Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách 50/2010 účinný od 18.02.2010

Platnosť od: 18.02.2010
Účinnosť od: 18.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách 50/2010 účinný od 18.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 50/2010 s účinnosťou od 18.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. augusta 2008 boli v Ženeve ...

Prílohy

  Akty Svetovej poštovej únie

  1. Ôsmy dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie 104 2. Prvý dodatkový protokol ku ...

  AKTY SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE:

  ÔSMY DODATKOVÝ PROTOKOL K ÚSTAVE SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  OBSAH

  ÔSMY DODATKOVÝ PROTOKOL K ÚSTAVE SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  Splnomocnenci vlád členských krajín Svetovej poštovej únie na kongrese v Ženeve vzhľadom na ...

  Článok I

  Definície

  1.

  Na účely Aktov Svetovej poštovej únie sú nasledujúce odborné výrazy definované takto:

  Článok II

  Osobitné vzťahy

  Členské krajiny, ktorých určené poštové podniky zabezpečujú styk s územiami, ktoré nie sú ...

  Článok III

  Užšie únie. Osobitné dohody

  1.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky môžu, ak tomu nebráni legislatíva týchto ...

  2.

  Užšie únie môžu vysielať na kongresy, konferencie a zasadnutia Únie, Správnej rady, ako aj Rady ...

  3.

  Únia môže vysielať pozorovateľov na kongresy, konferencie a zasadnutia užších únií.

  Článok IV

  Pristúpenie alebo prijatie do Únie. Postup

  1.

  Do Únie môže vstúpiť každý člen Organizácie Spojených národov.

  2.

  Každý zvrchovaný štát, ktorý nie je členom Organizácie Spojených národov, môže požiadať ...

  3.

  Pristúpenie do Únie alebo žiadosť o prijatie musí obsahovať oficiálne vyhlásenie o pristúpení ...

  4.

  Krajina, ktorá nie je členom Organizácie Spojených národov, sa pokladá za prijatú členskú krajinu ...

  5.

  Pristúpenie alebo prijatie za člena úradne oznamuje generálny riaditeľ Medzinárodného úradu ...

  Článok V

  Akty Únie

  1.

  Ústava, hlavný akt Únie, obsahuje základné predpisy Únie a nemôže byť predmetom výhrady.

  2.

  Generálny poriadok obsahujúci ustanovenia na zabezpečenie používania Ústavy a činnosti Únie ...

  3.

  Svetový poštový dohovor, Vykonávací poriadok o listovej pošte a Vykonávací poriadok o poštových ...

  4.

  Dohody Únie a ich vykonávacie poriadky upravujú s výnimkou listovej pošty a poštových balíkov ...

  5.

  Vykonávacie poriadky, ktoré obsahujú ustanovenia potrebné na vykonávanie Dohovoru a Dohôd, stanovuje ...

  6.

  Záverečné protokoly pripojené k Aktom Únie uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 obsahujú výhrady k týmto ...

  Článok VI

  Podpisovanie, overovanie, ratifikáciaa iné spôsoby schvaľovania Aktov Únie

  1.

  Akty Únie prijaté kongresom podpisujú splnomocnenci členských krajín.

  2.

  Vykonávacie poriadky sú overované predsedom a generálnym tajomníkom Rady pre poštovú prevádzku. ...

  3.

  Signatárske krajiny ratifikujú Ústavu čo najskôr.

  4.

  Okrem Ústavy sa schválenie Aktov Únie riadi právnymi predpismi každej signatárskej krajiny.

  5.

  Ak niektorá členská krajina neratifikuje Ústavu alebo neschváli ostatné Akty, ktoré podpísala, ...

  Článok VII

  Predkladanie návrhov

  1.

  Každá členská krajina má právo predložiť buď kongresu, alebo v období medzi dvoma kongresmi ...

  2.

  Návrhy týkajúce sa Ústavy a Generálneho poriadku môžu byť však predložené len kongresu.

  3.

  Okrem toho návrhy k vykonávacím poriadkom sa predkladajú priamo Rade pre poštovú prevádzku, ale ...

  Článok VIII

  Rozhodcovské konanie

  V prípade sporu medzi dvoma alebo viacerými členskými krajinami, ktorý sa týka výkladu Aktov ...

  Článok IX

  1.

  Členské krajiny, ktoré nepodpísali tento protokol, môžu k nemu pristúpiť kedykoľvek.

  2.

  Ak členské krajiny, ktoré sú stranami Aktov obnovených kongresom, tieto Akty nepodpísali, majú ...

  3.

  Listiny o pristúpení týkajúce sa prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 musia byť odoslané generálnemu ...

  Článok X

  Tento Dodatkový protokol nadobudne účinnosť 1. januára 2010 a platí na neurčitý čas.

  Na dôkaz toho splnomocnenci vlád členských krajín podpísali tento Dodatkový protokol, ktorý ...

  V Ženeve 12. augusta 2008

  PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL KU GENERÁLNEMU PORIADKU SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  Článok     I. (čl. 101a nový) Funkcie kongresu II. (čl.102 pozmenený) Zloženie, pôsobnosť ...

  OBSAH

  PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL KU GENERÁLNEMU PORIADKU SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  Podpísaní splnomocnenci vlád členských krajín Únie na kongrese v Ženeve vzhľadom na článok ...

  Článok I

  Funkcie kongresu

  1.

  Na základe návrhov členských krajín, Správnej rady a Rady pre poštovú prevádzku kongres:

  2.

  Kongres ako najvyšší orgán Únie rieši aj iné otázky, ktoré sa týkajú najmä poštových služieb. ...

  Článok II

  Zloženie, pôsobnosť a zasadnutia Správnej rady (Ústava čl. 17)

  1.

  Správna rada sa skladá zo štyridsaťjeden členov, ktorí vykonávajú svoje úlohy počas obdobia ...

  2.

  Predsedníctvo patrí podľa práva hostiteľskej členskej krajine kongresu. Ak sa táto členská ...

  3.

  Štyridsať ostatných členov Správnej rady je volených kongresom na základe spravodlivého zemepisného ...

  4.

  Každý člen Správnej rady určí svojho zástupcu, ktorý musí byť kompetentný v poštovej oblasti. ...

  5.

  Funkcie členov v Správnej rade sú bezplatné. Výdavky na činnosť tejto Rady idú na ťarchu Únie. ...

  6.

  Správna rada má nasledujúcu pôsobnosť:

  7.

  Na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvoláva predseda kongresu, Správna rada zvolí zo svojich členov ...

  8.

  Na pozvanie svojho predsedu sa Správna rada stretáva v zásade jedenkrát ročne v sídle Únie.

  9.

  Predseda, podpredsedovia a predsedovia komisií Správnej rady tvoria riadiaci výbor. Tento výbor ...

  10.

  Náklady na cestovné zástupcu každého z členov Správnej rady, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach ...

  11.

  Predseda Rady pre poštovú prevádzku zastupuje Radu na tých zasadnutiach Správnej rady, ktoré majú ...

  12.

  Predseda Konzultačného výboru zastupuje tento výbor na zasadnutiach Správnej rady, ak sú na programe ...

  13.

  Na zabezpečenie účinného spojenia medzi prácou oboch orgánov Rada pre poštovú prevádzku môže ...

  14.

  Ak členská krajina, kde sa stretáva Správna rada, nie je členom Správnej rady, je pozývaná na ...

  15.

  Správna rada môže pozvať na svoje zasadnutia, bez práva hlasovať, každú medzinárodnú inštitúciu, ...

  16.

  Plenárnych zasadnutí a zasadnutí komisií Správnej rady sa môžu zúčastňovať, na základe ich ...

  17.

  Správna rada môže z technických dôvodov obmedziť počet účastníkov pripadajúcich na jedného ...

  18.

  Členovia Správnej rady sa aktívne zúčastňujú na jej činnostiach. Pozorovatelia môžu byť na ...

  19.

  Za výnimočných okolností môžu byť pozorovatelia vylúčení zo zasadnutia alebo jeho časti. ...

  Článok III

  Informácia o činnostiach Správnej rady

  1.

  Správna rada informuje po každom svojom zasadnutí členské krajiny, ich určené poštové podniky, ...

  2.

  Správna rada pripravuje pre kongres súhrnnú správu o svojich činnostiach a zasiela ju členským ...

  Článok IV

  Zloženie, pôsobnosť a zasadnutia Rady pre poštovú prevádzku (Ústava čl. 18)

  1.

  Rada pre poštovú prevádzku sa skladá zo štyridsiatich členov, ktorí vykonávajú svoje úlohy ...

  2.

  Členovia Rady pre poštovú prevádzku sú volení kongresom s ohľadom na presne stanovené zemepisné ...

  3.

  Každý člen Rady pre poštovú prevádzku určí svojho zástupcu, ktorý má zodpovednosť za poskytovanie ...

  4.

  Náklady na činnosť Rady pre poštovú prevádzku hradí Únia. Jej členovia nie sú odmeňovaní. ...

  5.

  Na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvoláva a otvára predseda kongresu, vyberie Rada pre poštovú ...

  6.

  Rada pre poštovú prevádzku si stanoví rokovací poriadok.

  7.

  Rada pre poštovú prevádzku sa schádza v zásade každoročne v sídle Únie. Dátum a miesto zasadnutia ...

  8.

  Predseda, podpredseda a predsedovia komisií Rady pre poštovú prevádzku tvoria riadiaci výbor. Tento ...

  9.

  Rada pre poštovú prevádzku má nasledujúcu pôsobnosť:

  10.

  Na základe stratégie Únie prijatej kongresom a hlavne časti týkajúcej sa stratégií stálych ...

  11.

  Na zabezpečenie účinného prepojenia medzi prácami oboch orgánov Správna rada môže určiť zástupcov, ...

  12.

  Plenárnych zasadnutí a zasadnutí komisií Rady pre poštovú prevádzku sa môžu zúčastňovať ...

  13.

  Rada pre poštovú prevádzku môže z technických dôvodov obmedziť počet účastníkov pripadajúcich ...

  14.

  Členovia Rady pre poštovú prevádzku sa aktívne zúčastňujú na jej činnostiach. Pozorovatelia ...

  15.

  Za výnimočných okolností môžu byť pozorovatelia vylúčení zo zasadnutia alebo jeho časti. ...

  16.

  Predseda Konzultačného výboru zastupuje tento výbor na zasadnutiach Rady pre poštovú prevádzku, ...

  17.

  Rada pre poštovú prevádzku môže pozývať na svoje zasadnutia bez práva hlasovať:

  Článok V

  Informácia o činnostiach Rady pre poštovú prevádzku

  1.

  Po každom zasadnutí Rada pre poštovú prevádzku informuje členské krajiny, ich určené poštové ...

  2.

  Rada pre poštovú prevádzku vyhotovuje pre Správnu radu výročnú správu o svojej činnosti.

  3.

  Rada pre poštovú prevádzku vyhotovuje pre kongres komplexnú správu o svojej činnosti a zasiela ...

  Článok VI

  Zloženie, pôsobnosť a zasadnutia Konzultačného výboru

  1.

  Cieľom Konzultačného výboru je zastupovať záujmy poštového odvetvia v širšom zmysle a slúžiť ...

  2.

  Každý člen Konzultačného výboru si určí vlastného zástupcu.

  3.

  Výdavky spojené s pôsobením Konzultačného výboru sú rozdelené medzi Úniu a členov výboru, ...

  4.

  Členovia Konzultačného výboru nedostávajú žiadny plat ani odmenu.

  5.

  Zloženie členov Konzultačného výboru sa mení po každom kongrese, a to podľa rámca, ktorý určuje ...

  6.

  Berúc do úvahy všeobecné zásady Únie, Konzultačný výbor si určuje vlastnú vnútornú organizáciu ...

  7.

  Konzultačný výbor zasadá dvakrát ročne. V zásade sa zasadnutia konajú v sídle Únie počas ...

  8.

  Konzultačný výbor si stanovuje vlastný program v rámci zoznamu nasledujúcich pôsobností:

  9.

  Predseda Správnej rady a predseda Rady pre poštovú prevádzku zastupujú tieto orgány na zasadnutiach ...

  10.

  Konzultačný výbor môže na zabezpečenie účinného spojenia s orgánmi Únie určiť zástupcov, ...

  11.

  Na základe žiadosti môžu byť členovia Konzultačného výboru prítomní na plenárnych zasadnutiach ...

  12.

  Na zasadnutiach Konzultačného výboru sa môžu zúčastňovať bez práva hlasovať nasledujúci ...

  13.

  Konzultačný výbor môže z technických dôvodov obmedziť počet účastníkov pripadajúcich na ...

  14.

  Za výnimočných okolností môžu byť pozorovatelia vylúčení zo zasadnutia alebo z jeho časti. ...

  15.

  Medzinárodný úrad, za ktorý zodpovedá generálny riaditeľ, je sekretariátom Konzultačného výboru. ...

  Článok VII

  Informácia o činnostiach Konzultačného výboru

  1.

  Konzultačný výbor informuje po každom zasadnutí Správnu radu a Radu pre poštovú prevádzku o ...

  2.

  Konzultačný výbor vyhotovuje pre Správnu radu výročnú správu o činnosti a jeden jej výtlačok ...

  3.

  Konzultačný výbor vyhotovuje pre kongres správu o súhrne svojej činnosti a zasiela ju členským ...

  Článok VIII

  Dokumentačné a rokovacie jazyky a jazyky služobnej korešpondencie

  1.

  Na dokumentáciu Únie sa používajú jazyky – francúzsky, anglický, arabský a španielsky. Rovnako ...

  2.

  Členská krajina alebo členské krajiny, ktoré požiadali o iný než úradný jazyk, tvoria jazykovú ...

  3.

  Medzinárodný úrad vydáva dokumentáciu v úradnom jazyku a v jazykoch vytvorených jazykových skupín ...

  4.

  Dokumentácia, ktorú vydáva priamo Medzinárodný úrad, je podľa možností odosielaná súčasne ...

  5.

  Korešpondencia medzi členskými krajinami alebo ich určenými poštovými podnikmi a Medzinárodným ...

  6.

  Náklady na preklad do akéhokoľvek jazyka vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatnenia odseku 5, ...

  7.

  Náklady, ktoré hradí jazyková skupina, sú rozdelené medzi členov tejto jazykovej skupiny úmerne ...

  8.

  Medzinárodný úrad vybaví každú zmenu výberu jazyka požadovaného členskou krajinou v lehote, ...

  9.

  Pre rokovania na zasadnutiach orgánov Únie sú schválené jazyky - francúzsky, anglický, španielsky ...

  10.

  Na rokovaniach podľa odseku 9 sú povolené aj iné jazyky.

  11.

  Delegácie, ktoré používajú iné jazyky, zabezpečujú simultánny preklad do jedného z jazykov ...

  12.

  Náklady na prekladateľské služby sú rozdelené medzi členské krajiny, ktoré používajú rovnaký ...

  13.

  Členské krajiny a/alebo ich určené poštové podniky sa môžu dohodnúť na jazyku, ktorý budú ...

  Článok IX

  Pôsobnosť generálneho riaditeľa

  1.

  Generálny riaditeľ organizuje, spravuje a riadi Medzinárodný úrad, ktorého je právoplatným predstaviteľom. ...

  2.

  Generálny riaditeľ má nasledujúcu pôsobnosť:

  Článok X

  Sekretariát orgánov Únie (Ústava čl.14, 15, 17 a 18)

  Sekretariát orgánov Únie zabezpečuje Medzinárodný úrad, za ktorý zodpovedá generálny riaditeľ. ...

  Článok XI

  Informácie. Oznamy. Žiadosti o výklad a zmenu Aktov. Prieskumy. Postup vyrovnávania účtov (Ústava ...

  1.

  Medzinárodný úrad je vždy k dispozícii Správnej rade, Rade pre poštovú prevádzku, členským ...

  2.

  Medzinárodný úrad je poverený najmä zhromažďovať, usporadúvať, publikovať a rozposielať ...

  3.

  Medzinárodný úrad vykonáva aj prieskumy, o ktoré požiadajú členské krajiny a ich určené poštové ...

  4.

  Z titulu zúčtovacieho úradu môže zasiahnuť do vyrovnávania účtov každého druhu, ktoré sa ...

  Článok XII

  Tlačivá dodávané Medzinárodným úradom (Ústava čl. 20)

  Medzinárodný úrad je poverený, aby dával vyhotovovať medzinárodné odpovedky a zásoboval nimi ...

  Článok XIII

  Akty užších únií a osobitné dohody (Ústava čl. 8)

  1.

  Medzinárodnému úradu musia byť zaslané dva výtlačky aktov užších únií a osobitných dohôd, ...

  2.

  Medzinárodný úrad dozerá na to, aby akty užších únií a osobitné dohody nestanovovali podmienky ...

  Článok XIV

  Dvojročná správa o činnostiach Únie (Ústava čl. 20, Generálny poriadok čl. 102 ods. 6.17)

  Medzinárodný úrad vypracúva dvojročnú správu o činnostiach Únie, ktorá je po schválení Správnou ...

  Článok XV

  Postup pri predkladaní návrhov kongresu (Ústava čl. 29)

  1.

  S výhradou výnimiek podľa odsekov 2 a 5 platí pre predkladanie návrhov každého druhu, ktoré ...

  a)

  prijímajú sa tie návrhy, ktoré Medzinárodný úrad dostane aspoň šesť mesiacov pred stanoveným ...

  b)

  počas šiestich mesiacov, ktoré predchádzajú stanovenému dátumu kongresu, sa neprijme žiaden ...

  c)

  návrhy vecného charakteru, ktoré dostane Medzinárodný úrad v období od šiesteho do štvrtého ...

  d)

  návrhy vecného charakteru, ktoré dostane Medzinárodný úrad v období od štvrtého do druhého ...

  e)

  podporné vyhlásenia musí Medzinárodný úrad dostať v rovnakom termíne ako návrhy, na ktoré ...

  2.

  Návrhy, ktoré sa týkajú Ústavy alebo Generálneho poriadku, musí Medzinárodný úrad dostať ...

  3.

  Každý návrh môže mať v zásade len jeden cieľ a môže obsahovať len zmeny, ktoré sú zdôvodniteľné ...

  4.

  Návrhy redakčného charakteru označia členské krajiny, ktoré ich predkladajú, v záhlaví poznámkou ...

  5.

  Postup, ktorý je uvedený v odsekoch 1 a 4, sa nevzťahuje ani na návrhy, ktoré sa týkajú Rokovacieho ...

  Článok XVI

  Postup pri predkladaní návrhov Rade pre poštovú prevádzku týkajúcich sa vypracovania nových ...

  1.

  Vykonávacie poriadky Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách ...

  2.

  Návrhy, ktoré majú dôsledky na pozmeňujúce návrhy k Dohovoru alebo Dohode o poštových platobných ...

  3.

  Ostatné návrhy týkajúce sa vykonávacích poriadkov, ktoré majú byť preskúmané Radou pre poštovú ...

  4.

  Návrhy, ktoré sa týkajú zmien vo vykonávacích poriadkoch z dôvodu rozhodnutí kongresu, ktoré ...

  Článok XVII

  Postup pri predkladaní návrhov medzi dvoma kongresmi (Ústava čl. 29, Generálny poriadok čl. 116) ...

  1.

  Každý návrh, ktorý sa týka Dohovoru alebo Dohody a je predložený nejakou členskou krajinou medzi ...

  2.

  Tieto návrhy sa zasielajú ostatným členským krajinám prostredníctvom Medzinárodného úradu.

  3.

  Návrhy, ktoré sa týkajú vykonávacích poriadkov, nepotrebujú podporu, ale Rada pre poštovú prevádzku ...

  Článok XVIII

  Preskúmanie návrhov medzi dvoma kongresmi (Ústava čl. 29, Generálny poriadok čl. 116 a 124)

  1.

  Každý návrh, ktorý sa týka Dohovoru, Dohôd a ich záverečných protokolov, prechádza nasledujúcim ...

  2.

  Návrhy zmien vykonávacích poriadkov rieši Rada pre poštovú prevádzku.

  3.

  Ak sa návrh týka Dohody alebo jej záverečného protokolu, môžu sa na činnostiach uvedených v ...

  Článok XIX

  Úradné oznamovanie rozhodnutí prijatých medzi dvoma kongresmi (Ústava čl. 29, Generálny poriadok ...

  1.

  Vykonané zmeny Dohovoru, Dohôd a záverečných protokolov k týmto aktom úradne oznamuje vládam ...

  2.

  Zmeny vykonané Radou pre poštovú prevádzku vo vykonávacích poriadkoch a v ich záverečných protokoloch ...

  Článok XX

  Stanovenie výdavkov Únie a ich úhrada (Ústava čl. 21)

  1.

  S výhradou odsekov 2 až 6 ročné výdavky, ktoré sa vzťahujú na činnosti orgánov Únie, nesmú ...

  2.

  Výdavky, ktoré sa týkajú zasadnutia budúceho kongresu (cestovné náhrady sekretariátu, náklady ...

  3.

  Správna rada je oprávnená prekročiť limity stanovené v odsekoch 1 a 2, aby mohli byť brané do ...

  4.

  Správna rada je tiež oprávnená každoročne upravovať podľa švajčiarskeho indexu spotrebných ...

  5.

  Na rozdiel od odseku 1 Správna rada alebo v mimoriadne naliehavom prípade generálny riaditeľ môže ...

  6.

  Ak sa sumy, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ukážu nedostatočné na to, aby zabezpečili plynulú ...

  7.

  Krajiny, ktoré sa stanú členmi Únie alebo ktoré sú prijaté za členov Únie, ako aj krajiny, ...

  8.

  Členské krajiny platia svoj príspevkový podiel na ročné výdavky Únie vopred, a to na základe ...

  9.

  Ak nedoplatky povinných príspevkov, okrem úrokov dlžných Únii zo strany členskej krajiny, sú ...

  10.

  Členské krajiny, ktoré nemôžu z právnych alebo iných dôvodov uskutočniť takéto postúpenie, ...

  11.

  Vyrovnanie nedoplatkov povinných príspevkov dlžných Únii nebude môcť presahovať obdobie desiatich ...

  12.

  Za výnimočných okolností Správna rada môže oslobodiť členskú krajinu od dlžných úrokov ...

  13.

  Členská krajina môže byť tiež v rámci plánu splácania nedoplatkov schváleného Správnou radou ...

  14.

  Rezervný fond, ktorého výška je stanovená Správnou radou, bol vytvorený s cieľom vykryť finančné ...

  15.

  Ak ide o dočasné finančné ťažkosti, vláda Švajčiarskej konfederácie poskytuje krátkodobo ...

  16.

  Ustanovenia uvedené v odsekoch 9 až 13 sa uplatňujú analogicky ako výdavky za preklady fakturované ...

  Článok XXI

  Príspevkové triedy (Ústava čl. 21, Generálny poriadok čl. 115 a 128)

  1.

  Členské krajiny prispievajú na krytie výdavkov Únie podľa príspevkovej triedy, do ktorej sú ...

  2.

  Okrem príspevkových tried uvedených v odseku 1 každá členská krajina si môže zvoliť platiť ...

  3.

  Členské krajiny sú pri ich prijatí alebo vstúpení do Únie zaradené podľa postupu uvedeného ...

  4.

  Členské krajiny sa môžu neskôr zaradiť do nižšej príspevkovej triedy s podmienkou, že žiadosť ...

  5.

  Členské krajiny nemôžu žiadať zníženie o viac než jednu triedu naraz.

  6.

  Za výnimočných okolností, ako sú prírodné katastrofy, ktoré si vyžadujú programy medzinárodnej ...

  7.

  Dočasné zníženie príspevkovej triedy podľa odseku 6 môže byť povolené Správnou radou maximálne ...

  8.

  Na rozdiel od odsekov 4 a 5 preradenie do vyššej triedy nie je obmedzené.

  Článok XXII

  Platby za dodávky z Medzinárodného úradu (Generálny poriadok čl. 118)

  Platby za dodávky z Medzinárodného úradu členským krajinám a ich určeným poštovým podnikom ...

  Článok XXIII

  Postup pri rozhodcovskom konaní (Ústava čl. 32)

  1.

  V prípade sporu, ktorý treba urovnať rozhodcovským konaním, si každá z členských krajín, ktoré ...

  2.

  V prípade, že jedna z členských krajín, ktoré sú účastníkmi sporu, neprijme návrh rozhodcovského ...

  3.

  Sporné strany sa môžu dohodnúť na určení jedného rozhodcu, ktorým môže byť Medzinárodný ...

  4.

  Rozhodnutie rozhodcov sa prijíma väčšinou hlasov.

  5.

  Pri rovnosti hlasov, aby sa o spore rozhodlo, vyberú rozhodcovia ďalšiu členskú krajinu, ktorá ...

  6.

  Ak ide o spor, ktorý sa týka niektorej z Dohôd, môžu byť za rozhodcov určené len tie členské ...

  7.

  V prípade sporu, ktorý treba rozhodnúť rozhodcovským konaním medzi určenými poštovými podnikmi, ...

  Článok XXIV

  Zmena, nadobudnutie účinnosti a platnosť Generálneho poriadku.

  Zmeny prijaté na kongrese sú predmetom dodatkového protokolu a nadobudnú platnosť v rovnakom čase ...

  Tento Generálny poriadok nadobudne účinnosť 1. januára 2006 a zostane v platnosti na dobu neurčitú. ...

  Článok XXV

  Členské krajiny, ktoré nepodpísali tento protokol, môžu k nemu kedykoľvek pristúpiť. Príslušné ...

  Článok XXVI

  Tento dodatkový protokol nadobudne účinnosť 1. januára 2010 a platí na dobu neurčitú.

  Na dôkaz toho splnomocnenci vlád členských krajín podpísali tento dodatkový protokol, ktorý ...

  V Ženeve 12. augusta 2008

  ROKOVACÍ PORIADOK KONGRESOV

  OBSAH

  Článok

  1.

  Všeobecné ustanovenia

  2.

  Delegácie

  3.

  Plná moc delegátov

  4.

  Zasadací poriadok

  5.

  Pozorovatelia z titulu práva

  6.

  Hostia

  7.

  Doyen kongresu

  8.

  Predsedovia a podpredsedovia kongresu a komisií

  9.

  Predsedníctvo kongresu

  10.

  Členovia komisií

  11.

  Pracovné skupiny

  12.

  Sekretariát kongresu a komisií

  13.

  Rokovacie jazyky

  14.

  Jazyky kongresových dokumentov

  15.

  Návrhy

  16.

  Prerokovanie návrhov na kongrese a v komisiách

  17.

  Rokovania

  18.

  Organizačné a procedurálne návrhy

  19.

  Kvórum

  20.

  Zásada a postup hlasovania

  21.

  Podmienky schvaľovania návrhov

  22.

  Voľba členov Správnej rady a Rady pre poštovú prevádzku

  23.

  Voľba generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu

  24.

  Správy

  25.

  Odvolanie sa proti rozhodnutiam komisií a kongresu

  26.

  Schvaľovanie návrhov rozhodnutí kongresom (Akty, rezolúcie atď.)

  27.

  Pridelenie štúdií Správnej rade a Rade pre poštovú prevádzku

  28.

  Výhrady k Aktom

  29.

  Podpis Aktov

  30.

  Zmeny poriadku

  Rokovací poriadok kongresov

  Článok 1

  Tento rokovací poriadok (ďalej len „poriadok“) sa vydáva na základe Aktov Únie a je im podriadený. ...

  Článok 2

  1.

  Pod pojmom „delegácia“ sa rozumie osoba alebo skupina osôb určených členskou krajinou na účasť ...

  2.

  Vedúci delegácií, ich zástupcovia, ako aj delegáti sú zástupcami členských krajín podľa článku ...

  3.

  Sprevádzajúci úradníci sa môžu zúčastniť zasadnutí a majú právo zúčastniť sa rokovaní, ...

  Článok 3

  1.

  Plná moc delegátov musí byť podpísaná hlavou štátu alebo predsedom vlády alebo ministrom zahraničných ...

  2.

  Plná moc musí byť odovzdaná hneď po otvorení kongresu orgánu, ktorý je na to určený.

  3.

  Delegáti, ktorí nedisponujú plnou mocou alebo ju nepredložia, sa môžu, ak boli svojou vládou ...

  4.

  Plná moc členskej krajiny, ktorá je zastúpená na kongrese delegáciou inej členskej krajiny (splnomocnenie), ...

  5.

  Plná moc a splnomocnenie zasielané telegraficky sa neprijímajú. Uznávajú sa však telegramy odpovedajúce ...

  6.

  Delegácia, ktorá sa po predložení svojej plnej moci nemôže zúčastniť na jednom rokovaní alebo ...

  7.

  Delegáti členských krajín, ktoré nie sú stranami niektorej Dohody, sa môžu bez práva hlasovať ...

  Článok 4

  1.

  Na zasadnutiach kongresu a komisií sú delegácie zoradené podľa francúzskeho abecedného poriadku ...

  2.

  Predseda Správnej rady určí v náležitej dobe žrebom meno krajiny, ktorá zaujme pri zasadnutiach ...

  Článok 5

  1.

  Zástupcovia Organizácie Spojených národov sú pozývaní, aby sa zúčastňovali rokovaní kongresu ...

  2.

  Užšie únie sú prijaté na zasadnutia kongresu a jeho komisií ako pozorovatelia.

  3.

  Liga arabských štátov a Africká únia (AÚ) sú prijaté na zasadnutia kongresu a jeho komisií ...

  4.

  Členovia Konzultačného výboru sú prijatí na zasadnutia kongresu a jeho komisií ako pozorovatelia. ...

  5.

  Pozorovatelia uvedení v odsekoch 1 až 4 nemajú právo hlasovať, ale môže im byť s povolením ...

  6.

  Za výnimočných okolností môže byť právo pozorovateľov uvedených v odseku 4 zúčastňovať ...

  Článok 6

  1.

  Zástupcov špecializovaných inštitúcií Organizácie Spojených národov a medzivládnych organizácií, ...

  2.

  Na osobitné zasadnutia kongresu a komisií sú prijatí zástupcovia každého medzinárodného orgánu ...

  3.

  Hostia uvedení v odseku 1 a 2 nemajú právo hlasovať, ale môže im byť s povolením predsedajúceho ...

  Článok 7

  1.

  Členská krajina, v ktorej bude zasadať kongres, navrhne po dohode s Medzinárodným úradom doyena ...

  2.

  Počas otvorenia prvého plenárneho zasadnutia každého kongresu zastáva doyen funkciu predsedu kongresu, ...

  Článok 8

  1.

  Na svojom prvom plenárnom zasadnutí volí kongres na návrh doyena predsedu kongresu, potom schvaľuje ...

  2.

  Predsedovia otvárajú a ukončujú zasadnutia, ktorým predsedajú, vedú diskusie, udeľujú slovo ...

  3.

  Predsedovia dohliadajú na dodržovanie tohto predpisu a zachovanie poriadku počas zasadnutí.

  4.

  Každá delegácia sa môže odvolať na kongres alebo na komisiu proti rozhodnutiu predsedu kongresu ...

  5.

  Ak nemôže členská krajina poverená predsedníctvom naďalej zabezpečovať túto funkciu, kongres ...

  Článok 9

  1.

  Predsedníctvo je ústredný orgán poverený riadiť práce kongresu. Skladá sa z predsedu a podpredsedov ...

  2.

  Generálny tajomník kongresu a zástupca generálneho tajomníka, ktorí sú uvedení v článku 12 ...

  Článok 10

  1.

  Členské krajiny zastúpené na kongrese sú z moci práva členmi komisií poverených prerokovaním ...

  2.

  Členské krajiny zastúpené na kongrese, ktoré sú stranami jednej alebo viacerých fakultatívnych ...

  3.

  Delegácie, ktoré nie sú členmi komisií prerokúvajúcich Dohôd, majú možnosť byť prítomné ...

  Článok 11

  Kongres a každá komisia môžu vytvárať pracovné skupiny na skúmanie osobitných otázok.

  Článok 12

  1.

  Generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu vykonávajú vo vzájomnom ...

  2.

  Generálny tajomník a zástupca generálneho tajomníka sú prítomní na zasadnutiach kongresu a predsedníctva ...

  3.

  Práce sekretariátu kongresu, Úradu kongresu a komisií zabezpečujú pracovníci Medzinárodného ...

  4.

  Vysokí úradníci Medzinárodného úradu vykonávajú funkcie tajomníkov kongresu, Úradu kongresu ...

  5.

  Tajomníkom kongresu a komisií pomáhajú zástupcovia tajomníkov.

  Článok 13

  1.

  S výhradou odseku 2 sa na rokovania prostredníctvom simultánneho alebo následného prekladu môžu ...

  2.

  Rokovanie redakčnej komisie prebieha vo francúzštine.

  3.

  Na rokovania uvedené v odseku 1 sú povolené aj iné jazyky. V tomto ohľade má prednosť jazyk hostiteľskej ...

  4.

  Náklady na inštaláciu a údržbu technického zariadenia znáša Únia.

  5.

  Náklady na prekladateľskú službu sa rozdeľujú medzi členské krajiny používajúce ten istý ...

  Článok 14

  1.

  Dokumenty vypracované počas kongresu vrátane návrhov rozhodnutí predkladaných kongresu na schválenie ...

  2.

  Na tento účel musia byť dokumenty pochádzajúce od delegácií členských krajín predkladané ...

  3.

  Tieto služby, organizované na vlastné náklady jazykovými skupinami zriadenými podľa príslušných ...

  Článok 15

  1.

  Všetky otázky predložené kongresu sú predmetom návrhov.

  2.

  Všetky návrhy publikované Medzinárodným úradom pred otvorením kongresu sa považujú za predložené ...

  3.

  Dva mesiace pred otvorením kongresu nebude vzatý do úvahy žiaden návrh okrem tých, ktoré smerujú ...

  4.

  Za pozmeňovací návrh sa považuje každý návrh na zmenu, ktorý bez toho, aby menil podstatu návrhu, ...

  5.

  Pozmeňovacie návrhy predložené kongresu vo veci už podaných návrhov musia byť predložené sekretariátu ...

  6.

  Postup uvedený v odseku 5 platí aj pri predkladaní návrhov, ktorých cieľom nie je zmena textu ...

  7.

  Každý návrh alebo pozmeňovací návrh musí obsahovať konečnú formu textu, ktorý má byť zaradený ...

  Článok 16

  1.

  Návrhy redakčnej povahy (za ich číslom nasleduje písmeno R) sa prideľujú redakčnej komisii buď ...

  2.

  Ak je k jednej otázke podaných niekoľko návrhov, rozhodne predseda o poradí ich prerokúvania; ...

  3.

  Ak môže byť návrh rozdelený na niekoľko častí, môže byť každá z nich so súhlasom predkladateľa ...

  4.

  Každý návrh, ktorý jeho predkladateľ na kongrese alebo v komisii vzal späť, môže byť opätovne ...

  5.

  Každý pozmeňovací návrh, ktorý bol prijatý delegáciou, ktorá predložila pôvodný návrh, ...

  6.

  Spôsobom uvedeným v odseku 5 sa postupuje aj vtedy, ak je k návrhu podaných viacero pozmeňovacích ...

  7.

  Predseda kongresu a predsedovia komisií zabezpečujú po každom zasadnutí odovzdanie písomne prijatých ...

  Článok 17

  1.

  Delegáti sa môžu ujať slova až vtedy, keď dostanú súhlas predsedu zasadnutia. Odporúča sa ...

  2.

  Ak väčšina prítomných a hlasujúcich členov nerozhodne inak, vystúpenia nemôžu trvať dlhšie ...

  3.

  V priebehu diskusie môže predseda so súhlasom väčšiny prítomných a hlasujúcich členov vyhlásiť ...

  4.

  Predseda môže tiež so súhlasom väčšiny prítomných a hlasujúcich členov obmedziť počet vystúpení ...

  5.

  So súhlasom väčšiny prítomných a hlasujúcich členov môže predseda obmedziť počet vystúpení ...

  Článok 18

  1.

  Počas diskusie o ktorejkoľvek otázke, prípadne dokonca i po skončení diskusie, môže ktorákoľvek ...

  Organizačný návrh má prednosť pred všetkými otázkami vrátane procedurálnych návrhov uvedených ...

  2.

  Predseda okamžite podá požadované spresnenia alebo urobí rozhodnutia, ktoré považuje za vhodné ...

  3.

  Okrem toho môže delegácia počas diskusie o nejakej otázke uviesť procedurálny návrh s cieľom ...

  a)

  prerušenie zasadnutia;

  b)

  ukončenie zasadnutia;

  c)

  odloženie diskusie o prerokúvanej otázke;

  d)

  ukončenie diskusie o prerokúvanej otázke.

  4.

  O podaných návrhoch na prerušenie alebo ukončenie zasadnutia sa diskusia nevedie, ale sa o nich ...

  5.

  Ak delegácia navrhuje odloženie alebo ukončenie diskusie o prerokúvanej otázke, je udelené slovo ...

  6.

  Delegácia, ktorá podá organizačný alebo procedurálny návrh, nemôže vo svojom vystúpení riešiť ...

  Článok 19

  1.

  S výhradou odsekov 2 a 3 tvorí kvórum potrebné na otvorenie zasadnutia a na hlasovanie polovica ...

  2.

  Pri hlasovaní o zmene Ústavy a Generálneho poriadku tvorí požadované kvórum dve tretiny členských ...

  3.

  Pokiaľ ide o Dohody, tvorí potrebné kvórum na otvorenie zasadnutí a na hlasovanie polovica členských ...

  4.

  Prítomné delegácie, ktoré sa na určitom hlasovaní nezúčastnia alebo ktoré vyhlásia, že sa ...

  Článok 20

  1.

  O otázkach, ktoré nie je možné vyriešiť spoločnou dohodou, sa rozhoduje hlasovaním.

  2.

  Hlasovanie sa vykonáva buď tradičným spôsobom, alebo elektronickým hlasovacím zariadením. V ...

  3.

  Pri tradičnom spôsobe sa hlasuje takto:

  a)

  zdvihnutím ruky: ak výsledok tohto hlasovania vyvolá pochybnosti, môže predseda z vlastnej vôle ...

  b)

  podľa vyvolávania názvov krajín: na žiadosť delegácie alebo podľa vôle predsedu; vyvolávanie ...

  c)

  tajným hlasovaním: použitím hlasovacieho lístka na žiadosť dvoch delegácií; v tomto prípade ...

  4.

  Pri použití elektronického zariadenia sa hlasuje takto:

  a)

  nezaznamenávané hlasovanie: nahrádza hlasovanie zdvihnutím ruky;

  b)

  zaznamenávané hlasovanie: nahrádza hlasovanie podľa vyvolávania názvov krajín; k takémuto hlasovaniu ...

  c)

  tajné hlasovanie: nahrádza tajné hlasovanie hlasovacími lístkami.

  5.

  Pri ktoromkoľvek používanom spôsobe má tajné hlasovanie prednosť pred všetkými ostatnými spôsobmi ...

  6.

  Len čo sa začne hlasovanie, nemôže ho žiadna delegácia prerušiť, s výnimkou, že ide o organizačný ...

  7.

  Po hlasovaní môže predseda povoliť delegátom, aby svoje hlasovanie vysvetlili.

  Článok 21

  1.

  Aby mohli byť návrhy na zmenu Aktov schválené, musia byť odsúhlasené:

  a)

  v prípade Ústavy: najmenej dvoma tretinami členských krajín Únie, ktoré majú právo hlasovať; ...

  b)

  v prípade Generálneho poriadku: väčšinou členských krajín zastúpených na kongrese, ktoré ...

  c)

  v prípade Dohovoru: väčšinou prítomných a hlasujúcich členských krajín, ktoré majú právo ...

  d)

  v prípade Dohôd: väčšinou prítomných a hlasujúcich členských krajín, ktoré sú stranami ...

  2.

  V procedurálnych otázkach, ktoré nie je možné vyriešiť spoločnou dohodou, sa rozhoduje väčšinou ...

  3.

  S výhradou odseku 5 sa pod pojmom prítomné a hlasujúce členské krajiny rozumejú členské krajiny, ...

  4.

  Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.

  5.

  Ak počet tých, ktorí sa zdržali hlasovania, a nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov ...

  Článok 22

  Ak dostane niekoľko krajín pri voľbách členov Správnej rady alebo Rady pre poštovú prevádzku ...

  Článok 23

  1.

  Voľby generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu a zástupcu generálneho riaditeľa sa vykonávajú ...

  2.

  Za prítomné a hlasujúce členské krajiny sa považujú tie, ktoré hlasujú za niektorého z riadne ...

  3.

  Ak počet zdržaní sa hlasovania a nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov presiahne ...

  4.

  Kandidát, ktorý v jednom kole hlasovania získal najmenej hlasov, je vyradený.

  5.

  V prípade rovnosti hlasov sa pristupuje k dodatočnému hlasovaniu, a ak je to potrebné, k druhému ...

  6.

  Kandidáti na miesta generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu ...

  Článok 24

  1.

  V správach z plenárnych zasadnutí kongresu je zaznamenaný priebeh zasadnutí, stručne sú zhrnuté ...

  2.

  Rokovania zasadnutí komisií sú predmetom správ určených kongresu. Pracovné skupiny spravidla ...

  3.

  Každý delegát má však právo požadovať, aby do správ bolo uvedené stručne alebo v plnom znení ...

  4.

  Od okamihu, keď bol rozdaný prvý text návrhu správ, majú delegáti lehotu dvadsaťštyri hodín ...

  5.

  Spravidla a s výhradou odseku 4 predloží predseda na začiatku každého zasadnutia kongresu správu ...

  6.

  Medzinárodný úrad je oprávnený opraviť v správach zo zasadnutí kongresu a komisií vecné chyby, ...

  Článok 25

  1.

  Každá delegácia sa môže odvolať proti rozhodnutiam vo veci návrhov (Akty, rezolúcie a pod.), ...

  2.

  Návrh, ktorý bol schválený alebo zamietnutý kongresom, môže byť znovu prerokovaný tým istým ...

  Článok 26

  1.

  Spravidla každý návrh aktu predloženého redakčnou komisiou je prerokúvaný po jednotlivých článkoch. ...

  2.

  Medzinárodný úrad je oprávnený opravovať v záverečných Aktoch vecné chyby, ktoré neboli zistené ...

  3.

  Návrhy iných rozhodnutí ako tých, ktoré menia Akty, predložené redakčnou komisiou sú spravidla ...

  Článok 27

  Na odporúčanie svojho Úradu kongres prideľuje štúdie Správnej rade a Rade pre poštovú prevádzku ...

  Článok 28

  1.

  Výhrady sa musia predkladať sekretariátu vo forme písomného návrhu v jednom z pracovných jazykov ...

  2.

  Sekretariát určuje termín na predloženie výhrad tak, aby mu bolo umožnené rozdávať všetkým ...

  3.

  Výhrady k Aktom Únie, ktoré boli predložené po termíne určenom sekretariátom, nevezme do úvahy ...

  Článok 29

  Akty definitívne schválené kongresom sa predkladajú na podpis splnomocnencom.

  Článok 30

  1.

  Každý kongres môže zmeniť rokovací poriadok. Návrhy na zmenu tohto poriadku, ak nie sú predkladané ...

  2.

  Aby mohli byť zmeny schválené, musia byť návrhy na zmeny tohto poriadku odsúhlasené najmenej ...

  SVETOVÝ POŠTOVÝ DOHOVOR

  OBSAH

  Časť I

  Jediná kapitola

  Všeobecné ustanovenia

  Článok

  1.

  Definície

  2.

  Určenie subjektu alebo subjektov plniacich povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k Dohovoru

  3.

  Univerzálna poštová služba

  4.

  Sloboda tranzitu

  5.

  Vlastníctvo poštových zásielok. Vrátenie. Zmena alebo oprava adresy. Doposielanie. Vrátenie nedoručiteľných ...

  6.

  Sadzby

  7.

  Oslobodenie od poštových sadzieb

  8.

  Poštové známky

  9.

  Bezpečnosť pošty

  10.

  Trvalo udržateľný rozvoj

  11.

  Porušenie pravidiel

  Časť II

  Kapitola 1

  12.

  Základné služby

  13.

  Doplnkové služby

  14.

  Elektronická pošta, EMS, integrovaná logistika a nové služby

  15.

  Nepovolené zásielky. Zákazy

  16.

  Dovolené rádioaktívne materiály a nákazlivé látky

  17.

  Reklamácie

  18.

  Colná kontrola. Clo a iné poplatky

  19.

  Výmena priamych záverov s vojenskými jednotkami

  20.

  Normy a ciele kvality služby

  Kapitola 2

  21.

  Zodpovednosť určených poštových podnikov. Náhrady

  22.

  Oslobodenie členských krajín a určených poštových podnikov od zodpovednosti

  23.

  Zodpovednosť odosielateľa

  24.

  Výplata náhrady

  25.

  Možnosť vybrania náhrady škody od odosielateľa alebo od adresáta

  Kapitola 3

  26.

  Podávanie listových zásielok v zahraničí

  Časť III

  Kapitola 1

  27.

  Terminálne odmeny. Všeobecné ustanovenia

  28.

  Terminálne odmeny. Ustanovenia platné pre toky zásielok medzi určenými poštovými podnikmi krajín ...

  cieľového systému

  29.

  Terminálne odmeny. Ustanovenia platné pre toky zásielok smerom k určeným poštovým podnikom,

  od určených poštových podnikov a medzi určenými poštovými podnikmi prechodného systému

  30.

  Fond na zlepšovanie kvality služby

  31.

  Tranzitné odmeny

  Kapitola 2

  32.

  Základné sadzby a ustanovenia o odmenách za leteckú dopravu

  33.

  Pozemné a námorné podiely poštových balíkov

  34.

  Právomoc Rady pre poštovú prevádzku určiť výšku odmien a podielov

  Časť IV

  35.

  Podmienky na schvaľovanie návrhov k Dohovoru a vykonávacím poriadkom

  36.

  Výhrady predložené počas kongresu

  37.

  Nadobudnutie účinnosti a platnosť Dohovoru

  Záverečný protokol Svetového poštového dohovoru

  Článok

  I.

  Vlastníctvo poštových zásielok. Vrátenie. Zmena alebo oprava adresy

  II.

  Sadzby

  III.

  Výnimka z oslobodenia od poštových sadzieb za slepecké zásielky

  IV.

  Základné služby

  V.

  Doručenka

  VI.

  Služba odpovedných zásielok v medzinárodnom styku (CCRI/IBRS)

  VII.

  Zákazy (listová pošta)

  VIII.

  Zákazy (poštové balíky)

  IX.

  Dovolené rádioaktívne materiály a nákazlivé látky

  X.

  Veci podliehajúce clu

  XI.

  Reklamácie

  XII.

  Sadzba za predloženie colnici

  XIII.

  Podávanie listových zásielok v zahraničí

  XIV.

  Výnimočné príchodné pozemné podiely

  XV.

  Osobitné sadzby

  SVETOVÝ POŠTOVÝ DOHOVOR

  Podpísaní splnomocnenci vlád členských krajín Únie vzhľadom na článok 22 ods. 3 Ústavy Svetovej ...

  Časť I

  Jediná kapitola

  Článok 1

  1.

  Na účely Svetového poštového dohovoru boli definované nasledujúce odborné výrazy:

  1.8 určený poštový podnik: každá štátna alebo neštátna entita úradne určená členskou krajinou ...

  1.9 balíček: zásielka prepravovaná podľa podmienok Dohovoru a Vykonávacieho poriadku o listovej ...

  1.10 príchodný pozemný podiel: odmena, ktorú je dlžný určený poštový podnik odosielajúcej ...

  1.11 tranzitný pozemný podiel: odmena za výkony uskutočnené dopravcom v prechádzanej krajine ...

  1.12 námorný podiel: odmena za výkony uskutočnené dopravcom (určený poštový podnik, iná služba ...

  1.13 univerzálna poštová služba: trvalé poskytovanie kvalitných základných poštových služieb ...

  1.14 otvorený tranzit: tranzit zásielok prostredníctvom sprostredkujúcej krajiny, ktorých počet ...

  Článok 2

  Členské krajiny úradne oznámia Medzinárodnému úradu do šiestich mesiacov po skončení kongresu ...

  Článok 3

  1.

  S cieľom podporiť pojem jednotné poštové územie Únie členské krajiny zabezpečia, aby mali ...

  2.

  V tejto súvislosti členské krajiny zabezpečia v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov ...

  3.

  Členské krajiny zabezpečia, aby prevádzkovatelia zodpovední za poskytovanie univerzálnej poštovej ...

  4.

  Členské krajiny zabezpečia, aby univerzálna poštová služba bola poskytovaná takým účinným ...

  Článok 4

  1.

  Sloboda tranzitu je vyjadrená v článku 1 Ústavy. Zaväzuje každú členskú krajinu zabezpečiť, ...

  2.

  Členské krajiny, ktoré sa nezúčastňujú na výmene listov obsahujúcich nákazlivé látky alebo ...

  3.

  Sloboda tranzitu poštových balíkov, ktoré majú byť smerované pozemnými a námornými cestami, ...

  4.

  Sloboda tranzitu leteckých balíkov je zaručená na celom území Únie. Členské krajiny, ktoré ...

  5.

  Ak členská krajina nedodržuje ustanovenia o slobode tranzitu, môžu ostatné členské krajiny zastaviť ...

  Článok 5

  1.

  Každá poštová zásielka zostáva vlastníctvom odosielateľa až dovtedy, kým nie je dodaná oprávnenej ...

  2.

  Odosielateľ poštovej zásielky môže žiadať vrátenie zásielky, zmenu alebo opravu adresy. Sadzby ...

  3.

  Členské krajiny sa ubezpečia, že ich určené poštové podniky doposielajú poštové zásielky ...

  Článok 6

  1.

  Sadzby za rôzne medzinárodné poštové a osobitné služby stanovujú členské krajiny alebo ich ...

  2.

  Členská krajina pôvodu alebo jej určený poštový podnik určuje v závislosti od vnútroštátnych ...

  3.

  Používané sadzby vrátane tých, ktoré sú v Aktoch stanovené ako orientačné, sa musia prinajmenšom ...

  4.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky v závislosti od vnútroštátnych právnych ...

  5.

  Nad minimálnu úroveň sadzieb stanovenú v odseku 3 môžu členské krajiny alebo ich určené poštové ...

  6.

  Je zakázané vyberať od zákazníkov akékoľvek iné poštové sadzby než tie, ktoré sú stanovené ...

  7.

  Okrem prípadov stanovených v Aktoch inak ponecháva si každý určený poštový podnik tie sadzby, ...

  Článok 7

  1.

  Zásada

  1.1 Prípady oslobodenia od poštových sadzieb sú výslovne uvedené v Dohovore. Vykonávacie poriadky ...

  2.

  Vojnoví zajatci a internované civilné osoby

  2.1 Okrem leteckých príplatkov sú oslobodené od všetkých poštových sadzieb listové zásielky, ...

  2.2 Ustanovenia uvedené v odseku 2.1 platia aj pre listové zásielky, poštové balíky a zásielky ...

  2.3 Úrady uvedené vo vykonávacích poriadkoch Dohovoru a Dohody o poštových platobných službách ...

  2.4 Balíky sú oslobodené od poštových sadzieb až do hmotnosti päť kilogramov. Hranica hmotnosti ...

  2.5 Vo vyúčtovaní medzi určenými poštovými podnikmi sa za služobné balíky a balíky vojnových ...

  3.

  Slepecké zásielky

  3.1 Okrem leteckých príplatkov sú slepecké zásielky oslobodené od všetkých poštových sadzieb. ...

  Článok 8

  1.

  Označenie „poštová známka“ je chránené týmto Dohovorom a je výlučne vyhradené pre známky, ...

  2.

  Poštová známka:

  2.1 je vydávaná a uvádzaná do obehu výlučne pod autoritou členskej krajiny alebo územia v súlade ...

  2.2 je prejavom suverenity a predstavuje dôkaz zaplatenia výplatného, ktoré zodpovedá jej nominálnej ...

  2.3 musí byť v obehu v členskej krajine alebo na vydávajúcom území a používa sa na účely ...

  2.4 musí byť dostupná všetkým obyvateľom členskej krajiny alebo vydávajúceho územia.

  3.

  Poštová známka obsahuje:

  3.1 latinkou1) napísaný názov členskej krajiny alebo vydávajúceho územia;

  3.2. nominálnu hodnotu vyjadrenú:

  3.2.1 v zásade v úradnej mene členskej krajiny alebo vydávajúceho územia alebo predstavenú ...

  3.2.2 inými špecifickými identifikačnými znakmi.

  4.

  Štátne znaky, úradné kontrolné znaky a symboly medzivládnych organizácií uvedené na poštových ...

  5.

  Námety a motívy poštových známok:

  5.1 musia byť v súlade s duchom preambuly Ústavy Únie a s rozhodnutiami prijatými orgánmi ...

  5.2 musia mať úzky vzťah s kultúrnou identitou členskej krajiny alebo územia alebo prispievať ...

  5.3 musia mať, ak ide o spomienky na osobnosti alebo udalosti, ktoré nie sú z členskej krajiny ...

  5.4 nesmú mať politický charakter alebo byť hanlivé voči osobnosti alebo krajine;

  5.5 musia mať dôležitý význam pre členskú krajinu alebo pre územie.

  6.

  Poštové výplatné značky, odtlačky výplatných strojov a odtlačky urobené tlačiarenským lisom ...

  Článok 9

  Členské krajiny a ich určené poštové podniky musia prijať a zaviesť na účely zachovania a zvýšenia ...

  Článok 10

  Členské krajiny a/alebo ich určené poštové podniky musia prijať a zaviesť dynamickú stratégiu ...

  Článok 11

  1.

  Poštové zásielky

  1.1 Členské krajiny sa zaväzujú prijať potrebné opatrenia na zamedzenie ďalej uvedeným činom ...

  1.1.1 vkladanie narkotík, psychotropných látok alebo zápalných, výbušných alebo inak nebezpečných ...

  1.1.2 vkladanie takých vecí do poštových zásielok, ktoré majú pedofilný charakter alebo pornografický ...

  2.

  Výplatné všeobecne a osobitne prostriedky výplatného

  2.1 Členské krajiny sa zaväzujú prijať potrebné opatrenia, aby zamedzili, stíhali a potrestali ...

  2.1.1 poštové známky v obehu alebo stiahnuté z obehu;

  2.1.2 výplatné značky;

  2.1.3 odtlačky výplatných strojov alebo iné odtlačky urobené tlačiarenským lisom;

  2.1.4 medzinárodné odpovedky.

  2.2 Na účely tohto Dohovoru sa porušením pravidiel týkajúcich sa prostriedkov výplatného rozumie ...

  2.2.1 falšovanie, napodobňovanie alebo zneužitie prostriedkov výplatného, alebo každý nedovolený ...

  2.2.2 používanie, uvedenie do obehu, obchodovanie, distribúcia, rozširovanie, doprava, dovážanie, ...

  2.2.3 používanie alebo uvedenie do obehu prostriedkov výplatného, ktoré už boli použité na poštové ...

  2.2.4 pokusy smerujúce k spáchaniu jedného z uvedených porušení pravidiel.

  3.

  Reciprocita

  3.1 Ak ide o sankcie, nemožno robiť žiadny rozdiel medzi činmi uvedenými v odseku 2, či už ...

  Časť II

  Kapitola 1

  Článok 12

  1.

  Členské krajiny musia dbať o to, aby ich určené poštové podniky zabezpečovali prijímanie, ...

  2.

  Listové zásielky sú:

  2.1 prednostné zásielky a neprednostné zásielky s hmotnosťou do dvoch kilogramov;

  2.2 listy, lístky, tlačoviny a balíčky s hmotnosťou do dvoch kilogramov;

  2.3 slepecké zásielky s hmotnosťou do sedem kilogramov;

  2.4 osobitné vrecia obsahujúce noviny a časopisy, periodickú tlač, knihy a podobné tlačou vyhotovené ...

  3.

  Listové zásielky sa klasifikujú podľa rýchlosti ich spracovania alebo podľa ich obsahu, a to v súlade ...

  4.

  Hmotnostné limity vyššie ako limity uvedené v odseku 2 sa používajú pre niektoré kategórie ...

  5.

  S výhradou ustanovení odseku 8 musia členské krajiny taktiež dbať na to, aby ich určené poštové ...

  6.

  Hmotnostné limity vyššie ako dvadsať kilogramov sa používajú pre niektoré kategórie poštových ...

  7.

  Každá členská krajina, ktorej určený poštový podnik sa nezaoberá prepravou balíkov, môže ...

  8.

  Na rozdiel od ustanovení uvedených v odseku 5 členské krajiny, ktoré pred 1. januárom 2001 neboli ...

  Článok 13

  1.

  Členské krajiny povinne zabezpečujú poskytovanie nasledujúcich doplnkových služieb:

  1.1 služba doporučene pre vystupujúce letecké a prednostné listové zásielky;

  1.2 služba doporučene pre vystupujúce neprednostné a pozemné listové zásielky pre smery, v ktorých ...

  1.3 služba doporučene pre všetky vstupujúce listové zásielky.

  2.

  Poskytovanie služby doporučene pre vystupujúce neprednostné a pozemné listové zásielky pre smery, ...

  3.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky môžu zabezpečiť nasledujúce nepovinné doplnkové ...

  3.1 službu poistenie zásielok pre listové zásielky a balíky;

  3.2 službu overenie dodania pre listové zásielky;

  3.3 službu dobierka pre listové zásielky a balíky;

  3.4 službu expresné dodávanie pre listové zásielky a balíky;

  3.5 službu do vlastných rúk pre doporučené listové zásielky, zásielky s overením dodania alebo ...

  3.6 službu oslobodenie listových zásielok a balíkov od sadzieb a poplatkov;

  3.7 službu krehké a neskladné balíky;

  3.8 službu „Consignment“ pre združené zásielky do cudziny, ktoré sú od jedného odosielateľa. ...

  4.

  Nasledujúce tri doplnkové služby obsahujú súčasne povinné aj nepovinné časti:

  4.1 služba odpovedných zásielok v medzinárodnom styku (CCRI/IBRS - Medzinárodná obchodná odpovedná ...

  4.2 služba medzinárodných odpovediek, ktoré sa môžu vymieňať v každej členskej krajine, ale ...

  4.3 služba doručenka pre listové doporučené zásielky alebo zásielky s overením dodania, balíky ...

  5.

  Tieto služby a ich sadzby sú uvedené vo vykonávacích poriadkoch.

  6.

  Ak niektoré z nasledujúcich služieb sú predmetom osobitných sadzieb vo vnútroštátnom styku, ...

  6.1 dodávanie balíčkov nad 500 gramov;

  6.2 podávanie listových zásielok po rozhodujúcom čase;

  6.3 podávanie zásielok mimo bežných otváracích hodín priehradky;

  6.4 zber zásielok u odosielateľa;

  6.5 vrátenie listovej zásielky mimo bežných otváracích hodín priehradky;

  6.6 poste restante;

  6.7 uloženie listových zásielok nad 500 gramov a poštových balíkov;

  6.8 dodávanie balíkov podľa oznámenia o príchode;

  6.9 úhrada za riziko vyššej moci.

  Článok 14

  1.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky sa môžu medzi sebou dohodnúť o poskytovaní ...

  1.1 elektronická pošta je služba, ktorá zahŕňa elektronický prenos správ; určené poštové ...

  1.2 EMS je expresná poštová služba pre dokumenty a tovar, ktorá je opísaná vo vykonávacích ...

  1.3 integrovaná logistika je služba, ktorá plne zodpovedá potrebám zákazníkov v oblasti logistiky ...

  1.4 elektronická certifikovaná poštová pečiatka, ktorá preukázateľne potvrdzuje skutočnosť, ...

  2.

  Členské krajiny alebo určené poštové podniky môžu po vzájomnej dohode vytvoriť novú službu, ...

  Článok 15

  1.

  Všeobecné ustanovenia

  1.1 Zásielky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v Dohovore a vo vykonávacích poriadkoch, ...

  1.2 Výnimky zo zákazov, ktoré sú obsiahnuté v tomto článku, sú stanovené vo vykonávacích ...

  1.3 Všetky členské krajiny alebo ich určené poštové podniky majú možnosť rozšíriť zákazy ...

  2.

  Zákazy, ktoré sa týkajú všetkých druhov zásielok

  2.1 Do všetkých druhov zásielok je zakázané vkladať nasledujúce veci:

  2.1.1 narkotiká a psychotropné látky definované Medzinárodným orgánom na kontrolu narkotík (OICS) ...

  2.1.2 obscénne a nemravné veci;

  2.1.3 falšované a odcudzené veci;

  2.1.4 iné veci, ktorých dovoz alebo obeh sú v krajine určenia zakázané;

  2.1.5 veci, ktoré môžu svojou povahou alebo balením vystaviť poštových zamestnancov alebo širokú ...

  2.1.6 dokumenty, ktoré majú charakter aktuálnej a osobnej korešpondencie vymieňanej medzi inými ...

  3.

  Výbušné, zápalné alebo rádioaktívne materiály a nebezpečný tovar

  3.1 Do všetkých druhov zásielok je zakázané vkladať výbušné a zápalné materiály alebo iný ...

  3.2 Do všetkých kategórií zásielok je zakázané vkladať výbušné zariadenia a inertné vojenské ...

  3.3 Výnimočne je povolený nasledujúci nebezpečný tovar:

  3.3.1 rádioaktívne materiály zasielané v listových zásielkach a poštových balíkoch podľa ...

  3.3.2 nákazlivé látky zasielané v listových zásielkach a v poštových balíkoch podľa článku ...

  4.

  Živé zvieratá

  4.1 Do všetkých druhov zásielok je zakázané vkladať živé zvieratá.

  4.2 V listových zásielkach okrem poistených zásielok sú výnimočne povolené nasledujúce zvieratá: ...

  4.2.1 včely, pijavice a hodvábniky;

  4.2.2 cudzopasníky a ničitelia škodlivého hmyzu určené na kontrolu tohto hmyzu a vymieňané medzi ...

  4.2.3 muchy z čeľade drosophilidae používané na lekársky biologický výskum medzi úradne uznanými ...

  4.3 V balíkoch sú výnimočne povolené nasledujúce zvieratá:

  4.3.1 živé zvieratá, ktorých doprava poštou je povolená poštovými predpismi príslušných krajín. ...

  5.

  Vkladanie korešpondencie do balíkov

  5.1 Do poštových balíkov je zakázané vkladať nasledujúce veci:

  5.1.1 korešpondenciu s výnimkou archívnych kusov vymieňanú medzi osobami inými než odosielateľ ...

  6.

  Mince, bankovky a iné cenné veci

  6.1 Je zakázané vkladať mince, bankovky, papierové peniaze alebo akékoľvek cenné papiere na doručiteľa, ...

  6.1.1 do listových zásielok bez služby poistenie;

  6.1.1.1 ak to však vnútroštátne právne predpisy krajín pôvodu a krajín určenia povoľujú, ...

  6.1.2 do balíkov bez služby poistenie okrem prípadov, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy ...

  6.1.3 do balíkov bez služby poistenie vymieňaných medzi krajinami, ktoré povoľujú balíky so ...

  6.1.3.1 okrem uvedeného každá členská krajina alebo určený poštový podnik môže zakázať ...

  7.

  Tlačoviny a slepecké zásielky

  7.1 Tlačoviny a slepecké zásielky:

  7.1.1 nemôžu mať nijaké poznámky alebo obsahovať dokument, ktorý má charakter korešpondencie; ...

  7.1.2 nemôžu obsahovať nijakú poštovú známku alebo inú formu výplatného s pečiatkou alebo ...

  8.

  Zaobchádzanie s neoprávnene prijatými zásielkami

  8.1 Zaobchádzanie s neoprávnene prijatými zásielkami je uvedené vo vykonávacích poriadkoch. Zásielky, ...

  Článok 16

  1.

  Rádioaktívne materiály sú dovolené v listových zásielkach a v poštových balíkoch v styku ...

  1.1 rádioaktívne materiály upravené a zabalené podľa príslušných ustanovení vykonávacích ...

  1.2 ak sú zasielané v listových zásielkach, platí sa za ne sadzba ako za prednostné zásielky ...

  1.3 rádioaktívne materiály obsiahnuté v listových zásielkach alebo poštových balíkoch musia ...

  1.4 rádioaktívne materiály môžu podávať len riadne oprávnení odosielatelia.

  2.

  Nákazlivé látky s výnimkou látok kategórie A nákazlivých pre človeka (č. OSN 2814) a nákazlivých ...

  2.1 Nákazlivé látky kategórie B (č. OSN 3373) sa môžu vymieňať poštovou cestou jedine medzi ...

  2.2 Nákazlivé látky kategórie B (č. OSN 3373) musia byť spracúvané, zabalené a označené ...

  2.3 Vzorky odobraté chorým (ľuďom alebo zvieratám) môžu byť vymieňané poštovou cestou jedine ...

  2.4 Vzorky odobraté chorým (ľuďom alebo zvieratám) musia byť spracúvané, zabalené a označené ...

  2.5 Povolenie nákazlivých látok a vzoriek odobratých chorým (ľuďom alebo zvieratám) je obmedzené ...

  2.6 Povolené nákazlivé látky a vzorky odobraté chorým (ľuďom alebo zvieratám) sa prepravujú ...

  Článok 17

  1.

  Každý určený poštový podnik je povinný prijímať reklamácie týkajúce sa balíkov a doporučených ...

  2.

  Reklamácie sa prijímajú podľa podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacích poriadkoch.

  3.

  Vybavovanie reklamácií je bezplatné. Ak sa však požaduje použitie služby EMS, dodatočné náklady ...

  Článok 18

  1.

  Určený poštový podnik krajiny pôvodu a určený poštový podnik krajiny určenia sú oprávnené ...

  2.

  Zásielky predložené na colnú kontrolu môžu byť zaťažené poplatkom za predloženie colnici, ...

  3.

  Určené poštové podniky, ktoré sú poverené colne prerokovať zásielky za zákazníkov, sú oprávnené ...

  4.

  Určené poštové podniky sú oprávnené vyberať podľa okolností od odosielateľov alebo od adresátov ...

  Článok 19

  1.

  Priame listové závery sa môžu vymieňať prostredníctvom pozemných, námorných alebo leteckých ...

  1.1 medzi poštami ktorejkoľvek členskej krajiny a veliteľmi vojenských jednotiek daných k dispozícii ...

  1.2 medzi veliteľmi takých vojenských jednotiek;

  1.3 medzi poštami ktorejkoľvek členskej krajiny a veliteľmi námorných, leteckých alebo pozemných ...

  1.4 medzi veliteľmi námorných, pozemných alebo leteckých jednotiek, vojnových lodí alebo vojenských ...

  2.

  Listové zásielky, ktoré tvoria obsah záverov uvedených v odseku 1, sa obmedzujú jedine na zásielky ...

  3.

  Ak neexistuje osobitná dohoda, hradí určený poštový podnik členskej krajiny, ktorá dala k dispozícii ...

  Článok 20

  1.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky musia určiť a publikovať svoje normy a ciele ...

  2.

  Normy a ciele zvýšené o čas bežne požadovaný na preclenie nesmú byť nevýhodnejšie ako tie, ...

  3.

  Členské krajiny pôvodu alebo ich určené poštové podniky musia tak isto stanoviť a publikovať ...

  4.

  Členské krajiny alebo ich určené poštové podniky hodnotia uplatňovanie noriem kvality.

  Kapitola 2

  Článok 21

  1.

  Všeobecné ustanovenia

  1.1 Okrem prípadov uvedených v článku 22 určené poštové podniky zodpovedajú za:

  1.1.1 stratu, vykradnutie alebo poškodenie doporučených zásielok, obyčajných balíkov a poistených ...

  1.1.2 stratu zásielok s overením dodania;

  1.1.3 vrátenie doporučených zásielok, poistených zásielok a obyčajných balíkov bez udania ...

  1.2 Určené poštové podniky sú viazané zodpovednosťou len za zásielky uvedené v bodoch 1.1.1 ...

  1.3 V každom inom prípade, ktorý nie je v tomto Dohovore, určené poštové podniky nezodpovedajú. ...

  1.4 Ak strata alebo úplné poškodenie doporučenej zásielky, obyčajného balíka a poistenej zásielky ...

  1.5 Výška náhrady, ktorá má byť zaplatená, nemôže byť vyššia ako sumy, ktoré sú uvedené ...

  1.6 V prípade zodpovednosti sa vo výške náhrady, ktorá má byť vyplatená, neberú do úvahy ...

  1.7 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú zodpovednosti určených poštových podnikov, musia byť ...

  2.

  Doporučené zásielky

  2.1 V prípade straty, úplného vykradnutia alebo úplného poškodenia doporučenej zásielky má ...

  2.2 Ak je doporučená zásielka čiastočne vykradnutá alebo čiastočne poškodená, odosielateľ ...

  3.

  Zásielky s overením dodania

  3.1 V prípade straty, úplného vykradnutia alebo úplného poškodenia zásielky s overením dodania ...

  4.

  Obyčajné balíky

  4.1 V prípade straty, úplného vykradnutia alebo úplného poškodenia obyčajného balíka má odosielateľ ...

  4.2 Ak je obyčajný balík čiastočne vykradnutý alebo čiastočne poškodený, odosielateľ má ...

  4.3 Určené poštové podniky sa môžu dohodnúť, že budú vo svojom vzájomnom styku uplatňovať ...

  5.

  Poistené zásielky

  5.1 V prípade straty, úplného vykradnutia alebo úplného poškodenia poistenej zásielky má odosielateľ ...

  5.2 Ak je poistená zásielka čiastočne vykradnutá alebo čiastočne poškodená, odosielateľ má ...

  6.

  V prípade vrátenia listovej zásielky so službou doporučene alebo poistenie, pri ktorej nie je ...

  7.

  V prípade vrátenia balíka, pri ktorom nie je uvedený dôvod nedoručenia, má odosielateľ právo ...

  8.

  V prípadoch uvedených v odsekoch 2, 4 a 5 sa náhrada vypočíta podľa bežnej ceny, prepočítanej ...

  9.

  Ak sa poskytuje náhrada za stratu, úplné vykradnutie alebo za úplné poškodenie doporučenej zásielky, ...

  10.

  Napriek ustanoveniam v odsekoch 2, 4 a 5 má adresát právo na náhradu po dodaní vykradnutej alebo ...

  11.

  Určený poštový podnik krajiny pôvodu môže odosielateľom vo svojej krajine poskytovať náhrady ...

  11.1 v prípade postihu zodpovedného určeného poštového podniku;

  11.2 ak sa odosielateľ zriekne svojich nárokov v prospech adresáta alebo naopak.

  12.

  K tomuto článku sa neuznáva žiadna výhrada týkajúca sa prekročenia lehoty reklamácií a platenia ...

  Článok 22

  1.

  Určené poštové podniky sú oslobodené od zodpovednosti za doporučené zásielky, zásielky s overením ...

  1.1 ak sa zistilo vykradnutie alebo poškodenie buď pred dodaním zásielky, alebo po ňom;

  1.2 ak adresát alebo odosielateľ v prípade vrátenia zásielky do miesta pôvodu vysloví výhrady ...

  1.3 ak doporučená zásielka bola dodaná do poštovej schránky a adresát v priebehu reklamácie ...

  1.4 ak adresát alebo v prípade vrátenia na miesto pôvodu odosielateľ balíka alebo poistenej zásielky ...

  2.

  Členské krajiny a určené poštové podniky nezodpovedajú:

  2.1 v prípadoch vyššej moci v súlade s článkom 13 ods. 6.9;

  2.2 ak nemôžu podať vysvetlenie o zásielkach, pretože služobné doklady boli zničené vyššou ...

  2.3 ak škoda bola spôsobená chybou alebo nedbalosťou odosielateľa alebo vznikla z povahy obsahu ...

  2.4 ak ide o zásielky, na ktorých obsah sa vzťahujú zákazy uvedené v článku 15;

  2.5 ak podľa úradného oznámenia členskej krajiny určenia alebo určeného poštového podniku ...

  2.6 ak v prípade poistených zásielok tie boli podvodne poistené na vyššiu sumu, ako je skutočná ...

  2.7 ak zásielku odosielateľ nereklamoval v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po ...

  2.8 v prípade balíkov vojnových zajatcov a internovaných civilných osôb;

  2.9 ak je odosielateľ podozrivý, že konal podvodne s cieľom získať náhradu škody.

  3.

  Členské krajiny a určené poštové podniky nepreberajú nijakú zodpovednosť za colné vyhlásenia, ...

  Článok 23

  1.

  Odosielateľ zásielky zodpovedá za všetky materiálne ujmy, ktoré utrpeli zamestnanci pôšt, a za ...

  2.

  V prípade škôd spôsobených na iných poštových zásielkach zodpovedá odosielateľ za každú ...

  3.

  Odosielateľ zostáva zodpovedný, aj keď podacia pošta takú zásielku prijala.

  4.

  Ak odosielateľ dodržal zasielacie podmienky, nie je zodpovedný, ak došlo k chybe alebo k nedbalosti ...

  Článok 24

  1.

  Predmetom právneho postihu voči zodpovednému určenému poštovému podniku je povinnosť vyplatiť ...

  2.

  Odosielateľ sa môže zriecť práva na náhradu škody v prospech adresáta. Aj naopak, adresát sa ...

  Článok 25

  1.

  Ak sa po vyplatení náhrady škody nájde doporučená zásielka, balík alebo poistená zásielka, ...

  2.

  Ak odosielateľ a adresát odmietnu zásielku prevziať alebo neodpovedia do termínu určeného v odseku ...

  3.

  Ak sa neskôr nájde poistená zásielka, ktorej obsah má nižšiu hodnotu, ako je suma vyplatenej ...

  Kapitola 3

  Článok 26

  1.

  Nijaký určený poštový podnik nemusí dopravovať ani dodávať adresátom listové zásielky, ktoré ...

  2.

  Ustanovenia odseku 1 platia bez rozdielu tak na listové zásielky vyhotovené v krajine sídla odosielateľa ...

  3.

  Určený poštový podnik krajiny určenia môže vyžadovať od odosielateľa, a ak nie je uvedený, ...

  4.

  Nijaký určený poštový podnik nie je povinný bez primeranej odmeny dopravovať alebo dodávať ...

  Časť III

  Kapitola 1

  Článok 27

  1.

  S výhradou oslobodení, ktoré sú uvedené vo vykonávacích poriadkoch, má každý určený poštový ...

  2.

  Pri uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa platby terminálnych odmien určeným poštovým podnikom ...

  2.1 krajiny a územia, ktoré sú súčasťou cieľového systému do roku 2010;

  2.2 krajiny a územia, ktoré sú súčasťou cieľového systému od roku 2010 do roku 2012 (nové ...

  2.3 krajiny a územia, ktoré sú súčasťou prechodného systému.

  3.

  Ustanovenia tohto Dohovoru o platbách terminálnych odmien predstavujú dočasné opatrenia, ktoré ...

  4.

  Prístup k vnútroštátnej službe. Priamy vstup.

  4.1 V zásade každý určený poštový podnik má sprístupniť iným určeným poštovým podnikom ...

  4.2 Určené poštové podniky krajín cieľového systému musia sprístupniť ostatným určeným ...

  4.3 Určené poštové podniky nových krajín cieľového systému si môžu vybrať nesprístupniť ...

  4.4 Určené poštové podniky prechodných krajín si môžu vybrať nesprístupniť iným určeným ...

  5.

  Celková výška terminálnych odmien sa zakladá na výkonnosti kvality služby v krajine určenia. ...

  6.

  Každý určený poštový podnik sa môže úplne alebo čiastočne zriecť odmeny uvedenej v odseku ...

  7.

  Sadzba terminálnych odmien, ktorá sa má uplatňovať pre vrecia M, je 0,793 DTS za kilogram. Vrecia ...

  8.

  Pre doporučené zásielky je stanovená doplnková odmena 0,55 DTS za zásielku, a to na roky 2010 ...

  9.

  Každý určený poštový podnik môže na základe dvojstrannej alebo mnohostrannej dohody používať ...

  10.

  Určené poštové podniky môžu fakultatívne vymieňať neprednostnú poštu so zľavou 10 % zo ...

  11.

  Určené poštové podniky môžu fakultatívne vymieňať zásielky oddelené podľa formátu pri uplatňovaní ...

  12.

  Ustanovenia, ktoré platia medzi určenými poštovými podnikmi cieľového systému, sa uplatňujú ...

  Článok 28

  1.

  Odmeny za listové zásielky vrátane hromadných zásielok, ale bez vriec M a zásielok CCRI/IBRS, ...

  2.

  Odmeňovanie za zásielky CCRI/IBRS sa uskutočňuje podľa príslušných ustanovení Vykonávacieho ...

  3.

  Sadzby za zásielku a za kilogram sa vypočítavajú na základe percentuálneho podielu sadzby 20-gramovej ...

  4.

  V rokoch 2009 a 2010 Rada pre poštovú prevádzku uskutoční štúdiu o nákladoch na spracovanie ...

  5.

  Na roky 2010 a 2011 bude odpočítané od sadzby používanej na výpočet v odseku 3 50 % DPH alebo ...

  6.

  Sadzby uplatňované na toky medzi krajinami cieľového systému pred rokom 2010 nesmú prekročiť: ...

  6.1 v roku 2010: 0,253 DTS za zásielku a 1,980 DTS za kilogram;

  6.2 v roku 2011: 0,263 DTS za zásielku a 2,059 DTS za kilogram;

  6.3 v roku 2012: 0,274 DTS za zásielku a 2,141 DTS za kilogram;

  6.4 v roku 2013: 0,285 DTS za zásielku a 2,227 DTS za kilogram.

  7.

  Sadzby uplatňované na toky medzi krajinami cieľového systému pred rokom 2010 nemôžu byť nižšie ...

  7.1 v roku 2010: 0,165 DTS za zásielku a 1,669 DTS za kilogram;

  7.2 v roku 2011: 0,169 DTS za zásielku a 1,709 DTS za kilogram;

  7.3 v roku 2012: 0,173 DTS za zásielku a 1,750 DTS za kilogram;

  7.4 v roku 2013: 0,177 DTS za zásielku a 1,792 DTS za kilogram.

  8.

  Sadzby uplatňované na toky zásielok do nových krajín, medzi novými krajinami a z nových krajín ...

  8.1 v roku 2010: 0,155 DTS za zásielku a 1,562 DTS za kilogram;

  8.2 v roku 2011: 0,159 DTS za zásielku a 1,610 DTS za kilogram;

  8.3 v roku 2012: 0,164 DTS za zásielku a 1,648 DTS za kilogram;

  8.4 v roku 2013: 0,168 DTS za zásielku a 1,702 DTS za kilogram.

  9.

  Odmeňovanie za hromadné zásielky je stanovené podľa uplatňovaných sadzieb za zásielku a kilogram, ...

  10.

  Dodatočná odmena 0,5 DTS za zásielku je pre doporučené zásielky a poistené zásielky s identifikátorom ...

  11.

  K tomuto článku sa neuplatňuje žiadna výhrada s výnimkou dvojstranných dohôd.

  Článok 29

  1.

  Odmeňovanie za listové zásielky vrátane hromadných zásielok, ale s výnimkou vriec M a zásielok ...

  2.

  Odmeňovanie za zásielky CCRI/IBRS sa uskutočňuje podľa príslušných ustanovení Vykonávacieho ...

  3.

  Sadzby uplatňované do krajín, z krajín a medzi krajinami prechodného systému sú:

  3.1 v roku 2010: 0,155 DTS za zásielku a 1,562 DTS za kilogram;

  3.2 v roku 2011: 0,159 DTS za zásielku a 1,610 DTS za kilogram;

  3.3 v roku 2012: 0,164 DTS za zásielku a 1,648 DTS za kilogram;

  3.4 v roku 2013: 0,168 DTS za zásielku a 1,702 DTS za kilogram.

  4.

  Pre toky nižšie ako 100 ton ročne zložky za kilogram a za zásielku sú prevedené na celkovú ...

  4.1 v roku 2010: 3,831 DTS za kilogram;

  4.2 v roku 2011: 3,938 DTS za kilogram;

  4.3 v roku 2012: 4,049 DTS za kilogram;

  4.4 v roku 2013: 4,162 DTS za kilogram.

  5.

  Pre toky, ktoré sú vyššie ako 100 ton ročne, sa uplatňujú sadzby určené za kilogram uvedené ...

  6.

  Krajina cieľového systému sa môže dovolávať voči krajine tranzitného systému úpravy celkovej ...

  7.

  Odmeňovanie za hromadné zásielky určených poštových podnikov krajín cieľového systému je ...

  8.

  K tomuto článku sa neuplatňuje žiadna výhrada s výnimkou dvojstranných dohôd.

  Článok 30

  1.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  2.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  3.

  Od 1. januára 2012 s výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne ...

  4.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  5.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  6.

  Od 1. januára 2012 s výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne ...

  7.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  8.

  S výnimkou vriec M, zásielok CCRI/IBRS a hromadných zásielok sú terminálne odmeny, ktoré majú ...

  9.

  Kumulované terminálne odmeny, ktoré sa majú zaplatiť na účely tvorby zdrojov Fondu na zlepšovanie ...

  10.

  Regionálne projekty by mali podporovať najmä uskutočňovanie programov SPÚ na prospech zlepšovania ...

  Článok 31

  Priame závery a zásielky v otvorenom tranzite vymieňané medzi dvoma určenými poštovými podnikmi ...

  Kapitola 2

  Článok 32

  1.

  Základnú sadzbu, ktorá sa používa na vyúčtovanie medzi určenými poštovými podnikmi za leteckú ...

  2.

  Výpočet odmeny za leteckú dopravu priamych záverov, prednostných zásielok, leteckých zásielok ...

  3.

  Odmeny za každú dopravu letecky sú:

  3.1 na ťarchu určeného poštového podniku krajiny pôvodu, ak ide o priame závery vrátane záverov, ...

  3.2 na ťarchu určeného poštového podniku, ktorý odovzdáva zásielky inému poštovému podniku, ...

  4.

  Rovnaké pravidlá sa uplatňujú na letecky dopravované zásielky, ktoré sú oslobodené od pozemných ...

  5.

  Každý určený poštový podnik krajiny určenia, ktorá zabezpečuje leteckú dopravu medzinárodnej ...

  6.

  Ak sú však terminálne odmeny vyberané určeným poštovým podnikom krajiny určenia založené ...

  7.

  Pri výpočte váženého priemeru vzdialeností vylúči určený poštový podnik krajiny určenia ...

  Článok 33

  1.

  Za balíky vymieňané medzi dvoma určenými poštovými podnikmi sa vyberajú príchodné pozemné ...

  1.1 S prihliadnutím na uvedené základné sadzby sú určené poštové podniky oprávnené využívať ...

  1.2 Podiely uvedené v odseku 1 a 1.1 sú na ťarchu určeného poštového podniku krajiny pôvodu ...

  1.3 Príchodné pozemné podiely musia byť jednotné pre celé územie každej krajiny.

  2.

  Za balíky vymieňané medzi dvoma určenými poštovými podnikmi alebo medzi dvoma poštami tej istej ...

  2.1 Za balíky v otvorenom tranzite sú sprostredkujúce určené poštové podniky oprávnené vyberať ...

  2.2 Tranzitné pozemné podiely sú na ťarchu určeného poštového podniku krajiny pôvodu s výnimkou ...

  3.

  Každý určený poštový podnik, ktorého služby sa zúčastňujú na námornej doprave balíkov, ...

  3.1 Za každú použitú námornú dopravu sú námorné podiely stanovené vo Vykonávacom poriadku ...

  3.2 Určené poštové podniky môžu námorný podiel vypočítaný podľa odseku 3.1 zvýšiť maximálne ...

  Článok 34

  1.

  Rada pre poštovú prevádzku je oprávnená stanoviť nasledujúce odmeny a podiely, ktoré musia ...

  1.1 tranzitné odmeny za spracovanie a dopravu listových záverov aspoň jednou treťou krajinou;

  1.2 základné sadzby a odmeny za leteckú dopravu uplatňované pre letecké zásielky;

  1.3 príchodné pozemné podiely za spracovanie vstupujúcich balíkov;

  1.4 tranzitné pozemné podiely za spracovanie a dopravu balíkov prostredníctvom jednej tretej krajiny; ...

  1.5 námorné podiely za námornú dopravu balíkov.

  2.

  Úprava, ktorú bude možné vykonať vďaka metodike zabezpečujúcej spravodlivé odmeňovanie určených ...

  Časť IV

  Článok 35

  1.

  Návrhy predložené kongresu a týkajúce sa tohto Dohovoru nadobúdajú platnosť až po schválení ...

  2.

  Návrhy týkajúce sa Vykonávacieho poriadku o listovej pošte a Vykonávacieho poriadku o poštových ...

  3.

  Aby nadobudli platnosť návrhy podané v období medzi dvoma kongresmi a týkajúce sa tohto Dohovoru ...

  3.1 dve tretiny hlasov aspoň polovice členských krajín Únie, ktoré majú právo hlasovať a sú ...

  3.2 väčšinu hlasov, ak ide o výklad ustanovení.

  4.

  Napriek ustanoveniu v odseku 3.1 môže ktorákoľvek členská krajina, ktorej vnútroštátne právne ...

  Článok 36

  1.

  Nepovoľuje sa žiadna výhrada, ktorá nie je kompatibilná s predmetom a cieľom Únie.

  2.

  Všeobecne platí, že členské krajiny, ktorých názory sa nestotožňujú s názormi iných členských ...

  3.

  Výhrada k článkom tohto Dohovoru musí byť predložená kongresu vo forme písomného návrhu v jednom ...

  4.

  Aby sa stala výhrada predložená kongresu platnou, musí byť schválená predpísanou väčšinou, ...

  5.

  V zásade sa výhrada uplatňuje na základe reciprocity medzi členskou krajinou, ktorá ju dáva, ...

  6.

  Výhrada k tomuto Dohovoru bude zaradená do Záverečného protokolu tohto Dohovoru na základe schválenia ...

  Článok 37

  Tento Dohovor nadobúda účinnosť 1. januára 2010 a zostane v platnosti až do nadobudnutia účinnosti ...

  Na dôkaz toho splnomocnenci vlád členských krajín podpísali tento Dohovor v jednom vyhotovení, ...

  V Ženeve 12. augusta 2008

  ZÁVEREČNÝ PROTOKOL SVETOVÉHO POŠTOVÉHO DOHOVORU

  Pristupujúc k podpisu Svetového poštového dohovoru uzavretého dnes, podpísaní splnomocnenci sa ...

  Článok I

  1.

  Ustanovenia článku 5 ods.1 a 2 neplatia pre Antiguu a Barbudu, Bahrajn, Barbados, Belize, Botswanu, ...

  2.

  Ustanovenia článku 5 ods. 1 a 2 neplatia vôbec pre Rakúsko, Dánsko a Irán, ktorých vnútroštátne ...

  3.

  Článok 5 ods. 1 neplatí pre Austráliu, Ghanu a Zimbabwe.

  4.

  Článok 5 ods. 2 neplatí pre Bahamy, Belgicko, Irak, Mjanmarsko a KĽDR, ktorých vnútroštátne ...

  5.

  Článok 5 ods. 2 neplatí pre Spojené štáty americké.

  6.

  Článok 5 ods. 2 platí pre Austráliu do tej miery, v akej je v súlade s vnútroštátnymi právnymi ...

  7.

  Na rozdiel od článku 5 ods. 2 Salvador, Panama, Filipíny, Demokratická republika Kongo a Venezuela ...

  Článok II

  Na rozdiel od článku 6 sú Austrália, Kanada a Nový Zéland oprávnené vyberať iné poštové ...

  Článok III

  1.

  Na rozdiel od článku 7 môžu Indonézia, Svätý Vincent a Grenadíny a Turecko, ktoré vo svojom ...

  2.

  Na rozdiel od článku 7 môžu Austrália, Japonsko, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo ...

  Článok IV

  1.

  Napriek ustanoveniam článku 12 Austrália nesúhlasí s rozšírením základných služieb aj na ...

  2.

  Ustanovenia článku 12 ods. 2.4 neplatia pre Veľkú Britániu, ktorej vnútroštátne právne predpisy ...

  3.

  Na rozdiel od článku 12 ods. 2.4 môžu Kazachstan a Uzbekistan obmedziť maximálnu hmotnosť prichádzajúcich ...

  Článok V

  Kanada je oprávnená neuplatňovať článok 13 ods. 4.3, ak ide o balíky, keďže vo svojom vnútroštátnom ...

  Článok VI

  Na rozdiel od článku 13 ods. 4.1 Bulharsko bude zabezpečovať službu CCRI/IBRS po dohode s príslušnou ...

  Článok VII

  1.

  KĽDR a Libanon výnimočne neprijímajú doporučené zásielky obsahujúce mince, bankovky, akékoľvek ...

  2.

  Bolívia, Čína s výnimkou osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu, Irak, Nepál, Pakistan, ...

  3.

  Mjanmarsko si vyhradzuje právo neprijímať poistené zásielky obsahujúce cenné veci uvedené v ...

  4.

  Nepál neprijíma doporučené alebo poistené zásielky obsahujúce papierové peniaze alebo mince ...

  5.

  Uzbekistan neprijíma doporučené alebo poistené zásielky obsahujúce mince, bankovky, šeky, poštové ...

  6.

  Irán neprijíma zásielky obsahujúce predmety, ktoré sú v rozpore s princípmi islamského náboženstva. ...

  7.

  Filipíny si vyhradzujú právo neprijímať žiadny druh listových zásielok (obyčajné, doporučené ...

  8.

  Austrália neprijíma žiadne poštové zásielky obsahujúce zlaté prúty alebo bankovky. Navyše ...

  9.

  Čína s výnimkou osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu v súlade so svojimi vnútroštátnymi ...

  10.

  Lotyšsko a Mongolsko si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhradzujú právo neprijímať ...

  11.

  Brazília si vyhradzuje právo neprijímať obyčajné, doporučené alebo poistené zásielky obsahujúce ...

  12.

  Vietnam si vyhradzuje právo neprijímať listy obsahujúce veci a tovar.

  13.

  Indonézia neprijíma doporučené zásielky alebo poistené zásielky s obsahom mincí, bankoviek, ...

  14.

  Kirgizsko si vyhradzuje právo neprijímať listové zásielky (obyčajné, doporučené alebo poistené ...

  15.

  Kazachstan neprijíma doporučené zásielky alebo poistené zásielky obsahujúce mince, bankovky alebo ...

  16.

  Moldavsko a Rusko neprijímajú doporučené zásielky a poistené zásielky s obsahom bankoviek ...

  Článok VIII

  1.

  Mjanmarsko a Zambia sú oprávnené neprijímať poistené balíky obsahujúce cenné predmety uvedené ...

  2.

  Libanon a Sudán výnimočne neprijímajú balíky obsahujúce mince, papierové peniaze alebo akékoľvek ...

  3.

  Brazília je oprávnená neprijímať poistené balíky obsahujúce mince a papierové peniaze v obehu, ...

  4.

  Ghana je oprávnená neprijímať poistené balíky obsahujúce mince a papierové peniaze v obehu, ...

  5.

  Okrem vecí uvedených v článku 15 je Saudská Arábia oprávnená neprijímať balíky obsahujúce ...

  6.

  Ako doplnok k článkom odvolávajúcim sa na článok 15 Omán neprijíma zásielky, ktoré obsahujú: ...

  6.1 lieky každého druhu, ak nie sú sprevádzané lekárskym predpisom vydaným príslušným úradným ...

  6.2 výrobky určené na hasenie požiarov a chemické tekutiny;

  6.3 veci, ktoré sú v rozpore so zásadami islamského náboženstva.

  7.

  Okrem vecí uvedených v článku 15 Irán je oprávnený neprijímať balíky obsahujúce veci, ktoré ...

  8.

  Filipíny sú oprávnené neprijímať balíky obsahujúce mince, papierové peniaze alebo akékoľvek ...

  9.

  Austrália neprijíma žiadne poštové zásielky obsahujúce zlaté prúty alebo bankovky.

  10.

  Čína neprijíma obyčajné balíky obsahujúce mince, papierové peniaze alebo akékoľvek cenné ...

  11.

  Mongolsko si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyhradzuje právo neprijímať balíky ...

  12.

  Lotyšsko neprijíma obyčajné balíky a poistené balíky obsahujúce mince, bankovky, akékoľvek ...

  13.

  Moldavsko, Uzbekistan, Rusko a Ukrajina neprijímajú obyčajné balíky a poistené balíky s obsahom ...

  14.

  Kazachstan neprijíma obyčajné balíky ani poistené balíky obsahujúce mince, bankovky alebo akékoľvek ...

  Článok IX

  Napriek ustanoveniam článku 16 si Mongolsko vyhradzuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ...

  Článok X

  1.

  S odvolaním sa na článok 15 neprijímajú členské krajiny Bangladéš a Salvádor poistené zásielky ...

  2.

  S odvolaním sa na článok 15 neprijímajú členské krajiny Afganistan, Albánsko, Azerbajdžan, ...

  3.

  S odvolaním sa na článok 15 neprijímajú členské krajiny Benin, Burkina Faso, Džibutsko, Mali, ...

  4.

  Napriek ustanoveniam odsekov 1 až 3 povoľuje sa vo všetkých prípadoch posielanie sér, očkovacích ...

  Článok XI

  1.

  Na rozdiel od článku 17 ods. 3 si Bulharsko, Čad, Egypt, Filipíny, Gabon, Grécko, Irán, Kapverdské ...

  2.

  Na rozdiel od článku 17 ods. 3 si Argentína, Azerbajdžan, Rakúsko a Slovensko vyhradzujú právo ...

  3.

  Afganistan, Bulharsko, Egypt, Gabon, Irán, Kapverdské ostrovy, Kirgizsko, Kongo, Mongolsko, Mjanmarsko, ...

  4.

  Na rozdiel od článku 17 ods. 3 Brazília, Panama a Spojené štáty americké si vyhradzujú právo ...

  Článok XII

  1.

  Gabon si vyhradzuje právo vyberať od zákazníkov sadzbu za predloženie colnici.

  2.

  Kongo a Zambia si vyhradzujú právo vyberať od zákazníkov sadzbu za predloženie balíkov colnici. ...

  Článok XIII

  1.

  Austrália, Grécko, Nový Zéland, Rakúsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ...

  2.

  Na rozdiel od článku 26 ods. 4 si Kanada vyhradzuje právo vyberať od určeného poštového podniku ...

  3.

  Článok 26 ods. 4 umožňuje určenému poštovému podniku členskej krajiny určenia požadovať ...

  4.

  Článok 26 ods. 4 umožňuje určenému poštovému podniku krajiny určenia požadovať od určeného ...

  5.

  Napriek výhradám v odseku 4 si tieto členské krajiny vyhradzujú právo úplne uplatňovať ustanovenia ...

  6.

  Uplatnením článku 26 ods. 4 si Nemecko vyhradzuje právo požadovať od zasielajúcej krajiny kompenzáciu ...

  7.

  Napriek výhradám uvedeným v článku XIII si Čína vyhradzuje právo obmedziť každú platbu z dôvodu ...

  Článok XIV

  Na rozdiel od článku 33 si Afganistan vyhradzuje právo vyberať dodatočný výnimočný príchodný ...

  Článok XV

  1.

  Belgicko, Nórsko a Spojené štáty americké môžu za letecké balíky vyberať vyššie pozemné ...

  2.

  Libanon je oprávnený vyberať za balíky do 1 kilogramu sadzbu uplatňovanú na balíky od 1 do 3 ...

  3.

  Panama je oprávnená vyberať za pozemné balíky dopravované v tranzite letecky (S. A. L.) sadzbu ...

  Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci vyhotovili tento Protokol, ktorý bude mať rovnakú účinnosť ...

  V Ženeve 12. augusta 2008

  OBSAH
  Časť I

  Kapitola I

  Článok

  1.

  Predmet Dohody

  2.

  Definície

  3.

  Určenie podniku

  4.

  Funkcie členských krajín

  5.

  Prevádzkové funkcie

  6.

  Vlastníctvo peňažných prostriedkov v poštových platobných službách

  7.

  Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu

  a finančnými trestnými činmi

  8.

  Tajomstvo

  9.

  Technologická neutrálnosť

  Kapitola II

  10.

  Všeobecné princípy

  11.

  Kvalita služby

  Kapitola III

  12.

  Interoperabilita

  13.

  Zaručenie bezpečnosti elektronických výmen

  14.

  Sledovanie a lokalizácia

  Časť II

  Kapitola I

  15.

  Podanie, vpísanie a prenos poštových poukazov

  16.

  Kontrola a uvoľnenie peňažných prostriedkov

  17.

  Maximálna suma

  18.

  Úhrady

  Kapitola II

  19.

  Reklamácie

  20.

  Zodpovednosť určených poštových podnikov vo vzťahu k používateľom

  21.

  Vzájomné povinnosti a vzájomná zodpovednosť určených poštových podnikov

  22.

  Oslobodenie určených poštových podnikov od zodpovednosti

  23.

  Výhrady k zodpovednosti

  Kapitola III

  24.

  Finančné a účtovné pravidlá

  25.

  Vyúčtovanie a clearing

  Časť III

  26.

  Výhrady kongresu

  27.

  Záverečné ustanovenia

  28.

  Nadobudnutie účinnosti a platnosť Dohody o poštových platobných službách

  Na dôkaz toho splnomocnenci vlád zmluvných krajín podpísali túto Dohodu v jednom vyhotovení, ...

  Podpísaní splnomocnenci vlád členských krajín Únie vzhľadom na článok 22 ods. 4 Ústavy Svetovej ...

  Časť I

  Kapitola I

  Článok 1

  1.

  Každá členská krajina zabezpečí na základe svojho najlepšieho úsilia, aby na jej území bola ...

  1.1 Poštový poukaz v hotovosti: odosielateľ odovzdá peňažnú sumu na služobnom prístupovom ...

  1.2 Vyplatenie poštového poukazu: odosielateľ dá príkaz na odpísanie sumy zo svojho účtu vedeného ...

  1.3 Vplatenie poštového poukazu: odosielateľ odovzdá peňažnú sumu na služobnom prístupovom ...

  1.4 Poštový prevod: odosielateľ zadá pokyn na odpísanie z účtu vedeného v určenom poštovom ...

  2.

  Vykonávanie tejto Dohody je definované v postupoch stanovených vo Vykonávacom poriadku.

  Článok 2

  1.

  Príslušný orgán: štátny orgán členskej krajiny, ktorý na základe pôsobnosti zverenej zákonom ...

  2.

  Zálohy: čiastočné predbežné platby poukázané vydávajúcim určeným poštovým podnikom vyplácajúcemu ...

  3.

  Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: získavanie alebo prevod peňažných prostriedkov ...

  4.

  Účelovosť prostriedkov: povinné oddelenie používateľských peňažných prostriedkov od platieb ...

  5.

  Clearingové centrum: clearingové centrum riadi v rámci štruktúry mnohostranných výmen vzájomné ...

  6.

  Clearing: systém, ktorý umožňuje množstvu platieb, aby boli udržané na minime prostredníctvom ...

  7.

  Zberný účet: úhrnný účet platieb z rozličných zdrojov zhrnutých na jeden účet.

  8.

  Spojovací účet: bežný poštový účet otvorený určenými poštovými podnikmi recipročne ako ...

  9.

  Trestná činnosť: akýkoľvek druh účasti na trestnom čine alebo spáchanie trestného činu, zločinu ...

  10.

  Záručný vklad: vložená suma vo forme hotovosti alebo v zárukách ako garancia platieb medzi určenými ...

  11.

  Príjemca: fyzická osoba alebo právnická osoba určená odosielateľom ako príjemca platobného ...

  12.

  Tretia mena: sprostredkovateľská mena používaná v prípadoch nekonvertibility medzi dvoma menami ...

  13.

  Osobitná pozornosť vo vzťahu k používateľom: všeobecný záväzok na strane určených poštových ...

  14.

  Elektronické údaje týkajúce sa poštových poukazov: údaje prenesené elektronickými prostriedkami ...

  15.

  Osobné údaje: osobné identifikačné údaje, ktoré sa vzťahujú na odosielateľa alebo príjemcu, ...

  16.

  Poštové údaje: údaje potrebné na smerovanie a prepravu poštového poukazu alebo na štatistické ...

  17.

  Elektronická výmena údajov (EDI): vzájomná počítačová výmena prevádzkových údajov využívajúca ...

  18.

  Odosielateľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dáva určenému poštovému podniku pokyn ...

  19.

  Financovanie terorizmu: zahŕňa financovanie teroristických činov, teroristov a teroristických ...

  20.

  Peňažné prostriedky používateľov: sumy podané odosielateľom vydávajúcemu určenému poštovému ...

  21.

  Mena vydania: mena krajiny určenia alebo tretia mena povolená krajinou určenia, v ktorej je vydaný ...

  22.

  Vydávajúci určený poštový podnik: určený poštový podnik, ktorý v súlade s Aktmi Únie ...

  23.

  Vyplácajúci určený poštový podnik: určený poštový podnik, ktorý je v súlade s Aktmi Únie, ...

  24.

  Platnosť: časové obdobie, počas ktorého môže byť poštový poukaz realizovaný alebo zrušený. ...

  25.

  Služobné prístupové miesto: fyzické alebo virtuálne miesto, kde môže používateľ podať alebo ...

  26.

  Odmeňovanie: suma, ktorú vydávajúci určený poštový podnik dlhuje vyplácajúcemu určenému ...

  27.

  Zrušenie: právo odosielateľa zrušiť jeho poštový platobný príkaz (poštový poukaz alebo prevod) ...

  28.

  Riziko zmluvnej strany: riziko, ktoré spôsobí jedna zo zmluvných strán a ktoré vedie k strate ...

  29.

  Riziko likvidity: riziko, keď účtovný systém účastníka alebo protistrany je dočasne neschopný ...

  30.

  Hlásenie neobvyklej obchodnej operácie: povinnosť určeného poštového podniku založená na vnútroštátnych ...

  31.

  Sledovanie a lokalizácia: systém, ktorý umožňuje sledovanie presunu poštového poukazu tak, aby ...

  32.

  Cena: suma zaplatená odosielateľom vydávajúcemu určenému poštovému podniku za službu poštového ...

  33.

  Neobvyklá obchodná operácia: jednorazový alebo opakovaný poštový poukaz alebo požadovaná náhrada ...

  34.

  Používateľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, odosielateľ alebo príjemca, ktorý používa ...

  Článok 3

  1.

  Členské krajiny úradne oznámia Medzinárodnému úradu do šiestich mesiacov po skončení kongresu ...

  2.

  Určené poštové podniky poskytujú poštové platobné služby v súlade s touto Dohodou.

  Článok 4

  1.

  Členské krajiny prijmú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili kontinuitu poštových platobných ...

  2.

  V prípade zlyhania jej určeného poštového podniku členská krajina informuje prostredníctvom ...

  2.1 o zrušení ich medzinárodnej poštovej platobnej služby od určeného dátumu až do času ...

  2.2 o opatreniach prijatých na znovuobnovenie jej služby so zodpovednosťou nového určeného poštového ...

  Článok 5

  1.

  Určené poštové podniky sú zodpovedné za realizáciu poštovej platobnej služby voči ostatným ...

  2.

  Sú zodpovedné za prevádzkové riziká, riziká likvidity a riziká zmluvnej strany v súlade s platnými ...

  3.

  V súlade so zavedením poštových platobných služieb, ktorých ustanovenia sú im zverené príslušnou ...

  Článok 6

  1.

  Každá peňažná suma podaná v hotovosti alebo odpísaná z účtu na realizáciu poštového poukazu ...

  2.

  Počas platnosti poštového poukazu môže odosielateľ zrušiť poukaz až do jeho vyplatenia príjemcovi ...

  Článok 7

  1.

  Určené poštové podniky prijmú všetky potrebné kroky na to, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce ...

  2.

  Určené poštové podniky musia informovať o neobvyklých obchodných operáciách v súlade s národnými ...

  3.

  Vykonávací poriadok obsahuje podrobnosti o záväzkoch určených poštových podnikov týkajúce ...

  Článok 8

  1.

  Určené poštové podniky zabezpečia dôvernosť údajov a ich použitie v súlade s vnútroštátnymi ...

  2.

  Údaje, ktoré sa vyžadujú na realizáciu poštového poukazu, sú dôverné.

  3.

  Určené poštové podniky sú viazané poskytnúť na žiadosť Medzinárodného úradu Svetovej poštovej ...

  Článok 9

  1.

  Výmena údajov potrebných na poskytovanie služieb definovaných v tejto Dohode sa riadi princípom ...

  2.

  Postupy na realizáciu poštových poukazov vrátane podmienok na podanie, vstup, zaslanie, zaplatenie ...

  3.

  Poštové platobné služby môžu byť poskytované na základe kombinácií rôznych technológií. ...

  Kapitola II

  Článok 10

  1.

  Prístupnosť prostredníctvom siete

  1.1 Poštové služby sú poskytované určeným poštovým podnikom prostredníctvom ich siete/sietí ...

  1.2 Všetci používatelia majú prístup k poštovým platobným službám bez ohľadu na akýkoľvek ...

  2.

  Oddelenie peňažných prostriedkov

  2.1 Peňažné prostriedky používateľov musia byť oddelené. Tieto prostriedky a peňažné toky, ...

  2.2 Predpisy, ktoré platia pre odmeňovanie medzi určenými poštovými podnikmi, sú oddelené od ...

  3.

  Vydávajúca mena a vyplácajúca mena vo vzťahu k poštovým platobným službám

  3.1 Suma poštového poukazu je vyjadrená a vyplatená v mene krajiny určenia alebo v akejkoľvek ...

  4.

  Nepopierateľnosť

  4.1 Elektronické prevody poštových poukazov sú predmetom princípu nepopierateľnosti v tom význame, ...

  4.2 Nepopierateľnosť elektronických poštových poukazov je zaistená technologickými prostriedkami ...

  5.

  Realizácia platobných poukazov

  5.1 Poštové poukazy medzi určenými poštovými podnikmi musia byť realizované v súlade s ustanoveniami ...

  5.2 Suma, ktorú odosielateľ odovzdal určenému poštovému podniku, musí v sieti určeného poštového ...

  5.3 Vyplatenie príjemcu nie je podmienkou na to, aby vyplácajúci určený poštový podnik dostal ...

  6.

  Stanovenie sadzieb

  6.1 Sadzbu za poštové platobné služby stanoví vydávajúci určený poštový podnik.

  6.2 Za každú doplnkovú alebo fakultatívnu službu na žiadosť odosielateľa môže byť požadovaná ...

  7.

  Oslobodenie od sadzieb

  7.1 Ustanovenia Svetového poštového dohovoru, ktoré sa týkajú oslobodenia poštových zásielok ...

  8. Odmeňovanie vyplácajúceho určeného poštového podniku

  8.1 Za realizáciu poštového poukazu je vyplácajúci určený poštový podnik odmeňovaný vydávajúcim ...

  9.

  Intervaly na poukazovanie platieb medzi určenými poštovými podnikmi

  9.1 Intervaly na poukazovanie platieb medzi určenými poštovými podnikmi na úhradu alebo pripísanie ...

  10.

  Povinnosť informovať používateľov

  10.1 Používatelia majú nárok na nasledujúce informácie, ktoré sa publikujú a sprístupňujú ...

  10.2 Prístup k týmto informáciám je bezplatný.

  Článok 11

  Určené poštové podniky sa môžu rozhodnúť identifikovať poštové platobné služby prostredníctvom ...

  Kapitola III

  Článok 12

  1.

  Siete

  1.1 Určené poštové podniky použijú v súlade s výmenou údajov potrebnou na realizáciu poštových ...

  Článok 13

  1.

  Určené poštové podniky sú zodpovedné za správne fungovanie svojich zariadení.

  2.

  Prenos elektronických údajov musí byť zabezpečený tak, aby zaistil totožnosť a celistvosť ...

  3.

  Určené poštové podniky sú povinné realizovať bezpečné prevody údajov v súlade s medzinárodnými ...

  Článok 14

  Systémy, ktoré určené poštové podniky používajú, musia umožniť sledovanie spracovania poukazu ...

  Časť II

  Kapitola I

  Článok 15

  1.

  Podmienky na podanie, vpísanie a prenos poštových platobných poukazov sú stanovené vo vykonávacom ...

  2.

  Platnosť poštových platobných poukazov nesmie byť predĺžená a je stanovená vo vykonávacom ...

  Článok 16

  1.

  Po potvrdení príjemcovej totožnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a po overení ...

  2.

  Čas určený na uvoľnenie finančných prostriedkov je stanovený medzi určenými poštovými podnikmi ...

  Článok 17

  Určené poštové podniky oznámia Medzinárodnému úradu Svetovej poštovej únie maximálne sumy ...

  Článok 18

  1.

  Rozsah úhrad

  1.1 Úhrady v rámci organizácie poštových platobných služieb musia pokrývať celú výšku sumy ...

  Kapitola II

  Článok 19

  1.

  Reklamácie musia byť vybavené v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol poštový poukaz prijatý. ...

  2.

  Určené poštové podniky majú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi právo vyberať ...

  Článok 20

  1.

  Zaobchádzanie s peňažnými prostriedkami

  1.1 Vydávajúci určený poštový podnik je zodpovedný za odosielateľove peňažné prostriedky, ...

  Článok 21

  1.

  Každý určený poštový podnik je zodpovedný za vlastné chyby.

  2.

  Podmienky a postupy týkajúce sa zodpovednosti a jej rozsahu sú stanovené vo vykonávacom poriadku. ...

  Článok 22

  1.

  Určené poštové podniky nenesú zodpovednosť:

  1.1 v prípade omeškania výkonu služby;

  1.2 ak v dôsledku zničenia údajov o poštovej platobnej službe v prípade vyššej moci nemôže ...

  1.3 ak sa dokázala škoda, ktorá bola spôsobená chybou alebo nedbalosťou odosielateľa, najmä ...

  1.4 ak boli poukázané prostriedky zadržané;

  1.5 v prípade peňažných prostriedkov vojnových zajatcov alebo civilných internovaných osôb;

  1.6 ak používateľ nepodal žiadnu sťažnosť v rámci lehoty stanovenej vo vykonávacom poriadku; ...

  1.7 ak čas vymedzený na reklamáciu pri poskytovaní poštových platobných služieb vo vydávajúcej ...

  Článok 23

  K ustanoveniam, ktoré sa týkajú zodpovednosti v článkoch 19 až 21, nemôže byť podaná žiadna ...

  Kapitola III

  Článok 24

  1.

  Pravidlá účtovania

  1.1 Určené poštové podniky musia konať v súlade s účtovnými predpismi, ktoré sú definované ...

  2.

  Príprava mesačných a hlavných účtov

  2.1 Vyplácajúci určený poštový podnik pripraví pre každý vydávajúci určený poštový podnik ...

  3.

  Zálohy

  3.1 V prípade nerovnováhy pri výmenách medzi určenými poštovými podnikmi vydávajúci určený ...

  4.

  Zberný účet

  4.1 Každý určený poštový podnik musí mať pre platobné prostriedky používateľov v zásade ...

  4.2 Každá záloha uhradená vydávajúcim určeným poštovým podnikom je pripísaná na zberný ...

  5.

  Bezpečnostný vklad

  5.1 Úhrada bezpečnostného vkladu môže byť požadovaná v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené ...

  Článok 25

  1.

  Centrálne účtovanie

  1.1 Vyúčtovania medzi určenými poštovými podnikmi môžu v súlade s postupmi stanovenými vo ...

  2.

  Dvojstranné účtovanie

  2.1 Vystavenie účtov na základe salda hlavného účtu

  2.1.1 Všeobecne platí, že určené poštové podniky, ktoré nie sú členmi centrálneho zúčtovacieho ...

  2.2 Spojovací účet

  2.2.1 Ak majú určené poštové podniky poštovú bankovú inštitúciu, môžu si otvoriť spojovací ...

  2.2.2 Ak vyplácajúci určený poštový podnik nemá poštovú bankovú inštitúciu, spojovací účet ...

  2.3 Mena vzájomného účtovania

  2.3.1 Účtovanie salda sa vykoná v mene krajiny určenia alebo v tretej mene dohodnutej medzi určenými ...

  Časť III

  Článok 26

  1.

  Každá výhrada, ktorá nie je zlučiteľná s predmetom a cieľom Únie, nie je povolená.

  2.

  Všeobecne platí, že členské krajiny, s ktorých návrhmi sa nestotožňujú iné členské krajiny, ...

  3.

  Výhrady k článkom tejto Dohody musia byť predložené kongresu vo forme návrhu napísaného v jednom ...

  4.

  Na to, aby sa akákoľvek výhrada predložená kongresu stala platnou, musí byť schválená väčšinou, ...

  5.

  Výhrada sa uplatňuje v zásade na základe reciprocity medzi členskou krajinou, ktorá podala výhradu, ...

  6.

  Výhrady k tejto Dohode sú na základe návrhov schválených kongresom vložené do záverečného ...

  Článok 27

  1.

  Vo všetkom, čo nie je výslovne upravené touto Dohodou, sa obdobne použije v prípade potreby Dohovor. ...

  2.

  Na túto Dohodu sa nevzťahuje článok 4 Ústavy.

  3.

  Podmienky schvaľovania návrhov k tejto Dohode a jej vykonávaciemu poriadku:

  3.1 Návrhy k tejto Dohode predložené kongresu nadobudnú platnosť, ak sú schválené väčšinou ...

  3.2 Návrhy vzťahujúce sa na vykonávací poriadok tejto Dohody nadobudnú platnosť, ak sú schválené ...

  3.3 Na to, aby návrhy predložené v období medzi dvoma kongresmi k tejto Dohode nadobudli platnosť, ...

  3.3.1. dve tretiny hlasov za predpokladu, že aspoň polovica členských krajín, ktoré sú stranami ...

  3.3.2. väčšinu hlasov za predpokladu, že aspoň polovica členských krajín, ktoré sú stranami ...

  3.3.3. väčšinu hlasov, ak ide o výklad ustanovení tejto Dohody.

  3.4 Napriek ustanoveniu odseku 3.3.1 má každá členská krajina, ktorej vnútroštátne právne predpisy ...

  Článok 28

  Táto Dohoda nadobudne účinnosť 1. januára 2010 a zostane platná až do nadobudnutia účinnosti ...

  Prevziať prílohu - Francúzske znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore