Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 11/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 11/2009 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 11/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom ...

1.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rovnopisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d) § 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení ...

2.

V § 62 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak sa súdny spis ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 562/2004 Z. z.§ ...

4.

§ 80 vrátane nadpisu znie:

„§ 80 Výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (1) Nariadenie ...

5.

§ 82 vrátane nadpisu znie:

„§ 82 Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody (1) Riaditeľ ústavu na výkon ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43f znejú:

„43a) § 446a ods. 3 a 4 Trestného poriadku. 43b) § 80 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore