Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 99/2008 účinný od 01.04.2008

Platnosť od: 27.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD27DS1EU12PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 99/2008 účinný od 01.04.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 99/2008 s účinnosťou od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:

„2. iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o ...

2.

V § 2 ods. 4 sa slová „osobitného predpisu2)“ nahrádzajú slovami „§ 23a“ a vypúšťa ...

3.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak veterinárny lekár iného členského štátu vykonáva alebo hodlá vykonávať na území ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka. 14) Zákon č. 48/2002 Z. z.“. ...

4.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

„§ 23a (1) Odborné veterinárne činnosti15) môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 21 znejú:

„15) § 10 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 16) § 17 a 34 zákona ...

5.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 3 a zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré ...

„Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2004 Z. z. Časť A ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV Plán ...

6.

V prílohe č. 3 bodoch 1 a 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „zrušená ...

7.

Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných ...

Čl. II

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sa mení takto:

1.

V § 10 ods. 2 sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu79a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

„79a)
§ 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.“.

2.

§ 11 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 83 až 85.

3.

Prílohy č. 6 a 7 sa vypúšťajú.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore