Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 28/2007 účinný od 17.01.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 17.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 28/2007 účinný od 17.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 28/2007 s účinnosťou od 17.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 11. apríla 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16 v zmysle oznámenia č. 282/2005 Z. z.

Prílohy

  K oznámeniu č. 28/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií“, ktorý bol schválený Skupinou na vysokej úrovni (Zdaňovanie úspor) Rady ministrov Európskej únie 22. júna 2004.

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  – navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto listu,

  – navrhnúť, aby uvedená dohoda vstúpila do platnosti odo dňa uplatňovania smernice Rady č. 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z 3. júna 2003, ktorej dátum uplatňovania závisí od podmienok stanovených v článku 17 ods. 2 smernice, ktorý je predmetom vzájomného oznámenia, že všetky vnútorné ústavné požiadavky na nadobudnutie účinnosti predmetnej dohody boli vykonané,

  – navrhnúť náš spoločný záväzok splniť uvedené vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom termíne a navzájom sa bezodkladne informovať oficiálnou cestou, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou a Vaše schválenie spolu vytvoria vzájomný súhlas a dohodu medzi Slovenskou republikou a Britskými panenskými ostrovmi.

  Prosím prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

  Za vládu Slovenskej republiky:

  Ivan Mikloš v. r.

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády Britských panenských ostrovov

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií", ktorý bol schválený Skupinou na vysokej úrovni (Zdaňovanie úspor) Rady ministrov Európskej únie 22. júna 2004.

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  – navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto listu,

  – navrhnúť, aby uvedená dohoda vstúpila do platnosti odo dňa uplatňovania smernice Rady č. 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z 3. júna 2003, ktorej dátum uplatňovania závisí od podmienok stanovených v článku 17 ods. 2 smernice, ktorý je predmetom vzájomného oznámenia, že všetky vnútorné ústavné požiadavky na nadobudnutie účinnosti predmetnej dohody boli vykonané,

  – navrhnúť náš spoločný záväzok splniť uvedené vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom termíne a navzájom sa bezodkladne informovať oficiálnou cestou, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou a Vaše schválenie spolu vytvoria vzájomný súhlas a dohodu medzi Slovenskou republikou a Britskými panenskými ostrovmi.

  Prosím prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda Britských panenských ostrovov súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára 2005.

  Prosím prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  Orlando Smith v. r.

  V Tortole 11. apríla 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

  Keďže:

  1.

  Článok 17 ods. 2 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“) o zdaňovaní príjmu z úspor ustanovuje, že členské štáty prijmú a uverejnia pred 1. januárom 2004 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou od 1. januára 2005 za predpokladu, že

  i)

  Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo a Andorrské kniežatstvo uplatňujú od tohto istého dňa opatrenia, ktoré sú rovnocenné s opatreniami obsiahnutými v smernici v súlade s dohodami uzatvorenými medzi nimi a Európskym spoločenstvom po jednomyseľných rozhodnutiach Rady,

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé alebo pridružené územia od toho dňa uplatňujú automatickú výmenu informácií tým istým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice, alebo počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 uplatňujú zrážkovú daň za takých istých podmienok, aké sú obsiahnuté v článkoch 11 a 12.

  2.

  Britské panenské ostrovy nie sú členom Európskej únie a nie sú súčasťou daňového územia Európskej únie, ale vláda Spojeného kráľovstva požiadala vládu Britských panenských ostrovov, aby dobrovoľne uplatňovala ustanovenia smernice.

  3.

  Britské panenské ostrovy berú na vedomie, že hoci je konečným cieľom členských štátov Európskej únie prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa úrokových platieb zaviesť faktické zdanenie úrokových platieb v členskom štáte, v ktorom má vlastník požitkov svoje bydlisko na daňové účely, tri členské štáty, menovite Rakúsko, Belgicko a Luxembursko nie sú počas prechodného obdobia povinné vymieňať informácie, ale uplatňujú zrážkovú daň na príjmy z úspor, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

  4.

  Britské panenské ostrovy súhlasia s uplatňovaním zrážkovej dane s účinnosťou od 1. januára 2005 za predpokladu, že členské štáty Európskej únie prijali zákony, nariadenia a administratívne opatrenia na zosúladenie so smernicou a požiadavky článku 17 smernice boli všeobecne splnené.

  5.

  Britské panenské ostrovy súhlasia s uplatňovaním automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako ustanovuje článok 10 ods. 2 smernice.

  6.

  Britské panenské ostrovy majú právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých účinky sa považujú za rovnocenné právnym predpisom Európskeho spoločenstva uvedeným v článkoch 2 a 6 smernice.

  Z tohto dôvodu vláda Slovenskej republiky a vláda Britských panenských ostrovov ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“, ak kontext nevyžaduje inak, súhlasili s uzavretím tejto dohody, ktorá obsahuje záväzky len na strane zmluvných strán a ktorá ustanovuje

  a)

  automatickú výmenu informácií od príslušného orgánu Slovenskej republiky príslušnému orgánu Britských panenských ostrovov rovnako ako príslušnému orgánu členského štátu,

  b)

  uplatňovanie zrážkovej dane na strane Britských panenských ostrovov počas prechodného obdobia stanoveného v článku 10 smernice od rovnakého dňa a za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článkoch 11 a 12 smernice,

  c)

  automatickú výmenu informácií od príslušného orgánu Britských panenských ostrovov príslušnému orgánu Slovenskej republiky v súlade s článkom 13 smernice,

  d)

  prevod 75 % príjmu zo zrážkovej dane od príslušného orgánu Britských panenských ostrovov príslušnému orgánu Slovenskej republiky s ohľadom na výplatu úrokov vykonanú vyplácajúcim zástupcom so sídlom na Britských panenských ostrovoch v prospech fyzickej osoby s bydliskom v Slovenskej republike.

  Článok 1

  Definície

  1.

  Na účely tejto dohody výraz

  a)

  „príslušný orgán“ vzhľadom na zmluvné strany znamená:

  i)

  v prípade Britských panenských ostrovov Financial Secretary,

  ii)

  v prípade Slovenskej republiky minister financií alebo jeho splnomocnený zástupca,

  b)

  „Slovenská republika“ označuje: Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, označuje jej územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoje suverénne práva a jurisdikciu v súlade s pravidlami medzinárodného práva,

  c)

  „sídlo/bydlisko“ v súvislosti s vlastníkom požitkov znamená krajinu alebo územie, kde sa nachádza jeho trvalé bydlisko v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 3 tejto dohody,

  d)

  „UCITS“ označuje podniky pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov uznané v súlade so smernicou Rady Európskej únie 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení súvisiacich so spoločnosťami pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov.

  Článok 2

  Zrážanie dane vyplácajúcim zástupcom

  Výplaty úroku vymedzené v článku 9 tejto dohody, ktoré sú vyplácané vyplácajúcim zástupcom so sídlom na Britských panenských ostrovoch v prospech vlastníkov požitkov v zmysle článku 6 tejto dohody, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike, podliehajú v zmysle článku 4 tejto dohody zrážkovej dani z čiastky výplat úroku počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 tejto dohody a začínajúceho v deň uvedený v článku 16 tejto dohody. Sadzba zrážkovej dane je 15 % počas prvých troch rokov prechodného obdobia, 20 % počas troch nasledujúcich rokov a neskôr 35 %.

  Článok 3

  Oznamovanie informácií vyplácajúcimi zástupcami

  1.

  Ak výplaty úroku, vymedzené v článku 9 tejto dohody, vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom na území Slovenskej republiky v prospech vlastníkov požitkov, na základe článku 6 tejto dohody, ktorí majú bydlisko na území Britských panenských ostrovov, alebo v prípadoch, kde platia ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. a) tejto dohody, vyplácajúci zástupca oznámi svojmu príslušnému orgánu

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené v súlade s článkom 7 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba identifikáciu pohľadávky, ktorá poskytuje úrok, a

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 5 ods. 1 tejto dohody; zmluvné strany však môžu obmedziť minimálny rozsah informácií ohľadom výplaty úroku, ktorý má oznamovať vyplácajúci zástupca, na celkovú čiastku úroku alebo príjmu a na celkovú čiastku výnosov z odpredaja, refundácie alebo náhrady vyplácanej v prospech vlastníka požitkov v rámci zdaňovacieho obdobia a Slovenská republika splní odsek 2 tohto článku.

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Slovenskej republiky automaticky oznámi príslušnému orgánu Britských panenských ostrovov informáciu uvedenú v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku týkajúcu sa všetkých výplat úroku vykonaných počas tohto obdobia.

  Článok 4

  Výnimky z postupu pri zrážaní dane

  1.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň v súlade s článkom 2 tejto dohody zabezpečia v záujme toho, aby vlastníci požitkov mohli požadovať, aby sa nezrážala žiadna daň, jeden z týchto postupov alebo obidva postupy naraz:

  a)

  postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov na základe článku 6 tejto dohody vyhnúť sa zrážkovej dani uvedenej v článku 2 tejto dohody tak, že vyslovene poverí svojho vyplácajúceho zástupcu, aby oznámil výplaty úroku príslušnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území má vyplácajúci zástupca sídlo; také poverenie zahŕňa všetky výplaty úroku vykonané vlastníkovi požitkov vyplácajúcim zástupcom,

  b)

  postup, ktorý zabezpečuje, že zrážková daň sa nevyberá, ak vlastník požitkov predloží svojmu vyplácajúcemu zástupcovi osvedčenie vyhotovené v jeho mene príslušným orgánom zmluvnej strany bydliska na daňové účely v súlade s odsekom 2 tohto článku.

  2.

  Na žiadosť vlastníka požitkov príslušný orgán zmluvnej strany štátu bydliska na daňové účely vydá osvedčenie, ktoré obsahuje

  i)

  meno, adresu a daňové alebo iné identifikačné číslo, alebo ak chýba dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov,

  ii)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu, a

  iii)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba identifikáciu cenného papiera.

  Také osvedčenie je platné počas lehoty nepresahujúcej tri roky. Vydáva sa každému vlastníkovi požitkov, ktorý oň požiada, do dvoch mesiacov od podania žiadosti; má obsahovať dátum žiadosti, ako aj dátum vydania a má sa uplatňovať v súvislosti s platbami realizovanými po dátume vydania osvedčenia.

  3.

  Ak sa uplatňuje odsek 1 písm. a) tohto článku, príslušný orgán Britských panenských ostrovov, na území ktorého má vyplácajúci zástupca sídlo, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky ako štátu bydliska vlastníka požitkov informácie uvedené v článku 3 ods. 1 tejto dohody. Oznamovanie týchto informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia ustanoveného právnymi predpismi zmluvnej strany a za všetky výplaty úroku vykonané počas tohto roka.

  Článok 5

  Základ na stanovenie zrážkovej dane

  1.

  Vyplácajúci zástupca so sídlom na Britských panenských ostrovoch vyberá zrážkovú daň v súlade s článkom 2 tejto dohody takto:

  a)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 1 písm. a) tejto dohody: zo sumy vyplateného alebo na účet pripísaného úroku,

  b)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 1 písm. b) alebo d) tejto dohody: zo sumy úroku alebo príjmu uvedeného v písmene b) alebo d) uvedeného článku alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša prijímateľ, z plnej sumy výnosov z odpredaja, refundácie alebo náhrady po vydaní potvrdenia vyplácajúceho zástupcu svojmu príslušnému orgánu,

  c)

  v prípade výplaty úroku v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) tejto dohody: zo sumy úroku uvedeného v tomto článku,

  d)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 9 ods. 4 tejto dohody: zo sumy úroku pripísaného jednotlivým členom subjektu uvedeného v článku 8 ods. 2 tejto dohody, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 ods. 1 tejto dohody, a

  e)

  ak Britské panenské ostrovy vykonávajú možnosť voľby na základe článku 9 ods. 5 tejto dohody: zo sumy anualizovaného úroku.

  2.

  Na účely písmen a) a b) odseku 1 tohto článku sa zrážková daň odpočíta pomerne k obdobiu držby pohľadávky vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, vyplácajúci zástupca pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku držal počas celej jej existencie, ak vlastník požitkov neposkytne dôkaz o dni jej nadobudnutia.

  3.

  Uloženie zrážkovej dane Britskými panenskými ostrovmi nebráni Slovenskej republike, aby zdaňovala príjem v súlade s jej vnútroštátnym právom.

  4.

  Počas prechodného obdobia môžu Britské panenské ostrovy zabezpečiť, že hospodársky subjekt vyplácajúci alebo zabezpečujúci úrok subjektu, uvedenému v článku 8 ods. 2 tejto dohody, na území druhej zmluvnej strany sa považuje za vyplácajúceho zástupcu namiesto daného subjektu a vyberá zrážkovú daň z uvedeného úroku, ak daný subjekt formálne nesúhlasil s tým, aby sa jeho meno, adresa a celková čiastka jemu vyplateného alebo zabezpečeného úroku oznámila v súlade s posledným odsekom článku 8 ods. 2 tejto dohody.

  Článok 6

  Definícia vlastníka požitkov

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku, alebo každú fyzickú osobu, v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, ak neposkytne dôkaz o tom, že nebola prijatá alebo zabezpečená v jeho vlastný prospech. Fyzická osoba sa nepovažuje za vlastníka požitkov, ak

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 8 ods. 1 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, UCITS schválenej v súlade so smernicou 85/611/EHS, ekvivalentného podniku pre kolektívne investovanie zriadeného na Britských panenských ostrovoch, alebo subjektu uvedenému v článku 8 ods. 2 tejto dohody, pričom v poslednom uvedenom prípade oznamuje meno a adresu tohto subjektu hospodárskemu subjektu, ktorý vykonáva výplatu úroku, a uvedený hospodársky subjekt oznamuje také informácie príslušnému orgánu svojej zmluvnej strany bydliska/sídla, alebo

  c)

  koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť uvedeného vlastníka požitkov.

  2.

  Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, a ak sa na uvedenú fyzickú osobu neuplatňuje odsek 1 písm. a) ani odsek 1 písm. b) tohto článku, podnikne všetky primerané kroky na stanovenie totožnosti vlastníka požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nie je schopný identifikovať vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

  Článok 7

  Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  1.

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných na to, aby sa vyplácajúcemu zástupcovi umožnilo identifikovať vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely tejto dohody. Pri takých postupoch sa dodržiavajú minimálne štandardy stanovené v odsekoch 2 a 3.

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy sa nadviazali vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku, takto:

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov pozostávajúcu z jeho mena a adresy s použitím informácií, ktoré má k dispozícii, najmä podľa predpisov platných v krajine svojho sídla a v prípade Slovenskej republiky podľa ustanovení smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o zabraňovaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo v prípade Britských panenských ostrovov podľa predpisov na zabránenie využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí,

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii zmluvných vzťahov od 1. januára 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov pozostávajúcu z mena, adresy, a ak je k dispozícii aj z daňového identifikačného čísla prideleného členským štátom bydliska na daňové účely; tieto údaje sa stanovujú na základe cestovného pasu alebo úradného preukazu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov; ak sa v cestovnom pase alebo v úradnom preukaze totožnosti neuvádza adresa, stanoví sa na základe akéhokoľvek iného písomného dokladu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov; ak sa v cestovnom pase, úradnom preukaze totožnosti alebo v akomkoľvek inom písomnom doklade totožnosti vrátane, prípadne v osvedčení o bydlisku na daňové účely predloženom vlastníkom požitkov neuvádza daňové identifikačné číslo, totožnosť sa doplní odkazom na dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov, ktoré sú stanovené na základe jeho cestovného pasu alebo úradného preukazu totožnosti.

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ktoré sa menia v závislosti od toho, kedy sa nadviazali vzťahy medzi vyplácajúcim zástupcom a prijímateľom úroku. Na základe týchto podmienok sa miesto bydliska nachádza v krajine, kde má vlastník požitkov trvalú adresu

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov s použitím informácií, ktoré má k dispozícii, najmä podľa predpisov platných v krajine svojho sídla a v prípade Slovenskej republiky podľa smernice 91/308/EHS alebo v prípade Britských panenských ostrovov podľa ekvivalentných právnych predpisov,

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii zmluvných vzťahov od 1. januára 2004, vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe adresy uvedenej v cestovnom pase, v úradnom preukaze totožnosti alebo, ak je to potrebné, na základe akéhokoľvek písomného dokladu totožnosti predloženého vlastníkom požitkov a v súlade s týmto postupom: v prípade fyzických osôb predkladajúcich cestovný pas alebo úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom, ktoré vyhlasujú, že majú bydlisko v tretej krajine, bydlisko sa stanovuje prostredníctvom osvedčenia o bydlisku na daňové účely vydaného príslušným orgánom tretej krajiny, o ktorej fyzická osoba vyhlasuje, že v nej má bydlisko. V prípade nepredloženia takého osvedčenia sa za krajinu bydliska považuje členský štát, ktorý vydal cestovný pas alebo iný úradný doklad potvrdzujúci totožnosť.

  Článok 8

  Definícia vyplácajúceho zástupcu

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý vypláca alebo zabezpečuje úrok okamžite v prospech vlastníka požitkov bez ohľadu na to, či je subjekt dlžníkom pohľadávky, ktorá poskytuje úrok, alebo subjektom povereným dlžníkom alebo vlastníkom požitkov vyplácaním úroku alebo zabezpečením vyplácania úroku.

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom na území zmluvnej strany, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorý sa úrok zabezpečuje v prospech vlastníka požitkov, pri takej výplate alebo pri zabezpečovaní takej výplaty sa tiež považuje za vyplácajúceho zástupcu. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak má hospodársky subjekt na základe úradného dokladu predloženého uvedeným subjektom dôvod veriť, že

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku,

  b)

  jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná v súlade so smernicou Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Britských panenských ostrovoch.

  Hospodársky subjekt vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci úrok takému subjektu so sídlom na území druhej zmluvnej strany, ktorý sa na základe tohto odseku považuje za vyplácajúceho zástupcu, oznámi meno a adresu subjektu a celkovú sumu úroku zaplateného alebo zabezpečeného tomu subjektu príslušnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej má sídlo, ktorý tieto informácie poskytne príslušnému orgánu zmluvnej strany, na ktorej území má subjekt sídlo.

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely tejto dohody ako k UCITS alebo ekvivalentnému podniku, ako je to uvedené v odseku 2 písm. c). Vykonávanie tejto možnosti si vyžaduje vydanie osvedčenia zmluvnou stranou, na ktorej území má subjekt sídlo, a jeho predloženie uvedeným subjektom hospodárskemu subjektu. Zmluvné strany stanovia podrobné pravidlá pre túto možnosť v prípade subjektov so sídlom na ich území.

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej zmluvnej strany, táto zmluvná strana prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby daný subjekt konajúci ako vyplácajúci zástupca dodržiaval ustanovenia tejto dohody.

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 9

  Definícia výplaty úroku

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zabezpečené hypotékou, a bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií vrátane prémií a ziskov spojených s takými cennými papiermi; penále za oneskorenú výplatu sa nepovažuje za výplatu úroku,

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo refundácii pohľadávok uvedených v písmene a),

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 8 ods. 2 tejto dohody, ktoré sa rozdeľujú:

  i)

  UCITS schválenou v súlade so smernicou Rady ES 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na Britských panenských ostrovoch,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 8 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa jej článku 299, a mimo územia Britských panenských ostrovov,

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo refundácii akcií alebo podielov v nasledujúcich podnikoch a subjektoch, ak priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov pre kolektívne investovanie alebo iných subjektov uvedených ďalej investujú viac ako 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

  i)

  UCITS schválený v súlade so smernicou 85/611/EHS, alebo

  ii)

  ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Britských panenských ostrovoch,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 8 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podľa jej článku 299, a mimo územia Britských panenských ostrovov.

  Zmluvné strany však majú možnosť zahrnúť príjem uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku do vymedzenia úroku iba v takom rozsahu, v akom taký príjem zodpovedá ziskom priamo alebo nepriamo pochádzajúcim z výplat úroku na základe odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

  2.

  Ak ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o podiele príjmu, ktorý pochádza z výplat úroku, za výplatu úroku sa považuje celková suma príjmu.

  3.

  Ak ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o percentuálnom podiele aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v danom odseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %. Ak nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, za príjem sa považuje výnos z odpredaja, náhrady alebo refundácie akcií alebo podielov.

  4.

  Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného v článku 8 ods. 2 tejto dohody a ak taký subjekt nemá nárok na základe článku 8 ods. 3, považuje sa za výplatu úroku takým subjektom.

  5.

  Ak ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich zástupcov na svojom území, aby anualizovali úrok počas obdobia, ktoré nemôže presiahnuť obdobie jedného roka, a k takému anualizovanému úroku pristupovali ako k výplate úroku dokonca aj vtedy, ak v tomto období nedošlo k odpredaju, refundácii alebo náhrade.

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície výplaty úroku akýkoľvek príjem uvedený v týchto ustanoveniach od podnikov alebo subjektov zriadených na jej území, ak investícia do pohľadávok takých subjektov uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku nepresiahla 15 % ich aktív. Podobne, odlišne od odseku 4 tohto článku, má zmluvná strana možnosť vylúčiť z definície výplaty úroku v odseku 1 tohto článku úrok vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného v článku 8 ods. 2 tejto dohody, ktorý nemal nárok na základe článku 8 ods. 3 tejto dohody a je zriadený na jej území, ak investícia takého subjektu do pohľadávok uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku nepresiahla 15 % jeho aktív.

  Vykonávanie takej možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. januára 2011 25 %.

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) a v odseku 6 tohto článku sa určujú v závislosti od investičnej politiky stanovenej v pravidlách fondu alebo v registračných dokumentoch príslušných podnikov alebo subjektov a v prípade, že chýbajú, určujú sa s ohľadom na aktuálne zloženie aktív príslušných podnikov alebo subjektov.

  Článok 10

  Delenie príjmu zo zrážkovej dane

  1.

  Britské panenské ostrovy si ponechajú 25 % zrážkovej dane odpočítanej na základe tejto dohody a prevedú zvyšných 75 % príjmu inej zmluvnej strane.

  2.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň v súlade s článkom 5 ods. 4 tejto dohody si ponechajú 25 % z príjmu a 75 % príjmu prevedú Slovenskej republike v pomere k prevodom vykonávaným podľa odseku 1 tohto článku.

  3.

  Také prevody sa uskutočňujú každý rok formou jednej splátky najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia ustanoveného právnymi predpismi Britských panenských ostrovov.

  4.

  Britské panenské ostrovy vyberajúce zrážkovú daň prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie náležitého fungovania systému delenia príjmov.

  Článok 11

  Zamedzenie dvojitého zdanenia

  1.

  Zmluvná strana, v ktorej má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí zamedzenie dvojitého zdanenia, ktoré by mohlo byť dôsledkom uloženia zrážkovej dane Britskými panenskými ostrovmi, na ktorú táto dohoda odkazuje v súlade s týmito ustanoveniami:

  a)

  ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zrážkovej dani na Britských panenských ostrovoch, Slovenská republika poskytne zápočet dane rovný sume dane zrazenej v súlade s jej vnútroštátnym právom; ak táto suma presahuje sumu dane dlžnej v súlade s jej vnútroštátnym právom, Slovenská republika vráti prevyšujúcu čiastku zrážkovej dane vlastníkovi požitkov,

  b)

  ak okrem zrážkovej dane uvedenej v článku 5 tejto dohody úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal akémukoľvek inému typu zrážkovej dane a zmluvná strana bydliska na daňové účely poskytuje na takú zrážkovú daň daňový zápočet v súlade s jej vnútroštátnym právom alebo dohovormi o dvojitom zdanení, taká iná zrážková daň sa započíta pred uplatnením postupu stanoveného v písmene a) tohto článku.

  2.

  Zmluvná strana, ktorá je krajinou bydliska na daňové účely vlastníka požitkov, môže nahradiť mechanizmus zápočtu dane uvedený v odseku 1 náhradou zrážkovej dane uvedenej v článku 5 tejto dohody.

  Článok 12

  Prechodné ustanovenia pre obchodovateľné dlhové cenné papiere

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 15 tejto dohody, ale najneskôr do 31. decembra 2010, domáce a medzinárodné dlhopisy a ostatné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré boli po prvýkrát vydané pred 1. marcom 2001, alebo v prípade, ak pôvodné emisné prospekty schválili príslušné orgány v zmysle smernice Rady 80/390/EHS alebo zodpovedné orgány v tretích krajinách pred uvedeným dňom, nepovažujú sa za pohľadávky v zmysle článku 9 ods. 1 písm. a) tejto dohody za predpokladu, že sa, počínajúc 1. marcom 2002, nevydajú žiadne ďalšie emisie takých dlhových cenných papierov. Ak by však prechodné obdobie pokračovalo po 31. decembri 2010, ustanovenia tohto článku sa budú naďalej uplatňovať iba so zreteľom na také obchodovateľné dlhové cenné papiere,

  a)

  ktoré obsahujú klauzuly o pripočítaní úroku zaplateného v inej krajine („gross-up“) a predčasnej náhrade, a

  b)

  ak vyplácajúci zástupca definovaný v článku 8 tejto dohody sídli na území zmluvnej strany, ktorá uplatňuje zrážkovú daň, pričom uvedený vyplácajúci zástupca vypláca úrok alebo zabezpečuje výplatu úroku bezprostredne v prospech vlastníka požitkov, ktorý má sídlo na území druhej zmluvnej strany.

  Ak sa, počínajúc 1. marcom 2002, uskutoční ďalšia emisia už uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera vydaného vládou alebo súvisiacim subjektom, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou, ako je vymedzené v prílohe k tejto dohode, celá emisia takého cenného papiera pozostávajúca z pôvodnej emisie a akejkoľvek ďalšej emisie sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 9 ods. 1 písm. a) tejto dohody.

  Ak sa, počínajúc 1. marcom 2002, uskutoční ďalšia emisia už uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera vydaného akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje druhý pododsek, taká ďalšia emisia sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 9 ods. 1 písm. a) tejto dohody.

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových cenných papierov uvedených v odseku 1 v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

  Článok 13

  Postup pri vzájomnej dohode

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody, zmluvné strany prejavia maximálne úsilie vyriešiť záležitosť vzájomnou dohodou.

  Článok 14

  Dôvernosť

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na žiadne iné účely než na účely priameho zdaňovania.

  3.

  Poskytnuté informácie sa môžu sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym zdaňovaním, a tieto osoby alebo orgány ich môžu použiť len na takéto účely alebo na účely dohľadu vrátane rozhodnutia o prípadnom odvolaní. Na tieto účely možno informácie sprístupniť na verejných súdnych konaniach alebo na súdnych konaniach.

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného úradu druhej zmluvnej strany, sú pravdepodobne užitočné pre príslušný orgán iného členského štátu, môže tieto informácie odovzdať tomuto príslušnému orgánu so súhlasom príslušného orgánu, ktorý informácie poskytol.

  Článok 15

  Prechodné obdobie

  Na konci prechodného obdobia, ako je definované v článku 10 ods. 2 smernice, Britské panenské ostrovy prestanú uplatňovať zrážkovú daň a delenie príjmov ustanovené v tejto dohode a uplatňujú so zreteľom na Slovenskú republiku ustanovenia týkajúce sa automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tejto dohody, ak sa počas prechodného obdobia Britské panenské ostrovy rozhodnú uplatňovať ustanovenia týkajúce sa automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako je ustanovené v kapitole II smernice, nebudú naďalej uplatňovať zrážkovú daň a delenie príjmov ustanovené v článku 10 tejto dohody.

  Článok 16

  Nadobudnutie platnosti

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si všetky vlády navzájom písomne oznámili, že ústavné požiadavky vyžadované v ich jednotlivých štátoch boli splnené a jej ustanovenia nadobúdajú účinnosť odo dňa, od ktorého sa uplatňuje smernica podľa článku 17 ods. 2 a 3 smernice.

  Článok 17

  Skončenie platnosti

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, kým jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť platnosť tejto dohody tak, že to písomne oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie okolnosti, ktoré ju viedli k tomuto oznámeniu. V tomto prípade táto dohoda stráca platnosť 12 mesiacov po podaní oznámenia.

  Článok 18

  Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím opatrení, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné s tými, ktoré sú obsiahnuté v smernici alebo v tejto dohode, a ich vykonávaním všetkými členskými štátmi Európskej únie, Spojenými štátmi americkými, Švajčiarskom, Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom a Sanmarínskou republikou a všetkými príslušnými závislými a pridruženými územiami členských štátov Európskeho spoločenstva v tomto poradí a zabezpečením rovnakých dátumov vykonávania.

  2.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 13 tejto dohody uplatňovanie tejto dohody alebo jej častí môže pozastaviť každá zo zmluvných strán s okamžitým účinkom prostredníctvom oznámenia odovzdaného druhej zmluvnej strane, v ktorom sú uvedené okolnosti vedúce k takému oznámeniu, a to v prípade, že sa prestane dočasne alebo trvalo uplatňovať smernica v súlade s právom Európskeho spoločenstva, alebo v prípade, že členský štát pozastaví uplatňovanie jeho vykonávacích právnych predpisov. Vykonávanie dohody sa obnoví, len čo prestanú platiť okolnosti vedúce k jeho pozastaveniu.

  3.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 13 tejto dohody každá zo zmluvných strán môže pozastaviť uplatňovanie tejto dohody oznámením druhej zmluvnej strane a špecifikovaním okolností vedúcich k takému oznámeniu, a to v prípade, že jeden z tretích štátov alebo jedno z území, na ktoré sa odvoláva odsek 1, by následne prestal uplatňovať opatrenia, na ktoré sa tento odsek odvoláva. Pozastavenie uplatňovania sa nemá uskutočniť skôr ako dva mesiace po oznámení. Vykonávanie dohody sa obnoví, len čo daná tretia krajina alebo tretie územie opatrenia znovu obnoví.

  Dané v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.

  Za vládu Slovenskej republiky:

  Ivan Mikloš v. r.

  Za vládu Britských panenských ostrovov:

  Orlando Smith v. r.

  Príloha k dohode

  ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

  Na účely článku 12 sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ktorého úloha je uznávaná medzinárodnou zmluvou“ považujú tieto subjekty:

  SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  Belgicko

  – Vlaams Gewest (Flámsky región)

  – Région wallonne (Valónsky región)

  – Région bruxelloise/Brussels Gewest (Bruselský región)

  – Communauté française (Francúzske spoločenstvo)

  – Vlaamse Gemeenschap (Flámske spoločenstvo)

  – Deutschsprachige Gemeinschaft (Nemecky hovoriace spoločenstvo)

  Španielsko

  – Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)

  – Junta de Andalucía (vláda autonómneho spoločenstva Andalúzie)

  – Junta de Extremadura (vláda autonómneho spoločenstva Estremadury)

  – Junta de Castilla-La Mancha (vláda autonómneho spoločenstva Kastílie-La Mancha)

  – Junta de Castilla-León (vláda autonómneho spoločenstva Kastílie-León)

  – Gobierno Foral de Navarra (vláda autonómneho spoločenstva Navarry)

  – Govern de les Illes Balears (vláda autonómneho spoločenstva Baleárskych ostrovov)

  – Generalitat de Catalunya (vláda autonómneho spoločenstva Katalánska)

  – Generalitat de Valencia (vláda autonómneho spoločenstva Valencie)

  – Diputación General de Aragón (vláda autonómneho spoločenstva Aragónska)

  – Gobierno de las Islas Canarias (vláda autonómneho spoločenstva Kanárskych ostrovov)

  – Gobierno de Murcia (vláda autonómneho spoločenstva Murcie)

  – Gobierno de Madrid (vláda autonómneho spoločenstva Madridu)

  – Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (vláda autonómneho spoločenstva Baskicka)

  – Diputación Foral de Guipúzcoa (regionálna rada Guipúzcoy)

  – Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (regionálna rada Biskajska)

  – Diputación Foral de Alava (regionálna rada Alavy)

  – Ayuntamiento de Madrid (mestská rada Madridu)

  – Ayuntamiento de Barcelona (mestská rada Barcelony)

  – Cabildo Insular de Gran Canaria (ostrovná rada Gran Canarie)

  – Cabildo Insular de Tenerife (ostrovná rada Tenerife)

  – Instituto de Crédito Oficial (Verejný úverový ústav)

  – Instituto Catalán de Finanzas (Finančný ústav Katalánska)

  – Instituto Valenciano de Finanzas (Finančný ústav Valencie)

  Grécko

  – (Národný telekomunikačný úrad)

  – (Národná železničná spoločnosť)

  – (Štátna elektrárenská spoločnosť)

  Francúzsko

  – La Caisse d´amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia)

  – L´Agence française de développement (AFD) (Francúzska rozvojová agentúra)

  – Réseau Ferré de France (RFF) (Francúzska železničná sieť)

  – Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Národný diaľničný fond)

  – Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Zväz verejných nemocníc parížskej oblasti)

  – Charbonnages de France (CDF) (Ústredie francúzskych štátnych spoločností na ťažbu čierneho uhlia)

  – Entreprise miničre et chimique (EMC) (Štátna ťažobná a chemická spoločnosť)

  Taliansko

  – regióny

  – provincie

  – mestá a obce

  – Cassa Depositi e Prestiti (Fond vkladov a pôžičiek)

  Lotyšsko

  – Pađvaldîbas (miestne samosprávy)

  Poľsko

  – gminy (obce)

  – powiaty (okresy)

  – województwa (vojvodstvá)

  – związki gmin (združenia obcí)

  – związki powiatów (združenia okresov)

  – związki województw (združenia vojvodstiev)

  – miasto stołeczne Warszawa (hlavné mesto Varšava)

  – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

  – Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra pre poľnohospodársky majetok)

  Portugalsko

  – Regiăo Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)

  – Regiăo Autónoma dos Açores (autonómna oblasť Azory)

  – mestá a obce

  Slovensko

  – mestá a obce

  – Železnice Slovenskej republiky

  – Štátny fond cestného hospodárstva

  – Slovenské elektrárne

  – Vodohospodárska výstavba

  MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

  – Európska banka pre obnovu a rozvoj

  – Európska investičná banka

  – Ázijská rozvojová banka

  – Africká rozvojová banka

  – Svetová banka/Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj/Medzinárodný menový fond

  – Medzinárodné finančné združenie

  – Medziamerická rozvojová banka

  – Rozvojová banka Rady Európy

  – Euratom

  – Európske spoločenstvo

  – Andské rozvojové združenie

  – Eurofima

  – Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ

  – Nordická investičná banka

  – Karibská rozvojová banka

  Ustanovenia článku 12 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť vo vzťahu k uvedeným medzinárodným subjektom.

  SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

  Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  1.

  Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

  2.

  Taký verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, najmä poskytovaním nekomerčných tovarov a služieb určených v prospech spoločenstva, ktoré účinne kontroluje štátna správa.

  3.

  Taký verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

  4.

  Príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasnú úhradu v prípade klauzúl o hrubej sume.

Načítavam znenie...
MENU
Hore