Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 28/2007 účinný od 17.01.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 17.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 28/2007 účinný od 17.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 28/2007 s účinnosťou od 17.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16 v zmysle oznámenia č. 282/2005 Z. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 28/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  Orlando Smith v. r.

  A.

  List Slovenskej republiky

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi vládou Slovenskej ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády Britských panenských ostrovov

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi vládou Slovenskej ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list spolu s ...

  Prosím prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda Britských panenských ostrovov súhlasí s obsahom Vášho listu ...

  Prosím prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Tortole 11. apríla 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

  Keďže:Za vládu Slovenskej republiky:Ivan Mikloš v. r.Za vládu Britských panenských ostrovov:Orlando ...

  1.

  Článok 17 ods. 2 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len ...

  i)

  Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo ...

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé ...

  2.

  Britské panenské ostrovy nie sú členom Európskej únie a nie sú súčasťou daňového územia ...

  3.

  Britské panenské ostrovy berú na vedomie, že hoci je konečným cieľom členských štátov Európskej ...

  4.

  Britské panenské ostrovy súhlasia s uplatňovaním zrážkovej dane s účinnosťou od 1. januára ...

  5.

  Britské panenské ostrovy súhlasia s uplatňovaním automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ...

  6.

  Britské panenské ostrovy majú právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ...

  Z tohto dôvodu vláda Slovenskej republiky a vláda Britských panenských ostrovov ďalej len „zmluvná ...

  a)

  automatickú výmenu informácií od príslušného orgánu Slovenskej republiky príslušnému orgánu ...

  b)

  uplatňovanie zrážkovej dane na strane Britských panenských ostrovov počas prechodného obdobia ...

  c)

  automatickú výmenu informácií od príslušného orgánu Britských panenských ostrovov príslušnému ...

  d)

  prevod 75 % príjmu zo zrážkovej dane od príslušného orgánu Britských panenských ostrovov príslušnému ...

  Článok 1

  1.

  Na účely tejto dohody výraz

  a)

  „príslušný orgán“ vzhľadom na zmluvné strany znamená:

  i)

  v prípade Britských panenských ostrovov Financial Secretary,

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky minister financií alebo jeho splnomocnený zástupca,

  b)

  „Slovenská republika“ označuje: Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, označuje ...

  c)

  „sídlo/bydlisko“ v súvislosti s vlastníkom požitkov znamená krajinu alebo územie, kde sa nachádza ...

  d)

  „UCITS“ označuje podniky pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov uznané ...

  Článok 2

  Výplaty úroku vymedzené v článku 9 tejto dohody, ktoré sú vyplácané vyplácajúcim zástupcom ...

  Článok 3

  1.

  Ak výplaty úroku, vymedzené v článku 9 tejto dohody, vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené v súlade s článkom 7 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba identifikáciu pohľadávky, ktorá poskytuje úrok, ...

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 5 ods. 1 tejto dohody; zmluvné strany ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Slovenskej republiky ...

  Článok 4

  1.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň v súlade s článkom 2 tejto dohody zabezpečia ...

  a)

  postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov na základe článku 6 tejto dohody vyhnúť sa zrážkovej ...

  b)

  postup, ktorý zabezpečuje, že zrážková daň sa nevyberá, ak vlastník požitkov predloží svojmu ...

  2.

  Na žiadosť vlastníka požitkov príslušný orgán zmluvnej strany štátu bydliska na daňové účely ...

  i)

  meno, adresu a daňové alebo iné identifikačné číslo, alebo ak chýba dátum a miesto narodenia ...

  ii)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu, a

  iii)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba identifikáciu cenného papiera.

  Také osvedčenie je platné počas lehoty nepresahujúcej tri roky. Vydáva sa každému vlastníkovi ...

  3.

  Ak sa uplatňuje odsek 1 písm. a) tohto článku, príslušný orgán Britských panenských ostrovov, ...

  Článok 5

  1.

  Vyplácajúci zástupca so sídlom na Britských panenských ostrovoch vyberá zrážkovú daň v súlade ...

  a)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 1 písm. a) tejto dohody: zo sumy vyplateného ...

  b)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 1 písm. b) alebo d) tejto dohody: zo sumy úroku ...

  c)

  v prípade výplaty úroku v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) tejto dohody: zo sumy úroku uvedeného ...

  d)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 4 tejto dohody: zo sumy úroku pripísaného ...

  e)

  ak Britské panenské ostrovy vykonávajú možnosť voľby na základe článku 9 ods. 5 tejto dohody: ...

  2.

  Na účely písmen a) a b) odseku 1 tohto článku sa zrážková daň odpočíta pomerne k obdobiu ...

  3.

  Uloženie zrážkovej dane Britskými panenskými ostrovmi nebráni Slovenskej republike, aby zdaňovala ...

  4.

  Počas prechodného obdobia môžu Britské panenské ostrovy zabezpečiť, že hospodársky subjekt ...

  Článok 6

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma ...

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 8 ods. 1 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných ...

  c)

  koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi ...

  2.

  Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma ...

  Článok 7

  1.

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  Článok 8

  Hospodársky subjekt vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci úrok takému subjektu so sídlom na ...

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ...

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom na území zmluvnej strany, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorý ...

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku,

  b)

  jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná v súlade so smernicou Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne ...

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely ...

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej ...

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 9

  Vykonávanie takej možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označujeZmluvné strany však majú možnosť ...

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu bez ohľadu ...

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo refundácii pohľadávok ...

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku ...

  i)

  UCITS schválenou v súlade so smernicou Rady ES 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na Britských panenských ostrovoch,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 8 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo refundácii akcií alebo podielov v nasledujúcich ...

  i)

  UCITS schválený v súlade so smernicou 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Britských panenských ostrovoch,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 8 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  2.

  Ak ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  3.

  Ak ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o ...

  4.

  Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného ...

  5.

  Ak ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich ...

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície ...

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. ...

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) a v odseku 6 tohto článku sa určujú v závislosti ...

  Článok 10

  1.

  Britské panenské ostrovy si ponechajú 25 % zrážkovej dane odpočítanej na základe tejto dohody ...

  2.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň v súlade s článkom 5 ods. 4 tejto dohody ...

  3.

  Také prevody sa uskutočňujú každý rok formou jednej splátky najneskôr do šiestich mesiacov ...

  4.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ...

  Článok 11

  1.

  Zmluvná strana, v ktorej má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí zamedzenie ...

  a)

  ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zrážkovej dani na Britských panenských ostrovoch, ...

  b)

  ak okrem zrážkovej dane uvedenej v článku 5 tejto dohody úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal ...

  2.

  Zmluvná strana, ktorá je krajinou bydliska na daňové účely vlastníka požitkov, môže nahradiť ...

  Článok 12

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 tejto dohody, ale najneskôr do 31. decembra 2010, ...

  a)

  ktoré obsahujú klauzuly o pripočítaní úroku zaplateného v inej krajine („gross-up“) a predčasnej ...

  b)

  ak vyplácajúci zástupca definovaný v článku 8 tejto dohody sídli na území zmluvnej strany, ...

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových ...

  Článok 13

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo ...

  Článok 14

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho ...

  3.

  Poskytnuté informácie sa môžu sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym ...

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného ...

  Článok 15

  Na konci prechodného obdobia, ako je definované v článku 10 ods. 2 smernice, Britské panenské ...

  Článok 16

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si všetky vlády navzájom písomne ...

  Článok 17

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, kým jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť platnosť tejto dohody tak, že to písomne oznámi druhej ...

  Článok 18

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím opatrení, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné ...

  2.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 13 tejto dohody uplatňovanie tejto ...

  3.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 13 tejto dohody každá zo zmluvných ...

  Dané v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností ...

  Príloha k dohode

  ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

  Na účely článku 12 sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého ...

  SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  Španielsko

  Grécko

  Francúzsko

  Taliansko

  Lotyšsko

  Poľsko

  Portugalsko

  Slovensko

  MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

  Ustanovenia článku 12 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť ...

  SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

  Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  1.

  Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

  2.

  Taký verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, najmä ...

  3.

  Taký verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

  4.

  Príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasnú ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore