Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch 88/1994 účinný od 15.04.1994 do 31.12.2001

Platnosť od: 15.04.1994
Účinnosť od: 15.04.1994
Účinnosť do: 31.12.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch 88/1994 účinný od 15.04.1994 do 31.12.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 88/1994 s účinnosťou od 15.04.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov: a) akcie,1) b) dočasné listy,2) c) podielové ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znejú:

„4a) § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 4b) § 787 Občianskeho zákonníka.“. ...

2.

V § 1 ods. 4 znie:

„(4) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až d), g) a m) možno vydať len ako zaknihované ...

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. e) a f).“. ...

4.

V § 2 ods. 2 znie:

„(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia osobitných zákonov sa vzťahujú aj na právne ...

5.

V § 4 ods. 2 znie:

„(2) Cenné papiere, ktoré potvrdzujú uloženie peňažných prostriedkov a sú vydané najmä pod ...

6.

V § 8 ods. 2 sa slová „Štátnou bankou česko-slovenskou“ nahrádzajú slovami „Národnou bankou ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:

„13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...

8.

V § 9 ods. 1 znie:

„(1) O premene listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier rozhoduje emitent, ktorý ...

9.

V § 10 ods. 1 sa za slovom „vestníku“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „ a uverejní ...

10.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Na základe písomnej žiadosti zahraničného majiteľa zaknihovaného cenného papiera ...

11.

V § 14 ods. 1 znie:

„(1) Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku ...

12.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na verejnom trhu možno uzavrieť len také termínové obchody, ktorých lehota je dlhšia ako ...

13.

V § 36 ods. 2 znie:

„(2) Správcom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto oprávnenie ...

14.

V § 37 ods. 2 znie:

„(2) Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto ...

15.

Nadpis druhej časti hlavy IV znie:

„ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CENNÝM PAPIEROM“.

16.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú slová „záložný dlžník“.

17.

V § 42 ods. 2 znie:

„(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva môže dať a) záložný veriteľ, b) záložca, c) osoba ...

18.

V § 42 ods. 4 znie:

„(4) Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva môže dať a) záložný veriteľ, b) záložca, c) osoba ...

19.

Za § 42 sa vkladá nový § 42a, ktorý znie:

„§ 42a Záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká poskytnutím úveru podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:

„24a)
§ 24 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

20.

§ 45 znie:

„§ 45 (1) Obchodovať s cennými papiermi môže len právnická osoba, ktorá má na túto činnosť ...

21.

V § 46 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.

22.

V § 46 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:

„e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond.“. ...

23.

V § 46 ods. 3 znie:

„(3) Činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a e) môže vykonávať len obchodník s cennými papiermi.“. ...

24.

V § 47 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom i), ktoré znie:

„i) pri zaknihovaných cenných papieroch pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom ...

25.

Nadpis tretej časti hlavy II znie:

„MAKLÉR A AGENT“.

26.

§ 49 znie:

„§ 49 (1) Obchodník s cennými papiermi vykonáva odborné obchodné činnosti podľa tohto zákona ...

27.

Nadpis tretej časti hlavy III znie:

„ORGANIZÁTOR VEREJNÉHO TRHU“.

28.

V § 50 ods.1 a 2 znejú:

„(1) Organizátormi verejných trhov sú

a)

burzy cenných papierov,27a)

b)

osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie ministerstva.

(2)

Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť ministerstvo.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a) znie:

„27a)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.“.

29.

V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktoré povolenie podľa § 50 vydalo“ aj s príslušnými ...

30.

V § 55 ods. 1 sa slová „zriaďuje, prípadne zakladá podľa osobitných zákonov28)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28) znie:

„28)
§ 154 a nasl. Obchodného zákonníka.“.

31.

V § 55 ods. 2 znie:

„(2) Podiel štátu na majetku strediska nesmie byť po dobu dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti ...

32.

V § 59 písm. c) bode 2 sa za slovom „emisie“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a ich ...

33.

V § 59 písm. c) bode 4 sa vypúšťajú slová „určené emitentom“.

34.

V § 60 ods. 2 znie:

„(2) Emitent cenných papierov podľa § 1 ods. 4 je povinný bez zbytočného odkladu požiadať ...

35.

V § 62 ods. 1 znie:

„(1) Stredisko je povinné odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bez zbytočného odkladu ...

36.

V § 62 ods. 2 sa slová „do vlastných rúk majiteľa“ nahrádzajú slovom „majiteľovi“.

37.

V § 64 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoby organizujúcej verejný trh“.

38.

V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi“. ...

39.

V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušné podľa sídla alebo miesta trvalého bydliska ...

40.

V § 73 ods. 2 sa slovo „česko-slovenská“ nahrádza slovom „slovenskou“.

41.

V § 74 ods. 1 písm. a) bode 2 sa slovo „česko-slovenských“ nahrádza slovom „slovenských“. ...

42.

V § 74 ods. 4 znie:

„(4) Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zúžiť alebo rozšíriť obsah ...

43.

V § 75 ods. 3 znie:

„(3) Povolenie podľa § 72 ods. 1 ministerstvo neudelí, ak emitent nesplní podmienky uvedené v ...

44.

V § 77 ods. 6 sa na konci prvej vety za slovo „kupónu“ vkladá čiarka a slová „na ktoré sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a) znie:

„33a)
§ 158 a 159 Obchodného zákonníka.“.

45.

V § 77 ods. 8 sa vypúšťa.

46.

V § 78 sa písmeno f) nahrádza písmenom g).

47.

Za § 79 sa vkladá nový § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79a
(1)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba získa do svojho majetku viac ako 5 % akcií jedného emitenta, ...

(2)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba získa do svojho majetku viac ako 30 % akcií jedného emitenta, ...

(3)

Stredisko je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátneho dozoru, Protimonopolnému ...

(4)

Organizátor verejného trhu je povinný údaje podľa odsekov 2 a 3 poskytovať v reálnom čase.

(5)

Osoba, ktorá nakúpila cenné papiere mimo verejného trhu, je povinná oznámiť stredisku všetky ...

a)

druhu cenného papiera,

b)

názve cenného papiera,

c)

ISIN,

d)

počte nakúpených cenných papierov,

e)

jednotkovej cene cenného papiera.

Stredisko nevykoná prevod cenných papierov, ak sa nesplní oznamovacia povinnosť.

(6)

Údaje o všetkých obchodoch s cennými papiermi podľa odseku 4 oznámi stredisko do jedného dňa ...

a)

druhov cenných papierov,

b)

celkovej ceny podľa jednotlivých druhov cenných papierov,

c)

súhrnnej ceny za všetky uskutočnené obchody.

(7)

Údaje podľa odseku 4 o všetkých obchodoch s cennými papiermi oznámi organizátor verejného trhu ...

a)

druhov cenných papierov,

b)

ISIN,

c)

celkovej ceny podľa jednotlivých druhov cenných papierov,

d)

súhrnnej ceny za obchodný deň.

(8)

Údaje získané podľa odseku 6 odovzdá monitoring organizátorom verejného trhu najneskôr pred ...

(9)

Údaje podľa odsekov 5 a 6 odovzdá monitoring stredisku najneskôr pred začiatkom nasledujúceho ...

(10)

Ministerstvo poverí vybranú právnickú osobu výkonom činnosti monitoringu tak, aby monitoring začal ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a) znie:

„36a) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších ...

48.

V § 80 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Emitent verejne obchodovateľného cenného papiera je povinný najneskôr do troch mesiacov ...

49.

V § 80 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušnému“.

50.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo je oprávnené opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah ...

51.

Za § 81 sa vkladá nový § 81a, ktorý znie:

„§ 81a (1) Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu nesmie ...

52.

V § 82 ods. 1 druhá veta znie:

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú podľa § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) ...

53.

V § 82 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa sídla alebo miesta trvalého bydliska emitenta a ďalších ...

54.

V § 86 ods. 1 sa vypúšťa slovo „príslušné“ a v písmene b) sa suma „5 000 000 Kčs“ nahrádza ...

55.

V § 87 ods. 4 znie:

„(4)
Pokuty podľa § 86 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

56.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Premenu listinných cenných papierov podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a m) na zaknihované ...

57.

V § 93 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

58.

V § 96 ods. 1 znie:

„(1) Povolenie podľa § 45 ods. 1 a § 72 ods. 1 sa nevyžaduje na činnosť, na ktorej výkon je ...

59.

V § 98 ods. 2 znie:

„(2) Zákonom ustanovenou evidenciou podľa § 1 ods. 2 pre krátkodobé cenné papiere s dobou splatnosti ...

60.

Za § 99 sa vkladá nový § 99a, ktorý znie:

„§ 99a Ak tento zákon neustanovuje inak, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť ...

61.

Vo všetkých ustanoveniach tohto zákona sa slová „organizátor mimoburzového trhu“ nahrádzajú ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore