Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 265/2001 účinný od 01.11.2002 do 14.09.2003

Platnosť od: 12.07.2001
Účinnosť od: 01.11.2002
Účinnosť do: 14.09.2003
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štát, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 265/2001 s účinnosťou od 01.11.2002 na základe 609/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa §8a ods. 2 zákona ...

§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej ...
a)

rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b)

príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1)

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ...

a)

výpočtová technika a technické počítačové prostriedky, a to:

1.

počítače vrátane PC Hand, Notebook, Laptop a pod.,

2.

servery,

3.

komunikačné zariadenia,

4.

tlačiarne,

5.

monitory,

6.

scanery,

7.

plottery,

8.

snímacie zariadenia,

9.

routery,

10.

zdroje UPS,

11.

zariadenia na archiváciu dát (Streamer, Plasmon a pod.),

b)

automobilová a člnová technika, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je ...

c)

hnuteľná vec štátu, ak jej cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec pri

1.

telekomunikačnej technike a telekomunikačnom materiáli presahuje 100 000 Sk,

2.

zdravotníckej a veterinárnej technike a zdravotníckom a veterinárnom materiáli presahuje 100 000 ...

3.

software presahuje 40 000 Sk,

4.

technike a materiáli na ochranu objektov presahuje 100 000 Sk,

d)

hnuteľné veci štátu neuvedené v písmenách a) až c), ktorých cena určená znaleckým posudkom ...

(2)

Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového ...

§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona )
(1)

Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o prevode správy týchto hnuteľných vecí štátu: ...

a)

zbraní,

b)

munície,

c)

pozorovacích prístrojov na nočné a denné videnie,

d)

náhradných dielcov na zbrane,

e)

trhavín,

f)

rozbušiek – ostrých,

g)

roznecovačov – ostrých,

h)

chemickej munície,

i)

dozimetrických prístrojov,

j)

laboratórnych prístrojov obsahujúcich rádioaktívny žiarič,

k)

poľného proviantného výstroja,

l)

výstrojných súčiastok služobnej, pracovnej a poľnej rovnošaty príslušníka Policajného zboru ...

m)

výstrojných súčiastok vychádzkovej, poľnej a pracovnej rovnošaty vojaka ministerstva a ich doplnkov, ...

n)

prilieb balistických,

o)

viest nepriestrelných,

p)

štítov Policajného zboru ochranných,

r)

ochranných poriadkových prilieb,

s)

služobných cestných vozidiel a člnov.

(2)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ...

(3)

Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení navzájom prevádzať správu iného hnuteľného ...

(4)

Pri prevode správy iného hnuteľného majetku než je uvedený v odseku 1 a v § 2 ods. 1 tohto opatrenia ...

§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
(1)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ...

(2)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu uvedených v § 3 ods. 1 sa vyžaduje ...

§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vyžaduje ...

§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto ...

§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)
(1)

Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto ...

(2)

Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia ...

§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)
(1)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu, ktorú uzatvárajú správcovia uvedení ...

(2)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak ...

(3)

Na platnosť zmluvy o výpožičke materiálu nedotknuteľných zásob, informačno-technických prostriedkov ...

Záverečné ustanovenia
§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 54/1999 o úprave dispozičných ...

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2001.

Ivan Šimko v. r.

Poznámky

  • 1)  § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore