Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030

Platnosť od: 02.08.2022
Účinnosť od: 01.10.2022
Účinnosť do: 31.12.2030
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 278/2022 s účinnosťou od 01.10.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3 a 10, § 19 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 5 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Národný park Muránska planina

Vyhlasuje sa Národný park Muránska planina (ďalej len „národný park“), jeho zóny a ochranné pásmo. Hranice národného parku, jeho zón a podzón a hranice ochranného pásma národného parku sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2 - Územie národného parku
(1)

Národný park sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnych územiach Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Muráň a Muránska Huta a v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec.

(2)

Celková výmera národného parku je 18 516,05 ha.

(3)

Hranica národného parku, hranice zón národného parku a hranica ochranného pásma národného parku vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice národného parku do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Brezno, Okresnom úrade Revúca a Okresnom úrade Rimavská Sobota.

§ 3 - Zóny národného parku
(1)

Vyhlasujú sa zóny A, B, C a D národného parku. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón národného parku, sú uložené v štátnom zozname a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Brezno, Okresnom úrade Revúca a Okresnom úrade Rimavská Sobota.

(2)

Zóna A má výmeru 7 621,94 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(3)

Zóna B má výmeru 4 901,52 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Zóna B je rozdelená na podzónu B1, ktorá má výmeru 1 157,80 ha a podzónu B2, ktorá má výmeru 3 743,72 ha, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.

(6)

Zóna C má výmeru 5 987,79 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

(7)

Zóna D má výmeru 4,80 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.

(8)

Zákazy a obmedzenia podľa § 13 až 16 zákona na území národného parku a jeho ochranného pásma platia celoročne.

§ 4 - Ochranné pásmo národného parku
(1)

Vyhlasuje sa ochranné pásmo národného parku. Ochranné pásmo národného parku sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnych územiach Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Telgárt a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota a Muránska Zdychava a v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Krokava a Tisovec.

(2)

Ochranné pásmo národného parku má výmeru 13 002,62 ha a platí v ňom druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona okrem iných chránených území, ich zón a ich ochranných pásem, na ktorých platí vyšší stupeň ochrany podľa osobitných predpisov.

§ 5 - Účel vyhlásenia národného parku
(1)

Účelom vyhlásenia národného parku je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jeho území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany národného parku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Ciele starostlivosti o národný park, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 6 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 259/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina,

2.

body 14, 94 a 109 prílohy k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách.

§ 7 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 20221) okrem § 3 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2031 a § 3 ods. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2051.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 278/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - VYMEDZENIE HRANICE NÁRODNÉHO PARKU, JEHO ZÓN A OCHRANNÉHO PÁSMA

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 278/2022 Z. z.

  PREDMET OCHRANY NÁRODNÉHO PARKU

  Predmetom ochrany národného parku sú predovšetkým:

  Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných lesných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území národného parku.

  Biotopy európskeho významu: Kr 6 Xerotermné kroviny (* 40A0), Kr 10 Kosodrevina (* 4070), Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0), Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy (* 91E0), Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (* 91H0), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Pr 3 Penovcové prameniská (* 7220), Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch (* 6110), Ra 1 Aktívne vrchoviská (* 7110), Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (* 8160), Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (* 6210), Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230), Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty (6170), Br 6 Brehové porasty deväťsilov (6430), Kr 2 Porasty borievky obyčajnej (5130), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410), Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410), Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Sk 2 Silikátové skalné a svahy steny so štrbinovou vegetáciou (8220), Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150).

  Biotopy národného významu: Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky, Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc, Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy, Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách, Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách.

  Biotopy druhov rastlín európskeho významu: kosákovec lesklý (Hamatocaulis vernicosus), kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis), zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia), *zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), *lykovec muránsky (Daphne arbuscula), *poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), *poniklec slovenský (Pulsatilla slavica).

  Biotopy druhov rastlín národného významu: práchnovček lekársky (Fomitopsis officinalis), práchnovček ružový (Fomitopsis rosea), lievikovec kyjakovitý (Gomphus clavatus), misôčka tmavá (Pseudoplectania melaena), alektória rozkonárená (Alectoria sarmentosa), artónia (Arthonia leucopellaea), koléma černejúca (Collema nigrescens), napúchavec Hildenbrandov (Leptogium hildenbrandii), napúchavec plstnatý (Leptogium saturninum), jamkatec pľúcny (Lobaria pulmonaria), nefróma práškovitá (Nephroma parile), nefróma zavinutá (Nephroma resupinatum), bochník bezústy (Nyholmiella gymnostoma), klasovec sivastý pravý (Asyneuma canescens), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), prilbovka červená (Cephalanthera rubra), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík komorický (Epipactis komoricensis), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík prehliadaný (Epipactis neglecta), kruštík močiarny (Epipactis palustris), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík úzkopyskový (Epipactis leptochila), sklenobyľ bezlistá (Epipogium aphyllum), praslička pestrá (Equisetum variegatum), mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus), smrečinovec plazivý (Goodyera repens), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), päťprstnica hustokvetá (Gymnadenia densiflora), päťprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima), kandík psí zub (Erythronium dens-canis), ľalia cibuľkonosná pravá (Lilium bulbiferum), trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos), perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), vstavač počerný letný (Neotinea ustulata subsp. aestivalis), bradáčik srdcovitolistý (Neottia cordata), hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), vstavač mužský poznačený (Orchis mascula subsp. speciosa), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač purpurový (Orchis purpurea), všivec močiarny pravý (Pedicularis palustris subsp. palustris), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), prvosienka holá (Primula auricula), prvosienka pomúčená pravá (Primula farinosa subsp. farinosa), bieloprst belavý (Pseudorchis albida), rozchodník ročný (Sedum annuum), silenka donetzká (Silene donetzica), tis obyčajný (Taxus baccata), kľukva močiarna (Vaccinium oxycoccus), valdštajnka trojpočetná Magicova (Waldsteinia ternata subsp. magicii).

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: jasoň červenooký (Parnassius apollo), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), *spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctata), bystruška potočná (Carabus variolosus), *fuzáč alpský (Rosalia alpina), *fuzáč karpatský (Pseudogaurotina excellens), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), pásikavec (Cordulegaster heros), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), hraboš tatranský (Microtus tatricus), syseľ pasienkový (Spermophillus citellus), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier čierny (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier sťahovavý (Miniopterus schreibersii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), podkovár južný (Rhinolophus euryale), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), *medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), *vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra).

  Biotopy druhov živočíchov národného významu: modráčik horcový (Maculinea alcon), májka (Meloe brevicollis), fuzáč žltočierny (Pachyta lamed), fuzáč borievkový (Semanotus russicus), koník pestrý (Arcyptera fusca), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), mlok horský (Triturus alpestris), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) a piskor horský (Sorex alpinus).

  Druhy vtákov: bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý (Ficedula parva), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus (Tetrao) tetrix), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus) a žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus).

  Abiotické javy: Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu [skalné mesto (Poludnica, Veľká Stožka, Hrdzavá a i.), skalná brána (Malá Stožka, Šarkanica, Šance, Poludnica), skalné okno (obvod Hrdzavej doliny, Malá Stožka, Šarkanica, Poludnica, Šance a i.), skalná ihla (Veľká Stožka a i.), skalná veža (Poludnica, Javorníková, Veľká Stožka, Hrdzavá dolina a i.), skalný most (obvod Hrdzavej doliny, Šance, pod Kľakom a i.), skalné defilé (Poludnica a i.), bralo (Veľká Stožka, Malá Stožka, Kášter, Hradová, Šarkanica, Javorníková, Hrdzavá, Poludnica, Cigánka, Zlatnianske skalky, Mašianske skalky, Čertova dolina, Zlatnica, Havrania dolina, Šance a i.), skalný previs (Veľká Stožka, Malá Stožka, Kášter, Hradová, Šarkanica, Javorníková, Hrdzavá, Poludnica, Cigánka, Čertova dolina, Zlatnica, Havrania dolina, Šance a i.), abri (napr. v blízkosti toku Furmanec), skalná stena (Hradová, Veľká Stožka, Malá Stožka, Kášter, Šarkanica, Javorníková, Hrdzavá, Poludnica, Cigánka, Čertova dolina, Zlatnica, Havrania dolina, Šance, Tesná Skala a i.), krajinársky významný hrebeň (Cigánka, Poludnica, Šarkanica, Hradová, Javorníková, Hrdzavá a i.), kvesta (pri Zlatne), suťový prúd (Šance, Šarkanica, Kášter, Poludnica, Cigánka, Čertova dolina, Zlatnica, Havrania dolina a i.); na obvode krasovej planiny medzi Červenou Skalou a Hrdzavou dolinou sú strmé až bralové úbočia vysoké 200 – 500 m], krasový a fluviokrasový reliéf – v rámci Muránskej planiny a v Tisovskom krase [roklina (Havrania dolina, Hlboký jarok, Javorníková, Hrdzavá, Poludnica, Čertova dolina, Zlatnica, Šarkanica a i.), tiesňava (Javorníková, Havraník, Sviniarka, Tresník a i.), krútňavové hrnce (Javorníková, Hrdzavá dolina, Havrania dolina, Zlatnica, Čertova dolina a i.), krasová planina (Veľká Stožka, Malá Stožka, Poludnica, Mokrá Poľana a i.), krasová jama (závrt, Mokrá Poľana a i.), škrapy (Veľká Stožka, Malá Stožka, Hradová, Šarkanica, Javorníková, Hrdzavá, Čertova dolina, Poludnica, Podhrad, Cigánka a i.), úvala (Veľká lúka a i.), semipolie (Veľká lúka), travertínová kopa (Hrdzavá a i.), penovcová kopa (Tisovec – Galička), penovcový suk (Muráň, Havrania dolina a i.), penovcové kaskády (Muráň a i.), penovcové pramenisko (Hrdzavá dolina, Tisovec – Galička, Muráň a i.), penovcové terasy (Muráň a i.), jaskyne], pseudokrasový reliéf [rozsadlinová jaskyňa (Kašupierova diera - Muránska Zdychava)], stratigrafické a paleontologické lokality [výskyt fosílnej fauny a flóry (Šarkanica, Poludnica), typová lokalita nového druhu fosílie (Hrdzavá dolina)], štruktúrno-tektonické javy [prejav násunových plôch tektonických jednotiek (Cigánka, Šance), tektonická línia (Muránsky zlom, Šarkanica), muránska brekcia (napr. Piecky, Poludnica, lom Muráň 1, Biele Vody, Hradová), rauvaky (napr. v Hrdzavej doline)], hydrologické formy [pramene, prameniská, vyvieračky, ponory, trvalé a občasné vodopády, ľadopád (vo Furmanci, Javorníková a i.), krasové jazierko (Havraník, Trsteník)] a antropogénne formy [zrúcaniny hradu (Hradová, Muránsky hrad), kameňolomy (Bánovo, Dielik, Grilka, Muráň 1, Sosninky), haldy (napr. Grilka)].

  Predmetom ochrany sú okrem biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu aj významné krajinné prvky tvorené porastami starších lieskových krovín.

  Poznámky:

  Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.

  Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.

  Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.

  Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy rastlín európskeho významu a druhy rastlín národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 4 k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy živočíchov európskeho významu a druhy živočíchov národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 5 časť A k vyhláške č. 170/2021 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 4952/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Cigánka (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),2. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Cigánka vo výnose Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1160/1988-32 o štátnych prírodných rezerváciách,3. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 6/1999 o vyhlásení prírodnej rezervácie Cigánka (Vestník vlády SR ročník 9, čiastka 4, 1999, Vestník Ministerstva životného prostredia SR ročník VII 1999, čiastka 4),4. ustanovenia týkajúce sa prírodnej rezervácie Čertova dolina vo výnose č. 1160/1988-32,5. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 8/1996 o vyhlásení Prírodnej rezervácie Havrania dolina (Vestník vlády SR ročník 7, čiastka 3, 1997),6. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Hradová vo výnose č. 1160/1988-32,7. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 460/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Hrdzavá,8. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 459/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Javorníková,9. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 4974/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Hradová (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 8/1984),10. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Kášter vo výnose č. 1160/1988-32,11. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Malá Stožka v Rozhodnutí Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 26 Úprava č. 7282/65-osv./9,12. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 5887/1980-32 o vyhlásení chráneného náleziska Mašianske skalky,13. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Mokrá Poľana (Vestník vlády SR ročník 10, čiastka 5, 2000),14. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1566/1983-32 o vyhlásení chráneného náleziska Nad Furmancom (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1983, zošit 6),15. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 20/1999 o vyhlásení prírodnej rezervácie Nad Furmancom (Vestník Ministerstva životného prostredia SR ročník VII 1999, čiastka 6),16. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Poludnica vo výnose č. 1160/1988-32,17. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2597/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Šarkanica,18. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 5/1999 o vyhlásení prírodnej rezervácie Šance (Vestník Ministerstva životného prostredia SR ročník VII 1999, čiastka 4),19. všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 8/1997 o vyhlásení Chráneného areálu Tunel pod Dielikom (Vestník vlády SR ročník 7, čiastka 7, 1997),20. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2658/1981-32 o vyhlásení chráneného náleziska Zlatnianske skalky,21. ustanovenia týkajúce sa národnej prírodnej rezervácie Fabova hoľa vo výnose č. 1160/1988-32.
Načítavam znenie...
MENU
Hore