Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. 128/2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2015

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Účinnosť do: 14.04.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. 128/2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 128/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa ...

1.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 1a Podmienky krížového plnenia (1) Na poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 je žiadateľ, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d znejú:

„3a) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 30 ods. 6 a § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 ...

3.

V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) pri prvom podaní žiadosti o podporu výpis z listu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý ...

4.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľ je povinný každú zmenu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má byť poskytnutá ...

5.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť,3a) je povinný plniť podmienky ...

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ ...

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

8.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby za predchádzajúce roky trvania záväzku, ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
Čl. 16, 18, 23 a 31 nariadenia (ES) č. 1975/2006 v platnom znení.“.

10.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno b).

11.

V § 7 ods. 2 a 3 písm. c) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

12.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ ...

13.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

14.

V § 10 ods. 1 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

15.

V § 12 ods. 3 písm. c) sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „krajského“.

16.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vyhlásenie žiadateľa, že poľnohospodárska pôda, ktorú požaduje zaradiť do opatrenia ...

17.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, musí v celom poľnohospodárskom ...

18.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
§ 26 ods.1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z.“.

20.

V § 17 sa vypúšťa odsek 5.

21.

V § 18 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) potvrdenie obvodného lesného úradu, že lesné pozemky, s ktorými žiadateľ vstupuje do vzťahu ...

22.

V § 18 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až d) a výpis z evidencie lesných ...

23.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Žiadateľ musí podať žiadosť o platbu aj v prípade, ak sa podľa lesného hospodárskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a)
§ 44 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.

V § 20 ods. 1 písm. b) sa slová „prvého roka,“ nahrádzajú slovami „druhého roka,“.

25.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť3a) musí plniť podmienky podľa ...

26.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, ...

27.

V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

28.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená a) až c).

29.

V § 27 odsek 5 znie:

„(5) Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré ...

30.

V § 27 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

31.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, ...

32.

V § 33 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

33.

V § 33 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na príslušné podopatrenia“.

34.

V § 33 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
§ 27 ods. 2 písm. c),“.

35.

V § 35 písmeno c) znie:

„c) ekologické poľnohospodárstvo 1. na ornej pôde, 2. pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových ...

36.

V § 37 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
prehľad o zaťažení dobytčej jednotky podľa druhu chovaných zvierat.“.

37.

V § 37 ods. 11 druhej vete sa za slová „odseku 4 písm. a) až e)“ vkladajú slová „a g)“. ...

38.

V § 37 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dátum náhrady“.

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 72 sa citácia „§ 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona ...

40.

V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a), d), f) a h).

Doterajšie písmená b), c), e), g) a i) sa označujú ako písmená a) až e).

41.

V § 39 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

42.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prípadu, ak rozsah nedodržania výmery ...

43.

V § 40 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri znížení priemernej svahovitosti dielu pôdneho ...

44.

V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak dôjde k nesplneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

45.

V § 40 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

46.

V § 40 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevod sa uzná, ak je vykonaný najneskôr do termínu ...

47.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak sa nadobúdateľ podniku písomne zaviazal plniť podmienky záväzku podľa odseku 4 a počas ...

48.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Percentuálne obmedzenie rozšírenia sa nevzťahuje ...

49.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozšírenie povinností zo vzťahu je možné aj v prípade, ak žiadateľ rozširuje plochy ...

50.

V § 43 ods. 1 písm. b) sa slová „aplikovať len“ nahrádzajú slovami „aplikovať na celej ...

51.

V § 43 ods. 1 písm. e) prvom bode sa slovo „alebo“ nahrádza slovami „a šesť aplikácií prípravkov ...

52.

V § 43 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „sivej“ vkladajú slová „po 1. auguste“.

53.

V § 43 ods. 1 písm. f) sa slová „v písmenách c) a d)“ nahrádzajú slovami „v písmenách ...

54.

V § 43 ods. 1 písm. h) sa slová „2 000ks/ha“ nahrádzajú slovami „60 % výsadby“.

55.

V § 43 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „sadov“ umiestňuje odkaz 73a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a) § 4 písm. m) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti ...

56.

V § 43 ods. 2 písm. b) sa za slová „aplikovať len“ vkladajú slová „pre integrovanú produkciu ...

57.

V § 43 ods. 2 písm. j) sa slová „v písmenách b) až i)“ nahrádzajú slovami „v písmenách ...

58.

V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „aplikovať len“ vkladajú slová „pre integrovanú produkciu ...

59.

V § 43 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo certifikované sadivo zemiakov,“. ...

60.

Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:

„74) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

61.

V § 43 ods. 3 písm. f) sa slová „v písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „v písmenách ...

62.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu je povinný viesť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:

„74a)
§ 33 písm. e) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

„78) Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických ...

64.

V § 52 ods. 1 sa slová „§ 35 písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 35 písm. a) bodu prvého ...

65.

V § 52 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
§ 39 ods. 1 písm. a),“.

66.

V § 52 sa vypúšťa odsek 3.

67.

V § 53 písmeno a) znie:

„a)
§ 39 ods. 1 písm. b) až e),“.

68.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, ...

69.

V § 57 ods. 1 úvodnej vete sa odkaz 19 nad slovom žiadateľ nahrádza odkazom 84a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:

„84a) § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.§ 11 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových ...

70.

V § 57 ods. 1 písm. a) sa za slová „poľnohospodársku činnosť11)“ vkladajú slová „vo vlastnom ...

71.

V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno b).

72.

V § 57 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

73.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Nepredložením žiadosti o vyrovnávací príspevok v termíne na predkladanie žiadostí vzťah ...

74.

V § 58 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

75.

V § 59 ods. 1 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

76.

V § 59 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktorý znejú:

„(3) O prevzatí povinností podľa odseku 2 písm. b) a c) je nadobúdateľ, na ktorého povinnosti ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

77.

V § 59 ods. 5 sa slová „§ 57 ods. 1 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 1a ods. 1“. ...

78.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa platnosť lesného hospodárskeho plánu skončí počas piatich rokov trvania záväzku, ...

79.

Prílohy č. 1 a 1a znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. Požiadavky podľa § 1a ods. 1 písm. c) a ...

80.

V prílohe č. 18 sa nadpis „ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ nahrádza ...

81.

V prílohe č. 18 sa vypúšťa prvý a tretí bod.

Doterajšie body 2 až 9 sa označujú ako body 1 až 7.

82.

Príloha č. 18 sa dopĺňa ôsmym až jedenástym bodom, ktoré znejú:

„8. Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore