Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 340/2013 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 01.11.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 340/2013 účinný od 01.11.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 340/2013 s účinnosťou od 01.11.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej ...

§ 1
(1)

Sadzba úhrad za odborné služby podľa odseku 2 a sadzba ročných platieb za biocídny výrobok alebo ...

(2)

Odbornými službami Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“) sú

a)

posúdenie úplnosti žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu1) pre

1.

prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

2.

každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

b)

hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu,2) ktorá nespĺňa ...

1.

prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

2.

každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

c)

hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky, ktorá

1.

nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

2.

spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

3.

spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

d)

hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu7) pre

1.

prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

2.

každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,

e)

hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky, ktorá

1.

nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

2.

spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

3.

spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné ...

f)

posúdenie úplnosti žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného ...

1.

prvý typ biocídneho výrobku,

2.

každý ďalší typ biocídneho výrobku,

g)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu11) ...

1.

prvý typ biocídneho výrobku,

2.

každý ďalší typ biocídneho výrobku,

h)

hodnotenie žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku s využitím zjednodušeného postupu autorizácie ...

1.

prvý typ biocídneho výrobku,

2.

každý ďalší typ biocídneho výrobku,

i)

hodnotenie žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku podľa osobitného ...

1.

prvý typ biocídneho výrobku,

2.

každý ďalší typ biocídneho výrobku,

j)

hodnotenie žiadosti o paralelný obchod podľa osobitného predpisu,17)

k)

hodnotenie oznámenia o biocídnom výrobku pre výskum a vývoj podľa osobitného predpisu,18)

l)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátne povolenie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,19) ...

m)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosti o obnovenie ...

1.

identický s reprezentatívnym biocídnym výrobkom, ktorý bol súčasťou žiadosti podľa osobitného ...

2.

podrobený porovnávaciemu posúdeniu podľa osobitného predpisu;21) úhrady podľa písmen f), g) ...

n)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku, ktorý má byť schválený ...

1.

180 dní podľa osobitného predpisu;22) úhrady podľa písmen f) a g) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci ...

2.

tri roky podľa osobitného predpisu;23) úhrady podľa písmen f) a g) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci ...

o)

posúdenie úplnosti žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného ...

p)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného ...

q)

oznámenie dodatočného výrobku v skupine biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu,24)

r)

hodnotenie žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa ...

s)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov alebo žiadosti o ...

t)

hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov, ktoré majú byť ...

1.

180 dní podľa osobitného predpisu;22) úhrady podľa písmena p) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci ...

2.

tri roky podľa osobitného predpisu;23) úhrady podľa písmena p) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci ...

u)

hodnotenie žiadosti o postupné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,25) ...

v)

hodnotenie žiadosti o paralelné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,26) ...

w)

hodnotenie žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom postupného vzájomného ...

x)

hodnotenie žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom paralelného vzájomného ...

y)

hodnotenie žiadosti o postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo žiadosti o paralelné ...

z)

hodnotenie žiadostí podľa písmen u) až x), ak centrum zistí, že biocídny výrobok alebo skupina ...

aa) posúdenie žiadosti o zrušenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie podľa osobitného ...

ab) hodnotenie žiadosti o zmenu a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie pre

1.

administratívnu zmenu podľa osobitného predpisu,31)

2.

malú zmenu,32)

3.

závažnú zmenu,33)

ac) hodnotenie žiadosti o zmenu a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie skupiny ...

ad) posúdenie žiadosti o využívanie údajov podľa osobitného predpisu.34)

(3)

Ročnými platbami za biocídny výrobok a skupinu biocídnych výrobkov sú

a)

ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o vnútroštátnu ...

b)

ročná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o vnútroštátnu ...

c)

ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o postupné vzájomné ...

d)

ročná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o postupné ...

e)

ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o paralelný obchod ...

f)

ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu podľa osobitného predpisu.35)

§ 2
(1)

Pri každej úhrade za odborné služby podľa § 1 ods. 2 sa uvedie číslo variabilného symbolu uvedeného ...

(2)

Pri platení ročnej platby podľa § 1 ods. 3 sa uvedie číslo variabilného symbolu uvedeného v ...

(3)

Úhrady za odborné služby centra podľa § 1 ods. 2 sa poukazujú na účet cudzích prostriedkov ...

(4)

Ročné platby podľa § 1 ods. 3 sa poukazujú na príjmový účet centra.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 340/2013 Z. z.

  SADZBA ÚHRAD A ROČNÝCH PLATIEB PODĽA § 1 NARIADENIA VLÁDY

  K odseku 2 písm. Bod Úhrada v eurách a) 1. 35 000,00 2. 9 000,00 b) 1. 170 000,00 2. 50 000,00 ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu ...
 • 2)  Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 10 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 5)  Čl. 10 ods.1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 10 ods.1 písm. b) až f) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 8)  Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 43 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 15)  Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 18)  Čl. 56 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 19)  Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 20)  Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 21)  Čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 22)  Čl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 23)  Čl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 24)  Čl.17 ods. 6 a čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 25)  Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 26)  Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 27)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 28)  Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 29)  Čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 49 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 31)  Čl. 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 32)  Čl. 50 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 50 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 34)  Čl. 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 35)  § 20 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore