Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 105/2012 účinný od 01.05.2012

Platnosť od: 20.03.2012
Účinnosť od: 01.05.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku 105/2012 účinný od 01.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 105/2012 s účinnosťou od 01.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní ...

1.

V § 1 sa za slová „(ďalej len „psychická spôsobilosť“)“ vkladajú slová „žiadateľov ...

2.

V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou ...

3.

V § 2 ods. 2 úvodná veta znie: „V rámci lekárskej prehliadky sa vykoná“.

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Lekársku prehliadku môže vykonať len lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch ...

5.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu lekárovi bezprostredne pred vykonaním lekárskej ...

6.

V § 2 ods. 5 druhej vete sa za slová „na vyšetrenie k“ vkladá slovo „príslušnému“.

7.

V § 2 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko posudzujúceho lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ...

8.

V § 2 ods. 9 druhej vete sa slová „vyšetrenia podľa odseku 5 a“ nahrádzajú slovami „vyšetrenia ...

9.

V § 2 odsek 10 znie:

„(10) Ak sa lekárskou prehliadkou alebo vyšetrením príslušným lekárom poskytujúcim špecializovanú ...

10.

V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „s písomným súhlasom žiadateľa alebo držiteľa5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

11.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Psychická spôsobilosť (1) Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 10 znejú:

„7) § 24 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. 8) § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona ...

12.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2012 (1) Posudzovanie zdravotnej ...

13.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z. VZOR ČESTNÉ VYHLÁSENIE Prevziať prílohu - Príloha ...

14.

V prílohe č. 4 druhý riadok znie: „Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, ...

15.

Príloha č. 5 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.

Ivan Uhliarik v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore