Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 25.04.2020 do 22.05.2020


Platnosť od: 16.03.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Účinnosť do: 22.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD30 DS11 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 93/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 90/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky prevádzkovania autoškôl,

b)

udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik (ďalej len „inštruktorské ...

c)

doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl a

d)

pôsobnosť orgánov verejnej správy.

§ 2
Autoškola
(1)

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie ...

a)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové ...
b)
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných ...
c)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej ...
d)
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
e)
dopravnej výchovy obyvateľstva.
(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) možno vykonávať len v autoškole.

(3)

Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania ...

(4)

Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy

a)
prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1a) ...
b)
základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej ...
(5)

Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4 písm. a), účastník vodičského kurzu je povinný ...

§ 2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)

Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania ...

(2)

Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz ...

§ 3
Registrácia autoškoly
(1)

Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom ...

(2)

Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.
(3)

Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ...
b)
údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
c)
identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského ...
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením ...
3.
typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,
4.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
5.
zoznam učebných pomôcok,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy ...
(4)

Prílohou žiadosti je

a)
diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len „doklad o vzdelaní“) žiadateľa, ...
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ...
d)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel ...
e)
doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
f)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme ...
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov ...
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. ...

(6)

Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ...

(7)

Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné ...

(8)

Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť ...
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo ...
e)
komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich ...
(9)

Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom ...

(10)

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii ...

(11)

Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle ...

§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je

a)
úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora ...
(2)

Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného ...

§ 5
Technická základňa autoškoly
(1)

Technickú základňu autoškoly tvorí

a)
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
b)
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.
(2)

Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. Autoškola ...

(3)

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú

a)
výcvikové vozidlá,
b)
autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií:
1.
autocvičisko a trenažér,
2.
autocvičisko a náhradná výcviková plocha,
3.
trenažér a náhradná výcviková plocha,
4.
autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha,
c)
učebné pomôcky.
(4)

Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby ...

(5)

Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. b) musia byť na účely transparentnej ...

(6)

Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, ...

(7)

Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 ...

(8)

Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných ...

§ 5a
Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia ...

(2)

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred ...

(3)

Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.

(4)

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa osobitného predpisu.6b)

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby, ...
b)
značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia ...
c)
údaje o schválení podľa odseku 4.
(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2.

(7)

Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.

(8)

Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa odseku 1 na používanie v autoškolách ...

(9)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi ...

a)
identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a),
b)
identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa odseku 5 písm. b),
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a),
d)
identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo ...
e)
spôsob montáže,
f)
dátum montáže,
g)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.
(10)

Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného ...

(11)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie programového vybavenia autoškoly podľa ...

(12)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa ...

(13)

Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia. ...

a)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie, ...
b)
identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným ...
(14)

Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách zaniká ...

a)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
b)
zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia,
c)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
d)
uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4.
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly
(1)

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný

a)
prevádzkovať autoškolu v rozsahu registrácie autoškoly,
b)
zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom, ...
c)
byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
d)
postupovať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 podľa učebných osnov,
e)
vydať po skončení kurzu jeho účastníkovi osvedčenie,
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spĺňajú požiadavky ...
g)
udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave.
h)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej ...
i)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe ...
j)
viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v ...
k)
používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom. ...
(2)

Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, ...

(3)

Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie ...

§ 7
Zrušenie registrácie autoškoly
(1)

Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly

a)
nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva ...
b)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
c)
vykonáva kurzy v rozpore s týmto zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami a napriek písomnému ...
d)
nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.
(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

(5)

Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa odseku 3 písm. c) alebo d), prevádzkovateľ autoškoly ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému ...

(7)

Držiteľ registrácie je povinný vrátiť osvedčenie o registrácii autoškoly.

§ 8
Inštruktorské oprávnenie
(1)

Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b).

(2)

Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý

a)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
dosiahol vek 25 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je plne spôsobilý na právne úkony,
e)
je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
f)
má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
g)
má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské ...
h)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja (§ 3 ods. 1) ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, ...
b)
údaje o doterajšej praxi žiadateľa.
(4)

Prílohou žiadosti je

a)
doklad o vzdelaní žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov ...
d)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
e)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)

Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Okresný ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť ...
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo ...
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch pred ...
(7)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) účastník konania ...

(8)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia ...

(9)

Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského ...

(10)

Inštruktorské oprávnenie zaniká:

a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu,
b)
ak inštruktor neabsolvoval doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl,
c)
smrťou inštruktora autoškoly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
§ 9
Inštruktorská skúška
(1)

Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská ...

(2)

Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou ministerstvom. Správu skúšobných ...

(3)

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej ...

(4)

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej ...

(5)

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo ...

§ 10
Inštruktorský preukaz
(1)

Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz. V inštruktorskom preukaze sú ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, ak zistí, že držiteľ inštruktorského ...

a)
prestal byť spôsobilý na právne úkony,
b)
stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
c)
prestal byť bezúhonný,
d)
bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
e)
opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,
f)
stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. d) alebo nevykonal úspešne ...
(3)

Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia ...

(4)

Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli ...

(5)

Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len

a)
po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho ...
b)
po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho ...
c)
ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,
d)
ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.
(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

(7)

Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať ...

(8)

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja ...

§ 10a
Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)

Inštruktor autoškoly je povinný

a)
používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 správne označené výcvikové vozidlo s platným osvedčením o evidencii, ...
b)
vykonávať výučbu teórie a praktický výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými ...
c)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu ...
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške na predĺženie platnosti inštruktorského ...
e)
zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia ...
(2)

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný

a)
chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom ...
c)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ...
d)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,9b) ...
e)
spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 6.
(3)

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích ...

§ 11
Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu
(1)

Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského ...

(2)

Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje komora. Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr ...

(4)

Prílohou žiadosti je

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov ...
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského ...

§ 12
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských skúšok na ...
d)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
e)
určuje technické požiadavky na trenažéry a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie v kurzoch podľa § ...
f)
schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení takéhoto ...
g)
vydáva skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok,
h)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného ...
i)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov, evidenčných kariet inštruktora autoškoly. ...
(2)

Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o kontrole upravujúce ...

Okresný úrad v sídle kraja
§ 14
Okresný úrad v sídle kraja
a)

rozhoduje o registrácii autoškôl, o zmene v registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a ...

b)

udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich ...

c)

zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl ...

d)

overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,

e)

vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami,

f)

ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky,

g)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa ...

§ 15
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a inštruktorských ...

a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska,
b)
údaj o rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
c)
údaj o rozsahu skupín vodičského oprávnenia,
d)
údaj o platnosti inštruktorského preukazu a o jeho predĺženiach,
e)
údaj o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky ...
f)
údaj o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, ...
g)
dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru inštruktora, ak ...
h)
údaj o zmenách v inštruktorských oprávneniach,
i)
údaj o prípadnom zadržaní vodičského preukazu a údaje o odňatí inštruktorského oprávnenia.
(2)

Evidencia inštruktorov autoškôl je súčasťou informačného systému.3a)

(3)

Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských ...

§ 16
Štátny odborný dozor nad autoškolami
(1)

Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti v autoškolách poverenými zamestnancami ...

(2)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad autoškolami ...

(3)

Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom.

(4)

Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly12) sú kontrolóri oprávnení

a)
vstupovať na autocvičisko a premeriavať jeho rozmery a kontrolovať funkčnosť jeho zariadení,
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či jeho označenie je v súlade so schváleným ...
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,
e)
zisťovať, či prevádzkovateľ autoškoly, zodpovedný zástupca a inštruktor autoškoly majú inštruktorské ...
f)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly ...
(5)

Protokol o výsledku kontroly sa doručuje aj živnostenskému úradu.

(6)

Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v informačnom systéme.3a)

§ 17
Správne delikty
(1)

Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly pokutu od 100 eur do 3 350 eur, ak

a)
prevádzkuje autoškolu po zrušení registrácie autoškoly,
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 ako inštruktorov autoškoly zamestnancov bez inštruktorského oprávnenia ...
c)
používa priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, ktorý nie je v súlade s rozhodnutím o registrácii ...
d)
používa trenažér neschváleného typu, nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu alebo nevyhovujúce autocvičisko, ...
e)
neudržiava technické a technologické zariadenie autoškoly v prevádzkyschopnom stave alebo nevedie jeho ...
f)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo, ...
g)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii ...
h)
vydá osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. e) v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s ...
i)
prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly,
j)
nevedie priebežne predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých ...
k)
nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2,
l)
použije identifikačné zariadenie v rozpore s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.
(2)

Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly - podnikateľovi pokutu od 50 eur do 330 eur, ...

a)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo ...
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii ...
c)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými ...
d)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby ...
e)
poruší povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3,
f)
nezabezpečí počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia ...
(3)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia nedostatku, najneskôr však ...

(4)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu a na čas jeho trvania a na výšku prípadnej ...

§ 18
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
vykonáva činnosti vyhradené autoškole bez registrácie autoškoly,
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla,
d)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo ...
e)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby ...
f)
porušil povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 eur do 330 eur.

(3)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13)

§ 19
Konanie
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského ...
c)
vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d)
určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel, ...
e)
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly.
(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie platnosti inštruktorského ...

(3)

Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie ...

(4)

Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi ...

(5)

V konaní o zrušenie registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § ...

§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkovať autoškolu ...

(2)

Ustanovenia § 2 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. c) sa nevzťahujú na výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenia ...

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti a o označovaní ...
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach a o skúškach na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov, ...
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov ...
e)
vzor inštruktorského preukazu,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví ...

§ 21a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)

Výcvikové zariadenia evidované podľa doterajších predpisov sa považujú za autoškoly podľa tohto zákona ...

(2)

Inštruktorský preukaz vydaný podľa doterajších predpisov platí do dňa uvedeného v inštruktorskom preukaze, ...

(3)

Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzťahuje na trenažér a na výcvikové vozidlo vo finančnom prenájme začatom ...

(4)

Inštruktori autoškoly, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňajú požiadavku vzdelania podľa § 8 ...

§ 22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009

Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R schválené a používané do 14. augusta 2005 ...

§ 22b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle ...

(3)

Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa ...

§ 22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového ...

(2)

Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej ...

(3)

Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania ...

§ 23
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 poradové číslo 19 znie:

v stĺpci Živnosť: „Prevádzkovanie autoškoly“,

v stĺpci Preukaz spôsobilosti: „osvedčenie o registrácii autoškoly“,

v stĺpci Poznámka: „§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 63 sa slová „vodičského preukazu, medzinárodného vodičského ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 74 písmená c) a d) znejú:

„c) na získanie inštruktorského oprávnenia 1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk 2. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke k položke 74 na konci pripája štvrtý bod, ktorý znie:

„4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 77 znie:

„Položka 77 Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov ...

Čl. V

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

V § 22c odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 93/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

Poznámky

 • 1)  § 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 1a)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 1aa)  § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene ...
 • 1b)  § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...
 • 2)  § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 3)  Položka 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 3a)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 6a)  § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...
 • 6b)  § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 7)  § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 9)  § 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona ...
 • 9a)  § 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  § 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. ...
 • 11)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 15)  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 52 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore