Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2022 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 14.01.2022
Účinnosť od: 15.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2022 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 6/2022 s účinnosťou od 15.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)“ vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b“.

2.

V § 13 ods. 2 písm. j), § 24 ods. 5 písm. d) a § 24 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „Horskou záchrannou ...

3.

V § 13 ods. 5 sa za slovami „ozbrojenými silami“ vypúšťa čiarka a slová „Horskou záchrannou službou“. ...

4.

V § 29 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou,64f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:

„64f) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného ...

6.

V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov99)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:

„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...

7.

V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:

„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ...

8.

Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65b Správa národného parku (1) Zriaďujú sa: a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej ...

9.

Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022 (1) Správy národných parkov podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:

„127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 128) § 17 ods. 1 zákona ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2022 okrem čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore