Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky 214/2007 účinný od 03.05.2007

Platnosť od: 03.05.2007
Účinnosť od: 03.05.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky 214/2007 účinný od 03.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 214/2007 s účinnosťou od 03.05.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 2007 bola v Prahe ...

Dohoda nadobudne platnosť 3. mája 2007 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 214/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),– usilujúc ...

  Článok 1

  1.

  Slovenská republika bude oprávnená skladovať na území Českej republiky núdzové zásoby ropy ...

  2.

  Slovenská republika bude môcť kedykoľvek bez obmedzenia, ako aj za stavu ropnej núdze na území ...

  3.

  Slovenská republika bude započítavať zásoby do zásob Slovenskej republiky.

  Článok 2

  1.

  Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sú:
  v Slovenskej republike

  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv SR“),

  v Českej republike

  Správa štátnych hmotných rezerv Českej republiky (ďalej len „Správa rezerv ČR“).

  2.

  Zmeny príslušných orgánov v súvislosti s plnením tejto dohody si zmluvné strany bezodkladne oznámia ...

  Článok 3

  1.

  Správa rezerv SR uzavrie zmluvu o skladovaní zásob so subjektom, ktorý je oprávnený skladovať ...

  2.

  Správa rezerv SR bude bezodkladne písomne informovať Správu rezerv ČR o uzavretí zmluvy so subjektom ...

  a)

  názov a adresa subjektu, ktorý bude zásoby skladovať,

  b)

  druh (ropa, kategória výrobku), množstvo zásob vrátane všetkých zmien,

  c)

  adresa skladu, v ktorom sa budú zásoby nachádzať.

  3.

  Zmluvné strany nahlásia zásoby príslušným orgánom Európskeho spoločenstva a Medzinárodnej ...

  4.

  V prípade stavu ropnej núdze na území Českej republiky Správa rezerv SR oznámi písomne vopred ...

  Článok 4

  1.

  Správa rezerv SR bude zasielať najneskôr do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca Správe rezerv ...

  2.

  Správa rezerv ČR bude kontrolovať správnosť poskytnutých údajov podľa odseku 1 a prípadné ...

  Článok 5

  Prípadné rozdielnosti týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody budú bezodkladne vyriešené ...

  Článok 6

  1.

  Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú a podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátov ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať. V takom prípade ...

  Článok 7

  1.

  Vláda Českej republiky podá podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov na Sekretariát ...

  2.

  Vláda Slovenskej republiky bude vopred informovať Európsku komisiu o uzatvorení tejto dohody a o ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore