9 bode 2.7. prvá veta znie: „Ak pri lepení a po skončení lepenia môžu vzniknúť ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore