Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 116/2014 účinný od 10.06.2016 do 14.06.2018

Platnosť od: 30.04.2014
Účinnosť od: 10.06.2016
Účinnosť do: 14.06.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 116/2014 účinný od 10.06.2016 do 14.06.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 116/2014 s účinnosťou od 10.06.2016 na základe 190/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 ...

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
§ 1
(1)

Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 16 ...

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné ...
b)
obdobie, za ktoré sa platí preddavok na poistné,
c)
rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ...
d)
celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,
e)
celková suma preddavkov na poistné,
f)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, pobočke zahraničnej banky1) alebo v Štátnej pokladnici2) (ďalej ...
g)
kód zdravotnej poisťovne,
h)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová ...
(2)

Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ...

a)
obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného, a to názov ulice, orientačné číslo, poštové ...
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),
d)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,
e)
kód zdravotnej poisťovne,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová ...
(3)

Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem ...

a)
deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,
b)
celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, ...
c)
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých zamestnancov,
d)
počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
e)
sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa, ...
f)
celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné ...
g)
zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení na
1.
poradové číslo,
2.
rodné číslo poistenca,
3.
počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné,
4.
celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,
6.
sadzbu poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa, ...
7.
sumu preddavkov na poistné v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov ...
8.
celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,
9.
celkovú výšku príjmov okrem príjmov podľa bodu 8,
10.
odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona.
(4)

Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je

a)
zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona.
§ 2
(1)

Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva predložením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ďalej ...

(2)

Výkaz, ktorý vypĺňa zamestnávateľ, sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa ...

§ 3
(1)

Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 4 a 5 zákona (ďalej len „odhadnutý preddavok“) sa môže vyčísliť ...

a)
zamestnávateľ, ak
1.
nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,
2.
má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne,
3.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a
4.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky ...
b)
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak
1.
nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,
2.
príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že preddavky na poistné je povinný platiť iný platiteľ ...
3.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a výška preddavkov na poistné ...
4.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky ...
(2)

Odhadnutý preddavok sa vyčísľuje pre

a)
zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesačnej ...
b)
samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona ...
c)
zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súčinu priemernej ...
d)
platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (ďalej len „samoplatiteľ“) vo výške určenej sadzbou poistného ...
(3)

Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyčíslení odhadnutého preddavku sa použije znížená sadzba ...

§ 4
Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov
(1)

Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov za poistné (ďalej len „nedoplatok“) bezhotovostným prevodom ...

a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie ...
(2)

Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona ...

a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, ...
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný ...
(3)

Platba poukazom poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“)3) sa označuje ako platba bezhotovostným ...

Ročné zúčtovanie poistného
§ 5
(1)

Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za

a)
zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona ...
b)
zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo všetkých mesiacoch, ...
c)
zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo ...
d)
zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov ...
e)
poistenca, ktorý aspoň jeden deň v rozhodujúcom období bol považovaný za samostatne zárobkovo činnú ...
f)
samoplatiteľa a jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahol úhrn minimálnych základov ...
g)
poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, ...
h)
poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,
i)
poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), ktorý ...
j)
poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona alebo
k)
poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona ...
l)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom ...
m)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom ...
n)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom ...
(2)

Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok ...

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného
§ 6
(1)

Ročným zúčtovaním poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 21 a 22 zákona sa ustanovuje

a)
úhrn vymeriavacích základov,
b)
minimálny vymeriavací základ,
c)
upravený vymeriavací základ,
d)
koeficient,
e)
výsledný vymeriavací základ,
f)
poistné,
g)
rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,
h)
pri preplatku zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa ...
i)
započítanie pohľadávok a záväzkov,
j)
preddavky na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.
(2)

Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení ...

a)
zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona znížený o odpočítateľnú položku,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. ...
c)
samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona,
d)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra ...
e)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013, ktorý vyplatil ...
f)
podľa § 13 ods. 7 zákona.
(3)

Minimálny vymeriavací základ sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými ...

a)
celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
b)
minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c)
minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
d)
skutočná výška príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § ...
e)
odhadnutý preddavok podľa § 3.
(4)

Upravený vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2

a)
je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, maximálny vymeriavací základ ...
b)
je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku ...
c)
je väčší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3 a menší ako maximálny vymeriavací základ podľa ...
(5)

Koeficient sa určuje ako

a)
podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 4 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku ...
b)
číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2 sa rovná nule.
(6)

Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta vynásobením vymeriavacích základov uvedených v odseku 2 koeficientom ...

(7)

Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa ...

(8)

Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného. ...

(9)

Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa ...

(10)

Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami ...

(11)

Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) ...

(12)

V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo ...

(13)

Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:

a)
preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,
b)
koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.
(14)

Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. ...

(15)

Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie ...

(16)

Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na ...

§ 7
(1)

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje

a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
c)
rozpis výsledku ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok, ktorého vznik sa oznamuje v členení ...
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
d)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
e)
výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň podľa osobitného predpisu,4)
g)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami ...
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
h)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do ...
i)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(2)

Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje

a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c),
c)
rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na
1.
úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská ...
2.
vypočítané poistné,
d)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
e)
výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami ...
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
g)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(3)

Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje ...

a)
údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a § 19 ods. 9 zákona,
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
c)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
d)
výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov, ...
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do ...
h)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,
i)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(4)

Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje

a)
údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona,
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení
1.
vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla zamestnanca, ...
2.
vypočítané poistné za zamestnancov podľa prvého bodu,
c)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
d)
výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov, ...
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie.
h)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(5)

Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku, nedoplatku zamestnanca ...

(6)

Ak osoba nie je poistencom zdravotnej poisťovne, ktorá vykonala ročné zúčtovanie poistného, oznámenie ...

§ 8
Oznámenie o výške príjmov

Obsah oznámenia o výške príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 23 ods. 16 zákona, o výške ...

§ 9
Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom
(1)

Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 19 a 20 zákona je

a)
vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 14 zákona na príslušný kalendárny rok,
b)
počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných ...
c)
počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v ...
d)
skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny ...
e)
suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých ...
f)
suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom ...
(2)

Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)

Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný ...

(2)

Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný ...

(3)

V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 ...

(4)

V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa ...

§ 11
(1)

Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. ...

(2)

Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. ...

§ 12
(1)

Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala od subjektov verejnej ...

(2)

Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisťovňa ...

§ 13
(1)

Údaje, ktoré sú potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2013, sú uvedené v prílohe č. ...

(2)

Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2013 sú aj poistenci štátu ...

(3)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu dane z ...

(4)

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) ...

§ 13a
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014
(1)

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe č. 5.

(2)

Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2014 je aj počet poistencov ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015
(1)

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 sú uvedené v prílohe č. 6.

(2)

Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2015 je aj počet poistencov ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu -

  Výpočet ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....

  Prevziať prílohu - príloha 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - príloha 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2013

  Prevziať prílohu - príloha 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014

  Prevziať prílohu - Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

  Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 podľa § 19 zákona

  Prevziať prílohu -

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...
 • 6)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore