Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
28.01.2022 29/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej 14. septembra 2017 v Budapešti 29/2022 účinný od 28.01.2022
28.01.2022 28/2022 Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 28/2022 účinný od 28.01.2022
28.01.2022 27/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/005583/2021-31 27/2022 účinný od 28.01.2022
28.01.2022 26/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2021 č. MF/004274/2022–119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441, ktorým sa ustanovuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 26/2022 účinný od 28.01.2022
28.01.2022 25/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 25/2022 účinný od 01.02.2022 do 31.03.2022
28.01.2022 24/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.01.2023
28.01.2022 23/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov 23/2022 účinný od 01.02.2022
28.01.2022 22/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 22/2022 účinný od 01.02.2022
28.01.2022 21/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 21/2022 účinný od 01.02.2022 do 14.03.2022
25.01.2022 20/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z. 20/2022 účinný od 26.01.2022
25.01.2022 19/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné pásmo 19/2022 účinný od 01.02.2022
21.01.2022 18/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 18/2022 účinný od 21.01.2022
21.01.2022 17/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkov k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 17/2022 účinný od 21.01.2022
21.01.2022 16/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 16/2022 účinný od 21.01.2022
20.01.2022 15/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej 15/2022 účinný od 20.01.2022
20.01.2022 14/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 14/2022 účinný od 20.01.2022
20.01.2022 13/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach 13/2022 účinný od 20.01.2022
18.01.2022 12/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 12/2022 účinný od 01.02.2022
18.01.2022 11/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti 11/2022 účinný od 01.02.2022
15.01.2022 10/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne 10/2022 účinný od 15.01.2022
15.01.2022 9/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 9/2022 účinný od 15.01.2022
14.01.2022 8/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 8/2022 účinný od 15.01.2022
14.01.2022 7/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7/2022 účinný od 01.02.2022
14.01.2022 6/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2022 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022
13.01.2022 5/2022 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 5/2022 účinný od 13.01.2022
12.01.2022 4/2022 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 4/2022 účinný od 12.01.2022
12.01.2022 3/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky 3/2022 účinný od 12.01.2022
08.01.2022 2/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2022 účinný od 15.01.2022
08.01.2022 1/2022 Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 1/2022 účinný od 08.01.2022
MENU
Hore