Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave 261/2007 účinný od 15.06.2007

Platnosť od: 15.06.2007
Účinnosť od: 15.06.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave 261/2007 účinný od 15.06.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 261/2007 s účinnosťou od 15.06.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2002 bola vo Washingtone ...

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2003 na základe článku 8 tejto dohody.

Prílohy

  K oznámeniu č. 261/2007 Z. z.

  DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave

  Za Slovenskú republiku:
  František Hajnovič v. r.

  Vláda Slovenskej republiky, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a Medzinárodná ...

  vzhľadom na ustanovenia Zakladateľskej zmluvy Banky, ktorej je Slovenská republika členom,

  berúc do úvahy, že Slovenská republika a Banka súhlasia so zriadením kancelárie v Bratislave,

  so želaním dosiahnuť dohodu o niektorých veciach týkajúcich sa zriadenia a fungovania kancelárie ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Na účely tejto dohody majú nasledujúce pojmy tento význam:

  a)

  „Zakladateľská zmluva Banky“ je zmluva o založení Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj,

  b)

  „Banka“ je Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, známa tiež ako Svetová banka,

  c)

  „vláda“ je vláda Slovenskej republiky,

  d)

  „pracovníci“ sú všetci pracovníci, vedúci pracovníci, zamestnanci a iní pracovníci Banky, ...

  e)

  „kancelária Banky“ je každý pozemok, budovy, stavby alebo zariadenia, v ktorých alebo kde Banka ...

  f)

  „riaditeľ“ je vedúci kancelárie Banky,

  g)

  „Dohovor o osobitných organizáciách“ je Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných ...

  Článok 2

  Vláda Slovenskej republiky sa riadi Zakladateľskou zmluvou Banky a Dohovorom o osobitných organizáciách, ...

  Článok 3

  Kancelária Banky môže zamestnávať jedného alebo viacerých zamestnancov pridelených z ústredia ...

  Článok 4

  1.

  Banka oznámi vláde meno riaditeľa a/alebo vedúceho pracovníka Banky vymenovaného do funkcie vedúceho ...

  2.

  Vláda zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov a zamestnancov Banky, ktorí ...

  3.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vystaví všetkým pracovníkom a zamestnancom ...

  Článok 5

  1.

  Vláda zabezpečí, aby činnosť kancelárie Banky nerušili osoby, ktoré nemajú oprávnenie od Banky ...

  2.

  Kancelária Banky je oprávnená zasielať a prijímať písomnú korešpondenciu prostredníctvom kuriérskej ...

  3.

  Vláda zabezpečí, aby jej vedúci pracovníci umožnili bezproblémový dovoz tovaru a majetku pre ...

  4.

  Banka bude požívať imunitu v súvislosti s akýmkoľvek konaním pred súdom s výnimkou prípadov, ...

  5.

  Pracovníci Banky, ktorí pracujú pre kanceláriu Banky, budú vždy spolupracovať s vládou, aby ...

  Článok 6

  Banka použije časť splateného upísaného kapitálu Slovenskej republiky v miestnej mene na úhradu ...

  Článok 7

  Platnosť tejto dohody sa skončí

  a)

  vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo

  b)

  po uplynutí deväťdesiatich dní odo dňa, keď viceprezident Banky pre Európu a Strednú Áziu zašle ...

  c)

  po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď vláda Slovenskej republiky zašle písomne oznámenie ...

  Článok 8

  Dané vo Washingtone 28. septembra 2002 v anglickom jazyku v dvoch vyhotoveniach, pričom každé z ...

  Táto dohoda nadobudne platnosť od deväťdesiateho dňa, keď Banka prijme písomne oznámenie od ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore