Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie 4/2014 účinný od 17.01.2014

Platnosť od: 17.01.2014
Účinnosť od: 17.01.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie 4/2014 účinný od 17.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 4/2014 s účinnosťou od 17.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2010 boli v Guadalajare prijaté zmeny Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (oznámenie č. 3).Národná rada Slovenskej republiky so zmenami vyslovila súhlas uznesením č. 78 z 27. júna 2012 a rozhodla, že zmeny Ústavy ITU sú medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí zmien 26. novembra 2012. Listina o prístupe bola uložená 12. decembra 2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie.Zmeny Ústavy ITU nadobudli platnosť 1. januára 2012 v súlade s časťou II.Slovenská republika pri podpise uplatnila nasledujúce výhrady a vyhlásenia: Číslo výhrady Text 23 Delegácie členských štátov Európskej únie prehlasujú, že členské štáty Európskej únie aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 39 V dobe podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) delegácie uvedených štátov formálne prehlasujú, že trvajú na prehláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“ spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov. 85 Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na prehlásenie vykonané Mexikom (č. 70), vzhľadom na to, že prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať. Vyššie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.

Prílohy

  DOKUMENT, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ÚSTAVA MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE (ŽENEVA, 1992)

  v znení zmien a doplnení prijatých

  Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),

  Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998),

  Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002),

  a

  Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)

  Zmeny a doplnenia prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)

  VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY

  Symboly používané v záverečných dokumentoch

  Symboly uvedené na okraji označujú zmeny prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v porovnaní s textami Ústavy a Dohovoru (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) a majú tento význam:

  ADD = pridanie nového ustanovenia

  MOD = úprava existujúceho ustanovenia

  (MOD) = redakčná úprava existujúceho ustanovenia

  SUP = zrušenie existujúceho ustanovenia

  SUP* = ustanovenie sa v záverečných dokumentoch presunulo na iné miesto

  ADD* = existujúce ustanovenie sa presunulo z iného miesta v záverečných dokumentoch na označené miesto

  Za týmito symbolmi nasleduje číslo existujúceho ustanovenia. Pri nových ustanoveniach (symbol ADD) je bod, do ktorého sa majú vložiť, uvedený číslom predchádzajúceho ustanovenia, po ktorom nasleduje písmeno.

  ÚSTAVA MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE* (ŽENEVA, 1992)

  ČASŤ I. Predslov

  Na základe a pri vykonávaní príslušných ustanovení Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992), v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006), najmä ustanovení článku 55 tejto Ústavy, prijala Konferencia vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Guadalajara, 2010) tieto zmeny a doplnenia uvedenej Ústavy:

  KAPITOLA V

  Ostatné ustanovenia, týkajúce sa fungovania Únie

  ČLÁNOK 28

  Financie Únie

  MOD 165
  PP-98
  5 Pri výbere svojej príspevkovej triedy ju členský štát nezníži o viac ako 15 percent ním zvoleného počtu jednotiek na obdobie predchádzajúce zníženiu, so zaokrúhlením nadol na najbližší nižší počet jednotiek na stupnici jednotiek pri príspevku troch alebo viacerých jednotiek, alebo o viac ako jednu príspevkovú triedu pri príspevku nižšom ako tri jednotky. Rada k tomu uvedie spôsob, akým sa znižovanie postupne zavedie počas obdobia medzi konferenciami vládnych splnomocnencov. Za výnimočných okolností, akými sú prírodné katastrofy, ktoré si vyžadujú zaviesť programy medzinárodnej pomoci, však konferencia vládnych splnomocnencov môže oprávniť na významnejšie zníženie počtu príspevkových jednotiek, ak o to požiada členský štát, ktorý preukázal, že naďalej už nemôže udržiavať svoj príspevok v triede, ktorú si predtým zvolil.

  ČASŤ II. Dátum nadobudnutia účinnosti

  Zmeny a doplnenia obsiahnuté v tomto dokumente nadobudnú ako celok a vo forme jedného jediného dokumentu platnosť dňa 1. 1. 2012 pre členské štáty, ktoré budú v uvedenej dobe stranami Ústavy a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) a uložia pred uvedeným dátumom svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu, alebo o pristúpení k nemu.

  NA DÔKAZ TOHO podpísali príslušní vládni splnomocnenci originál tohto dokumentu, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006).

  Guadalajara, 22. októbra 2010

  Výhrady a vyhlásenia spolupodpísané Slovenskou republikou

  Číslo výhrady Text
  23 Delegácie členských štátov Európskej únie prehlasujú, že členské štáty Európskej únie aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
  39 V dobe podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) delegácie uvedených štátov formálne prehlasujú, že trvajú na prehláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“ spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.
  85 Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na prehlásenie vykonané  Mexikom (č. 70), vzhľadom na to, že prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať. Vyššie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Poznámky

 • *)

  Jazyk používaný v základných dokumentoch Únie (Ústava and Dohovor) sa považuje za rodovo neutrálny.

Načítavam znenie...
MENU
Hore