Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania 551/1992 účinný od 28.07.2006

Platnosť od: 09.12.1992
Účinnosť od: 28.07.2006
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania 551/1992 účinný od 28.07.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 551/1992 s účinnosťou od 28.07.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 15. mája 1972 bol v Štrasburgu dojednaný ...

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 13. februára ...

S dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

Pri podpise a ratifikácii dohovoru sa urobilo súčasne nasledujúce vyhlásenie:

Žiadosti uvedené v Európskom dohovore o odovzdávaní trestného konania sa musia v trestných konaniach ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 38 ods. 2 dňom 30. marca 1978. Pre Českú ...

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prílohy

  EURÓPSKY DOHOVOR o odovzdávaní trestného konania

  Členské štáty Rady Európy, signatári tohto dohovoru,majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy ...

  ČASŤ I

  Článok 1

  Na účely tohto dohovoru:

  (a)

  „trestný čin“ zahŕňa činy trestné podľa trestného práva a činy vymenované v právnych ...

  (b)

  „trestom“ sa rozumie akékoľvek potrestanie alebo iné opatrenie uložené za trestný čin alebo ...

  ČASŤ II

  Článok 2

  1.

  Na účely vykonávania tohto dohovoru bude ktorýkoľvek zmluvný štát mať právomoc viesť trestné ...

  2.

  Právomoc priznanú zmluvnému štátu iba na základe odseku 1 tohto článku možno využiť len na ...

  Článok 3

  Ktorýkoľvek zmluvný štát, ktorý má právomoc viesť trestné stíhanie pre určitý trestný ...

  Článok 4

  Dožiadaný štát nebude pokračovať v konaní založenom výlučne na článku 2, pokiaľ zistí, ...

  Článok 5

  Ustanovenia časti III tohto dohovoru neobmedzujú právomoc viesť trestné stíhanie, danú dožiadanému ...

  ČASŤ III

  Oddiel 1:

  Článok 6

  1.

  Pokiaľ je niektorá osoba podozrivá, že spáchala podľa právneho poriadku niektorého zmluvného ...

  2.

  Pokiaľ môže zmluvný štát podľa ustanovení tohto dohovoru žiadať iný zmluvný štát, aby ...

  Článok 7

  1.

  Konanie nemožno v dožiadanom štáte začať, pokiaľ čin, pre ktorý sa žiada o začatie konania, ...

  2.

  Pokiaľ trestný čin spáchal verejný činiteľ alebo bol spáchaný proti verejnému činiteľovi ...

  Článok 8

  1.

  Zmluvný štát môže žiadať iný zmluvný štát, aby začal konanie v jednom alebo viacerých nasledujúcich ...

  (a)

  pokiaľ podozrivá osoba má trvalý pobyt v dožiadanom štáte;

  (b)

  pokiaľ je podozrivá osoba občanom dožiadaného štátu alebo z neho pochádza;

  (c)

  pokiaľ podozrivá osoba má vykonávať alebo vykonáva trest odňatia slobody v dožiadanom štáte; ...

  (d)

  pokiaľ sa proti podozrivej osobe vedie v dožiadanom štáte konanie pre ten istý alebo iný trestný ...

  (e)

  pokiaľ sa domnieva, že odovzdanie konania je žiadúce v záujme nájdenia pravdy a najmä pokiaľ ...

  (f)

  pokiaľ sa domnieva, že výkon trestu v dožiadanom štáte, keby bol uložený, by zrejme prispel ...

  (g)

  pokiaľ sa domnieva, že nemožno zabezpečiť prítomnosť podozrivej osoby na konaní v dožadujúcom ...

  (h)

  pokiaľ sa domnieva, že by nemohol zabezpečiť výkon trestu, keby bol uložený, a to ani prostredníctvom ...

  2.

  V prípadoch, keď bola podozrivá osoba právoplatne odsúdená v zmluvnom štáte, tento štát môže ...

  Článok 9

  1.

  Príslušné orgány dožiadaného štátu posúdia žiadosť o začatie konania urobenú podľa ustanovení ...

  2.

  Pokiaľ právny poriadok dožiadaného štátu ustanovuje pre potrestanie trestného činu správny ...

  3.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny ...

  Článok 10

  Dožiadaný štát nebude na základe žiadosti konať, pokiaľ:

  (a)

  táto žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1;

  (b)

  začatie konania by bolo v rozpore s ustanoveniami článku 35;

  (c)

  ku dňu žiadosti by už uplynula lehota pre trestné stíhanie v dožadujúcom štáte podľa jeho ...

  Článok 11

  Dožiadaný štát nemôže okrem prípadov uvedených v článku 10 odmietnuť úplne alebo čiastočne ...

  (a)

  ak dôjde k záveru, že dôvody, o ktoré sa opiera žiadosť, nie sú podľa článku 8 dostatočné; ...

  (b)

  ak podozrivá osoba nemá trvalý pobyt v dožiadanom státe;

  (c)

  ak podozrivá osoba nie je občanom dožiadaného štátu a nemala trvalý pobyt na jeho území v čase ...

  (d)

  pokiaľ sa domnieva, že trestný čin, pre ktorý sa žiada o začatie konania, je trestným činom ...

  (e)

  pokiaľ má oprávnený dôvod sa domnievať, že žiadosť o začatie konania motivujú dôvody súvisiace ...

  (f)

  pokiaľ je na trestný čin použiteľný jeho právny poriadok, ale v čase prijatia žiadosti by bolo ...

  (g)

  pokiaľ je jeho právomoc založená výlučne na článku 2 a pokiaľ by v čase prijatia žiadosti ...

  (h)

  pokiaľ bol trestný čin spáchaný mimo územia dožadujúceho štátu;

  (i)

  pokiaľ by konanie bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami dožiadaného štátu;

  (j)

  pokiaľ by konanie bolo v rozpore so základnými princípmi právneho poriadku dožiadaného štátu; ...

  (k)

  pokiaľ dožadujúci štát porušil procedurálne postupy ustanovené v tomto dohovore.

  Článok 12

  1.

  Dožiadaný štát odvolá svoje prijatie žiadosti, keď po tom, čo ju prijal, vyjde najavo, že existuje ...

  2.

  Dožiadaný štát môže odvolať svoje prijatie žiadosti,

  (a)

  ak vyjde najavo, že osobnú účasť podozrivej osoby na konaní v tomto štáte nemožno zabezpečiť, ...

  (b)

  ak vyjde najavo jeden z dôvodov pre odmietnutie uvedený v článku 11 pred tým, než je podaná obžaloba, ...

  (c)

  v ďalších prípadoch, keď s tým dožadujúci štát súhlasí.

  Oddiel 2:

  Článok 13

  1.

  Všetky žiadosti uvedené v tomto dohovore sa urobia písomne. Spolu so všetkými písomnosťami potrebnými ...

  2.

  V naliehavých prípadoch sa môžu žiadosti a ďalšie písomnosti zasielať prostredníctvom Medzinárodnej ...

  3.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy ...

  Článok 14

  Pokiaľ sa zmluvný štát domnieva, že informácia poskytnutá iným zmluvným štátom nie je pre ...

  Článok 15

  1.

  K žiadosti o začatie konania bude priložený originál alebo overená kópia trestného spisu a všetky ...

  2.

  Dožadujúci štát bude tiež písomne informovať dožiadaný štát o všetkých procesných úkonoch ...

  Článok 16

  1.

  Dožiadaný štát oznámi bez odkladu dožadujúcemu štátu svoje rozhodnutie o jeho žiadosti o začatie ...

  2.

  Dožiadaný štát bude tiež informovať dožadujúci štát o upustení od konania alebo o rozhodnutí ...

  Článok 17

  Pokiaľ je právomoc dožiadaného štátu založená výlučne na článku 2, tento štát informuje ...

  Článok 18

  1.

  S výnimkou uvedenou v odseku 2 tohto článku nebudú sa vyžadovať preklady dokumentov vzťahujúcich ...

  2.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát si môže pri podpise alebo pri ukladaní svojej ratifikačnej listiny ...

  3.

  Tento článok nebude mať vplyv na ustanovenia týkajúce sa prekladov žiadostí a príloh obsiahnuté ...

  Článok 19

  Doklady odovzdávané pri vykonávaní tohto dohovoru netreba overovať.

  Článok 20

  Zmluvné strany nebudú medzi sebou vyžadovať náhradu nákladov vzniknutých pri vykonávaní tohto ...

  Oddiel 3:

  Článok 21

  1.

  Keď dožadujúci štát požiada o začatie konania, nemôže ďalej stíhať podozrivú osobu pre ...

  2.

  Právo trestne stíhať a vykonať rozsudok sa vráti dožadujúcemu štátu, pokiaľ:

  (a)

  dožiadaný štát oznámi, že podľa článku 10 rozhodol nerobiť ohľadne žiadosti žiadne opatrenia; ...

  (b)

  dožiadaný štát oznámi, že podľa článku 11 rozhodol odmietnuť prijatie žiadosti;

  (c)

  dožiadaný štát oznámi, že podľa článku 12 odvolal prijatie žiadosti;

  (d)

  dožiadaný štát oznámi, že sa rozhodol nezačínať konanie alebo v ňom nepokračovať;

  (e)

  odvolá svoju žiadosť pred tým, než dožiadaný štát oznámi svoje rozhodnutie urobiť opatrenia ...

  Článok 22

  Žiadosť o začatie konania urobená podľa ustanovení tejto hlavy predĺži v dožadujúcom štáte ...

  Oddiel 4:

  Článok 23

  Pokiaľ je právomoc dožiadaného štátu založená výlučne na článku 2, lehoty na začatie konania ...

  Článok 24

  1.

  Pokiaľ konanie v oboch štátoch závisí od súkromnej žaloby, žaloba podaná v dožadujúcom štáte ...

  2.

  Pokiaľ sa súkromná žaloba vyžaduje iba v dožiadanom štáte, tento štát môže začať konanie ...

  Článok 25

  V dožiadanom štáte budú uložené tresty, ktoré možno uložiť za trestné činy, také, ako ustanovuje ...

  Článok 26

  1.

  Akýkoľvek procesný úkon urobený v dožadujúcom štáte podľa jeho právneho poriadku bude mať ...

  2.

  Akýkoľvek úkon, ktorý preruší premlčanie a ktorý bol platne urobený v dožadujúcom štáte, ...

  Oddiel 5:

  Článok 27

  1.

  Keď dožadujúci štát oznámi svoj úmysel odovzdať žiadosť o začatie konania a pokiaľ by právomoc ...

  (a)

  právny poriadok dožiadaného štátu umožňuje väzbu pre tento trestný čin a

  (b)

  sú dôvodné obavy, že podozrivá osoba sa bude skrývať alebo spôsobí zatajenie dôkazu.

  2.

  V žiadosti o vzatie do predbežnej väzby bude uvedené, že bol vydaný zatykač alebo iný príkaz ...

  3.

  Žiadosť o vzatie do predbežnej väzby zašlú orgány dožadujúceho štátu uvedené v článku ...

  Článok 28

  Po prijatí žiadosti o začatie konania doloženej dokladmi, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. ...

  Článok 29

  1.

  Predbežné opatrenia uvedené v článkoch 27 a 28 sa budú spravovať ustanoveniami tohto dohovoru ...

  2.

  Tieto opatrenia budú zrušené v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2.

  3.

  Osoba vzatá do väzby bude v každom prípade prepustená, pokiaľ bola zatknutá na základe článku ...

  4.

  Osoba vzatá do väzby bude v každom prípade prepustená, pokiaľ bola zatknutá na základe článku ...

  5.

  Doba väzby uvalená výlučne na základe článku 27 nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 40 dní. ...

  ČASŤ IV

  Článok 30

  1.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát, ktorý pred začatím alebo v priebehu konania pre trestný čin, ktorý ...

  2.

  Pokiaľ nepovažuje vzhľadom na okolnosti za vhodné zastavovať alebo prerušovať konanie, oznámi ...

  Článok 31

  1.

  V prípadoch uvedených v článku 30 ods. 2 sa príslušné štáty podujmú pri každom prípade po ...

  2.

  Ustanovenie odseku 1 nebude záväzné pre štát,

  (a)

  ktorý odoslal oznámenie uvedené v článku 30 ods. 2, pokiaľ sa hlavné pojednávanie začalo za ...

  (b)

  ktorému toto oznámenie bolo zaslané, pokiaľ sa hlavné pojednávanie začalo za prítomnosti obžalovaného ...

  Článok 32

  V záujme zistenia pravdy a za účelom výkonu zodpovedajúceho trestu budú príslušné štáty skúmať, ...

  (a)

  mala jedna osoba alebo niekoľko osôb spoločne spáchať niekoľko skutkovo rôznych trestných činov, ...

  (b)

  niekoľko osôb spoločne malo spáchať jeden trestný čin trestný podľa právneho poriadku všetkých ...

  Článok 33

  Všetky rozhodnutia prijaté na základe článku 31 ods. 1 a článku 32 budú mať medzi príslušnými ...

  Článok 34

  Postup pri odovzdávaní konania uvedený v oddiele 2 časti III sa použije, pokiaľ sú tieto ustanovenia ...

  ČASŤ V

  Článok 35

  1.

  Osobu, nad ktorou bol vynesený právoplatný a vykonateľný trestný rozsudok, nemožno pre ten istý ...

  (a)

  bola zbavená viny;

  (b)

  uložený trest:

  (i)

  bol úplne vykonaný alebo sa vykonáva, alebo

  (ii)

  úplne alebo z jeho nevykonanej časti podliehal milosti alebo amnestii, alebo

  (iii)

  nemôže už byť vykonaný vzhľadom na premlčanie;

  (c)

  súd uznal obžalovaného za vinného a upustil od potrestania.

  2.

  napriek tomu však zmluvný štát, pokiaľ sám nežiadal o začatie konania, nebude povinný uznať ...

  3.

  Navyše zmluvný štát, na ktorého území sa čin spáchal alebo sa považuje za spáchaný na jeho ...

  Článok 36

  Pokiaľ sa nové konanie začne proti osobe, ktorá bola odsúdená v inom zmluvnom štáte za ten istý ...

  Článok 37

  Táto časť nebráni použitiu širších vlastných právnych predpisov o dôsledkoch právoplatne ...

  ČASŤ VI

  Článok 38

  1.

  Tento dohovor bude otvorený na podpis všetkým členským štátom Rady Európy. Podlieha ratifikácii ...

  2.

  Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace od dátumu, keď bude uložená tretia ratifikačná listina ...

  3.

  Vo vzťahu k štátu, ktorý dohovor ratifikoval alebo ho prijal potom, nadobudne platnosť tri mesiace ...

  Článok 39

  1.

  Výbor ministrov Rady Európy môže po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru prizvať ktorýkoľvek ...

  2.

  Tento prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobudne ...

  Článok 40

  1.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí ...

  3.

  Ktorékoľvek vyhlásenie urobené na základe predchádzajúceho odseku možno ohľadne akéhokoľvek ...

  Článok 41

  1.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže úplne alebo sčasti odvolať výhradu alebo vyhlásenie, ktoré ...

  3.

  Zmluvný štát, ktorý urobil výhradu ku ktorémukoľvek ustanoveniu tohto dohovoru, sa nemôže dovolávať ...

  Článok 42

  1.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Akákoľvek zmena národných predpisov uvedených v Prílohe III sa oznámi generálnemu tajomníkovi ...

  3.

  Akákoľvek zmena urobená v Prílohe III podľa predchádzajúcich odsekov nadobudne účinnosť v ...

  Článok 43

  1.

  Tento dohovor sa nedotýka práv a záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmlúv o vydávaní a z medzinárodných ...

  2.

  Zmluvné štáty nemôžu dojednávať medzi sebou dvojstranné alebo mnohostranné dohody o záležitostiach ...

  3.

  Pokiaľ však už dva alebo viaceré zmluvné štáty upravili svoje vzťahy v týchto veciach na základe ...

  4.

  Zmluvné štáty, ktoré prestanú v týchto veciach používať podmienky tohto dohovoru vo vzájomných ...

  Článok 44

  Európsky výbor pre problémy kriminality Rady Európy bude informovaný o vykonávaní tohto dohovoru ...

  Článok 45

  1.

  Tento dohovor zostane v platnosti na neobmedzenú dobu.

  2.

  Ktorýkoľvek zmluvný štát môže v rozsahu, v akom sa ho to týka, tento dohovor vypovedať oznámením ...

  3.

  Táto výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov od dátumu prijatia takého oznámenia generálnym ...

  Článok 46

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady a štáty, ktoré pristúpili ...

  (a)

  podpisoch;

  (b)

  uložení ratifikačných listín a listín o prijatí alebo prístupe;

  (c)

  dátumoch nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa článku 38;

  (d)

  vyhláseniach prijatých na základe ustanovenia článku 9 ods. 3;

  (e)

  vyhláseniach prijatých na základe ustanovenia článku 13 ods. 3;

  (f)

  vyhláseniach prijatých na základe ustanovenia článku 18 ods. 2;

  (g)

  vyhláseniach prijatých na základe ustanovenia článku 40 ods. 2 a 3;

  (h)

  výhradách a vyhláseniach urobených na základe ustanovenia článku 41 ods. 1;

  (i)

  odvolaní výhrad alebo vyhlásení urobených na základe ustanovenia článku 41 ods. 2;

  (j)

  vyhláseniach prijatých na základe článku 42 ods. 1 a následných vyhláseniach prijatých na základe ...

  (k)

  vyhláseniach prijatých na základe ustanovenia článku 43 ods. 4;

  (l)

  oznámeniach prijatých na základe ustanovení článku 45 a o dátumoch, keď výpoveď nadobudne ...

  Článok 47

  Tento dohovor a oznámenia a vyhlásenia urobené na jeho základe sa budú vzťahovať iba na trestné ...

  Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Štrasburgu 15. mája 1972 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

  VYHLÁSENIE Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania

  Článok 13 ods. 3

  Žiadosti o prevzatie trestného konania sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. ...

  Na zasielanie žiadostí o odovzdanie trestného konania do cudziny je príslušné Ministerstvo spravodlivosti ...

  Článok 18 ods. 2

  Bez vplyvu na článok 18 ods. 3 Slovenská republika vyzýva ostatné zmluvné strany, aby svoje žiadosti ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore