Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 4/2005 účinný od 12.01.2005


Platnosť od: 12.01.2005
Účinnosť od: 12.01.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 4/2005 účinný od 12.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 4/2005 s účinnosťou od 12.01.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2004 bola v Bratislave ...

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom ...

Prílohy

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),vedené ...

  I. ROZSAH PLATNOSTI

  Článok 1

  Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi ...

  II. POJMY

  Článok 2

  1.

  „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zo zmluvných strán, ...

  2.

  „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých aspoň motorové vozidlo ...

  3.

  „osobné motorové vozidlo“ znamená ľubovoľné vozidlo s motorovým pohonom, ktoré má viac ...

  4.

  „pravidelná osobná doprava“ znamená služby, ktoré sa poskytujú na prepravu osôb podľa určenej ...

  III. OSOBNÁ DOPRAVA

  Článok 3

  S výnimkou dopravy uvedenej v článku 6 osobná doprava vykonávaná pre cudzie potreby, za odmenu ...

  Článok 4

  1.

  Pravidelná osobná doprava medzi štátmi zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia podlieha ...

  2.

  Každý príslušný orgán vydá povolenie na vykonávanie dopravy na tom úseku trasy, ktorý prechádza ...

  3.

  Príslušné orgány vzájomne určia podmienky povolenia, a to dĺžku jeho platnosti, frekvenciu jázd, ...

  4.

  Žiadosť o vydanie povolenia sa zašle príslušnému orgánu štátu, kde je vozidlo evidované, ktorý ...

  5.

  Žiadosť musí obsahovať doklady s potrebnými podrobnosťami (navrhované cestovné poriadky, tarify ...

  Článok 5

  Každá nepravidelná doprava, ktorá nie je uvedená v článku 6, podlieha povoleniu. Žiadosti o ...

  Článok 6

  Povolenie sa nevyžaduje, ak sa prevážajú tie isté osoby tým istým vozidlom v prípade, žePri ...

  a)

  jazda sa začína a má sa skončiť v štáte, kde je vozidlo evidované, alebo

  b)

  jazda sa začína na území štátu, kde je vozidlo evidované, a skončí sa v cieľovom mieste na ...

  c)

  vozidlo vykonáva tranzit v rámci príležitostnej dopravy.

  IV. NÁKLADNÁ DOPRAVA

  Článok 7

  1.

  Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ...

  2.

  Pri vykonávaní takej dopravy medzi týmito územiami a tranzitom cez tieto územia musia vozidlá ...

  3.

  Vozidlá, ktoré nespĺňajú minimálne ekologické požiadavky, musia mať osobitné povolenie. Počet ...

  4.

  Od povoľovacej povinnosti sú oslobodené tieto druhy dopravy:

  a)

  doprava vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť pri zaťažení vrátane prívesu nepresahuje ...

  b)

  preprava vozidiel, ktoré sú poškodené alebo havarované, a doprava havarijných opravárenských ...

  c)

  jazda prázdneho nákladného motorového vozidla, ktoré má nahradiť havarované vozidlo v druhom ...

  d)

  preprava živých zvierat vozidlami špeciálne skonštruovanými alebo vybavenými na zabezpečovanie ...

  e)

  preprava zdravotníckych zásob a zariadení potrebných v prípade nebezpečenstva, najmä počas prírodných ...

  f)

  preprava umeleckých diel a predmetov určených na veľtrhy a výstavy na neobchodné účely,

  g)

  preprava rekvizít, príslušenstva a zvierat na neobchodné účely na divadelné, hudobné, filmové, ...

  h)

  doprava pre vlastné potreby.

  V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Za vláduSlovenskej republiky:Pavol Prokopovič v. r.Za vláduŠvédskeho kráľovstva:Cecilia Julin ...

  Článok 8

  Dopravca, ktorý má sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany, nemôže vykonávať prepravu ...

  Článok 9

  Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravu medzi miestom, ktoré leží ...

  Článok 10

  1.

  Ak ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vozidlám evidovaným ...

  2.

  Hmotnosť a rozmery vozidla musia súhlasiť s oficiálnou evidenciou vozidla.

  3.

  Dopravcovia štátov oboch zmluvných strán sú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany ...

  4.

  Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla evidovaného v štáte jednej zo zmluvných strán prekročí maximálnu ...

  Článok 11

  1.

  Vozidlá štátu jednej zmluvnej strany vykonávajúce prepravu podľa tejto dohody sú na území štátu ...

  2.

  Oslobodenie sa nevzťahuje na mýto, poplatky za používanie ciest a daň z pridanej hodnoty ani na ...

  Článok 12

  Dopravcovia a posádky ich vozidiel musia pri vykonávaní dopravy na území štátu druhej zmluvnej ...

  Článok 13

  Ak sa dopravca štátu jednej zmluvnej strany dopustí na území štátu druhej zmluvnej strany porušenia ...

  Článok 14

  1.

  Všetky otázky týkajúce sa vykonávania a používania tejto dohody budú riešiť príslušné orgány ...

  2.

  Na ten účel sa zriaďuje zmiešaná komisia.

  3.

  Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo ...

  4.

  Zmiešaná komisia určí minimálne ekologické požiadavky pre vozidlá podľa článkov 6 a 7 a počet ...

  5.

  Zmluvné strany dohodli v Dodatkovom protokole, ktorý tvorí súčasť tejto dohody, ustanovenia týkajúce ...

  Článok 15

  Každá zmena tejto dohody schválená oboma zmluvnými stranami nadobudne platnosť šesťdesiatym ...

  Článok 16

  1.

  Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po dni, keď si zmluvné strany navzájom písomne ...

  2.

  Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne ...

  3.

  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v Bratislave 31. mája 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, švédskom ...

  DODATKOVÝ PROTOKOL

  k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej ...

  Na účely tejto dohody príslušnými orgánmi sú:

  za slovenskú stranu

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

  (Sekcia cestnej dopravy)

  Nám. Slobody č. 6, P. O. Box 100

  810 05 BRATISLAVA

  Tel.: +421 2 52 73 14 45 Fax: +421 2 52 44 22 02

  a)

  podľa článkov 4, 5, 8, 9, 10 a 13

  b)

  podľa článkov 7, 8 a 9

  c)

  podľa článkov 14 a 15

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore