Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 11/2009 účinný od 01.02.2009

Platnosť od: 24.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 11/2009 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 11/2009 s účinnosťou od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z. a vyhlášky č. 389/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rovnopisu rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony opatreného doložkou právoplatnosti do Notárskeho centrálneho registra listín (ďalej len „register listín“), a to v lehote troch pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia. Po uložení rovnopisu rozhodnutia do registra listín sa predloží vyúčtovanie odmeny a náhrady hotových výdavkov notára učtárni súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

„19d)
§ 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 357/2003 Z. z.“.

2.
V § 62 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak sa súdny spis nachádza na súde druhého stupňa, právoplatnosť sa na rozhodnutí súdu vyznačí na žiadosť účastníka konania na súde druhého stupňa.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33)
§ 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 562/2004 Z. z.§ 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.“.

4.
§ 80 vrátane nadpisu znie:

㤠80
Výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)
Nariadenie výkonu ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti zašle súdny tajomník tomuto zariadeniu príslušnému podľa bydliska alebo pobytu osoby, ktorá sa má ochrannému liečeniu podrobiť, v dvoch vyhotoveniach spolu s jedným odpisom znaleckého posudku alebo odborného lekárskeho vyjadrenia a jedným rovnopisom rozhodnutia, ktorým bolo ochranné liečenie uložené. Po dohode so správou zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti určí súdny tajomník deň nástupu na ochranné liečenie. Súčasne upozorní správu zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, že k zmene ochranného liečenia z ústavného na ambulantné alebo k prepusteniu z ochranného liečenia podľa osobitného predpisu43) môže dôjsť len na základe právoplatného rozhodnutia okresného súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, a požiada, aby tomuto súdu bola bezodkladne podaná správa, ak nastanú dôvody pre niektoré z týchto opatrení. Ďalej požiada, aby zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámilo súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil, či osoba, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, nastúpila v určenej dobe jeho výkon.

(2)
Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon nastúpila v príslušnom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v určenom termíne. Ak nie je táto osoba spôsobilá na právne úkony, urobí tak prostredníctvom jej zákonného zástupcu. Ak nie je osoba, ktorá sa má podrobiť ochrannému liečeniu, nebezpečná pre svoje okolie, môže jej poskytnúť potrebnú lehotu na obstaranie jej záležitostí.

(3)
Ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, výkon ochranného liečenia v určenom termíne alebo ak je nebezpečná pre svoje okolie, požiada súdny tajomník o jej dodanie do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu osoby; na žiadosť o dodanie do výkonu ochranného liečenia sa primerane použije ustanovenie § 76 ods. 1 a 2.“.

5.
§ 82 vrátane nadpisu znie:

㤠82
Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody
(1)
Riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa ochranné liečenie vykonáva, oznámi okresnému súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, začatie výkonu ochranného liečenia a predpokladané ukončenie výkonu trestu odňatia slobody.

(2)
Okresný súd, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, rozhodne ešte pred ukončením výkonu trestu o pokračovaní v ochrannom liečení po ukončení výkonu trestu odňatia slobody, prepustení z ochranného liečenia alebo ukončení ochranného liečenia postupom podľa predpisu o konaní pred súdmi;43a) ak rozhodne o pokračovaní v ochrannom liečení, rozhodne aj o spôsobe jeho ďalšieho výkonu. Pred rozhodnutím postupuje tak, aby v prípade potreby oznámil včas zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti dodanie odsúdeného (odsek 3) a na tento účel si môže vyžiadať aj predbežné vyjadrenie psychiatrického oddelenia43b) prostredníctvom riaditeľa ústavu. Ústav na výkon trestu odňatia slobody postupuje pri podaní správy o priebehu a výsledku ochranného liečenia podľa osobitného predpisu.43c)

(3)
Ak sa má rozhodnúť podľa odseku 2 a je možné dodanie odsúdeného do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti na ďalší výkon ochranného liečenia, súd, ktorý má rozhodnúť, oznámi zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorého spádovej oblasti sa ústav na výkon trestu odňatia slobody nachádza, najmenej 30 dní pred ukončením výkonu trestu dodanie odsúdeného do tohto zariadenia tak, aby bol deň dodania zhodný s dňom ukončenia výkonu trestu; to neplatí, ak už rozhodol podľa odseku 2 o prepustení z ochranného liečenia, ukončení ochranného liečenia alebo o pokračovaní v ochrannom liečení ambulantným spôsobom jeho výkonu a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred uplynutím tejto lehoty. V oznámení súd uvedie, či ide o dodanie z dôvodu nebezpečnosti pobytu odsúdeného na slobode po rozhodnutí o pokračovaní v ústavnom ochrannom liečení, v ostatných prípadoch navrhne zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti dohodu o prijatí odsúdeného v termíne podľa prvej vety.

(4)
Ak dôjde k odovzdaniu odsúdeného na ďalší výkon liečenia na základe príkazu predsedu senátu vydaného podľa predpisu o konaní pred súdmi,43a) ústav na výkon trestu odňatia slobody nariadenie ochranného liečenia spolu s prílohami vrátane znaleckého posudku a správou o doterajšom priebehu a výsledkoch liečenia odovzdá príslušnému zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak napriek vykonanému oznámeniu príkaz nebude vzhľadom na obsah rozhodnutia podľa odseku 2 vydaný alebo ak vydaný príkaz nebude na základe rozhodnutia nadriadeného súdu o sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa potrebné vykonať, oznámi to zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti pred prepustením odsúdeného po ukončení výkonu trestu súd, ktorý rozhodoval podľa odseku 2, alebo v prípade konania o sťažnosti proti tomuto rozhodnutiu nadriadený súd. Ak k odovzdaniu odsúdeného napriek vydanému príkazu, ktorý je potrebné vykonať, nedôjde, ústav na výkon trestu odňatia slobody odsúdeného po ukončení výkonu trestu prepustí a ďalej sa postupuje podľa predpisu o konaní pred súdmi.43d)

(5)
Ak sa napriek nariadeniu súdu nezačalo s výkonom ústavného ochranného liečenia počas výkonu trestu odňatia slobody a bola prekročená lehota podľa osobitného predpisu,43e) ústav na výkon trestu odňatia slobody to bezodkladne oznámi súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil, a ďalej sa postupuje podľa predpisu o konaní pred súdmi.43f)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43f znejú:

„43a)
§ 446a ods. 3 a 4 Trestného poriadku.

43b)
§ 80 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.

43c)
§ 87 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z.

43d)
§ 446a ods. 5 Trestného poriadku.

43e)
§ 81 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z.

43f)
§ 446a ods. 7 Trestného poriadku.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore