Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o počítačovej kriminalite 137/2008 účinný od 24.04.2008

Platnosť od: 24.04.2008
Účinnosť od: 24.04.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o počítačovej kriminalite 137/2008 účinný od 24.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 137/2008 s účinnosťou od 24.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2001 bol v Budapešti ...

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 583 z 23. októbra ...

Prezident republiky dohovor ratifikoval 12. decembra 2007. Ratifikačná listina bola uložená 8. januára ...

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2004 v súlade s článkom 36 ods. 3. Pre Slovenskú republiku ...

Slovenská republika pri ratifikácii uplatnila tieto vyhlásenia a výhrady:

„a) V súlade s článkom 24 ods. 7 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že orgánom príslušným ...

b)

V súlade s článkom 27 ods. 2 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že ústrednými orgánmi ...

c)

Slovenská republika oznamuje, že kontaktným miestom na účely článku 35 dohovoru je Prezídium ...

d)

V súlade s článkom 40 Slovenská republika vyhlasuje, že využíva možnosť ustanoviť dodatočný ...

e)

Slovenská republika si v súlade s článkom 42 a článkom 29 ods. 4 dohovoru vyhradzuje právo odmietnuť ...

f)

V súlade s článkom 42 a článkom 4 ods. 2 Slovenská republika si vyhradzuje právo vyžadovať ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 137/2008 Z. z.

  DOHOVOR O POČÍTAČOVEJ KRIMINALITE

  Budapešť 23. XI. 2001

  Preambula

  Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú signatármi tohto dohovoru,

  berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi,

  uznávajúc význam podpory spolupráce s ostatnými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami tohto ...

  súc presvedčené o potrebe prioritného uskutočňovania spoločnej trestnej politiky zameranej na ...

  uvedomujúc si zásadné zmeny, ktoré priniesla digitalizácia, zbližovanie a pokračujúca globalizácia ...

  súc znepokojené rizikom, že počítačové siete a elektronické informácie môžu byť aj zneužité ...

  uznávajúc potrebu spolupráce medzi štátmi a súkromným sektorom v boji proti počítačovej kriminalite ...

  domnievajúc sa, že účinný boj proti počítačovej kriminalite vyžaduje zvýšenú, rýchlu a ...

  súc presvedčené, že tento dohovor je nevyhnutný na odradenie od činov namierených proti dôvernosti, ...

  s vedomím potreby zabezpečiť správnu rovnováhu medzi záujmami presadzovania práva a rešpektovania ...

  dbajúc aj na právo na ochranu osobných údajov, aké ustanovuje napríklad Dohovor Rady Európy č. ...

  berúc do úvahy Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a Dohovor Medzinárodnej organizácie práce ...

  so zreteľom na existujúce dohovory Rady Európy o spolupráci v trestnej oblasti, ako aj na podobné ...

  vítajúc nedávny vývoj, ktorý ďalej prehlbuje medzinárodné porozumenie a spoluprácu v boji proti ...

  odvolávajúc sa na odporúčanie Výboru ministrov č. R (85) 10 o praktickom uplatňovaní Európskeho ...

  so zreteľom na rezolúciu č. 1 prijatú európskymi ministrami spravodlivosti na ich 21. konferencii ...

  so zreteľom na Akčný plán prijatý hlavami štátov a vlád Rady Európy pri príležitosti ich ...

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Na účely tohto dohovoru

  a)

  „počítačový systém“ znamená zariadenie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo súvisiacich ...

  b)

  „počítačové údaje“ znamenajú záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá ...

  c)

  „poskytovateľ služieb“ znamenái. verejný alebo súkromný subjekt, ktorý poskytuje používateľom ...

  d)

  „prevádzkové údaje“ znamenajú počítačové údaje týkajúce sa komunikácie prostredníctvom ...

  KAPITOLA II

  Oddiel 1

  HLAVA 1

  Článok 2

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby neoprávnený prístup do počítačového ...

  Článok 3

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby neoprávnené zachytávanie neverejných ...

  Článok 4

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby neoprávnené poškodenie, vymazanie, ...

  2.

  Strana si môže vyhradiť právo vyžadovať, aby následkom konania uvedeného v odseku 1 bola značná ...

  Článok 5

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby neoprávnené závažné marenie ...

  Článok 6

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby konania uvedené ďalej, ak boli ...

  a)

  výroba, predaj, obstarávanie na účely použitia, dovoz, distribúcia alebo iné sprístupneniei. ...

  b)

  držba veci uvedenej v odseku 1 písm. a) bode i. alebo ii. s úmyslom ju použiť na spáchanie niektorého ...

  2.

  Tento článok nemožno vykladať tak, že zakladá trestnú zodpovednosť v prípadoch, ak ide o výrobu, ...

  3.

  Každá strana si môže vyhradiť právo neuplatňovať odsek 1 za predpokladu, že výhrada sa netýka ...

  HLAVA 2

  Článok 7

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby vloženie, pozmenenie, vymazanie ...

  Článok 8

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby spôsobenie majetkovej ujmy inému ...

  HLAVA 3

  Článok 9

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby konania uvedené ďalej, ak boli ...

  a)

  výroba detskej pornografie na účely jej distribúcie počítačovým systémom,

  b)

  ponuka alebo sprístupnenie detskej pornografie počítačovým systémom,

  c)

  distribúcia alebo prenos detskej pornografie počítačovým systémom,

  d)

  zaobstaranie detskej pornografie počítačovým systémom pre seba alebo pre iného,

  e)

  držba detskej pornografie v počítačovom systéme alebo na pamäťovom nosiči počítačových údajov. ...

  2.

  Na účely odseku 1 pojem „detská pornografia“ zahŕňa pornografický materiál, ktorý zobrazuje ...

  a)

  maloletú osobu zúčastnenú na zjavnom sexuálnom správaní,

  b)

  osobu, ktorá sa zdá byť maloletá a ktorá sa zúčastňuje na zjavnom sexuálnom správaní,

  c)

  realistické zobrazenia maloletej osoby zúčastnenej na zjavnom sexuálnom správaní.

  3.

  Na účely odseku 2 pojem „maloletá osoba“ zahŕňa všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Strana ...

  4.

  Každá strana si môže vyhradiť právo neuplatňovať úplne alebo sčasti odsek 1 písm. d) a e) ...

  HLAVA 4

  Článok 10

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby porušenie autorského práva vymedzeného ...

  2.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby porušenie príbuzných práv, ako ...

  3.

  Strana si môže vyhradiť právo nezaložiť trestnú zodpovednosť podľa odsekov 1 a 2 za predpokladu, ...

  HLAVA 5

  Článok 11

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby napomáhanie alebo navádzanie na ...

  2.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby pokus o spáchanie trestných činov ...

  3.

  Každá strana si môže vyhradiť právo neuplatňovať odsek 2 úplne alebo sčasti.

  Článok 12

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na založenie zodpovednosti právnickej ...

  a)

  oprávnenia zastupovať právnickú osobu,

  b)

  oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby,

  c)

  oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.

  2.

  Každá strana prijme okrem prípadov už vymedzených v odseku 1 opatrenia potrebné na ustanovenie ...

  3.

  V závislosti od právnych zásad strany môže byť zodpovednosť právnickej osoby trestnoprávna, ...

  4.

  Taká zodpovednosť nemá vplyv na trestnoprávnu zodpovednosť fyzických osôb, ktoré spáchali trestný ...

  Článok 13

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby sa trestné činy vymedzené v článkoch ...

  2.

  Každá strana zabezpečí, aby právnické osoby zodpovedné podľa článku 12 podliehali účinným, ...

  Oddiel 2

  HLAVA 1

  Článok 14

  môže si vyhradiť právo neuplatňovať tieto opatrenia na také komunikácie. Každá strana zváži ...

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na vymedzenie právomocí a postupov ...

  2.

  Ak článok 21 neustanovuje inak, každá strana uplatní právomoci a postupy uvedené v odseku 1 na ...

  a)

  trestné činy vymedzené podľa článkov 2 až 11,

  b)

  iné trestné činy spáchané prostredníctvom počítačového systému a

  c)

  zhromažďovanie dôkazov o trestnom čine v elektronickej forme.

  3.

  a)

  Každá strana si môže vyhradiť právo uplatňovať opatrenia uvedené v článku 20 iba na trestné ...

  b)

  Ak strana nie je schopná v dôsledku obmedzení v jej legislatíve platnej v čase prijatia tohto dohovoru ...

  Článok 15

  1.

  Každá strana zabezpečí, aby určenie, vykonávanie a uplatňovanie právomocí a postupov vymedzených ...

  2.

  Také podmienky a záruky zahŕňajú so zreteľom na charakter danej právomoci alebo postupu okrem ...

  3.

  Ak je to zlučiteľné s verejným záujmom, najmä s riadnym výkonom spravodlivosti, každá strana ...

  HLAVA 2

  Článok 16

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby umožnila jej príslušným orgánom ...

  2.

  Ak strana vykonáva odsek 1 formou príkazu osobe, aby uchovala určené uložené počítačové údaje ...

  3.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby zaviazala správcu alebo inú osobu, ...

  4.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  Článok 17

  1.

  Každá strana prijme vo vzťahu k prevádzkovým údajom, ktoré majú byť uchované podľa článku ...

  a)

  zabezpečenie toho, aby také urýchlené uchovanie prevádzkových údajov bolo možné bez ohľadu ...

  b)

  zabezpečenie urýchleného sprístupnenia dostatočného množstva prevádzkových údajov príslušným ...

  2.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  HLAVA 3

  Článok 18

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby jej príslušné orgány mohli ...

  a)

  osobe na jej území predloženie určených počítačových údajov, ktoré sú v držbe alebo pod ...

  b)

  poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka svoje služby na území tejto strany, predloženie informácií ...

  2.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  3.

  Na účely tohto článku sa „informáciou o predplatiteľovi“ rozumie každá informácia obsiahnutá ...

  a)

  typ použitej komunikačnej služby, technické opatrenia prijaté v súvislosti s ňou a obdobie trvania ...

  b)

  totožnosť predplatiteľa, poštovú alebo zemepisnú adresu, telefónne a iné prístupové číslo, ...

  c)

  iné informácie o mieste inštalácie komunikačného zariadenia, ktoré sú dostupné na základe ...

  HLAVA 4

  Článok 19

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na udelenie oprávnenia jej príslušným ...

  a)

  do počítačového systému alebo do jeho časti a k počítačovým údajom v ňom uloženým a

  b)

  k pamäťovému nosiču počítačových údajov, na ktorom môžu byť uložené počítačové údaje ...

  2.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, ...

  3.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na udelenie oprávnenia jej príslušným ...

  a)

  zaistiť alebo podobne zabezpečiť počítačový systém alebo jeho časť, alebo pamäťový nosič ...

  b)

  vyhotoviť a ponechať si kópiu týchto počítačových údajov,

  c)

  zachovať celistvosť relevantných uložených počítačových údajov,

  d)

  znemožniť prístup k takým počítačovým údajom alebo ich odstrániť z počítačového systému, ...

  4.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na udelenie oprávnenia jej príslušným ...

  5.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  HLAVA 5

  Článok 20

  prevádzkové údaje v reálnom čase súvisiace s určenými komunikáciami prenášané na jej území ...

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na udelenie oprávnenia jej príslušným ...

  a)

  zhromažďovať alebo zaznamenávať použitím technických prostriedkov na území tejto strany a

  b)

  prinútiť poskytovateľa služieb v rámci jeho existujúcej technickej vybavenostii. zhromažďovať ...

  2.

  Ak strana nemôže prijať opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) v dôsledku zásad uplatňovaných ...

  3.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na uloženie povinnosti prevádzkovateľovi ...

  4.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  Článok 21

  obsahové údaje určených komunikácií prenášané na jej území prostredníctvom počítačového ...

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia vo vzťahu ku skupine závažných ...

  a)

  zhromažďovať alebo zaznamenávať použitím technických prostriedkov na území tejto strany a

  b)

  prinútiť poskytovateľa služieb v rámci jeho existujúcej technickej vybavenosti

  2.

  Ak strana nemôže prijať opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) v dôsledku zásad uplatňovaných ...

  3.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na uloženie povinnosti poskytovateľovi ...

  4.

  Právomoci a postupy uvedené v tomto článku podliehajú článkom 14 a 15.

  Oddiel 3

  Článok 22

  1.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby mala právomoc konať o trestných ...

  a)

  na jej území alebo

  b)

  na palube lode plávajúcej pod vlajkou tejto strany, alebo

  c)

  na palube lietadla registrovaného podľa právneho poriadku tejto strany, alebo

  d)

  jej občanom, ak je tento čin trestný podľa právneho poriadku miesta, kde bol spáchaný, alebo ...

  2.

  Každá strana si môže vyhradiť právo neuplatňovať alebo uplatňovať iba v osobitných prípadoch ...

  3.

  Každá strana prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby mala právomoc konať o trestných ...

  4.

  Tento dohovor nevylučuje trestnú právomoc strany vykonávanú podľa jej vnútroštátneho právneho ...

  5.

  Ak viac strán má právomoc konať o údajnom trestnom čine vymedzenom v tomto dohovore, dotknuté ...

  KAPITOLA III

  Oddiel 1

  HLAVA 1

  Článok 23

  Strany spolupracujú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly a s použitím príslušných medzinárodných ...

  HLAVA 2

  Článok 24

  1.

  a)

  Tento článok sa použije na vydanie medzi stranami pre trestné činy vymedzené podľa článkov ...

  b)

  Ak sa podľa dojednania prijatého na základe vzorového zákona alebo vzájomnosti, alebo extradičnej ...

  2.

  Trestné činy uvedené v odseku 1 sa považujú za extradičné trestné činy v každej extradičnej ...

  3.

  Ak strana, ktorá podmieňuje vydanie existenciou zmluvy, dostane žiadosť o vydanie od inej strany, ...

  4.

  Strany, ktoré nepodmieňujú vydanie existenciou zmluvy, uznávajú medzi sebou trestné činy uvedené ...

  5.

  Vydanie podlieha podmienkam ustanoveným právnym poriadkom dožiadanej strany alebo použiteľnými ...

  6.

  Ak sa vydanie za trestný čin uvedený v odseku 1 odmietne výlučne z dôvodu štátneho občianstva ...

  7.

  a)

  Každá strana oznámi pri podpise alebo pri ukladaní svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, ...

  b)

  Generálny tajomník zriadi a aktualizuje register orgánov takto určených stranami. Každá strana ...

  HLAVA 3

  Článok 25

  1.

  Strany si poskytujú pomoc v čo najširšom rozsahu na účely vyšetrovania alebo konania o trestných ...

  2.

  Každá strana tiež prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na plnenie záväzkov ustanovených ...

  3.

  Každá strana môže za naliehavých okolností zasielať žiadosti o právnu pomoc alebo s nimi súvisiacu ...

  4.

  Ak články tejto kapitoly osobitne neustanovujú inak, právna pomoc závisí od podmienok ustanovených ...

  5.

  Ak dožiadaná strana môže v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly podmieniť právnu pomoc existenciou ...

  Článok 26

  1.

  Strana môže v medziach svojho vnútroštátneho právneho poriadku a bez predchádzajúcej žiadosti ...

  2.

  Pred poskytnutím takých informácií môže poskytujúca strana požadovať zachovanie ich dôvernosti ...

  HLAVA 4

  Článok 27

  1.

  Ak medzi dožadujúcou a dožiadanou stranou neexistuje zmluva alebo dojednanie o právnej pomoci na ...

  2.

  a)

  Každá strana určí ústredný orgán alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za zasielanie žiadostí ...

  b)

  Ústredné orgány komunikujú medzi sebou priamo.

  c)

  Každá strana pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení ...

  d)

  Generálny tajomník Rady Európy zriadi a aktualizuje register ústredných orgánov určených stranami. ...

  3.

  Žiadosti o právnu pomoc podľa tohto článku sa vybavujú v súlade s postupmi určenými dožadujúcou ...

  4.

  Dožiadaná strana môže okrem dôvodov odmietnutia vymedzených v článku 25 ods. 4 odmietnuť pomoc, ...

  a)

  žiadosť týka trestného činu, ktorý dožiadaná strana považuje za politický trestný čin alebo ...

  b)

  domnieva, že vybavením žiadosti by pravdepodobne došlo k narušeniu jej zvrchovanosti, bezpečnosti, ...

  5.

  Dožiadaná strana môže odložiť vybavenie žiadosti, ak by jej vybavenie mohlo negatívne ovplyvniť ...

  6.

  Dožiadaná strana predtým, ako odmietne alebo odloží vykonanie právnej pomoci, vo vhodných prípadoch ...

  7.

  Dožiadaná strana okamžite informuje dožadujúcu stranu o výsledku vybavenia žiadosti o právnu ...

  8.

  Dožadujúca strana môže žiadať, aby dožiadaná strana zachovala mlčanlivosť o skutočnosti, ...

  9.

  a)

  V naliehavých prípadoch môžu žiadosti o právnu pomoc alebo s nimi súvisiacu korešpondenciu zasielať ...

  b)

  Každú žiadosť alebo korešpondenciu podľa tohto odseku možno zaslať prostredníctvom Medzinárodnej ...

  c)

  Ak sa žiadosť zašle podľa písmena a) tohto odseku a daný orgán nie je príslušný na jej vybavenie, ...

  d)

  Žiadosti alebo korešpondenciu zaslanú podľa tohto odseku, ktoré neobsahujú donucovací úkon, ...

  e)

  Každá strana môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, ...

  Článok 28

  1.

  Ak medzi dožadujúcou a dožiadanou stranou neexistuje zmluva alebo dojednanie o právnej pomoci na ...

  2.

  Dožiadaná strana môže v odpovedi na žiadosť podmieniť poskytnutie informácií alebo materiálov ...

  a)

  zachová ich dôvernosť, ak nemožno vyhovieť žiadosti o vzájomnú právnu pomoc bez splnenia tejto ...

  b)

  nepoužijú na iné vyšetrovania alebo trestné konania ako tie, ktoré sú uvedené v žiadosti.

  3.

  Ak dožadujúca strana nemôže vyhovieť podmienke ustanovenej v odseku 2, okamžite o tom informuje ...

  4.

  Každá strana, ktorá poskytne informácie alebo materiály podliehajúce podmienke uvedenej v odseku ...

  Oddiel 2

  HLAVA 1

  Článok 29

  1.

  Strana môže požiadať inú stranu, aby nariadila alebo inak zabezpečila urýchlené uchovanie údajov ...

  2.

  V žiadosti o uchovanie údajov podanej podľa odseku 1 sa uvedie

  a)

  orgán žiadajúci o uchovanie,

  b)

  trestný čin, ktorý je predmetom vyšetrovania alebo trestného konania, a stručný súhrn súvisiacich ...

  c)

  uložené počítačové údaje, ktoré sa majú uchovať, a ich súvis s trestným činom,

  d)

  dostupné informácie preukazujúce totožnosť správcu uložených počítačových údajov alebo ...

  e)

  dôvod uchovania a

  f)

  záujem strany predložiť žiadosť o právnu pomoc týkajúcu sa prehliadky alebo podobného prístupu, ...

  3.

  Po doručení žiadosti inej strany prijme dožiadaná strana všetky vhodné opatrenia na urýchlené ...

  4.

  Strana, ktorá vyžaduje obojstrannú trestnosť ako podmienku na vybavenie žiadosti o právnu pomoc ...

  5.

  Okrem toho žiadosť o uchovanie možno odmietnuť iba vtedy, ak

  a)

  sa žiadosť týka trestného činu, ktorý dožiadaná strana považuje za politický trestný čin ...

  b)

  dožiadaná strana sa domnieva, že vybavením žiadosti by mohlo dôjsť k narušeniu jej zvrchovanosti, ...

  6.

  Ak sa dožiadaná strana domnieva, že uchovanie nezabezpečí dostupnosť údajov v budúcnosti alebo ...

  7.

  Každé uchovanie vykonané na základe žiadosti uvedenej v odseku 1 trvá najmenej počas 60 dní, ...

  Článok 30

  1.

  Ak dožiadaná strana počas vybavovania žiadosti o uchovanie prevádzkových údajov týkajúcich ...

  2.

  Sprístupnenie prevádzkových údajov podľa odseku 1 možno odmietnuť iba vtedy, ak

  a)

  sa žiadosť týka trestného činu, ktorý dožiadaná strana považuje za politický trestný čin ...

  b)

  dožiadaná strana sa domnieva, že vybavením žiadosti by mohlo dôjsť k narušeniu jej zvrchovanosti, ...

  HLAVA 2

  Článok 31

  1.

  Strana môže požiadať inú stranu, aby vykonala prehliadku alebo podobne sprístupnila, zaistila ...

  2.

  Dožiadaná strana vybaví žiadosť s použitím medzinárodných nástrojov, dojednaní a zákonov ...

  3.

  Žiadosť sa vybaví urýchleným spôsobom, ak

  a)

  existujú dôvody domnievať sa, že hrozí osobitné riziko straty alebo pozmenenia týchto počítačových ...

  b)

  nástroje, dojednania a zákony uvedené v odseku 2 inak upravujú urýchlenú spoluprácu.

  Článok 32

  Strana môže bez povolenia inou stranou a) pristupovať k verejne dostupným (otvorené zdroje) uloženým ...

  Článok 33

  1.

  Strany si poskytujú pomoc pri zhromažďovaní prevádzkových údajov v reálnom čase, ktoré súvisia ...

  2.

  Každá strana poskytne takú pomoc aspoň vo vzťahu k trestným činom, pri ktorých by zhromažďovanie ...

  Článok 34

  Strany si poskytujú pomoc pri zhromažďovaní alebo zaznamenávaní obsahových údajov určených ...

  HLAVA 3

  Článok 35

  1.

  Každá strana určí kontaktné miesto dostupné 24 hodín denne 7 dní v týždni na zabezpečenie ...

  a)

  poskytovanie technického poradenstva,

  b)

  uchovávanie údajov podľa článkov 29 a 30 a

  c)

  zhromažďovanie dôkazov, poskytnutie právnych informácií a lokalizovanie podozrivých osôb.

  2.

  a)

  Kontaktné miesto strany musí byť schopné realizovať urýchlenú komunikáciu s kontaktným miestom ...

  b)

  Ak kontaktné miesto, ktoré určila strana, nie je súčasťou orgánu alebo orgánov tej strany zodpovedných ...

  3.

  Každá strana zabezpečí vyškolený personál a potrebné vybavenie na uľahčenie prevádzky siete. ...

  KAPITOLA IV

  Článok 36

  1.

  Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré ...

  2.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí ...

  3.

  Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo ...

  4.

  Vo vzťahu ku každému signatárskemu štátu, ktorý vyjadrí súhlas byť viazaný dohovorom neskôr, ...

  Článok 37

  1.

  Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii a získaní ...

  2.

  Vo vzťahu ku všetkým štátom, ktoré pristupujú k dohovoru podľa odseku 1, nadobudne dohovor platnosť ...

  Článok 38

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, ...

  2.

  Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy ...

  3.

  Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúcich dvoch odsekov možno odvolať vo vzťahu k akémukoľvek ...

  Článok 39

  1.

  Cieľom tohto dohovoru je doplniť použiteľné mnohostranné alebo dvojstranné zmluvy alebo dojednania ...

  2.

  Ak dve strany alebo viac strán už uzavreli dohodu alebo zmluvu o veciach, ktorými sa zaoberá tento ...

  3.

  Nič v tomto dohovore nemá vplyv na iné práva, obmedzenia, záväzky či zodpovednosti strany.

  Článok 40

  Každý štát môže písomným oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy pri podpise ...

  Článok 41

  1.

  Federálny štát si môže vyhradiť právo, že prevezme záväzky podľa kapitoly II tohto dohovoru, ...

  2.

  Pri uplatnení výhrady podľa odseku 1 nesmie federálny štát formulovať podmienky takej výhrady ...

  3.

  Pokiaľ ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie patrí do právomoci jednotlivých ...

  Článok 42

  Každý štát môže písomným oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy pri podpise ...

  Článok 43

  1.

  Strana, ktorá urobila výhradu podľa článku 42, môže ju úplne alebo čiastočne odvolať vyhlásením ...

  2.

  Strana, ktorá urobila výhradu uvedenú v článku 42, ju úplne alebo čiastočne odvolá ihneď, ...

  3.

  Generálny tajomník Rady Európy môže pravidelne zisťovať u strán, ktoré urobili jednu výhradu ...

  Článok 44

  1.

  Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť každá strana a generálny tajomník Rady Európy ich oznámi ...

  2.

  Každá zmena navrhnutá stranou sa oznámi Európskemu výboru pre problémy kriminality (CDPC), ktorý ...

  3.

  Výbor ministrov posúdi navrhovanú zmenu a stanovisko predložené Európskym výborom pre problémy ...

  4.

  Text každej zmeny schválenej Výborom ministrov podľa odseku 3 sa zašle stranám na prijatie.

  5.

  Každá zmena podľa odseku 3 nadobudne platnosť v tridsiaty deň po tom, ako všetky strany informovali ...

  Článok 45

  1.

  Európskemu výboru pre problémy kriminality (CDPC) sa priebežne poskytujú informácie o výklade ...

  2.

  V prípade sporu medzi stranami týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru sa strany ...

  Článok 46

  1.

  Strany budú podľa potreby pravidelne konzultovať s cieľom uľahčiť

  a)

  účinné používanie a vykonávanie tohto dohovoru vrátane identifikácie akýchkoľvek problémov ...

  b)

  výmenu informácií o významných právnych, všeobecných alebo technologických zmenách, ktoré ...

  c)

  posudzovanie prípadných zmien alebo dodatkov k dohovoru.

  2.

  Európskemu výboru pre problémy kriminality (CDPC) sa pravidelne poskytnú informácie o výsledkoch ...

  3.

  Európsky výbor pre problémy kriminality (CDPC) podľa potreby uľahčí konzultácie uvedené v odseku ...

  4.

  Náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní odseku 1, hradia strany spôsobom, aký si určia, okrem prípadov, ...

  5.

  Stranám pri vykonávaní úloh podľa tohto článku pomáha Sekretariát Rady Európy.

  Článok 47

  1.

  Každá strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Výpoveď nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa ...

  Článok 48

  Generálny tajomník Rady Európy informuje členské štáty Rady Európy, nečlenské štáty, ktoré ...

  Dohovor o počítačovej kriminalite - anglická verzia

  Prevziať prílohu - Anglické znenie

Načítavam znenie...
MENU
Hore