Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71931
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín 127/2012 účinný od 01.01.2014 do 31.10.2015


Platnosť od: 12.04.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 31.10.2015
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 127/2012 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 422/2013


§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
označovaním písomné uvedenie údajov, ochrannej známky, obchodnej značky, vyobrazenia, piktogramu alebo symbolu, ktoré sa týkajú potraviny, a je umiestnené na obale, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, alebo v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení, ktoré potravinu sprevádzajú,
b)
balenou potravinou spotrebiteľsky balený výrobok,1) ktorý sa uvádza na trh,1a) pričom obal môže uzatvárať potravinu úplne alebo čiastočne,
c)
nebalenou potravinou potravina vložená do obalu na želanie v prítomnosti kupujúceho,
d)
dávkou množstvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené prakticky za rovnakých podmienok,
e)
označovaním výživovej hodnoty potraviny informácia o výživovej hodnote potraviny.
zobraziť paragraf
§ 5
Označovanie údajov o množstve

(1)
Údaj o menovitej hmotnosti a menovitom objeme potraviny sa uvádza v jednotkách
a)
objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch (l),
b)
hmotnosti, ak ide o potraviny v ostatných stavoch, a to v gramoch (g) alebo v kilogramoch (kg).
(2)
Ak ide o potraviny obvykle uvádzané na trh podľa počtu, nemusí sa na obale uvádzať hmotnosť. Počet kusov v balení sa musí uvádzať, len ak tieto nie sú ľahko spočítateľné.
(3)
Ak sa balená potravina vrátane mrazenej alebo hlbokozmrazenej nachádza v kvapalnom médiu, a to tak, že tento vytvára len prostredie pevných zložiek, uvádza sa okrem celkovej hmotnosti obsahu balenia na obale aj hmotnosť pevného podielu po odkvapkaní kvapalného média. Kvapalným médiom sa rozumie voda, vodné roztoky solí, soľanka, vodné roztoky potravinárskych kyselín, ocot, vodné roztoky cukrov alebo ostatných sladidiel alebo ich zmesi, ovocné alebo zeleninové šťavy, ak ide o výrobky z ovocia a zeleniny.
(4)
Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení rovnakého druhu a rovnakého množstva rovnakej potraviny, uvádza sa množstvo, ktoré obsahuje každé jednotlivé balenie a celkový počet týchto balení. Označenie týchto údajov sa nevyžaduje, ak sú jednotlivé balenia viditeľné a ľahko spočítateľné cez vonkajší obal a ak je najmenej jeden údaj o množstve jednotlivého balenia dobre viditeľný cez vonkajší obal.
(5)
Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení potravín, ktoré nie sú určené na jednotlivý predaj, alebo sú potraviny oddelene naplnené v obale, uvádza sa celkové množstvo a počet jednotlivých balení potravín v ňom.
(6)
Údaj o množstve sa nemusí označovať, ak ide o potravinu, ktorá
a)
podlieha významným stratám na objeme alebo hmotnosti a uvádza sa na trh podľa počtu kusov alebo sa váži v prítomnosti spotrebiteľa,
b)
sa balí v množstve menšom ako 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(7)
Menovité množstvo liehoviny ustanovené pre označené spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2) platí aj pre liehoviny plnené do spotrebiteľského balenia neoznačeného značkou „e“.
zobraziť paragraf
§ 9
Všeobecne

(1)
Zložka potraviny je akákoľvek látka vrátane prídavnej látky, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku; môže byť aj v pozmenenom stave.
(2)
Zložky sa označujú podľa odsekov 3 až 30, podľa § 10 a 11 a podľa príloh č. 1 až 3.
(3)
Zložku potraviny patriacu do niektorej z kategórií zložiek podľa prílohy č. 1 možno označovať len názvom kategórie podľa tejto prílohy.
(4)
Zložka potraviny uvedená v prílohe č. 3, ktorá sa nachádza v konečnej potravine v zmenenej alebo nezmenenej forme alebo pochádzajúca z takejto zložky, má v označení zreteľne uvedený jej názov.
(5)
Ak ide o nápoj obsahujúci viac ako 1,2 % obj. alkoholu, v ktorom sa nachádza zložka podľa prílohy č. 3, uvedie sa v označení slovom „obsahuje“, za ktorým sa uvedie názov príslušnej zložky. Takéto označenie sa nemusí uvádzať, ak zložka je už uvedená v zozname zložiek alebo v názve nápoja.
(6)
Ak ide o viaczložkovú potravinu, uvádza sa v označení zoznam všetkých jej zložiek v klesajúcom poradí podľa ich množstva v čase výroby potraviny. Tento zoznam sa označuje slovami „Zloženie: ...“, „Zložky“ alebo „Vyrobené z...“.
(7)
Ak ide o zloženú zložku, ktorá sa skladá z dvoch alebo z viacerých zložiek, možno ju uvádzať v zozname zložiek tak, že za jej označením sa uvedie v zátvorke zoznam jej jednotlivých zložiek zoradených v klesajúcom poradí podľa ich množstva alebo sa uvádza spôsobom podľa odseku 3. Toto označenie sa nemusí uvádzať, ak
a)
množstvo zloženej zložky v potravine tvorí menej ako 2 % hmot. potraviny okrem prídavných látok a zložiek uvedených v prílohe č. 3,
b)
zloženú zložku tvorí zmes korenín alebo bylín v množstve menej ako 2 % hmot. konečnej potraviny,
c)
zložená zložka je potravina, ktorej uvedenie sa nevyžaduje.
(8)
V označení sa uvádza množstvo zložky alebo kategórie zložiek v hmotnostných percentách alebo objemových percentách, ak
a)
názov zložky alebo názov kategórie zložiek sa použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája,
b)
zložka alebo kategória zložiek je v označení zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky,
c)
zložka alebo kategória zložiek je základná pre charakteristiku potraviny a pre jej odlíšenie od výrobku, s ktorými by mohla byť zameniteľná pre svoj názov alebo vzhľad.
(9)
Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na zložku alebo kategóriu zložiek,
a)
ak ich hmotnosť po odkvapkaní kvapalného média sa uvádza podľa § 5 ods. 3,
b)
ktorých uvádzanie množstva zložky je povinné podľa ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie,
c)
ktoré sa používajú v malých množstvách na účely ochutenia,
d)
ak ide o zmesi ovocia, zeleniny, korenia alebo bylín a žiadny druh z nich, čo do hmotnostného podielu, výrazne neprevláda,
e)
ktoré hoci sa uvádzajú v názve potraviny, neusmerňujú výber spotrebiteľa, pretože odchýlky v množstve nie sú podstatné pre charakteristiku danej potraviny a ani pre jej odlíšenie od obdobných potravín,
f)
ak je iným predpisom ustanovené ich najvyššie prípustné množstvo.
(10)
Množstvo zložky alebo kategórie zložiek uvedené v označení musí zodpovedať tomuto množstvu v čase ich použitia pri výrobe potraviny.
(11)
Pridaná voda a prchavé zložky sa uvádzajú v zozname zložiek podľa ich množstva v potravine; toto množstvo sa nemusí uvádzať, ak je ich menej ako 5 % hmot.; množstvo pridanej vody sa určuje odpočítaním celkového množstva ostatných zložiek od hmotnosti potraviny.
(12)
Pridaná voda sa neuvádza ako zložka, ak sa voda používa vo výrobnom procese výhradne na obnovenie niektorých zložiek použitých v koncentrovanom stave alebo v sušenom stave alebo ak ide o kvapalné médium, ktoré sa obvykle nekonzumuje.
(13)
Zložky použité v koncentrovanej forme alebo dehydrovanej forme, ktoré sa v procese výroby zriedia alebo rozpustia, možno uvádzať v zozname v poradí podľa ich hmotnosti v pôvodnom stave pred ich koncentráciou alebo ich dehydratáciou.
(14)
V označení zloženia dehydrovaných potravín alebo koncentrovaných potravín, ktoré sa majú riediť alebo rozpustiť pridaním vody, zložky možno uvádzať v zozname v poradí podľa ich pomeru v rozriedenom výrobku alebo rozpustenom výrobku s podmienkou, že tento zoznam zložiek bude doplnený označením, napríklad „zložky rozriedeného výrobku“, „zložky rozpusteného výrobku“ alebo „zložky v potravine pripravenej podľa návodu“.
(15)
Ak ide o zmesi ovocia, zeleniny a húb, ktoré sa pridávajú vo vhodnom pomere ako zložka potraviny a ak hmotnostný podiel jednej zložky výrazne neprevláda, možno ich v zozname zložiek uvádzať pod názvom „ovocie“, „zelenina“ alebo „huby“, za ktorým sa uvedú slová „v rôznom pomere“, za ktorými sa uvedie zoznam použitého ovocia, zeleniny alebo húb; táto zložená zložka sa uvádza v zozname zložiek v poradí podľa jej celkového množstva.
(16)
Ak ide o zmesi korenín alebo bylín, ktoré sa pridávajú vo vhodnom pomere ako zložka potraviny a ak hmotnostný podiel jednej zložky výrazne neprevláda, možno ich v zozname zložiek uvádzať pod názvom „koreniny“ alebo „byliny“, za ktorým sa uvedú slová „v rôznom pomere“, za ktorými sa uvedie zoznam použitých korenín alebo bylín; táto zložená zložka sa uvádza v zozname zložiek v poradí podľa jej celkového množstva.
(17)
Zložky tvoriace menej ako 2 % hmot. konečnej potraviny možno uvádzať v rôznom poradí po ostatných zložkách.
(18)
Ak zložky, ktoré sú obdobné alebo vzájomne nahraditeľné, alebo obdobne používané pri výrobe alebo príprave potraviny bez zmeny jej zloženia, podstaty alebo obsahového množstva a tieto zložky tvoria menej ako 2 % hmot. konečnej potraviny, možno ich uvádzať v zozname zložiek v spojení so slovami „obsahuje ... alebo ...“, pričom v konečnej potravine sa nachádza aspoň jedna z týchto dvoch zložiek. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prídavné látky a zložky podľa prílohy č. 3.
(19)
Ak ide o potravinu, do ktorej bola pridaná voda, avšak jej množstvo je zrejmé z množstva inej základnej zložky, netreba v označení uvádzať vodu ako zložku.
(20)
Zložky potraviny sa nemusia uvádzať v zozname zložiek, ak ide o
a)
jednozložkovú potravinu a ak obchodný názov potraviny je totožný s názvom tejto zložky alebo ak obchodný názov potraviny zložku jednoznačne identifikuje,
b)
čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky, ak nie sú šúpané, krájané alebo inak upravené,
c)
vodu sýtenú oxidom uhličitým, ktorej popis uvádza, že je sýtená oxidom uhličitým a ak k nej neboli pridané iné zložky,
d)
kvasný ocot získaný len z jednej základnej suroviny a ak k nemu neboli pridané iné zložky,
e)
syry, maslo, fermentované mlieka vrátane fermentovanej smotany, ak k nim neboli pridané iné zložky ako mliečne výrobky, enzýmy a mikrobiálne kultúry potrebné na ich výrobu a jedlá soľ potrebná na výrobu syrov okrem ochutených čerstvých syrov a tavených syrov.
(21)
Za zložky sa nepovažujú
a)
základné časti zložiek, ktoré sa počas výrobného procesu oddelili a neskôr znovu splynuli, avšak nie v pôvodnom množstve,
b)
prídavné látky, ktoré
1.
sa nachádzajú v príslušnej potravine len preto, že ich obsahovala jedna zložka alebo viaceré zložky v tejto potravine za predpokladu, že v konečnej potravine neplnia technologickú funkciu,
2.
plnia funkciu technologických pomocných látok,
c)
látky, ktoré sa používajú len v technologicky nevyhnutných množstvách ako rozpúšťadlá alebo nosiče prídavných látok alebo aróm,
d)
látky, ktoré nie sú prídavnými látkami, ale používajú sa rovnakým spôsobom, alebo ako technologické pomocné látky a nachádzajú sa v konečnej potravine, aj keď v zmenenej forme.
(22)
Každá látka používaná na výrobu potravín, ktorá sa nachádza v konečnom výrobku, aj keď v zmenenej forme, a ktorá pochádza zo zložiek uvedených v prílohe č. 3, sa považuje za zložku a uvádza sa v označení zreteľne s odkazom na názov potraviny, z ktorej pochádza; ustanovenie odseku 21 písm. b) až d) nie je týmto dotknuté.
(23)
V označení nápoja obsahujúceho viac ako 1,2 % obj. alkoholu sa uvádza skutočná objemová koncentrácia alkoholu; toto sa nevzťahuje na nápoje, ktoré sú uvedené v rámci podpoložiek č. 22.04 a 22.05 spoločného colného sadzobníka. Objemová koncentrácia alkoholu sa určuje pri 20 oC.
(24)
Číselný údaj vyjadrujúci objemovú koncentráciu alkoholu sa uvádza ako číslo s najviac jedným desatinným miestom.
(25)
Za číselným údajom podľa odseku 24 sa uvádza symbol „% obj.“ alebo „% vol.“; pred týmto číselným údajom možno uvádzať slovo „alkohol“ alebo skratku „alk.“.
(26)
Skutočná koncentrácia alkoholu v nápojoch podľa odseku 23 sa môže od deklarovanej koncentrácie v absolútnej hodnote alkoholu odchyľovať takto, ak ide o
a)
pivo s koncentráciou alkoholu najviac 5,5 % obj., nápoje podľa spoločného colného sadzobníka podpoložka 22.07 B II a nápoje vyrábané z hrozna najviac 0,5 % obj.,
b)
pivo s koncentráciou alkoholu viac ako 5,5 % obj., nápoje podľa spoločného colného sadzobníka podpoložka 22.07 B I a nápoje vyrábané z hrozna, skvasené jablkové mušty, skvasené hruškové mušty, ovocné vína a iné nápoje z ovocia iného ako hrozno, a to či už polosýtené alebo sýtené, ako aj nápoje na báze fermentovaného medu najviac 1 % obj.,
c)
nápoje obsahujúce macerované ovocie alebo časti rastlín najviac 1,5 % obj.,
d)
ostatné nápoje najviac 0,3 % obj.
(27)
Odchýlky podľa odseku 26 nezahŕňajú odchýlky analytických metód.
(28)
Ak cukrovinka alebo nápoj obsahuje najmenej 100 mg/kg alebo 10 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), uvádzajú sa hneď za zoznamom zložiek slová „obsahuje sladké drievko“ alebo slová „obsahuje sladkovku hladkoplodú“, ak nie sú slová „sladké drievko“ alebo slová „sladkovka hladkoplodá“ uvedené v zozname zložiek alebo v názve výrobku. Ak nie je v označení uvedený zoznam zložiek, je toto označenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
(29)
Ak cukrovinka obsahuje najmenej 4 g/kg kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), uvádzajú sa hneď za zoznamom zložiek slová „obsahuje sladké drievko – ľudia s hypertenziou by sa mali vyhnúť nadmernej konzumácii“ alebo slová „obsahuje sladkovku hladkoplodú – ľudia s hypertenziou by sa mali vyhnúť nadmernej konzumácii“. Ak nie je v označení uvedený zoznam zložiek, je toto označenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
(30)
Ak nápoj obsahuje najmenej 50 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky, alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra) alebo 300 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky, alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 obj. % alkoholu, uvádzajú sa hneď za zoznamom zložiek slová „obsahuje sladké drievko – ľudia s hypertenziou by sa mali vyhnúť nadmernej konzumácii“ alebo slová „obsahuje sladkovku hladkoplodú – ľudia s hypertenziou by sa mali vyhnúť nadmernej konzumácii“. Ak nie je v označení uvedený zoznam zložiek, je toto označenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
zobraziť paragraf
§ 14
Označovanie nebalenej potraviny

(1)
Nebalenú potravinu predávajúci pri predaji spotrebiteľovi vhodným spôsobom označí výveskou alebo štítkom, a to najmä jej názvom, a ak ide o kusový tovar okrem ovocia a zeleniny, aj hmotnosťou.
(2)
Ak ide o nebalenú potravinu, pri jej uvádzaní na trh sa uvádza názov potraviny a ďalšie údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a d) a § 3 ods. 5 písm. b), c) a e).
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014


Potraviny, ktorých označenie nespĺňa požiadavky podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti.
zobraziť paragraf
§ 20
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  § 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore