Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách 74/2006 účinný od 15.02.2006

Platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách 74/2006 účinný od 15.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 74/2006 s účinnosťou od 15.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) ...

(2)

Ak je vozidlo upravené na prepravu spolucestujúcich, musí byť vybavené držadlom pre spolucestujúcich. ...

§ 2

Držadlá pre spolucestujúcich musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 a 1.2 ...

§ 3
(1)

Udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ držadiel pre spolucestujúcich alebo typového ...

(2)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich ...

(3)

Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ držadiel pre ...

(4)

Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich a ...

§ 4
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)

uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných ...

b)

uvedenie typu držadiel pre spolucestujúcich na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 74/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  Smernica Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových ...

Poznámky

 • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ...
 • 2)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 3)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 5)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 7)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore