Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde 53/1992 účinný od 30.10.1993 do 31.03.1996

Platnosť od: 11.02.1992
Účinnosť od: 30.10.1993
Účinnosť do: 31.03.1996
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o minimálnej mzde 53/1992 účinný od 30.10.1993 do 31.03.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 53/1992 s účinnosťou od 30.10.1993 na základe 248/1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

o minimálnej mzde

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 ...

§ 1
Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom (pracovníkom) v pracovnom pomere ...

Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)

Výška minimálnej mzdy je

a)

za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 13,30 Sk,

b)

za mesiac 2 450 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

c)

75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného ...

d)

50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného ...

(2)

Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 ...

(3)

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou , ktorý má dojednaný alebo povolený kratší pracovný ...

§ 3
(1)

Ak mzda2) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne ...

(2)

Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto nariadenia považuje za odpracovanú hodinu odvedená ...

§ 5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.6)
§ 6

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac január ...

§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení ...

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. III

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac október ...

v z. Rychetský v. r.

Poznámky

  • 2)  § 111 ods. 2 Zákonníka práce.§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť ...
  • 1)  § 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.
  • 1a)  § 86 Zákonníka práce.
  • 3)  § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb.§ 18 ods. 1 ...
  • 4)  § 21 zákona č. 1/1992 Zb.
  • 5)  § 114 Zákonníka práce. § 16 zákona č. 1/1992 Zb.
  • 6)  Napr. § 5 zákona č. 1/1992 Zb.§ 10 zákona č. 143/1992 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore