Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh 49/2007 účinný od 01.08.2020


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 49/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 211/2020


Nový paragraf
§ 14a
Protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii


Ak neexistujú protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) podľa prílohy č. 1 oddielu 5 piateho bodu a oddielu 3 tretieho bodu vypracované Európskou a stredozemnou organizáciou pre ochranu rastlín alebo zodpovedným orgánom členského štátu iného než Slovenská republika alebo iné medzinárodne uznávané protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov, vypracuje ich kontrolný ústav.7) Kontrolný ústav na požiadanie sprístupňuje tieto protokoly zodpovednému orgánu iného členského štátu a Európskej komisii.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.


PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PESTOVATEĽSKÉHO PORASTU


Oddiel 1: Identita, čistota a pestovateľské podmienky
1.
Pestovateľský porast musí byť odrodovo pravý a odrodovo čistý; to sa primerane vzťahuje na klon.

2.
Podmienky pestovania a úroveň rastu pestovateľského porastu musia byť také, aby sa dostatočne preveril zdravotný stav, pravosť a čistota odrody pestovateľského porastu a ak je to potrebné, pravosť a čistota klonu.


Oddiel 2: Požiadavky na zdravie podpníkových a selektovaných vinohradov určených na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a viničových škôlok všetkých kategórií
1.
Tento oddiel sa vzťahuje na podpníkové a selektované vinohrady určené na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a na viničové škôlky všetkých kategórií uvedených v druhom bode až šiestom bode.

2.
Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky musia byť pri vizuálnej prehliadke bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddieloch 6 a 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu.


V podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach sa vykonáva odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddiele 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu. Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov uvedených v oddieloch 6 a 7, ktoré sa týkajú príslušného rodu alebo druhu, sa v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach musí vykonať odber vzoriek a testovanie.
3.
Vizuálna prehliadka a odber vzoriek a testovanie príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú podľa oddielu 8.

4.
Odber vzoriek a testovanie uvedené v druhom bode sa vykonáva v najvhodnejšom období roka, pričom sa zohľadňujú klimatické a rastové podmienky viniča a biologické vlastnosti regulovaných nekaranténnych škodcov, ktoré sa týkajú daného viniča.

5.
Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom iného členského štátu.

6.
Na odber vzoriek a testovanie viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu sa uplatňuje biologické indexovanie indikátorových rastlín s cieľom posúdiť výskyt vírusov, viroidov, vírusom podobných chorôb a fytoplaziem alebo iné medzinárodne uznávané protokoly.


Oddiel 3: Požiadavky na pôdu a pestovateľské podmienky podpníkových a selektovaných vinohradov určených na výrobu všetkých kategórií množiteľského materiálu a viničových škôlok všetkých kategórií množiteľského materiálu
1.
Vinič môže byť v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach vysadený iba v pôde alebo v nádobách s pestovateľským substrátom, pričom táto pôda a pestovateľský substrát musia byť bez výskytu škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7; neprítomnosť týchto škodcov sa stanovuje na základe odberu vzoriek a testovania.


Tento odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
2.
Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak kontrolný ústav alebo zodpovedný orgán iného členského štátu dospeje na základe úradnej kontroly k záveru, že pôda je bez výskytu škodcov, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.


Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak sa vinič nepestoval v produkčnej pôde minimálne päť rokov a ak nie sú pochybnosti o tom, že v tejto pôde sa nevyskytujú škodcovia, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.
3.
Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú príslušné protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo zodpovedným orgánom iného členského štátu.


Oddiel 4: Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť
1.
Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky sa zriaďujú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodcami, ktoré by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.

2.
Viničové škôlky sa nezriaďujú vo vinici alebo v podpníkových a selektovaných vinohradoch . Minimálna vzdialenosť viničovej škôlky od vinice alebo podpníkového a selektovaného vinohradu je tri metre.

3.
Okrem požiadaviek uvedených v oddieloch 2 a 3 sa množiteľský materiál musí vyrábať v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti uvedenými v oddiele 8, aby sa obmedzil výskyt škodcov uvedených v oddiele 8.


Oddiel 5: Úradné prehliadky
1.
Množiteľský materiál vyprodukovaný v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach musí byť pri každoročnej úradnej prehliadke porastov v súlade s požiadavkami oddielov 2 až 4.

2.
Úradné prehliadky uvedené v prvom bode vykonáva kontrolný ústav podľa oddielu 8.

3.
Ďalšia úradná prehliadka sa musí vykonať pri pochybnostiach o veci, o ktorej možno rozhodnúť bez toho, aby bola dotknutá kvalita množiteľského materiálu.


Rod alebo druh množiteľského materiálu viniča okrem osiva Regulovaný nekaranténny škodca Nevrúbľovaný Vitis vinifera L. Hmyz a roztočeViteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L. Hmyz a roztočeViteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Vitis L. BaktérieXylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] Vitis L. Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmyCandidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; [PHYPSO]

Rod alebo druh Regulovaný nekaranténny škodca Množiteľský materiál Vitis L. okrem osiva Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy – vírus mozaiky arábky [ARMV00] – vírus roncetu viniča [GFLV00] – vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1] – vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3] Podpníky Vitis spp. a ich hybridov okrem Vitis vinifera L. Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy – vírus mozaiky arábky [ARMV00] – vírus roncetu viniča [GFLV00] – vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1] – vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3] – vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]
Oddiel 8: Požiadavky podľa oddielu 2 druhého bodu na opatrenia v podpníkových a selektovaných vinohradoch Vitis L. a viničových škôlkach v jednotlivých kategóriách

Vitis L.

1. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

Vizuálne prehliadky

Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň raz za vegetačné obdobie pre každého regulovaného nekaranténneho škodcu uvedeného v oddieloch 6 a 7.

2. Pôvodný množiteľský materiál

Odber vzoriek a testovanie

Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu sa odoberajú vzorky a testujú sa na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3; tieto odbery vzoriek a testovanie sa následne opakujú v päťročných intervaloch.

V prípade podpníkových vinohradov určených na výrobu podpníkov sa okrem odberu vzoriek a testovania na zistenie vírusov uvedených v prvej vete vykonáva jeden odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu škvrnitosti viniča.

Výsledky odberu vzoriek a testovania sa musia predložiť kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.

3. Základný množiteľský materiál

Odber vzoriek a testovanie

Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu základného množiteľského materiálu sa odoberajú vzorky a testujú sa na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.

Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa začína, keď majú podpníkové a selektované vinohrady šesť rokov, a opakuje sa v šesťročných intervaloch.

Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.

4. Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Z reprezentatívnej časti rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu certifikovaného materiálu sa vykonáva odber vzoriek a testovanie na výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.

Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa vykonáva prvýkrát, keď majú podpníkové a selektované vinohrady desať rokov, a opakujú sa v desaťročných intervaloch.

Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov podľa § 7.

5. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych škodcov

a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo

3.
musia byť splnené tieto požiadavky:

3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sa musia odstrániť,

3b.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu certifikovaného materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., musia byť minimálne vylúčené z rozmnožovania a

3c.
ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka uvedeného materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,


b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,

2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo

3.
musia byť splnené tieto požiadavky:

3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu, základného množiteľského materiálu a certifikovaného materiálu, ktoré majú symptómy Xylophilusampelinus Willems et al., sa musia odstrániť a musia sa prijať vhodné hygienické opatrenia,

3b.
vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ošetriť baktericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

3c.
ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka uvedeného materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,


c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3:
1.
ak ide o výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3, musia byť splnené tieto požiadavky:

1a.
na rastlinách viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu nesmú byť pozorované žiadne symptómy uvedených vírusov a

1b.
symptómy uvedených vírusov môžu byť pozorované najviac na 5 % rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu certifikovaného materiálu a tieto rastliny viniča sa musia odstrániť a zničiť,


alebo
2.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a pôvodný množiteľský materiál musia byť uchovávané v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3,


d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:
1.
pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch,

2.
vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

3.
musia byť splnené tieto požiadavky:

3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a všetok pôvodný množiteľský materiál sa musia uchovávať v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu a na týchto rastlinách viniča nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Viteus vitifoliae Fitch a

3b.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Viteus vitifoliae, celá dávka uvedeného materiálu sa musí podrobiť fumigácii, ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.


6. Štandardný materiál

Vizuálne prehliadky

Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň raz za vegetačné obdobie pre každého regulovaného nekaranténneho škodcu uvedeného v oddieloch 6 a 7.

Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych škodcov

a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo

3.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ktoré majú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., musia byť minimálne vylúčené z rozmnožovania a ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka toho množiteľského materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,


b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,

2.
vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo

3.
musia byť splnené tieto požiadavky:

3a.
všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ktoré majú symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa musia odstrániť a musia sa prijať vhodné hygienické opatrenia,

3b.
vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ošetriť baktericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

3c.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka tohto množiteľského materiálu sa musí ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.,


c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3

Symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3 nesmú byť pozorované na viac ako 10 % rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu štandardného materiálu a tieto rastliny viniča musia byť vylúčené z rozmnožovania,

d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:
1.
štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch,

2.
vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

3.
ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má znaky alebo symptómy Viteus vitifoliae Fitch, celá dávka uvedeného materiálu sa musí podrobiť fumigácii, ošetriť horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL VINIČA


I. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY


1.
Množiteľský materiál viniča a klon musia spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu; pri uvádzaní štandardného množiteľského materiálu na trh je prípustná odchýlka 1 % odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

2.
Množiteľský materiál viniča musí spĺňať minimálne technickú čistotu 96 %. Za technické nečistoty sa považuje

a)
množiteľský materiál viniča úplne alebo čiastočne zoschnutý, aj keď bol po zoschnutí namočený do vody,

b)
poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál viniča, najmä poškodený mechanicky, aj v dôsledku ľadovca alebo mrazu alebo rozdrvený, alebo polámaný, s ranami po zálistkoch a pod.,

c)
množiteľský materiál viniča, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v časti III.

3.
Viničové výhonky dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.

4.
Množiteľský materiál musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.


Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.8)
II. OSOBITNÉ POŽIADAVKY


Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu viniča sa zatrieďujú do tejto kategórie. Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rôznych kategórií množiteľského materiálu viniča sa zatrieďujú do nižšej kategórie, z ktorých sa zakorenená sadenica skladá.
III. TRIEDENIE


1.
Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu a viničie


Priemer

Priemer sa meria v najširšom bode prierezu; to sa nevzťahuje na bylinné odrezky.
1.
Odrezky podpníkov na štepenie a viničie

1.1
Priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm.

1.2
Maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie in situ.

2.
Odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu

2.1
Minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.

2.
Zakorenené odrezky

A.
Priemer


Priemer meraný v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu viniča.
B.
Dĺžka


Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako
1.
30 cm pre zakorenené odrezky určené na vrúbľovanie; pre zakorenené odrezky určené pre Sicíliu je však táto dĺžka 20 cm,

2.
20 cm pre ostatné zakorenené odrezky.


To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.
C.
Korene


Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
D.
Päta


Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.
3.
Zakorenené sadenice

A.
Dĺžka


Výhonok musí mať dĺžku najmenej 20 cm.

To neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.
B.
Korene


Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
C.
Zrast


Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a pevným zrastom.
D.
Päta


Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17. 4. 1968; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore