Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín 127/2012 účinný od 01.01.2014 do 31.10.2015

Platnosť od: 12.04.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 31.10.2015
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 127/2012 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 422/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o označovaní potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Táto vyhláška upravuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných na trh, a to aj pre reštaurácie, ...

(2)

Potraviny sa označujú na obaloch určených konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

označovaním písomné uvedenie údajov, ochrannej známky, obchodnej značky, vyobrazenia, piktogramu alebo ...

b)

balenou potravinou spotrebiteľsky balený výrobok,1) ktorý sa uvádza na trh,1a) pričom obal môže uzatvárať ...

c)

nebalenou potravinou potravina vložená do obalu na želanie v prítomnosti kupujúceho,

d)

dávkou množstvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené prakticky za rovnakých podmienok, ...

e)

označovaním výživovej hodnoty potraviny informácia o výživovej hodnote potraviny.

§ 3
Všeobecné požiadavky na označovanie potravín
(1)

Slovné označenie potraviny podľa odsekov 3 a 5 uvádzanej na trh sa uvádza v štátnom jazyku. Označovanie ...

(2)

V označení potraviny sa nesmú uvádzať také údaje, ktoré sa používajú na označovanie prírodných minerálnych ...

(3)

V označení balenej potraviny musia byť uvedené tieto údaje:

a)
názov, pod ktorým sa potravina uvádza na trh (ďalej len „názov potraviny“),
b)
meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne alebo predávajúceho, ktorý má sídlo v členskom štáte ...
c)
množstvo potraviny bez obalu (ďalej len „množstvo“),
d)
dátum minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického ...
e)
zoznam zložiek,
f)
identifikácia dávky,
g)
údaj o pôvode alebo mieste pôvodu, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, ...
h)
o osobitnom spôsobe skladovania alebo o požiadavkách na použitie,
i)
návod na použitie, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny ...
j)
o množstve určitých zložiek alebo skupiny zložiek podľa § 9 ods. 8 a § 10 ods. 6,
k)
o skutočnom množstve alkoholu vyjadrenom v objemových percentách, ak ide o nápoje s množstvom alkoholu ...
(4)

Zákazy alebo obmedzenia uvedené v odsekoch 2 a 3 sa uplatňujú tiež na

a)
prezentáciu potravín, najmä ich tvar, vzhľad alebo obal, použitý obalový materiál, spôsob, akým sú upravené, ...
b)
reklamu.
(5)

Ak si potravina vyžaduje osobitné podmienky manipulácie alebo ak spotrebiteľ musí byť informovaný o ...

a)
určení potraviny na osobitné výživové účely alebo iné osobitné použitie, 1b)
b)
pôvode potraviny z hľadiska geneticky modifikovaných organizmov,
c)
ošetrení potraviny alebo jej zložiek ionizujúcim žiarením,
d)
výživovej hodnote potraviny, ak ide o potravinu, ktorá má v označení uvedené výživové tvrdenie,
e)
možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí.
§ 4
Označovanie názvom potraviny
(1)

Názov potraviny musí obsahovať názov vyjadrujúci jej podstatu.

(2)

Ak neexistuje názov potraviny podľa odseku 1, musí sa používať všeobecne zaužívaný názov alebo opisný ...

(3)

Ak nemožno odlíšiť potravinu, ktorá sa vyrába v niektorom členskom štáte, alebo rozpoznať jej skutočný ...

(4)

Ak názov potraviny, pod ktorým sa potravina vyrába a uvádza na trh v inom členskom štáte a ak je táto ...

(5)

Obchodná značka, značkové meno alebo vymyslený názov potraviny nesmie nahrádzať názov potraviny.

(6)

V názve potraviny alebo pri jeho názve sa uvádzajú údaje o fyzikálnom stave potraviny alebo o jej osobitnej ...

§ 5
Označovanie údajov o množstve
(1)

Údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny sa uvádza v jednotkách

a)
objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch ...
b)
hmotnosti, ak ide o potraviny v ostatných stavoch, a to v gramoch (g) alebo v kilogramoch (kg).
(2)

Ak ide o potraviny obvykle uvádzané na trh podľa počtu, nemusí sa na obale uvádzať hmotnosť. Počet kusov ...

(3)

Ak sa balená potravina vrátane mrazenej alebo hlbokozmrazenej nachádza v kvapalnom médiu, a to tak, ...

(4)

Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení rovnakého druhu a rovnakého ...

(5)

Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení potravín, ktoré nie sú určené ...

(6)

Údaj o množstve sa nemusí označovať, ak ide o potravinu, ktorá

a)
podlieha významným stratám na objeme alebo hmotnosti a uvádza sa na trh podľa počtu kusov alebo sa váži ...
b)
sa balí v množstve menšom ako 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(7)

Menovité množstvo liehoviny ustanovené pre označené spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2) ...

§ 6
Označovanie dávky
(1)

Označenie dávky sa uvádza na obale, ak ide o balenú potravinu; ak ide o nebalenú potravinu, na vonkajšom ...

(2)

Za označenie dávky sa považuje aj označenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, ak ...

(3)

Dávka sa nemusí označovať, ak ide o potravinu

a)
nebalenú, ktorá sa balí bezprostredne pri predaji,
b)
jednotlivo balenú porciu zmrzliny alebo mrazeného krému, pričom označenie dávky sa musí uvádzať na vonkajšom ...
c)
ktorej najväčšia plocha obalu je menšia ako 10 cm2.
§ 7
Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby potraviny
(1)

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva ...

(2)

Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza slovami „minimálna trvanlivosť do...“, ak sa v označení dátumu ...

(3)

Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje uvedením dňa, mesiaca a roka v uvedenom poradí a v nekódovanej ...

a)
menej ako tri mesiace, postačuje uvádzať len deň a mesiac,
b)
tri mesiace a najviac 18 mesiacov, postačuje uvádzať len mesiac a rok,
c)
viac ako 18 mesiacov, postačuje uvádzať len rok.
(4)

Dátumom minimálnej trvanlivosti podľa odseku 3 písm. b) a c) je posledný deň príslušného kalendárneho ...

(5)

Ak si vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia vyžadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré súvisia ...

(6)

Dátum minimálnej trvanlivosti sa neuvádza, ak ide o

a)
čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a zemiaky, ktoré nie sú šúpané, krájané alebo inak upravované; to neplatí, ...
b)
liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10 % obj.,
c)
všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné ...
d)
pekárske výrobky a cukrárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe,
e)
jedlú soľ okrem soli s prísadami,
f)
cukor v pevnom stave,
g)
cukrovinky vyrábané takmer výhradne z ochutených cukrov alebo prifarbených cukrov,
h)
žuvačky a obdobné výrobky určené na žuvanie,
i)
ocot,
j)
nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje, ak obsah balenia je viac ako ...
k)
zmrzlinu uvádzanú na trh ako nebalenú.
(7)

Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, a ...

(8)

Dátum spotreby potraviny sa uvádza slovami „spotrebujte do“ s uvedením dátumu alebo odkazu na príslušné ...

(9)

V označení sa uvádza údaj o konkrétnych podmienkach skladovania, ak je potravina označená dátumom spotreby. ...

§ 8
Označovanie návodom na použitie potraviny
(1)

Návod na prípravu alebo použitie potraviny sa uvádza na obale tak, aby bol spotrebiteľ informovaný o ...

(2)

V označení potraviny, ktorá vyžaduje pred spotrebou úpravu riedením alebo rozpúšťaním v kvapaline, sa ...

(3)

Ak ide o potravinu, pri ktorej po otvorení obalu spotrebiteľom môže rýchlo dôjsť k strate jej bezpečnosti, ...

Označovanie zložiek potraviny
§ 9
Všeobecne
(1)

Zložka potraviny je akákoľvek látka vrátane prídavnej látky, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave ...

(2)

Zložky sa označujú podľa odsekov 3 až 30, podľa § 10 a 11 a podľa príloh č. 1 až 3.

(3)

Zložku potraviny patriacu do niektorej z kategórií zložiek podľa prílohy č. 1 možno označovať len názvom ...

(4)

Zložka potraviny uvedená v prílohe č. 3, ktorá sa nachádza v konečnej potravine v zmenenej alebo nezmenenej ...

(5)

Ak ide o nápoj obsahujúci viac ako 1,2 % obj. alkoholu, v ktorom sa nachádza zložka podľa prílohy č. ...

(6)

Ak ide o viaczložkovú potravinu, uvádza sa v označení zoznam všetkých jej zložiek v klesajúcom poradí ...

(7)

Ak ide o zloženú zložku, ktorá sa skladá z dvoch alebo z viacerých zložiek, možno ju uvádzať v zozname ...

a)
množstvo zloženej zložky v potravine tvorí menej ako 2 % hmot. potraviny okrem prídavných látok a zložiek ...
b)
zloženú zložku tvorí zmes korenín alebo bylín v množstve menej ako 2 % hmot. konečnej potraviny,
c)
zložená zložka je potravina, ktorej uvedenie sa nevyžaduje.
(8)

V označení sa uvádza množstvo zložky alebo kategórie zložiek v hmotnostných percentách alebo objemových ...

a)
názov zložky alebo názov kategórie zložiek sa použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza ...
b)
zložka alebo kategória zložiek je v označení zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky,
c)
zložka alebo kategória zložiek je základná pre charakteristiku potraviny a pre jej odlíšenie od výrobku, ...
(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na zložku alebo kategóriu zložiek,

a)
ak ich hmotnosť po odkvapkaní kvapalného média sa uvádza podľa § 5 ods. 3,
b)
ktorých uvádzanie množstva zložky je povinné podľa ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie,
c)
ktoré sa používajú v malých množstvách na účely ochutenia,
d)
ak ide o zmesi ovocia, zeleniny, korenia alebo bylín a žiadny druh z nich, čo do hmotnostného podielu, ...
e)
ktoré hoci sa uvádzajú v názve potraviny, neusmerňujú výber spotrebiteľa, pretože odchýlky v množstve ...
f)
ak je iným predpisom ustanovené ich najvyššie prípustné množstvo.
(10)

Množstvo zložky alebo kategórie zložiek uvedené v označení musí zodpovedať tomuto množstvu v čase ich ...

(11)

Pridaná voda a prchavé zložky sa uvádzajú v zozname zložiek podľa ich množstva v potravine; toto množstvo ...

(12)

Pridaná voda sa neuvádza ako zložka, ak sa voda používa vo výrobnom procese výhradne na obnovenie niektorých ...

(13)

Zložky použité v koncentrovanej forme alebo dehydrovanej forme, ktoré sa v procese výroby zriedia alebo ...

(14)

V označení zloženia dehydrovaných potravín alebo koncentrovaných potravín, ktoré sa majú riediť alebo ...

(15)

Ak ide o zmesi ovocia, zeleniny a húb, ktoré sa pridávajú vo vhodnom pomere ako zložka potraviny a ak ...

(16)

Ak ide o zmesi korenín alebo bylín, ktoré sa pridávajú vo vhodnom pomere ako zložka potraviny a ak hmotnostný ...

(17)

Zložky tvoriace menej ako 2 % hmot. konečnej potraviny možno uvádzať v rôznom poradí po ostatných zložkách. ...

(18)

Ak zložky, ktoré sú obdobné alebo vzájomne nahraditeľné, alebo obdobne používané pri výrobe alebo príprave ...

(19)

Ak ide o potravinu, do ktorej bola pridaná voda, avšak jej množstvo je zrejmé z množstva inej základnej ...

(20)

Zložky potraviny sa nemusia uvádzať v zozname zložiek, ak ide o

a)
jednozložkovú potravinu a ak obchodný názov potraviny je totožný s názvom tejto zložky alebo ak obchodný ...
b)
čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky, ak nie sú šúpané, krájané alebo inak upravené,
c)
vodu sýtenú oxidom uhličitým, ktorej popis uvádza, že je sýtená oxidom uhličitým a ak k nej neboli pridané ...
d)
kvasný ocot získaný len z jednej základnej suroviny a ak k nemu neboli pridané iné zložky,
e)
syry, maslo, fermentované mlieka vrátane fermentovanej smotany, ak k nim neboli pridané iné zložky ako ...
(21)

Za zložky sa nepovažujú

a)
základné časti zložiek, ktoré sa počas výrobného procesu oddelili a neskôr znovu splynuli, avšak nie ...
b)
prídavné látky, ktoré
1.
sa nachádzajú v príslušnej potravine len preto, že ich obsahovala jedna zložka alebo viaceré zložky ...
2.
plnia funkciu technologických pomocných látok,
c)
látky, ktoré sa používajú len v technologicky nevyhnutných množstvách ako rozpúšťadlá alebo nosiče prídavných ...
d)
látky, ktoré nie sú prídavnými látkami, ale používajú sa rovnakým spôsobom, alebo ako technologické ...
(22)

Každá látka používaná na výrobu potravín, ktorá sa nachádza v konečnom výrobku, aj keď v zmenenej forme, ...

(23)

V označení nápoja obsahujúceho viac ako 1,2 % obj. alkoholu sa uvádza skutočná objemová koncentrácia ...

(24)

Číselný údaj vyjadrujúci objemovú koncentráciu alkoholu sa uvádza ako číslo s najviac jedným desatinným ...

(25)

Za číselným údajom podľa odseku 24 sa uvádza symbol „% obj.“ alebo „% vol.“; pred týmto číselným údajom ...

(26)

Skutočná koncentrácia alkoholu v nápojoch podľa odseku 23 sa môže od deklarovanej koncentrácie v absolútnej ...

a)
pivo s koncentráciou alkoholu najviac 5,5 % obj., nápoje podľa spoločného colného sadzobníka podpoložka ...
b)
pivo s koncentráciou alkoholu viac ako 5,5 % obj., nápoje podľa spoločného colného sadzobníka podpoložka ...
c)
nápoje obsahujúce macerované ovocie alebo časti rastlín najviac 1,5 % obj.,
d)
ostatné nápoje najviac 0,3 % obj.
(27)

Odchýlky podľa odseku 26 nezahŕňajú odchýlky analytických metód.

(28)

Ak cukrovinka alebo nápoj obsahuje najmenej 100 mg/kg alebo 10 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej ...

(29)

Ak cukrovinka obsahuje najmenej 4 g/kg kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej ...

(30)

Ak nápoj obsahuje najmenej 50 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky, ...

§ 10
Označovanie prídavných látok v potravine
(1)

Prídavná látka,3) ako zložka potraviny patriaca do jednej z kategórií podľa prílohy č. 2, sa označuje ...

(2)

Ak sa do potraviny použije prídavná látka, táto sa uvádza v označení zloženia podľa klesajúceho množstva, ...

(3)

Ak prídavná látka patrí do viacerých skupín, v označení sa uvedie tá skupina, ktorá má v potravine najdôležitejšiu ...

(4)

Látka pôsobiaca na predĺženie trvanlivosti potraviny, ako inertný plyn, aj keď nie je priamou zložkou ...

(5)

Ak sa do potraviny pridáva sladidlo, uvádzajú sa v názve potraviny alebo pri jeho názve slová „so sladidlom“; ...

(6)

Ak nápoj alebo nápoj pripravený z koncentrátu podľa návodu obsahuje najmenej 150 mg/l kofeínu, označuje ...

(7)

Označenie zvýšeného množstva kofeínu podľa odseku 6 sa neuvádza na nápoji na báze kávy a čaju alebo ...

(8)

Ak potravina obsahuje aspartam alebo soli aspartamu-acesulfamu v označení sa uvádza upozornenie „obsahuje ...

(9)

Ak potravina obsahuje viac ako 10 % hmot. pridaných polyalkoholov, v označení uvádza sa upozornenie ...

§ 11
Označovanie vonných látok a chuťových látok
(1)

Ak sa do potraviny použije vonná látka alebo chuťová látka, označia sa potraviny slovom „aróma“4) alebo ...

(2)

Označenie „prírodný“ alebo akýkoľvek výraz rovnocenného významu možno používať len pre arómu spĺňajúcu ...

Osobitné požiadavky na označovanie potraviny
§ 12
Povinné informácie
(1)

Nálepka, etiketa, visačka alebo iné informačné označenie na balenej potravine musí byť pripevnené tak, ...

(2)

Údaj, ktorý sa uvádza v označení potraviny, musí byť zreteľný, neodstrániteľný a pre spotrebiteľa za ...

(3)

Ak je balená potravina alebo skupina balených potravín prebalená vonkajším obalom a takto uvádzaná na ...

(4)

Označenie potraviny v sprievodnej dokumentácii, ktorá potravinu sprevádza alebo sa na ňu vzťahuje, musí ...

§ 13
Výnimky z označovania potraviny
(1)

Ak ide o sklenenú fľašu určenú na opätovné použitie, ktorá je neodstrániteľne označená a ktorá preto ...

(2)

Ak ide o balenú potravinu určenú konečnému spotrebiteľovi, ale obchoduje sa s ňou pred predajom konečnému ...

(3)

Adresa výrobcu potravín, baliarne alebo predávajúceho sa neuvádza na spotrebiteľskom obale, ktorého ...

(4)

Ak ide o maslo vyrábané v Slovenskej republike, možno uvádzať len meno alebo obchodné meno výrobcu, ...

(5)

Potravina, ktorá sa ponúka konečnému spotrebiteľovi v dekoračnom obale, ako sú figúrky alebo rôzne sezónne ...

§ 14
Označovanie nebalenej potraviny
(1)

Nebalenú potravinu predávajúci pri predaji spotrebiteľovi vhodným spôsobom označí výveskou alebo štítkom, ...

(2)

Ak ide o nebalenú potravinu, pri jej uvádzaní na trh sa uvádza názov potraviny a ďalšie údaje podľa ...

§ 15
Označovanie potraviny a jej zložiek ošetrených ionizujúcim žiarením
(1)

Ak ide o potravinu, ktorá bola ošetrená ionizujúcim žiarením, údaj o tomto ošetrení sa vyznačí v blízkosti ...

(2)

Ak sa potravina ošetrená ionizujúcim žiarením použije ako zložka inej potraviny, ošetrenie zložky sa ...

(3)

Použitie povoleného alebo akéhokoľvek všeobecne známeho symbolu označujúceho, že potravina bola ošetrená ...

§ 16
Klamlivé označovanie potravín
(1)

Spôsoby označovania a označovanie nesmú uvádzať konečného spotrebiteľa do omylu, a to najmä, ak ide ...

a)
charakteristiku potraviny, jej podstatu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod, spôsob ...
b)
prisudzovanie účinkov alebo vlastností, ktoré potravina nevykazuje,
c)
vyvolávanie dojmov, že potravina vykazuje osobitné charakteristické vlastnosti, aj keď v skutočnosti ...
(2)

Na obale, na jeho súčastiach, ako aj v sprievodnej dokumentácii sa nesmú uvádzať údaje, že

a)
potravina je zdrojom všetkých životne dôležitých živín,
b)
bežné potraviny nedodajú potrebné množstvo živín, ktoré obsahuje ponúknutá potravina,
c)
potravina má zvýšenú alebo osobitnú výživovú hodnotu v dôsledku prídavku prídavných látok alebo potravinových ...
d)
potravina má osobitné vlastnosti, aj keď tieto vlastnosti vykazujú všetky porovnateľné potraviny,
e)
potravina je vhodná na prevenciu, zmiernenie alebo liečenie zdravotnej poruchy alebo na lekárske účely, ...
f)
potravina bola vyrábaná podľa náboženských alebo rituálnych predpisov, ak sa k tomu nevyjadrili príslušné ...
(3)

Na obale, na jeho súčastiach a v sprievodných dokladoch, ktoré potravinu sprevádzajú, sa nesmú tiež ...

a)
neumožňujúce dokázať ich pravdivosť,
b)
vyvolávajúce pochybnosti o zdravotnej neškodnosti iných obdobných potravín alebo vyvolávajúce u spotrebiteľa ...
c)
o rýchlosti úbytku telesnej hmotnosti alebo jeho rozsahu pri konzumácii určitej potraviny,
d)
vedúce k zámene bežných potravín s potravinami na osobitné výživové účely.
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na spôsob ponúkania potravín, ich prezentáciu, ako aj ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

Potraviny označené podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2012 možno uvádzať na trh do 13. ...

§ 17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Potraviny, ktorých označenie nespĺňa požiadavky podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013, možno ...

§ 18
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

§ 20
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 127/2012 Z. z.

  KATEGÓRIE ZLOŽIEK, KTORÉ MOŽNO OZNAČOVAŤ NÁZVOM KATEGÓRIE

  Kategória zložiek Názov kategórie Rafinované oleje, okrem olivového oleja „olej“ doplnený označením ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 127/2012 Z. z.

  KATEGÓRIE ZLOŽIEK, KTORÉ MUSIA BYŤ OZNAČENÉ NÁZVOM SVOJEJ KATEGÓRIE, PO KTOROM NASLEDUJE ICH ŠPECIFICKÝ NÁZOV ALEBO E KÓD

  Farbivo Modifikovaný škrob*

  Konzervačná látka Sladidlo

  Antioxidant Kypriaca látka

  Emulgátor Protipeniaca látka

  Zahusťovadlo Povlaková látka (poleva)

  Želírujúca látka Emulgačné (taviace) soli**

  Stabilizátor Múku upravujúca látka

  Stimulátor chutnosti Stužovadlo

  (zvýrazňovač chutnosti) Zvlhčovadlo

  Kyselina Objemové činidlo

  Regulátor kyslosti Hnací plyn

  Protihrudkujúca látka

  Poznámky:

  * Špecifický názov alebo ES číslo sa nemusí uvádzať; ak pochádza z rastliny obsahujúcej glutén, musí ...

  ** Len ak ide o tavené syry a výrobky odvodené z tavených syrov.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 127/2012 Z. z.

  ZLOŽKY VZŤAHUJÚCE SA K § 9 ods. 4, 5 a 7

  1.

  Obilniny obsahujúce glutén (t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) ...

  a)

  pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, ...

  b)

  pšeničných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši ...

  c)

  jačmenného glukózového sirupu,

  d)

  obilnín používaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny ...

  2.

  Kôrovce a výrobky z nich.

  3.

  Vajcia a výrobky z nich.

  4.

  Ryby a výrobky z nich okrem

  a)

  rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo karotenoidových prípravkov,

  b)

  rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.

  5.

  Arašidy a výrobky z nich.

  6.

  Sójové zrná a výrobky z nich okrem

  a)

  úplne rafinovaného sójového oleja a tuku , ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne ...

  b)

  prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu, ...

  c)

  fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu,

  d)

  fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.

  7.

  Mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem

  a)

  srvátky používanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny ...

  b)

  laktitolu.

  8.

  Orechy, ktorými sú mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlašské orechy ...

  9.

  Zeler a výrobky z neho.

  10.

  Horčica a výrobky z nej.

  11.

  Sezamové semená a výrobky z nich.

  12.

  Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2. ...

  13.

  Vlčí bôb a výrobky z neho.

  14.

  Mäkkýše a výrobky z nich.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 127/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Komisie 87/250/EHS z 15. apríla 1987 o uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu v označení ...

  2.

  Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských ...

  4.

  Smernica Komisie 2002/67/ES z 18. júla 2002 o označovaní potravín obsahujúcich chinín a potravín obsahujúcich ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91//EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácií alebo rozlíšení ...

Poznámky

 • 1)  § 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1a)  § 2 písm. j) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
 • 1b)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 2)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o ...
 • 3)  
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore