Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 116/2014 účinný od 10.06.2016 do 14.06.2018

Platnosť od: 30.04.2014
Účinnosť od: 10.06.2016
Účinnosť do: 14.06.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 116/2014 účinný od 10.06.2016 do 14.06.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 116/2014 s účinnosťou od 10.06.2016 na základe 190/2016


§ 5

(1)
Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za
a)
zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,
b)
zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,
c)
zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
d)
zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,
e)
poistenca, ktorý aspoň jeden deň v rozhodujúcom období bol považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu,
f)
samoplatiteľa a jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
g)
poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
h)
poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,
i)
poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
j)
poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona alebo
k)
poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až j).
l)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
m)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
n)
zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.
(2)
Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok“) alebo nedoplatok.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Ročným zúčtovaním poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 21 a 22 zákona sa ustanovuje
a)
úhrn vymeriavacích základov,
b)
minimálny vymeriavací základ,
c)
upravený vymeriavací základ,
d)
koeficient,
e)
výsledný vymeriavací základ,
f)
poistné,
g)
rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,
h)
pri preplatku zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,4)
i)
započítanie pohľadávok a záväzkov,
j)
preddavky na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.
(2)
Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na vymeriavací základ
a)
zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona znížený o odpočítateľnú položku,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 10 zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona,
c)
samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona,
d)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona (ďalej len „dividendy za obdobie do 31. decembra 2012“),
e)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013, ktorý vyplatil platiteľ dividend (ďalej len „dividendy za obdobie od 1. januára 2013“),
f)
podľa § 13 ods. 7 zákona.
(3)
Minimálny vymeriavací základ sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú
a)
celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
b)
minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c)
minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
d)
skutočná výška príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) zákona v prípadoch podľa § 13 ods. 11, 13 a 16 zákona alebo
e)
odhadnutý preddavok podľa § 3.
(4)
Upravený vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2
a)
je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
b)
je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3,
c)
je väčší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3 a menší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2.
(5)
Koeficient sa určuje ako
a)
podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 4 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku 2 alebo
b)
číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2 sa rovná nule.
(6)
Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta vynásobením vymeriavacích základov uvedených v odseku 2 koeficientom podľa odseku 5.
(7)
Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.
(8)
Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.
(9)
Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu.4)
(10)
Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.
(11)
Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.
(12)
V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený podľa odseku 6, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky na poistné zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.
(13)
Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:
a)
preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,
b)
koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.
(14)
Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľovi aj elektronicky.
(15)
Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(16)
Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13b
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015

(1)
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 sú uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2015 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore