Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov 268/2012 účinný od 24.09.2012

Platnosť od: 13.09.2012
Účinnosť od: 24.09.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov 268/2012 účinný od 24.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 268/2012 s účinnosťou od 24.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:

„g) pružným systémom postup udeľovania výnimky, prostredníctvom ktorého možno uviesť na trh ...

2.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Výrobca traktorov môže s povolením štátneho dopravného úradu3) uviesť na trh obmedzený ...

3.

V § 6 ods. 4 sa slová „predĺžia tieto lehoty“ nahrádzajú slovami „lehoty podľa odseku 2 ...

4.

V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pre traktory kategórií T2, T4.1 a C2,5a) ktoré sú vybavené motormi kategórií L, M, N, ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2009 Z. z.“.

5.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z. UVÁDZANIE TRAKTOROV A MOTOROV NA TRH PODĽA ...

6.

Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. septembra 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore