Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh 49/2007 účinný od 01.08.2020


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 49/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 211/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na množiteľský materiál viniča, ktoré musí spĺňať pri uvádzaní na trh,
b)
požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča,
c)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča,
d)
podrobnosti o uznávaní a overovaní množiteľského materiálu viniča,
e)
podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča na trh,
f)
podmienky dovozu množiteľského materiálu viniča z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie ...
g)
podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní,
h)
spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym ...
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál viniča, ktorý je určený na vývoz do tretej ...

§ 2
Požiadavky na množiteľský materiál viniča

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády musí spĺňať množiteľský materiál viniča všetkých rodov ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

viničom rastlina rodu Vitis (L) určená na výrobu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál takých ...

b)

odrodou rastlina zoskupená v rámci jedného botanického druhu na najnižšom poznanom stupni, ktorú možno ...

1.

definovať podľa vyjadrenia znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácií genotypov,

2.

odlíšiť od iného zoskupenia rastlín podľa vyjadrenia aspoň jedného z uvedených znakov,

3.

považovať za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť zostať rozmnožením nezmenená,

c)

klonom vegetatívne potomstvo odrody, ktorá je vlastná viničovému podpníku vybranému na základe odrodovej ...

d)

množiteľským porastom viniča porast určený na výrobu množiteľského materiálu viniča,

e)

podpníkmi výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča,

f)

mladými viničovými rastlinami

1.

zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov ...

2.

zakorenené sadenice, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov spojené štepením, ...

g)

časťami mladých viničových rastlín

1.

viničové výhonky, ktorými sú jednoročné vyzreté výhonky,

2.

odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určené ...

3.

odrezky z preštepencov, ktorými sú časti viničového výhonku alebo bylinného výhonku určené na tvorbu ...

4.

bylinný výhonok, ktorým je nezdrevnatený výhonok,

5.

odrezky zo selektovaných vinohradov a z podpníkových vinohradov, ktorými sú časti viničových výhonkov ...

h)

selektovanými vinohradmi a podpníkovými vinohradmi množiteľské porasty viniča určené na výrobu odrezkov ...

i)

viničovými škôlkami škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc,

j)

pôvodným množiteľským materiálom (SE) množiteľský materiál viniča, ktorý

1.

bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód šľachtenia s cieľom zachovania pravosti odrody alebo klonu ...

2.

je určený na výrobu základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu, ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre pôvodný množiteľský ...

4.

na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,

5.

bol umiestnený v technickom izoláte,

k)

základným množiteľským materiálom (E) množiteľský materiál viniča, ktorý

1.

bol vyrobený na zodpovednosť pestovateľa podľa všeobecne uznávaných metód šľachtenia s cieľom zachovania ...

2.

je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre základný množiteľský ...

4.

na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,

5.

bol umiestnený v priestorovom izoláte,

l)

certifikovaným množiteľským materiálom (C) množiteľský materiál viniča, ktorý

1.

bol získaný priamo zo základného množiteľského materiálu alebo z pôvodného množiteľského materiálu,

2.

je určený na výrobu mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo hrozna,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikovaný ...

4.

na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,

m)

štandardným množiteľským materiálom (S) množiteľský materiál viniča, ktorý

1.

je odrodovo pravý a odrodovo čistý,

2.

je určený na výrobu mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo hrozna,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre štandardný ...

4.

na základe výsledkov kontroly spĺňa ustanovené podmienky podľa tohto nariadenia vlády,

n)

uznávacím konaním odborné hodnotenie množiteľských porastov viniča a skúšanie množiteľského materiálu ...

o)

dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,2) ...

p)

uvádzaním na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj alebo akékoľvek nakladanie, ...

1.

kontrolnému ústavu na účely kontroly,

2.

na účely jeho úpravy podľa osobitného predpisu3) osobou, ktorá ako dodávateľ služieb spracovania alebo ...

§ 4
Všeobecné požiadavky na množiteľský materiál viniča
(1)

Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh, ak bol vyrobený z niektorej odrody alebo klonu, ktoré ...

(2)

Množiteľský materiál odrôd viniča a tam, kde je to primerané, klonov, ktorý bol prijatý v ktoromkoľvek ...

§ 5
Požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča

Množiteľské porasty viniča v selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch a vo viničových škôlkach, ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča
(1)

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Bez toho, aby množiteľský materiál viniča v kategóriách uvedených v § 3 písm. j) až m) spĺňal podmienky ...

§ 7
Uznávanie a overovanie množiteľského materiálu viniča
(1)

Kontrolný ústav uznáva množiteľský materiál viniča v kategóriách uvedených v § 3 písm. j) až l), ak ...

(2)

Ak množiteľský materiál viniča nie je určený na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezov, možno ...

§ 8
Podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča na trh
(1)

Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh, len ak bol uznaný alebo overený podľa § 7 a spĺňa ...

(2)

Množiteľský materiál viniča možno uvádzať na trh len v oddelených dávkach alebo zväzkoch, ktoré sú dostatočne ...

(3)

Dodávateľ môže uvádzať aj malé množstvá množiteľského materiálu viniča na trh, aj keď tento množiteľský ...

a)
pokusné účely,
b)
účely šľachtenia,
c)
uchovávanie genetických zdrojov rastlín.5)
(4)

Dodávateľ môže uvádzať na trh množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča, len ak boli ...

(5)

Uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ...

§ 9
Dovoz množiteľského materiálu viniča z tretej krajiny
(1)

Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a uvádzať množiteľský materiál viniča na trh, ak tak ustanoví ...

(2)

Kým nebude prijaté rozhodnutie o rovnocennosti, kontrolný ústav je oprávnený povoliť dovoz množiteľského ...

(3)

Každý dodávateľ, ktorý dováža množiteľský materiál viniča podľa odseku 2, musí zabezpečiť, aby množiteľský ...

a)
druh (botanický názov),
b)
odroda a prípadne aj klon, pri zakorenených sadeniciach sa tento údaj vzťahuje na podpníky a viničie, ...
c)
kategória množiteľského materiálu viniča,
d)
pôvod množiteľského materiálu viniča,
e)
krajina výroby množiteľského materiálu viniča a kontrolný ústav,
f)
krajina vývozu množiteľského materiálu viniča, ak je iná ako krajina výroby,
g)
dovozca množiteľského materiálu viniča,
h)
množstvo dovezeného množiteľského materiálu viniča.
(4)

Údaje podľa odseku 3 oznámi dodávateľ kontrolnému ústavu písomne.

(5)

Množiteľský materiál viniča dovezený z ktoréhokoľvek členského štátu na základe rozhodnutia o rovnocennosti ...

§ 10
Balenie množiteľského materiálu viniča
(1)

Obaly alebo zväzky s množiteľským materiálom viniča musia byť uzatvorené kontrolným ústavom alebo pod ...

(2)

Obaly, ktoré už boli uzatvorené, možno druhý raz uzatvoriť len pri dodržaní postupu podľa odseku 1. ...

(3)

Množiteľský materiál viniča sa musí baliť podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.

(4)

O výnimke z požiadaviek na balenie a uzatváranie množiteľského materiálu viniča dodávaného v malých ...

§ 11
Označovanie množiteľského materiálu viniča
(1)

Pri uvádzaní množiteľského materiálu viniča na trh v obaloch alebo vo zväzkoch je dodávateľ povinný ...

(2)

Návesku nemožno použiť opakovane a údaje podľa odseku 1 sa musia na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačiť ...

(3)

Návesky na obaloch alebo zväzkoch musia byť farebne odlíšené podľa kategórie množiteľského materiálu ...

a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre pôvodný množiteľský materiál (SE),
b)
biela pre základný množiteľský materiál (E),
c)
modrá pre certifikovaný množiteľský materiál (C),
d)
tmavožltá pre štandardný množiteľský materiál (S),
e)
hnedá pre množiteľský materiál viniča dodávaný podľa § 9 ods. 2 a pre množiteľský materiál viniča uvádzaný ...
(4)

Dodávateľ môže použiť jednu návesku pri dodávke množiteľského materiálu viniča, ak dodáva štepené alebo ...

(5)

Odberatelia množiteľského materiálu viniča sú povinní návesky uchovávať počas jedného roka od prevzatia ...

(6)

Ak sa uvádza na trh množiteľský materiál viniča geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný ...

§ 12
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek množiteľského ...

(2)

Do porovnávacích skúšok alebo pokusov možno zaslať aj vzorky množiteľského materiálu viniča, ktoré boli ...

a)
vyrobené v tretej krajine,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)

Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód uznávania a overovania ...

§ 13
Spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej kontrolným ústavom
(1)

Kontrolný ústav vykonáva

a)
kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek podľa § 14,
b)
náhodné kontroly zamerané na dodržiavanie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády.
(2)

Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva vzoriek množiteľského ...

(3)

Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu voľný prístup do všetkých častí areálu prevádzkarní, ...

§ 14
Osobitné ustanovenia o uznávaní množiteľského materiálu viniča
(1)

Dodávateľ je povinný

a)
od vyorania množiteľského materiálu viniča alebo od jeho oddelenia od materskej rastliny viniča až po ...
b)
počas pestovania, vyorávania alebo oddelenia od materskej rastliny, balenia, skladovania a prepravy ...
(2)

Množiteľský materiál viniča, ktorý sa získal priamo zo základného množiteľského materiálu uznaného v ...

§ 14a
Protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej ...

Ak neexistujú protokoly pre odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych ...

§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)

V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré boli založené pred 14. júlom 2005 a sú ...

(2)

V selektovaných vinohradoch a podpníkových vinohradoch, ktoré boli založené pred 14. júlom 2005 a sú ...

(3)

Zakorenené sadenice pozostávajúce z pôvodného množiteľského materiálu zaštepeného v základnom množiteľskom ...

§ 16
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.

§ 17
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.

  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PESTOVATEĽSKÉHO PORASTU

  Oddiel 1: Identita, čistota a pestovateľské podmienky

  1.

  Pestovateľský porast musí byť odrodovo pravý a odrodovo čistý; to sa primerane vzťahuje na klon. ...

  2.

  Podmienky pestovania a úroveň rastu pestovateľského porastu musia byť také, aby sa dostatočne preveril ...

  Oddiel 2: Požiadavky na zdravie podpníkových a selektovaných vinohradov určených na výrobu všetkých ...

  1.

  Tento oddiel sa vzťahuje na podpníkové a selektované vinohrady určené na výrobu všetkých kategórií množiteľského ...

  2.

  Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky musia byť pri vizuálnej prehliadke bez výskytu ...

  V podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach sa vykonáva odber vzoriek a testovanie ...

  3.

  Vizuálna prehliadka a odber vzoriek a testovanie príslušných podpníkových a selektovaných vinohradov ...

  4.

  Odber vzoriek a testovanie uvedené v druhom bode sa vykonáva v najvhodnejšom období roka, pričom sa ...

  5.

  Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu ...

  6.

  Na odber vzoriek a testovanie viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného ...

  Oddiel 3: Požiadavky na pôdu a pestovateľské podmienky podpníkových a selektovaných vinohradov určených ...

  1.

  Vinič môže byť v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach vysadený iba v pôde ...

  Tento odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti ...

  2.

  Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak kontrolný ústav alebo zodpovedný orgán iného členského ...

  Odber vzoriek a testovanie sa nevykonávajú, ak sa vinič nepestoval v produkčnej pôde minimálne päť rokov ...

  3.

  Na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu ...

  Oddiel 4: Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť

  1.

  Podpníkové a selektované vinohrady a viničové škôlky sa zriaďujú za primeraných podmienok s cieľom predísť ...

  2.

  Viničové škôlky sa nezriaďujú vo vinici alebo v podpníkových a selektovaných vinohradoch . Minimálna ...

  3.

  Okrem požiadaviek uvedených v oddieloch 2 a 3 sa množiteľský materiál musí vyrábať v súlade s požiadavkami ...

  Oddiel 5: Úradné prehliadky

  1.

  Množiteľský materiál vyprodukovaný v podpníkových a selektovaných vinohradoch a viničových škôlkach ...

  2.

  Úradné prehliadky uvedené v prvom bode vykonáva kontrolný ústav podľa oddielu 8.

  3.

  Ďalšia úradná prehliadka sa musí vykonať pri pochybnostiach o veci, o ktorej možno rozhodnúť bez toho, ...

  Rod alebo druh množiteľského materiálu viniča okrem osiva Regulovaný nekaranténny škodca Nevrúbľovaný ...

  Rod alebo druh Regulovaný nekaranténny škodca Množiteľský materiál Vitis L. okrem osiva Vírusy, viroidy, ...

  Oddiel 8: Požiadavky podľa oddielu 2 druhého bodu na opatrenia v podpníkových a selektovaných vinohradoch ...

  Vitis L.

  1. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

  Vizuálne prehliadky

  Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň ...

  2. Pôvodný množiteľský materiál

  Odber vzoriek a testovanie

  Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského ...

  V prípade podpníkových vinohradov určených na výrobu podpníkov sa okrem odberu vzoriek a testovania ...

  Výsledky odberu vzoriek a testovania sa musia predložiť kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných ...

  3. Základný množiteľský materiál

  Odber vzoriek a testovanie

  Zo všetkých rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu základného ...

  Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa začína, keď majú podpníkové a selektované vinohrady šesť ...

  Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných ...

  4. Certifikovaný materiál

  Odber vzoriek a testovanie

  Z reprezentatívnej časti rastlín viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu ...

  Odber vzoriek a testovanie podľa prvej vety sa vykonáva prvýkrát, keď majú podpníkové a selektované ...

  Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť predložené kontrolnému ústavu pri uznávaní príslušných ...

  5. Pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

  Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych ...

  a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

  1.

  pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál viniča sa musí ...

  2.

  vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované ...

  3.

  musia byť splnené tieto požiadavky:

  3a.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského ...

  3b.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu certifikovaného materiálu, ...

  3c.

  ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et ...

  b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:

  1.

  pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča ...

  2.

  vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované ...

  3.

  musia byť splnené tieto požiadavky:

  3a.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského ...

  3b.

  vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ...

  3c.

  ak množiteľský materiál určený na obchodovanie má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá ...

  c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a ...

  1.

  ak ide o výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča ...

  1a.

  na rastlinách viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určených na výrobu pôvodného množiteľského ...

  1b.

  symptómy uvedených vírusov môžu byť pozorované najviac na 5 % rastlín viniča v podpníkových a selektovaných ...

  alebo

  2.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského ...

  d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:

  1.

  pôvodný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál viniča ...

  2.

  vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

  3.

  musia byť splnené tieto požiadavky:

  3a.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu pôvodného množiteľského ...

  3b.

  ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Viteus vitifoliae, celá dávka uvedeného ...

  6. Štandardný materiál

  Vizuálne prehliadky

  Vizuálne prehliadky podpníkových a selektovaných vinohradov a viničových škôlok sa vykonávajú aspoň ...

  Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby alebo oblasť podľa jednotlivých regulovaných nekaranténnych ...

  a) výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

  1.

  štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino ...

  2.

  vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované ...

  3.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ...

  b) výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al.:

  1.

  štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et ...

  2.

  vo výrobnej prevádzke nesmú byť na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované ...

  3.

  musia byť splnené tieto požiadavky:

  3a.

  všetky rastliny viniča v podpníkových a selektovaných vinohradoch určené na výrobu štandardného materiálu, ...

  3b.

  vinič vo výrobnej prevádzke, ktorý má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., sa po reze musí ...

  3c.

  ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., ...

  c) výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a ...

  Symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu ...

  d) výskyt Viteus vitifoliae Fitch:

  1.

  štandardný materiál viniča sa musí vyrábať v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch,

  2.

  vinič sa musí vrúbľovať na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

  3.

  ak množiteľský materiál určený na uvádzanie na trh má znaky alebo symptómy Viteus vitifoliae Fitch, ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL VINIČA

  I. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

  1.

  Množiteľský materiál viniča a klon musia spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu; pri uvádzaní štandardného ...

  2.

  Množiteľský materiál viniča musí spĺňať minimálne technickú čistotu 96 %. Za technické nečistoty sa ...

  a)

  množiteľský materiál viniča úplne alebo čiastočne zoschnutý, aj keď bol po zoschnutí namočený do vody, ...

  b)

  poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál viniča, najmä poškodený mechanicky, aj v dôsledku ...

  c)

  množiteľský materiál viniča, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v časti III.

  3.

  Viničové výhonky dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.

  4.

  Množiteľský materiál musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. ...

  Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných ...

  II. OSOBITNÉ POŽIADAVKY

  Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu viniča sa ...

  III. TRIEDENIE

  1.

  Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu a viničie ...

  Priemer

  Priemer sa meria v najširšom bode prierezu; to sa nevzťahuje na bylinné odrezky.

  1.

  Odrezky podpníkov na štepenie a viničie

  1.1

  Priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm.

  1.2

  Maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie in situ.

  2.

  Odrezky zo selektovaného vinohradu a z podpníkového vinohradu

  2.1

  Minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.

  2.

  Zakorenené odrezky

  A.

  Priemer

  Priemer meraný v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. To ...

  B.

  Dĺžka

  Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako ...

  1.

  30 cm pre zakorenené odrezky určené na vrúbľovanie; pre zakorenené odrezky určené pre Sicíliu je však ...

  2.

  20 cm pre ostatné zakorenené odrezky.

  To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.

  C.

  Korene

  Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže ...

  D.

  Päta

  Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ...

  3.

  Zakorenené sadenice

  A.

  Dĺžka

  Výhonok musí mať dĺžku najmenej 20 cm.

  To neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.

  B.

  Korene

  Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže ...

  C.

  Zrast

  Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a pevným zrastom.

  D.

  Päta

  Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.

  BALENIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU VINIČA

  A.

  1 - Druh 2 - Počet jednotlivých kusov 3 - Maximálne množstvo 1. Zakorenené sadenice 25, 50, 100 ...

  B.

  Osobitné podmienky pri balení množiteľského materiálu viniča

  1.

  Balenie malého množstva množiteľského materiálu viniča

  V prípade potreby môže byť počet jednotlivých kusov balení a zväzkov všetkých druhov a kategórií množiteľského ...

  2.

  Sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach

  Počet jednotlivých kusov v baleniach a vo zväzkoch množiteľského materiálu viniča uvedených v časti ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU VINIČA

  A.

  NÁVESKA

  I.

  Požadované informácie

  1.

  Norma ES

  2.

  Krajina výroby

  3.

  Úradný orgán zodpovedný za uznávanie alebo overovanie a členský štát Európskej únie alebo jeho iniciály ...

  4.

  Meno a adresa osoby zodpovednej za uzatvorenie alebo jej identifikačné číslo

  5.

  Druh

  6.

  Typ materiálu

  7.

  Kategória

  8.

  Odroda a prípadne aj klon, pri zakorenených sadeniciach sa tento údaj vzťahuje na podpníky a viničie ...

  9.

  Referenčné číslo dávky

  10.

  Množstvo

  11.

  Dĺžka – len pre odrezky podpníkov na štepenie; tento údaj zahŕňa minimálnu dĺžku odrezkov príslušnej ...

  12.

  Rok zberu

  II.

  Minimálne požiadavky

  Náveska musí spĺňať tieto požiadavky:

  1.

  musí byť nezmazateľne tlačená a jasne čitateľná,

  2.

  musí byť pripevnená na nápadnom mieste, aby bola dobre viditeľná,

  3.

  informácie uvedené v časti A oddiele I nemôžu byť žiadnym spôsobom skryté, zastreté ani prerušené inými ...

  4.

  informácie uvedené v časti A oddiele I musia byť zobrazené v rovnakom zornom poli.

  III.

  Výnimka pri malých množstvách pre konečných spotrebiteľov

  1.

  Viac ako jeden kus

  Požadované informácie pre návesku uvedené v oddiele I bode 10 znejú: „Presný počet kusov na balenie ...

  2.

  Len jeden kus

  Vyžadujú sa informácie uvedené v časti A oddiele I okrem bodov I.6. a I.7. a I.9. až I.12.

  IV.

  Výnimka pre vinič v črepníkoch, prepravkách a škatuliach

  Ak ide o sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach, keď ...

  a)

  množiteľský materiál viniča sa uchováva v samostatných dávkach príslušne označených podľa odrody a prípadne ...

  b)

  náveska je nepovinná,

  c)

  k množiteľskému materiálu viniča musí byť priložený sprievodný doklad uvedený v časti B.

  B.

  SPRIEVODNÝ DOKLAD

  I.

  Podmienky, ktoré sa majú splniť

  Sprievodný doklad musí

  1.

  byť vydaný najmenej v dvoch vyhotoveniach (pre odosielateľa a pre príjemcu),

  2.

  vyhotovenie pre príjemcu musí sprevádzať dodávku z adresy odosielateľa na adresu príjemcu,

  3.

  obsahovať všetky informácie o jednotlivých dávkach dodávky uvedené v oddiele II,

  4.

  byť uchovaný najmenej jeden rok a musí byť sprístupnený kontrolnému ústavu.

  II.

  Zoznam informácií, ktoré musí obsahovať sprievodný doklad

  1.

  Norma ES

  2.

  Krajina výroby

  3.

  Úradný orgán zodpovedný za uznávanie alebo overenie a členský štát Európskej únie alebo ich iniciály ...

  4.

  Poradové číslo

  5.

  Odosielateľ (adresa, registračné číslo)

  6.

  Príjemca (adresa)

  7.

  Druhy

  8.

  Typ(y) materiálu

  9.

  Kategória(e)

  10.

  Odroda(y) a prípadne klon(y); pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpníky a viničie ...

  11.

  Počet jednotlivých kusov na dávku

  12.

  Celkový počet dávok

  13.

  Dátum dodávky

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 49/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča ...

  2.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a ...
 • 2)  § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 3)  Obchodný zákonník.
 • 4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Mimoriadne ...
 • 5)  Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
 • 6)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
 • 7)  § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
 • 8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore