Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. 248/1993 účinný od 30.10.1993 do 31.03.1996

Platnosť od: 30.10.1993
Účinnosť od: 30.10.1993
Účinnosť do: 31.03.1996
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. 248/1993 účinný od 30.10.1993 do 31.03.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 248/1993 s účinnosťou od 30.10.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce a § 4 ods. 4 zákona č. 1/1992 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „12 Kčs“ nahrádza sumou „13,30 Sk“.

2.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „2 200 Kčs“ nahrádza sumou „2 450 Sk“.

3.

V § 2 ods. 2 sa za slová „pracovného času“ vkladá poznámka č. 1).

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

„1)
§ 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.“.

5.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „(odmenou)“ a poznámka pod čiarou č. 1 sa označuje ako poznámka ...

6.

V § 3 ods. 1 znie:

„(1) Ak mzda2) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2) sa na konci pripájajú tieto slová:

„§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a ...

8.

V § 3 ods. 2 znie:

„(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu3) sa na konci pripájajú tieto slová:

„§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.“.

10.

§ 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu6) znie:

„§ 5 Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas6). 6) Napr. § 5 zákona č. ...

Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní ...

Čl. III

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac október ...

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore