Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 15.04.2015
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 75/2015 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 497/2019


§ 16

(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky operácií podľa § 15 počas piatich rokov a
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo
b)
chová zvieratá patriace k plemenám zvierat podľa § 19 ods. 13 registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a je ich držiteľom, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(2)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa odseku 1 podáva žiadosť o poskytnutie podpory v termíne určenom vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou
a)
jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu,22) ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo
b)
samostatnou žiadosťou, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(3)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva v termíne určenom platobnou agentúrou vo výzve na podávanie žiadostí. Záväzok plynie od
a)
1. januára roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h),
b)
1. mája roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 15 písm. a) až h) je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
výpis z registra vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) o registrácii žiadateľa v registri vinohradov, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. c); nie starším ako tri mesiace,
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 15 písm. i) je
a)
počet dobytčích jednotiek36) patriacich k plemenám podľa § 19 ods. 13,
b)
aktuálne potvrdenie chovateľskej organizácie37) o zápise zvierat do plemennej knihy38) alebo do plemenárskej evidencie,39)
c)
zoznam zvierat, ak ide o plemená podľa § 19 ods. 13 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra, alebo životné číslo koňa, ak ide o plemená podľa § 19 ods. 13 písm. d),
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
zobraziť paragraf
§ 36

(1)
Žiadosť o platbu podľa § 31 sa každoročne podáva do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle, najneskôr do 15. mája príslušného roka, formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Prílohou k žiadosti o platbu podľa § 31 je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery plochy poľnohospodárskej pôdy s označením plochy v konverzii s uvedením trvania konverzie alebo na ktorej sa vykonáva ekologické poľnohospodárstvo,
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby,
d)
čestné vyhlásenie o tom, že nepestuje rastlinné komodity na produkciu bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet,
e)
výpis z registra vydaný kontrolným ústavom o registrácii žiadateľa v registri vinohradov.
(3)
Žiadateľ v žiadosti o platbu podľa § 31 uvedie pri každom diele pôdneho bloku druh pozemku alebo pestovanú kultúru, na ktorú žiada platbu. Platbu možno poskytnúť na
a)
ornú pôdu,
b)
zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,
c)
zemiaky,
d)
ovocné sady intenzívne,
1.
mladé,
2.
rodiace,
e)
ovocné sady ostatné,
f)
vinohrady,
1.
mladé,
2.
rodiace,
g)
trvalý trávny porast.
(4)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 40

(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. e) môže podať žiadateľ, ktorý je držiteľom dojníc, výkrmových ošípaných, prasníc, prasiatok po narodení alebo hydiny a
a)
chová zvieratá v prepočte na počet dobytčích jednotiek podľa prílohy č. 1,
b)
má hospodárske zvieratá evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a chov registrovaný na držiteľa zvierat,
c)
zaviaže sa dodržiavať podmienky operácie podľa § 39 a podľa § 42 až 45.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
prehľad dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o chove dojníc s voľným ustajnením.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva do 15. mája príslušného kalendárneho roka samostatnou žiadosťou.
(4)
Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením dojníc s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami.
(5)
Operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len v chove ošípaných s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami a s prasiatkami pochádzajúcimi z chovu podľa § 39 písm. c).
(6)
Operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len v chove s najmenej piatimi dobytčími jednotkami v prepočte s desiatimi prasnicami.
(7)
Operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove s najmenej 30 dobytčími jednotkami.
(8)
Operácie podľa § 39 možno kombinovať podľa prílohy č. 4.
(9)
Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola podaná žiadosť podľa odseku 1 do 30. apríla nasledujúceho roka.
(10)
Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so žiadosťou o platbu na operáciu podľa § 39 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.
(11)
Prílohou žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 je
a)
počet dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa požaduje platba,
b)
zoznam dojníc, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 písm. a) alebo registračné číslo chovu, v ktorom sa nachádzajú hospodárske zvieratá, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 písm. b) až d).
(12)
Dojnicu možno nahradiť inou dojnicou evidovanou v centrálnom registri hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a) Žiadateľ zasiela platobnej agentúre oznámenie o nahradení dojnice do piatich dní odo dňa náhrady; oznámenie obsahuje číslo identifikačného kódu nahradenej dojnice a novej dojnice.
zobraziť paragraf
§ 53

(1)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu nedodržal podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a) až g) alebo podmienky podľa § 51.
(2)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. h).
(3)
Platba sa zníži alebo neposkytne,60b) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou lesného pozemku, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
(4)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa nezníži, ak žiadateľ o platbu preukáže, že podmienky podľa § 50 ods. 1 a podľa § 51 ods. 1 nemohol dodržať z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 60d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020


Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 31. januára 2020, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. januára 2020.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore