Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 15.04.2015
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 75/2015 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 497/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory podľa osobitného predpisu1) formou platby ...

a)
pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,
b)
v rámci sústavy Natura 2000,
c)
na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,
d)
na ekologické poľnohospodárstvo,
e)
na dobré životné podmienky zvierat,
f)
na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,
g)
na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
(2)

Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté osobitné predpisy o poskytovaní štátnej pomoci.2)

§ 2
Všeobecné podmienky
(1)

Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia ...

(3)

Záväzok vzniká zaradením do niektorého z opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) na základe žiadosti ...

(4)

Na akceptovanie výnimky z povinnosti vrátiť poskytnuté platby4) sa za prípad vyššej moci a mimoriadnej ...

(5)

Počet hektárov, na ktoré sa vzťahuje záväzok operácie podľa § 15 písm. b) a d) a § 35 ods. 1 písm. b), ...

(6)

Platbu podľa § 1 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o vyplatenie platby (ďalej len ...

(7)

Výberové kritériá pre opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) a podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa uplatnia, ...

(8)

Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa ...

(9)

Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c), okrem operácie podľa § 15 písm. i), sa vzťahujú ...

(10)

Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v prílohe č. 1.

(11)

Prevod podniku11) a prevod záväzku12) možno uskutočniť v rámci podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) ...

(12)

Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a), d) a e) možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý spĺňa požiadavky aktívneho ...

(13)

Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na poľnohospodársky pozemok podľa § 7 až 10 a podporu podľa § 1 ods. ...

(14)

Podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pozemkovým spoločenstvám.13a)

(15)

Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť len súkromnému alebo verejnému obhospodarovateľovi ...

§ 2a
Rozšírenie záväzku
(1)

Žiadateľ o poskytnutie podpory môže počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c), ...

(2)

Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 podáva žiadateľ o poskytnutie podpory do termínu určeného ...

a)
§ 16 ods. 4 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. c),
b)
§ 32 ods. 3, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. d),
c)
§ 48 ods. 3 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. f).
(3)

Rozšírením záväzku na základe žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nie je dotknuté trvanie pôvodného ...

(4)

Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nemožno podať v piatom roku trvania záväzku.

Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
§ 3
(1)

Oblasťou s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami je

a)
horská oblasť14) 1 až 4,
b)
oblasť čeliaca významným prírodným obmedzeniam15) 1 až 5 alebo A,
c)
oblasť postihnutá špecifickými obmedzeniami16) 1 až 3.
(2)

Diely pôdnych blokov sa zaraďujú do oblastí uvedených v odseku 1 podľa katastrálneho územia obce. Ak ...

(3)

Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. ...

§ 4
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) môže podať žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorý ...

a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha zaradenej ...
b)
sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene,
c)
plní podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek,20) ktorými sú polygastrické zvieratá alebo ...
(2)

Žiadateľ o poskytnutie podpory podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej ...

(3)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je

a)
zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými ...
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
vyhlásenie podľa odseku 1 písm. b).
§ 5
(1)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy zaradenej ...

(2)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) v plnej čiastke sa poskytuje do celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy ...

a)
pri výmere od 450 ha do 900 ha vrátane na 87 % plnej čiastky,
b)
pri výmere od 900 ha do 1 800 ha vrátane na 74 % plnej čiastky,
c)
pri výmere od 1 800 ha na 64 % plnej čiastky.
(3)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje aj na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy, na ktorý ...

(4)

Platba podľa odseku 3 sa poskytne žiadateľovi o poskytnutie podpory najviac počas štyroch rokov od vyradenia ...

(5)

Platba podľa odseku 3 sa žiadateľovi poskytuje

a)
v prvom roku po vyradení najviac vo výške 80 % platby poskytovanej v roku 2013,
b)
v druhom roku po vyradení najviac vo výške 60 % platby poskytovanej v roku 2013,
c)
v treťom roku po vyradení najviac vo výške 40 % platby poskytovanej v roku 2013,
d)
v štvrtom roku po vyradení najviac vo výške 20 % platby poskytovanej v roku 2013.
(6)

Platba podľa odseku 5 sa poskytuje žiadateľovi o poskytnutie podpory vo výške najmenej 25 eur/ha.

(7)

Záväzok podľa odseku 1 plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie ...

§ 6
(1)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa zníži,26) ak sa na základe vykonaných kontrol27) zistia rozdiely ...

(2)

Ak sa na základe vykonaných kontrol zistí, že žiadateľ neplní v príslušnom roku záväzku podmienku podľa ...

a)
písm. a) platba sa zamietne podľa osobitného predpisu,28)
b)
písm. b) alebo c) platba sa neposkytne.
(3)

Žiadateľ o platbu nie je povinný vrátiť platbu, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskych pozemkov ...

(4)

Ak žiadateľ o platbu nedodrží podmienku podľa § 4 ods. 1 písm. a) po schválení žiadosti o platbu, je ...

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok
§ 7
(1)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy na územiach ...

(2)

Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území európskeho významu v štvrtom a piatom stupni ochrany, ...

§ 8
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 7 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý

a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha nachádzajúcej ...
b)
sa zaviaže plniť podmienky podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) počas trvania záväzku.
(2)

Žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou ...

(3)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je

a)
zoznam dielov pôdnych blokov v územiach európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery obhospodarovanej ...
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1 písm. b).
§ 9
(1)

Platba podľa § 7 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi, ktorý

a)
neaplikuje na trvalých trávnych porastoch prípravky na ochranu rastlín a hnojivá okrem hnojenia pasúcimi ...
b)
neumiestňuje na trvalých trávnych porastoch košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych ...
(2)

Operácie na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy možno kombinovať podľa prílohy č. 4.

(3)

Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť. ...

§ 10
(1)

Platba podľa § 7 ods. 1, ktorá sa má poskytnúť žiadateľovi o platbu, sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ...

(2)

Ak žiadateľ neplní podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo § 9 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) platba ...

(3)

Žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytnutú platbu podľa § 7 ods. 1, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskej ...

Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok
§ 11
(1)

Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na lesný pozemok31) vedený v evidencii lesných pozemkov32) ...

a)
na území európskeho významu,29) alebo
b)
mimo území európskeho významu.
(2)

Platba podľa odseku 1 sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku ...

(3)

Zoznam území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území ...

(4)

Ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území podľa odseku 1 písm. a), platba sa poskytne len na ...

§ 12
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ...

(2)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 je

a)
zoznam a výmera obhospodarovaných lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,
b)
potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody nevydal výnimku na výkon ...
c)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom ...
d)
výpis z programu starostlivosti o lesné pozemky podľa písmena a),
e)
vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1.
(3)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 na lesné pozemky nachádzajúce sa mimo území európskeho ...

§ 13
(1)

Platba podľa § 11 ods. 1 sa poskytne na hektár lesného pozemku žiadateľovi o poskytnutie podpory, ktorý ...

(2)

Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť. ...

§ 14
(1)

Platba sa neposkytne, ak žiadateľ o poskytnutie podpory nedodržal podmienku podľa § 12 ods. 1 alebo ...

(2)

Platba sa zníži alebo neposkytne,26) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol27) zistí rozdiely ...

(3)

Žiadateľ o poskytnutie podpory poskytnutú platbu nie je povinný vrátiť, ak došlo

a)
k zrušeniu zaradenia lesného pozemku medzi územia európskeho významu,
b)
k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa ochrany.
Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia
§ 15
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia zahŕňajú tieto operácie:
a)

integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia uvedených v § 19 ods. 4,

b)

integrovaná produkcia v zeleninárstve,

c)

integrovaná produkcia vo vinohradníctve,

d)

multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy“),

e)

ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,

f)

ochrana biotopu sysľa pasienkového,

g)

ochrana biotopu dropa fúzatého,

h)

ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,

i)

chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

§ 16
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky ...

a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, pričom ...
b)
chová zvieratá patriace k plemenám zvierat podľa § 19 ods. 13 registrované v centrálnom registri hospodárskych ...
(2)

Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa odseku 1 podáva žiadosť o poskytnutie podpory v termíne určenom ...

a)
jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu,22) ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo
b)
samostatnou žiadosťou, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(3)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva v termíne určenom platobnou agentúrou vo výzve ...

a)
1. januára roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operácie ...
b)
1. mája roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operáciu ...
(4)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 15 písm. a) až h) je

a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
výpis z registra vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej ...
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
(5)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 15 písm. i) je

a)
počet dobytčích jednotiek36) patriacich k plemenám podľa § 19 ods. 13,
b)
aktuálne potvrdenie chovateľskej organizácie37) o zápise zvierat do plemennej knihy38) alebo do plemenárskej ...
c)
zoznam zvierat, ak ide o plemená podľa § 19 ods. 13 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek ...
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
§ 17

Operácie podľa § 15 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4.

§ 18
(1)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre operácie podľa § 15 písm. a) až d) sa zaradia do ...

(2)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v ovocinárstve sa zaradia ...

a)
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou väčšou ako 80 ha ...
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 40 ha do 80 ...
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 10 ha do 40 ...
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou do 10 ha v zostupnom ...
(3)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve sa zaradia ...

a)
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou väčšou ako 100 ha v ...
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 25 ha do 100 ha ...
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 5 ha do 25 ha v ...
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou do 5 ha v zostupnom ...
(4)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v zeleninárstve sa zaradia ...

a)
ak ide o pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, ...
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, ...
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, ...
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, ...
b)
ak ide o pestovanie zemiakov v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, ...
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, ...
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, ...
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, ...
c)
ak ide o pestovanie jahôd v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, ...
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, ...
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, ...
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, ...
(5)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 na operáciu multifunkčných pásov sa zaradia do bodových ...

a)
do prvého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov viac ako 10 % z celkovej výmery ornej ...
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 5 % do 10 % z celkovej výmery ...
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 1 % do 5 % z celkovej výmery ...
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov do 1 % z celkovej výmery ornej pôdy ...
(6)

Pri rovnakej výmere po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť žiadateľ o poskytnutie ...

a)
ovocného sadu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy ovocných sadov je väčšia,
b)
vinohradu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy vinohradov je väčšia,
c)
integrovanej produkcie v zeleninárstve z jeho celkovej rozlohy ornej pôdy je väčšia,
d)
s multifunkčnými pásmi sa nachádza na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území.
§ 19
(1)

Operácie podľa § 15 písm. e) až h) možno vykonávať na poľnohospodárskej pôde vedenej v evidencii18) ...

(2)

Integrovanú produkciu v ovocných sadoch, vo vinohradoch a na ornej pôde pri pestovaní zeleniny možno ...

(3)

Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 a plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje ...

a)
ovocných sadov, ak ide o integrovanú produkciu v ovocinárstve v produkčných ovocných sadoch alebo v ...
b)
vinohradov, ak ide o integrovanú produkciu vo vinohradníctve.
(4)

Druhmi ovocia, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii v ovocinárstve, sú jabloň domáca, hruška ...

(5)

Ak žiadateľ pestuje ovocné druhy uvedené v odseku 4 v konvenčnom systéme pestovania a v integrovanej ...

(6)

Jahody na účel operácie sú zaradené do integrovanej produkcie v zeleninárstve.

(7)

Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených na hospodárenie podľa § 15 písm. a) až c) sú ...

(8)

Operáciu multifunkčné pásy možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy. Platba sa poskytne na ...

(9)

Operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov možno vykonávať na výmere najmenej ...

a)
teplo- a suchomilné trvalé trávne porasty,
b)
mezofilné trvalé trávne porasty,
c)
horské kosné lúky,
d)
vlhkomilné porasty nižších polôh,
e)
nížinné aluviálne lúky,
f)
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g)
vysokohorské trávne porasty.
(10)

Operáciu ochrana biotopu sysľa pasienkového možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha trávnych porastov ...

(11)

Operáciu ochrana biotopu dropa fúzatého možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej ...

(12)

Operáciu ochrana vodných zdrojov v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov možno vykonávať na ...

(13)

Operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat možno vykonávať v chove týchto plemien

a)
hovädzieho dobytka: slovenský pinzgauský dobytok,
b)
oviec: valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
c)
kôz: biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
d)
koní: slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab a ...
(14)

Žiadateľ je povinný absolvovať do konca prvého roka záväzku školiaci kurz zameraný na správne plnenie ...

(15)

Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu do 10 pracovných ...

(16)

Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný dodržiavať minimálne požiadavky používania prípravkov na ochranu ...

§ 20
(1)

Žiadosť o platbu sa podáva každoročne v období trvania záväzku. Prílohou k žiadosti o platbu sú prílohy ...

a)
§ 16 ods. 4, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. a) až h),
b)
§ 16 ods. 5, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. i).
(2)

Hospodárske zvieratá podľa § 19 ods. 13 možno nahradiť iným zvieraťom rovnakého druhu a plemena, ak ...

(3)

Platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý dodržiava podmienky podľa § 21 až 29.

(4)

Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť ...

§ 21
(1)

Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v ovocinárstve je povinný počas trvania záväzku plniť tieto ...

a)
používať pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín a ...
b)
použiť najviac osem aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny ...
c)
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a) ...
d)
zabezpečiť v prvom roku záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek ...
e)
každoročne pred zberom úrody v rodiacich ovocných sadoch zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor ...
f)
zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom nekonkurenčných bylinných zmesí alebo trávových zmesí, ...
g)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,
h)
viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od ...
(2)

Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. d) a e) do 31. ...

§ 22
(1)

Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v zeleninárstve je povinný plniť tieto podmienky:

a)
používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok, povolené chemické ...
b)
používať autorizované prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia s účinnými ...
c)
použiť najviac päť aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny ...
d)
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a) ...
e)
zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 14 a každoročne pred zberom ...
1.
z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných ...
2.
zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok,45)
3.
jahôd zameraný na chemické prvky a rezíduá použitých účinných látok,45)
f)
zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych ...
g)
zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny46a) a štvorročný osevný postup pri pestovaní ...
h)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,
i)
zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny,
j)
používať štandardné osivo zelenín46) a certifikované sadivo zemiakov,
k)
viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku ...
(2)

Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. e) prvého až tretieho ...

§ 23
(1)

Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu vo vinohradníctve je povinný plniť tieto podmienky, ak ide ...

a)
rodiace vinohrady:
1.
používať pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín ...
2.
použiť chemické prípravky podľa prvého bodu za rok najviac
2.1.
päťkrát proti peronospóre,
2.2.
päťkrát proti múčnatke,
2.3.
jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste,
3.
proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky,47)
4.
zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom, zazelenením ...
5.
každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov zameraný na rezíduá ...
b)
mladé vinohrady v prvom až treťom roku po výsadbe:
1.
nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu,
2.
nepoužívať akaricídy a insekticídy,
3.
v prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na ochranu rastlín a pomocnými ...
4.
použiť chemické prípravky na ochranu rastlín44) proti múčnatke viniča najviac dvakrát a proti peronospóre ...
5.
použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých ...
6.
zabezpečiť do konca tretieho roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením ...
c)
rodiace aj mladé vinohrady:
1.
použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja,
2.
vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich vinohradoch použiť ...
3.
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a) ...
4.
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku,
5.
viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku ...
(2)

Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu ...

§ 24

Žiadateľ o platbu na multifunkčné pásy je povinný plniť tieto podmienky:

a)
každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva48) zloženou podľa prílohy č. 16 najmenej 6 m široké ...
b)
zabezpečiť každoročne výsev multifunkčných pásov podľa písmena a) do konca apríla, pričom ich umiestnenie ...
c)
nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani minerálne hnojivá,
d)
nekosiť pásy osiate podľa písmena a) počas celého roka a najneskôr do začiatku vegetačného obdobia nasledujúceho ...
e)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 25

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov je povinný plniť ...

a)
nepoužívať minerálne hnojivá a hnojovicu,
b)
použiť najvyššiu dávku organických hnojív 50 kg/ha dusíka biotopu raz za dva roky na plochy podľa § ...
c)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
d)
prvú kosbu trávnych porastov vykonať najneskôr do 30. júla kalendárneho roka; termín kosenia možno zmeniť ...
e)
kosiť trávne porasty smerom od stredu k okrajom porastu alebo od jednej strany pozemku na druhú stranu ...
1.
najviac dvakrát ročne, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. b) až e),
2.
najviac jedenkrát ročne, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. a) a g),
3.
ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. a), ...
f)
nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. f),
g)
dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. c) ...
h)
košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách ...
i)
pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu, a dodržiavať zaťaženie zvieratami ...
j)
na plochách trávnych porastov
1.
vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa typu biotopu,
2.
nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia,
3.
mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku ako doplnkové agrotechnické opatrenie ...
k)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 26

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu sysľa pasienkového je povinný plniť tieto podmienky:

a)
nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
c)
prvé kosenie trávnych porastov vykonať do 31. mája a ďalšie kosenie vykonať tak, aby priemerná výška ...
d)
kosiť plochy od ich stredu k ich krajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane,
e)
zabezpečiť začiatok pastvy v apríli, pričom spásané plochy trávnych porastov počas pastevnej sezóny ...
f)
nediskovať ani neorať plochy biotopu a neodvodňovať plochy trávnych porastov,
g)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 27

Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu dropa fúzatého je povinný plniť tieto podmienky:

a)
zabezpečiť tento osevný postup:
1.
pestovať minimálne štyri druhy hlavných plodín,
2.
celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde a medziplodín ...
2.1.
podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín najmenej 15 %,
2.2.
podiel tráv na ornej pôde kosených po 15. júli najmenej 5 %,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,44)
c)
kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu plochy smerom k jej okrajom alebo od jednej strany plochy ...
d)
pri kosení a žatve používať výstražné zariadenia,
e)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 28

Žiadateľ o platbu na ochranu vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je povinný ...

a)
v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou alebo ...
b)
zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou ...
c)
odoberať pôdne vzorky podľa písmen a) a b) z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú ...
d)
viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia plynutia záväzku,
e)
každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek na obsah ...
f)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 29

Žiadateľ o platbu na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat je povinný

a)
preukázať potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo ...
b)
udržať stav zvierat počas obdobia trvania záväzku,
c)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 30
(1)

Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, ...

a)
§ 21 ods. 1 písm. h),
b)
§ 22 ods. 1 písm. b), i) a k),
c)
§ 23 ods. 1 písm. a) tretieho bodu a štvrtého bodu alebo § 23 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu ...
d)
§ 25 písm. j) prvého a tretieho bodu,
e)
§ 26 písm. d),
f)
§ 27 písm. c) a d) alebo
g)
§ 28 písm. d).
(2)

Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 % , ak žiadateľ o platbu nezaslal platobnej agentúre v ustanovenej ...

(3)

Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, ...

a)
§ 21 ods. 1 písm. d) až g) alebo § 21 ods. 2,
b)
§ 22 ods. 1 písm. e) prvého bodu, druhého bodu alebo tretieho bodu, § 22 ods. 1 písm. f) až h) alebo ...
c)
§ 23 ods. 1 písm. a) piateho bodu, § 23 ods. 1 písm. b) prvého až šiesteho bodu, § 23 ods. 1 písm. c) ...
d)
§ 24 písm. a) až e),
e)
§ 25 písm. a), b), d) až h) a k),
f)
§ 26 písm. c), e) a g),
g)
§ 27 písm. a), b) a e),
h)
§ 28 písm. a) až c), e) a f) alebo
i)
§ 29 písm. c).
(4)

Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne v kalendárnom roku, ak platobná agentúra na ...

a)
§ 22 ods. 1 písm. j),
b)
§ 25 písm. c),
c)
§ 25 písm. j) druhý bod
d)
§ 26 písm. a), b) a f),
e)
§ 29 písm. a).
(5)

Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o 20 %, ak boli použité nepovolené chemické ...

(6)

Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa žiadateľovi neposkytne, ak boli použité prípravky ...

(7)

Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o

a)
20 %, ak bol prekročený stanovený počet aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ...
b)
25 %, ak žiadateľ o platbu nepredložil kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín ...
(8)

Platba na operáciu podľa § 15 písm. e) sa za porušenie podmienky podľa § 25 písm. i) zníži o

a)
0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu najmenej 0,25 dobytčej ...
b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha ...
(9)

Platba podľa § 15 písm. e ) sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami ...

(10)

Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne a platobná agentúra žiadateľa vyradí z opatrenia, ...

(11)

Platba na operácie podľa § 15 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú ...

(12)

Platba na operáciu podľa § 15 na plochu poľnohospodárskej pôdy alebo na počet hospodárskych zvierat ...

(13)

Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, ...

(14)

Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby, ak písomne oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok. ...

(15)

Suma jednotlivých znížení nesmie prevýšiť výšku priznanej platby v príslušnom roku.

Platba na ekologické poľnohospodárstvo
§ 31
(1)

Podpora na ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa

a)
platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (ďalej len „konverzia“),
b)
platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva.
(2)

Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa neposkytuje na rastlinné komodity pestované v ekologickom poľnohospodárstve ...

(3)

Ak počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. d) dôjde k prispôsobeniu záväzku48b) ...

§ 32
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. d) môže podať žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť ...

a)
je zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) počas celého trvania záväzku; žiadateľ ...
b)
vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa § 35 na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, ...
c)
má v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 51 % výmery poľnohospodárskej ...
(2)

Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou ...

(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa má ...
b)
grafická príloha s vyznačením poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
aktuálna kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s uvedením ...
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa, že bude plniť podmienky podľa § 37.
(4)

Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola predložená žiadosť podľa odseku 1.

§ 33

Opatrenia podľa § 1 ods. 1 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy ...

§ 34
(1)

Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 31 sa zaradia do bodových pásiem podľa týchto výberových kritérií: ...

a)
do prvého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanej ...
b)
do druhého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú ...
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú ...
d)
do štvrtého bodového pásma sa zaradia žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej ...
e)
do piateho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanú ...
f)
do šiesteho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanú ...
(2)

Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek alebo pri rovnakej výmere poľnohospodárskej plochy po zaradení ...

a)
sa nachádza na území s vysokou prírodnou hodnotou,
b)
je tvorená biotopmi prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
c)
je na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území, alebo
d)
predstavuje historickú štruktúru poľnohospodárskej krajiny.
(3)

Ak žiadosť podľa odseku 1 zároveň plní výberové kritériá na zaradenie do

a)
prvého a druhého bodového pásma, zaradí sa do prvého bodového pásma,
b)
tretieho a štvrtého bodového pásma, zaradí sa do tretieho bodového pásma.
§ 35
(1)

Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa poskytuje na

a)
poľnohospodársku výrobu na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste,
b)
pestovanie zeleniny, jahôd, liečivých, koreninových a aromatických rastlín alebo zemiakov,
c)
pestovanie ovocných rastlín v intenzívne rodiacom ovocnom sade, mladom ovocnom sade alebo v ostatnom ...
d)
pestovanie viniča v mladom vinohrade alebo rodiacom vinohrade.
(2)

Mladým ovocným sadom je ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby; to sa nevzťahuje na jahody. ...

(3)

Rodiacim ovocným sadom je ovocný sad od štvrtého roku po jeho výsadbe.

(4)

Mladým vinohradom je vinohrad v prvom až treťom roku od jeho výsadby.

(5)

Rodiacim vinohradom je vinohrad od štvrtého roku po jeho výsadbe.

(6)

Obdobie konverzie trvá pri poľnohospodárskej výrobe na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste a ...

(7)

Žiadateľ o poskytnutie podpory môže ponechať ornú pôdu ležať úhorom, ak dodrží všetky podmienky záväzku ...

§ 36
(1)

Žiadosť o platbu podľa § 31 sa každoročne podáva do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou ...

(2)

Prílohou k žiadosti o platbu podľa § 31 je

a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery plochy poľnohospodárskej pôdy s označením ...
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby,
d)
čestné vyhlásenie o tom, že nepestuje rastlinné komodity na produkciu bioplynu, biopalív, kúrenia a ...
e)
výpis z registra vydaný kontrolným ústavom o registrácii žiadateľa v registri vinohradov.
(3)

Žiadateľ v žiadosti o platbu podľa § 31 uvedie pri každom diele pôdneho bloku druh pozemku alebo pestovanú ...

a)
ornú pôdu,
b)
zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,
c)
zemiaky,
d)
ovocné sady intenzívne,
1.
mladé,
2.
rodiace,
e)
ovocné sady ostatné,
f)
vinohrady,
1.
mladé,
2.
rodiace,
g)
trvalý trávny porast.
(4)

Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť ...

§ 37

Platba podľa § 31 sa poskytne žiadateľovi o platbu v plnej výške, ak žiadateľ o poskytnutie podpory

a)
dodržiava najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie požiadavky používania ...
b)
dodržiava požiadavky podľa osobitného predpisu,51)
c)
dodržiava zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3 dobytčej jednotky/ha trvalých trávnych porastov, na ktoré ...
d)
dodržiava počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade na 1 ha, ...
1.
v intenzívnom ovocnom sade 1000 jedincov druhu jadrového ovocia, 600 jedincov broskyne, 600 jedincov ...
2.
v ostatnom ovocnom sade 400 jedincov jadroviny, 300 jedincov broskyne, 300 jedincov marhule, 300 jedincov ...
e)
udržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv alebo trávnych ...
§ 38
(1)

Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 50 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, ...

(2)

Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, ...

a)
znížil počet jedincov ovocných rastlín podľa § 37 písm. d) o viac ako 10 %,
b)
neudržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv.
(3)

Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak ...

(4)

Žiadateľovi, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologickej poľnohospodárskej výroby, nemožno poskytnúť ...

(5)

Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 v kalendárnom roku neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú ...

(6)

Platba podľa § 37 písm. c) sa zníži o

a)
0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie hospodárskymi zvieratami dosahuje hodnotu ...
b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha ...
(7)

Platba sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie zvierat v ktoromkoľvek z dní retenčného ...

(8)

Platba podľa § 31 ods. 1 sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej ...

(9)

Platba podľa § 31 ods. 1 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú ...

(10)

Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok.

Platba na dobré životné podmienky zvierat
§ 39

Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie:

a)
zlepšenie starostlivosti o dojnice,
b)
zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
c)
zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
d)
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
§ 40
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. e) môže podať žiadateľ, ktorý je držiteľom dojníc, ...

a)
chová zvieratá v prepočte na počet dobytčích jednotiek podľa prílohy č. 1,
b)
má hospodárske zvieratá evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a chov registrovaný na ...
c)
zaviaže sa dodržiavať podmienky operácie podľa § 39 a podľa § 42 až 45.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
prehľad dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o chove dojníc s voľným ustajnením.
(3)

Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva do 15. mája príslušného kalendárneho roka samostatnou žiadosťou.

(4)

Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením dojníc s ...

(5)

Operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len v chove ošípaných ...

(6)

Operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len v chove s ...

(7)

Operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove s najmenej 30 dobytčími ...

(8)

Operácie podľa § 39 možno kombinovať podľa prílohy č. 4.

(9)

Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola podaná žiadosť podľa odseku 1 do 30. apríla nasledujúceho ...

(10)

Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so žiadosťou o platbu na operáciu podľa § 39 do termínu ...

(11)

Prílohou žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 je

a)
počet dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa požaduje platba,
b)
zoznam dojníc, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 písm. a) alebo registračné ...
(12)

Dojnicu možno nahradiť inou dojnicou evidovanou v centrálnom registri hospodárskych zvierat, ak sú splnené ...

§ 41
(1)

Žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 39 sa zoradia do bodových pásiem podľa výberových ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice sa zaradí v zostupnom poradí ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 200 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 101 až 200 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 10 až 50 vrátane dobytčích jednotiek.
(3)

Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných sa ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 900 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 401 až 900 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 101 až 400 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 10 až 100 vrátane dobytčích jednotiek.
(4)

Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 100 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 11 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 5 až 10 vrátane dobytčích jednotiek.
(5)

Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny sa zaradí v zostupnom ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 251 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide 101 až 250 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 30 až 100 vrátane dobytčích jednotiek.
(6)

Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť ...

a)
ktorého počet dojníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. a) z jeho celkového počtu dojníc ...
b)
ktorý prasnice chované v podmienkach operácie podľa § 39 písm. b) chová zároveň v podmienkach operácie ...
c)
ktorého počet prasníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. c) z jeho celkového počtu prasníc ...
d)
ktorého počet hydiny chovanej v podmienkach operácie podľa § 39 písm. d) z jeho celkového počtu hydiny ...
§ 42

Platba na operáciu podľa § 39 písm. a) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu ...

a)
jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu,
b)
protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu,
c)
kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu.
§ 43
(1)

Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu ...

a)
20 – 30 kg plochu 0,33 m2/ošípanú,
b)
30 – 50 kg plochu 0,44 m2/ošípanú,
c)
50 – 85 kg plochu 0,61 m2/ošípanú,
d)
85 – 110 kg plochu 0,72 m2/ošípanú,
e)
nad 110 kg plochu 1,1 m2/ošípanú.
(2)

Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných vyplnením dokladu55) ...

§ 44
(1)

Platba na operáciu podľa § 39 písm. c) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu ...

a)
5 a menej prasníc plochu 2,72 m2 na prasnicu,
b)
6 až 39 prasníc plochu 2,48 m2 na prasnicu,
c)
40 a viac prasníc plochu 2,26 m2 na prasnicu.
(2)

Ciciaky musia byť odstavené najmenej 30 dní od narodenia za turnus.

(3)

Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. c) je povinný platobnej agentúre zaslať hlásenie o odstave ...

§ 45
(1)

Platba na operáciu podľa § 39 písm. d) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku chová hydinu ...

a)
zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,57)
b)
aby doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebola kratšia ako 14 dní; počet turnusov ...
c)
aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým výkrmovým dňom je deň naskladnenia; ...
(2)

Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie na halovej ...

(3)

Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o vyskladnení ...

§ 46
(1)

Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek ...

a)
percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je vyšší ako 10 %,
b)
dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je vyšší ako 10 % a nižší ako 20 % vrátane,
c)
100 %, ak rozdiel je vyšší ako 20 %.
(2)

Hospodárske zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného ...

(3)

Platba na operáciu podľa § 39 sa neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa

a)
§ 42 písm. a), b) alebo c),
b)
§ 43 ods. 1 písm. a), b), c), d) alebo e),
c)
§ 44 ods. 1.
(4)

Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 50 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 45 ods. ...

(5)

Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa

a)
§ 44 ods. 2 a 3,
b)
§ 45 ods. 2 a 3.
(6)

Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa

a)
zníži o 10 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných ...
b)
zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných ...
c)
neposkytne v príslušnom roku, ak žiadateľ o platbu nezašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte ...
(7)

Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v ...

Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov
§ 47
(1)

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov zahŕňa tieto operácie:

a)
platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
b)
platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
(2)

Operácie podľa odseku 1 možno vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedených v evidencii ...

(3)

Operáciu podľa odseku 1 písm. a) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach,58) uvedených v prílohe ...

a)
dravce a sovy – Včelár lesný, Haja tmavá, Haja červená, Orliak morský, Hadiar krátkoprstý, Orol krikľavý, ...
b)
brodivce – Bocian čierny,
c)
dutinové hniezdiče – Žlna sivá, Ďateľ čierny, Ďateľ prostredný, Ďateľ bielochrbtý, Ďateľ trojprstý, ...
d)
lesné kury – Tetrov hlucháň, Tetrov hôľniak.
(4)

Operáciu podľa odseku 1 písm. b) možno vykonávať na územiach európskeho významu29) s tretím a štvrtým ...

(5)

Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území podľa odseku 3 a lesného pozemku nachádzajúceho ...

(6)

Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku žiadateľa platnosť programu starostlivosti o lesy ...

§ 48
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. f) môže podať žiadateľ, ktorým je súkromný alebo ...

a)
obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku,
b)
sa zaviaže plniť podmienky opatrenia uvedené v § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,
c)
má schválený program starostlivosti o lesy.60)
(2)

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva samostatnou žiadosťou do 15. mája. Záväzok plynie ...

(3)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je

a)
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich ...
b)
výpis z programu starostlivosti o les s plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa písmena a),
c)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky podľa § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,
d)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom ...
e)
potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka podľa § 47 ods. 3 na dielci ...
(4)

Žiadateľ podáva žiadosť o platbu na operáciu podľa § 47 ods. 1 každoročne počas trvania záväzku do 15. ...

(5)

Prílohou k žiadosti o platbu podľa odseku 4 je

a)
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich ...
b)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom ...
(6)

Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť ...

§ 49
(1)

Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa zaradia do bodových pásiem ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha, na ktorom sa prekrýva chránené ...
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, na ktorom sa prekrýva ...
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, na ktorom sa prekrýva ...
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie ...
e)
do piateho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha na chránenom vtáčom území, v ...
f)
do šiesteho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha na chránenom vtáčom ...
g)
do siedmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha na chránenom vtáčom ...
h)
do ôsmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom ...
(2)

Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa zaradia do bodových pásiem ...

a)
do prvého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany ...
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany ...
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ...
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ...
e)
do piateho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany ...
f)
do šiesteho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany ...
g)
do siedmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany ...
h)
do ôsmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany ...
(3)

Ak žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) zároveň plní podmienky na zaradenie ...

(4)

Pri rovnakej výmere lesných pozemkov po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 1 až 3 má prednosť ...

§ 50
(1)

Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ...

a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu
1.
najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného ...
2.
v Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy, Chránenom vtáčom území Košická kotlina a Chránenom vtáčom území ...
b)
uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú ...
c)
dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých ...
d)
ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov, ak ich zastúpenie ...
e)
neaplikuje prípravky na ochranu rastlín,44)
f)
používa pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej ...
g)
využíva sortimentovú metódu pri približovaní dreva,
h)
na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov podľa § 47 ods. 3 nevykonáva lesohospodársku činnosť ...
(2)

Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku ...

(3)

Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až h) počas celého trvania ...

(4)

Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky ...

§ 51
(1)

Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ...

a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu najmenej päť živých stojacich stromov na ...
b)
uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú ...
c)
dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na najmenej 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých ...
d)
ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie ...
e)
neaplikuje prípravky na ochranu rastlín,44)
f)
pri ťažbe používa biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej ...
g)
pri približovaní dreva využíva sortimentovú metódu.
(2)

Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku ...

(3)

Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až g) počas celého trvania ...

(4)

Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky ...

§ 52

Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý spĺňa podmienky podľa § ...

§ 53
(1)

Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku zníži o 20 %, ak platobná agentúra ...

(2)

Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ o platbu ...

(3)

Platba sa zníži alebo neposkytne,60b) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely ...

(4)

Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa nezníži, ak žiadateľ o platbu preukáže, že podmienky podľa § ...

§ 54
Prevod záväzku
(1)

Prevod záväzku12) je možný, ak sa celý pozemok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, jeho časť alebo celý podnik ...

(2)

Ak žiadateľ nie je schopný ďalej plniť prijaté záväzky,61) pretože jeho podnik je predmetom pozemkovej ...

(3)

Nadobúdateľ podniku je povinný predložiť platobnej agentúre originál zmluvy o prevode v lehote do 15 ...

(4)

Ak nadobúdateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, na prevod podniku sa neprihliadne a nadobúdateľovi ...

(5)

Ak sa osoba, na ktorú je prevedený podnik písomne zaviazala plniť podmienky záväzku a počas trvania ...

(6)

Ak nedôjde k splneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti fyzickej osoby ...

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
§ 55
(1)

Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.64)

(2)

Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii18) ...

§ 56
(1)

Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku65) (ďalej len „žiadosť o podporu na udržiavanie“) ...

(2)

Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti66) (ďalej len „žiadosť ...

(3)

Žiadateľom o podporu na udržiavanie a o podporu na úhradu straty nemôže byť subjekt podľa osobitného ...

§ 57
(1)

Podpora na prvé zalesnenie sa poskytne, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 56 ods. 2 a

a)
dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti o poskytnutie podpory 15 rokov odo dňa podania ...
b)
zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne ...
c)
zabezpečí, aby do konca záväzku bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného predpisu68) bez výrazného ...
(2)

Na žiadateľa o podporu sa vzťahujú pravidlá podľa § 2 ods. 8.

§ 58
(1)

Platba sa zníži,26) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol27) rozdiely medzi skutočnou výmerou zalesneného ...

(2)

Ak sa zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, a skutočnou ...

(3)

Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 57 ods. 1 písm. b) tak, že v druhom až piatom ...

a)
80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej podpory na udržiavanie,
b)
70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej podpory na udržiavanie,
c)
60 %, žiadateľ je povinný vrátiť už poskytnutú podporu na udržiavanie.
(4)

Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 57 ods. 1 písm. c), žiadateľ je povinný vrátiť ...

(5)

Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 57 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom roku trvania ...

(6)

Platba sa nezníži, ak žiadateľ preukáže, že nedodržanie výmery podľa § 57 ods. 1 písm. a) nesplnil z ...

Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia
§ 59
(1)

Na žiadateľa o platbu, ktorý plní podmienky opatrenia integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo ...

(2)

Ak žiadateľ o platbu podľa odseku 1 nepodá žiadosť o zrušenie záväzku, považuje sa na účely ďalšieho ...

(3)

Na žiadateľa podľa odseku 2 sa nevzťahuje povinnosť vykonania podmienok ustanovených v prvom roku záväzku ...

(4)

Podmienky ustanovené v § 32 ods. 1 písm. a) na účely záväzku plynúceho od 1. januára 2015 spĺňa žiadateľ, ...

§ 60
(1)

Na opatrenia podľa § 1 ods. 1 sa uplatňuje integrovaný administratívny a kontrolný systém.70)

(2)

Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste ...

(3)

Platby na operácie podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) sa upravia podľa osobitného predpisu,72) ak platobná ...

(4)

Žiadateľ o poskytnutie podpory pri kombinovaní opatrení podľa prílohy č. 4 dodržiava prísnejšiu z podmienok, ...

(5)

Platby podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a f) sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného ...

(6)

Platby podľa § 1 ods. 1 sa upravia podľa osobitného predpisu,74) ak platobná agentúra na základe vykonanej ...

(7)

Sumy platieb podľa § 1 ods. 1 sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

(8)

Na platbu sa vzťahuje osobitný predpis,69) ak žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) neprijme ...

(9)

Ak počas trvania záväzku dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § ...

(10)

Ustanovenia o znížení, neposkytnutí alebo vrátení poskytnutej platby sa nepoužijú, ak k porušeniu podmienky ...

(11)

Prílohy k žiadosti podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b), § 8 ods. 3 písm. a) a b), § 16 ods. 4 písm. a) a ...

§ 60a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015

Na poskytovanie platby v rámci opatrení lesnícko-environmentálne platby a agroenvironmentálne platby ...

§ 60b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 1. apríla 2017, ...

§ 60c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 14. marca 2018, ...

§ 60d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 31. januára 2020, ...

§ 61

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...

§ 62

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.

§ 63

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky

  Druhyhospodárskychzvierat Koeficient [DJ] Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  TABUĽKA KOMBINOVATEĽNOSTI JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ A OPERÁCIÍ

  Prevziať prílohu - TABUĽKA KOMBINOVATEĽNOSTI JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ A OPERÁCIÍ

  Ap - kombinácia s prienikovou platbou, A - kombinácia so súčtom platieb, N - kombinácia je vylúčená ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zoznam katastrálnych území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu oprávnených pre podporu v rámci podopatrenia 12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok

  Babky Demänovská dolina Bartošová Lehôtka Detva Batizovce Dlhá Lúka pri Liptovskom Mikuláši Becherov ...

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Minimálny počet jedincov na hektár potrebných na vstup do systému integrovaná produkcia v ovocinárstve

  Ovocný druh Minimálny počet jedincov/ha produkčný sad ostatný sad Jadroviny 1 000 400 Broskyňa ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín do integrovanej produkcie

  Okrem uvedeného sú zohľadnené aj tieto podmienky:

  Pri tvorbe zoznamov prípravkov na ochranu rastlín povolených v integrovanej produkcii sa vychádza z ...

  Prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „N“ sú použiteľné v integrovanej produkcii bez obmedzenia, ...

  Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Lokality výskytu biotopu sysľa pasienkového

  Číslo KU Názov KU Číslo obce Názov obce Číslo okresu Názov okresu 812935 Drienovec 521337 Drienovec ...

  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády 75/2015 Z. z.

  Minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín

  A.

  Minimálne požiadavky na používanie hnojív:

  1.

  Neaplikovať hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty, ak je pôda zamrznutá, ...

  2.

  Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok od 15. novembra do 15. februára.

  3.

  Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok na svahoch ornej pôdy so sklonom viac ako 10° ...

  4.

  Viesť trvalú evidenciu78) o príjme a použití hnojív.

  B.

  Minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín:

  1.

  Používať len autorizované a povolené prípravky na ochranu rastlín.79)

  2.

  Integrované používanie prípravkov na ochranu rastlín realizovať podľa osobitného predpisu.80)

  3.

  Používanie prípravkov na ochranu rastlín je podmienené osvedčením o odbornej spôsobilosti.81)

  4.

  Aplikačné zariadenie musí byť skontrolované najmenej raz za päť rokov do roku 2020 a potom každé tri ...

  Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu v rámci PRV 2014-2020

  1.

  1. Alpha-cypermethrin 2. Bromoxynil 3. Cypermethrin 4. Deltamethrin 5. Diquat 6. Dimethoate ...

  2.

  1. Beta-cyfluthrin 2. Bromoxynil 3. Cypermethrin 4. Deltamethrin 5. Diquat 6. Dimethoate ...

  3.

  1. Bromoxynil 2. Dimethoate 3. Diquat 4. Malathion 5. Methiocarb 6. Terbuthylazine 7. Ziram ...

  Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  A. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde

  Pôdny druh Cd Hg Pb piesočnatá hlinito-piesočnatá 0,4 0,15 25 piesočnato-hlinitá hlinitá 0,7 0,5 ...

  [v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah]

  Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy na analýzu rizikových prvkov sa vytvorí zmiešaním 25 stredných ...

  B. Určenie hodnoty minerálneho dusíka v pôde

  Minerálny dusík sa z pôdy extrahuje roztokom 1 mol/l KCl alebo 1-percentným roztokom K2SO4 v pomere ...

  Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzorke ovocia

  Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo celkového obsahu chemického prvu v ovocí[mg/kg] Olovo ...

  Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  A. Najvyššie prípustné množstvo chemických prvkov v zelenine a konzumných zemiakoch

  Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo [mg/kg] Potravina Kadmium (Cd) 0,1 hlúbová a koreňová ...

  B. Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov v zelenine

  Zelenina Najvyššie prípustné množstvo[mg/kg] (ako NO3-) melóny, tekvice, cukety 700 ostatná plodová ...

  Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Vzor
  Záznamu v zošite žiadateľa o platbu na agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

  Dátum od - do Použité zariadenie na sledovanie výskytu škodlivých organizmov/meno, kto údaj zaznamenal ...

  Príloha č. 15a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zaradenie zeleniny podľa rodu pre osevný postup

  Rod latinsky/slovensky Plodiny zeleniny Allium (cesnak) cibuľa, šalotka, pór, cesnak, pažítka Anthriscus ...

  Hadí mor španielsky, chren dedinský, mangold, špargľa, rebarbora, pažítka, cibuľa zimná, čakanka, topinambur ...

  Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zloženie zmesí rastlín
  A.

  Názov rastlinného druhu Botanický názov Podiel [%] Kôpor voňavý Anethum graveolens 3 Borák lekársky ...

  Pre suchšie podmienky

  B.

  Zloženie zmesi rastlín pre multifunkčné pásy

  1.

  Vika siata Vicia sativa Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum Ďatelina perská Trifolium resupinátum ...

  2.

  Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum Slnečnica Helianthus annuus Ľan siaty Linum usitatissimum Horčica ...

  3.

  Kôpor voňavý Anethum graveolens Borák lekársky Borago officinalis Nechtík lekársky Calendula officinalis ...

  Zmes osiva musí obsahovať najmenej sedem druhov rastlín v pomere 55 % ďatelinovín (najmenej tri druhy), ...

  Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Hlásenie o odstave ciciakov

  Dátum naskladnenia Číslo prasnice Dátum oprasenia Dátum odstavu ciciakov Iný záznam ...

  Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Halová karta

  Evidencia chovu hydiny za každý chovný priestor (turnus)

  Turnus č.

  Dátum naskladnenia:

  Naskladnené množstvo (ks):

  Plocha chovného priestoru (m2):

  Konečné zaťaženie plochy chov. priestoru (kg/m2):

  Počet dobytčích jednotiek:

  Dátum vyskladnenia:

  Vyskladnené množstvo (ks):

  Vyskladnené množstvo (kg):

  Príloha č. 19 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zoznam chránených vtáčích území oprávnených pre podporu v rámci operácie 15.1 Platby na Iesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach podľa stanovených druhov vtákov

  SKCHVU002 Bukovské vrchy SKCHVU003 Cerová vrchovina-Porimavie SKCHVU007 Dunajské luhy SKCHVU008 ...

  Príloha č. 20 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  Zoznam území európskeho významu oprávnených pre podporu v rámci operácie 15.1 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu

  SKUEV0003 Rimava SKUEV0096 Šurianské slaniská SKUEV0010 Komárňanské slanisko SKUEV0101 Klokočovské ...

  Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení ...

  3.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú ...

  4.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  5.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  6.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania ...

  7.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka ...
 • 2)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci ...
 • 3)  Napríklad čl. 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 47 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 5)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
 • 7)  Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 8)  Čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 9)  § 4 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá ...
 • 10)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 11)  § 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.Čl. 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 12)  Čl. 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 13)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 13a)  § 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 13b)  Čl. 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie ...
 • 14)  Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ...
 • 18)  § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 19)  § 2 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 20)  Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 21)  Hlava I čl. 2 body 18 a 23 delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa ...
 • 22)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 23)  Čl. 31 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 24)  Čl. 37 nariadenia Rady (EÚ) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom ...
 • 25)  Čl. 31 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 26)  Hlava II kap. IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 27)  Hlava III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá ...
 • 28)  Čl. 35 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 29)  § 27 a 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 15 a 16 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 31)  § 3 ods. 1 písm. a) a § 39 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších ...
 • 32)  § 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 32a)  § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 16 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 34)  § 16 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 35)  § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 36)  Čl. 9 a príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (ES) č. 808/2014.
 • 37)  § 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení ...
 • 38)  § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje ...
 • 41)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje ...
 • 42)  Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej ...
 • 43)  Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 43a)  Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.
 • 44)  § 25 a 26 zákona č. 405/2011 Z. z. rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 44a)  § 35 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z.Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja ...
 • 45)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 45a)  § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 46a)  § 3 písm. a) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 47)  § 22 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 48)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 48a)  Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 48b)  Čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 v platnom znení.
 • 48c)  Čl. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
 • 48d)  Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • 49)  § 5 zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • 50)  § 8 zákona č. 189/2009 Z. z.
 • 51)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ...
 • 52)  Hlava IV nariadenia (ES) č. 834/2007 v platnom znení.
 • UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------poznamky.odrazka-54

  54)

  § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne ...
 • 55)  Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 ...
 • 56)  § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. ...
 • 57)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany ...
 • 58)  § 26 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 59)  § 14 a 15 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 60)  § 40 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 60a)  § 66 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 60b)  Čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
 • 61)  Čl. 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 62)  § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 63)  Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 64)  Čl. 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005.Čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 65)  Čl. 43 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 66)  Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 67)  Čl. 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 68)  § 20 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 69)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 70)  Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
 • 71)  Hlava III kap. III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 72)  § 14 ods. 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
 • 73)  § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 74)  Čl. 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
 • 75)  Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
 • 75a)  Čl. 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
 • 76)  § 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.§ 13 ods. 2 písm. h), ...
 • 77)  § 10c ods. 8 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
 • 78)  § 10 ods. 5 zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 79)  § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 80)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ...
 • 81)  § 32 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 82)  § 30 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z.
 • 83)  STN P ISO/TS 14256-1 Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v prirodzene vlhkých ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore