Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man 14/2007 účinný od 10.01.2007

Platnosť od: 10.01.2007
Účinnosť od: 10.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man 14/2007 účinný od 10.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 14/2007 s účinnosťou od 10.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 v súlade s článkom 15 a v súlade s článkom 17 ods. ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 14/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR A PREDBEŽNOM UPLATŇOVANÍ DOHODY

  Za Ostrov Man:
  Allan R. Bell v. r.

  A.

  List Slovenskej republiky
  Za Slovenskú republiku:

  Vážený pane,

  je mi cťou poukázať na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom ...

  So zreteľom na uvedené texty je mi cťou navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor obsiahnutú ...

  Počas vykonávania vnútorných postupov a do nadobudnutia platnosti danej dohody o zdaňovaní príjmu ...

  Je mi cťou navrhnúť Vám, ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, aby tento list a Vaše ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

  V Bratislave 1. júna 2004

  B.

  List Ostrova Man

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z uvedeného dňa, ktorý znie:

  „Vážený pane,

  je mi cťou poukázať na text navrhovanej modelovej dohody medzi každým z ostrovov Guernsey, Ostrovom ...

  So zreteľom na uvedené texty je mi cťou navrhnúť Vám dohodu o zdaňovaní príjmu z úspor obsiahnutú ...

  Počas vykonávania vnútorných postupov a do nadobudnutia platnosti danej dohody o zdaňovaní príjmu ...

  Je mi cťou navrhnúť Vám, ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, aby tento list a Vaše ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.“

  Môžem Vám potvrdiť, že Ostrov Man súhlasí s obsahom Vášho listu.

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Douglase 19. novembra 2004

  Príloha k listu

  DOHODA O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A OSTROVOM MAN

  Keďže:

  1. Článok 17 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“) ...

  i)

  Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo ...

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé ...

  2. Vzťahy Ostrova Man s Európskou úniou určuje Protokol č. 3 k Zmluve o pristúpení Spojeného kráľovstva ...

  3. Ostrov Man berie na vedomie, že zatiaľ čo konečným cieľom členských štátov Európskej únie ...

  4. „Zrážková daň“, na ktorú odkazuje smernica, sa bude vo vnútroštátnych právnych predpisoch ...

  5. Ostrov Man súhlasil s uplatňovaním zadržanej dane s účinnosťou od 1. januára 2005 za predpokladu, ...

  6. Ostrov Man súhlasil s uplatňovaním automatickej výmeny informácií tým istým spôsobom, ktorý ...

  7. Ostrov Man má právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých účinky ...

  Slovenská republika a Ostrov Man (ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“), ak ...

  súhlasili s uzavretím tejto dohody, ktorá obsahuje záväzky len na strane zmluvných strán a ktorá ...

  a)

  príslušný orgán Slovenskej republiky si automaticky vymieňa informácie s príslušným orgánom ...

  b)

  Ostrov Man uplatňuje počas prechodného obdobia vymedzeného v článku 10 smernice zadržanú daň ...

  c)

  príslušný orgán Ostrova Man si vymieňa automaticky informácie s príslušným orgánom Slovenskej ...

  d)

  príslušný orgán Ostrova Man prevedie 75 % príjmu zo zadržanej dane príslušnému orgánu Slovenskej ...

  v súvislosti s výplatami úroku, ktoré vyplatí vyplácajúci zástupca so sídlom v zmluvnej strane ...

  Na účely tejto dohody výraz „príslušný orgán“ v prípade zmluvných strán označuje Ministerstvo ...

  Článok 1 - Zadržanie dane vyplácajúcimi zástupcami

  Výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody, ktoré vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  Článok 2 - Oznamovanie informácií vyplácajúcimi zástupcami

  1.

  Ak výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené na základe článku 6 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá zakladá právo ...

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 4 ods. 1 tejto dohody; zmluvné strany ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Slovenskej republiky ...

  Článok 3 - Výnimky z postupu pri zadržiavaní dane

  1.

  Ostrov Man vyberajúci zadržanú daň na základe článku 1 tejto dohody zabezpečí v záujme toho, ...

  a)

  postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov na základe článku 5 tejto dohody vyhnúť sa zadržanej ...

  b)

  postup, ktorý zabezpečuje, že zadržaná daň sa nevyberá, ak vlastník požitkov predloží svojmu ...

  2.

  Na žiadosť vlastníka požitkov príslušný orgán zmluvnej strany štátu bydliska na daňové účely ...

  i)

  meno, adresu a daňové alebo iné identifikačné číslo, alebo ak chýba, dátum a miesto narodenia ...

  ii)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  iii)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu cenného papiera.

  3.

  Ak sa uplatňuje odsek 1 písm. a) tohto článku, príslušný orgán Ostrova Man, na ktorom má vyplácajúci ...

  Článok 4 - Základ na stanovenie zadržanej dane

  1.

  Vyplácajúci zástupca so sídlom na Ostrove Man vyberá zadržanú daň na základe článku 1 tejto ...

  a)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody: zo sumy vyplateného ...

  b)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) alebo d) tejto dohody: zo sumy úroku ...

  c)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. c) tejto dohody: zo sumy úroku uvedeného ...

  d)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 4 tejto dohody: zo sumy úroku pripísaného ...

  e)

  ak Ostrov Man vykonáva možnosť voľby na základe článku 8 ods. 5 tejto dohody: zo sumy anualizovaného ...

  2.

  Na účely odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa zadržaná daň odpočíta pomerne k obdobiu držby ...

  3.

  Uloženie zadržanej dane Ostrovom Man nebráni druhej zmluvnej strane bydliska vlastníka požitkov, ...

  4.

  Počas prechodného obdobia môže Ostrov Man zabezpečiť, že hospodársky subjekt vyplácajúci alebo ...

  Článok 5 - Definícia vlastníka požitkov

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma ...

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 7 ods. 1 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných ...

  c)

  koná v mene iného jednotlivca, ktorý je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi ...

  2.

  Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma ...

  Článok 6 - Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

  1.

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri absencii zmluvných ...

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri absencii zmluvných ...

  Článok 7 - Definícia vyplácajúceho zástupcu

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ...

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom v zmluvnej strane, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorého sa úrok ...

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku alebo

  b)

  jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná na základe smernice Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne ...

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely ...

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej ...

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 8 - Definícia výplaty úroku

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu ...

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo splatení pohľadávok ...

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku ...

  i)

  UCITS schválenou na základe smernice Rady ES 85/611/EHS alebo

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na Ostrove Man,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo splatení akcií alebo podielov v týchto podnikoch ...

  i)

  UCITS schválená na základe smernice 85/611/EHS alebo

  ii)

  ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený na Ostrove Man,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  2.

  Ak ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  3.

  Ak ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o ...

  4.

  Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného ...

  5.

  Ak ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich ...

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície ...

  Vykonávanie takejto možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. ...

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v odseku 6 tohto článku sa určujú ...

  Článok 9 - Delenie príjmu zo zadržanej dane

  1.

  Ostrov Man si ponechá 25 % zadržanej dane odpočítanej na základe tejto dohody a prevedie zvyšných ...

  2.

  Ostrov Man vyberajúci zadržanú daň na základe článku 4 ods. 4 tejto dohody si ponechá 25 % z ...

  3.

  Tieto prevody sa uskutočňujú každý rok formou jednej splátky najneskôr do šiestich mesiacov ...

  4.

  Ostrov Man vyberajúci zadržanú daň prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie náležitého ...

  Článok 10 - Zamedzenie dvojitého zdanenia

  1.

  Zmluvná strana, v ktorej má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí zamedzenie ...

  i)

  ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zadržanej dani na Ostrove Man, druhá zmluvná strana ...

  ii)

  ak okrem zadržanej dane uvedenej v článku 4 tejto dohody úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal ...

  2.

  Zmluvná strana, ktorá je krajinou bydliska na daňové účely vlastníka požitkov, môže nahradiť ...

  Článok 11 - Prechodné ustanovenia pre obchodovateľné dlhové cenné papiere

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 14 tejto dohody, ale najneskôr do 31. decembra 2010 ...

  – ak vyplácajúci zástupca sídli v zmluvnej strane, ktorá uplatňuje zadržanú daň, pričom ...

  Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového ...

  Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového ...

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových ...

  Článok 12 - Postup pri vzájomnej dohode

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo ...

  Článok 13 - Dôvernosť

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho ...

  3.

  Poskytnuté informácie sa môžu sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym ...

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného ...

  Článok 14 - Prechodné obdobie

  Na konci prechodného obdobia, ako je definované v článku 10 ods. 2 smernice, Ostrov Man prestane ...

  Článok 15 - Nadobudnutie platnosti

  V zmysle ustanovení článku 17 tejto dohody táto dohoda nadobúda platnosť 1. januára 2005.

  Článok 16 - Skončenie

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, kým ju neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť túto dohodu tak, že to písomne oznámi druhej zmluvnej ...

  Článok 17 - Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené tým, aby všetky členské štáty Európskej únie, Spojené ...

  2.

  Zmluvné strany najneskôr šesť mesiacov pred dátumom uvedeným v článku 15 tejto dohody jednomyseľne ...

  3.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody uplatňovanie tejto ...

  4.

  V zmysle postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody každá zo zmluvných ...

  Vypracované v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.

  Príloha k dohode

  ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 11

  Na účely článku 11 tejto dohody sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako orgán verejnej správy ...

  SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  – Vlaams Gewest (Flámsky región)
  – Région wallonne (Valónsky región)

  Španielsko

  – Xunta de Galicia (vláda autonómneho spoločenstva Galície)– Junta de Andalucía (vláda autonómneho ...

  Grécko

  – Οργανιδμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Národný telekomunikačný ...

  Francúzsko

  – La Caisse d´amortissement de la dette sociale (CADES) (Fond na úhradu dlhu sociálneho zabezpečenia)– ...

  Taliansko

  – regióny
  – provincie

  Lotyšsko

  – Pađvaldîbas (miestne samosprávy)

  Poľsko

  – gminy (obce)
  – powiaty (okresy)

  Portugalsko

  – Regiăo Autónoma da Madeira (autonómna oblasť Madeira)– Regiăo Autónoma dos Açores (autonómna ...

  Slovensko

  – mestá a obce
  – Železnice Slovenskej republiky

  MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

  – Európska banka pre obnovu a rozvoj
  – Európska investičná banka

  SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

  Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  1.

  Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

  2.

  Takýto verejný subjekt je netrhovým výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností hlavne ...

  3.

  Takýto verejný subjekt vydáva cenné papiere pravidelne a vo veľkom rozsahu.

  4.

  Príslušný štát je schopný zaručiť, že takýto verejný subjekt nevykoná predčasnú náhradu ...

  PODMIENKY NA ZMENU TEJTO PRÍLOHY

  Zoznam súvisiacich subjektov v tejto prílohe sa môže zmeniť na základe vzájomnej dohody.

Načítavam znenie...
MENU
Hore