Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) 87/1950 účinný od 01.01.1957 do 05.07.1961

Platnosť od: 18.07.1950
Účinnosť od: 01.01.1957
Účinnosť do: 05.07.1961
Autor: Národné shromaždenie československej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD48DSEUPP8ČL0

Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) 87/1950 účinný od 01.01.1957 do 05.07.1961
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 87/1950 s účinnosťou od 01.01.1957 na základe 64/1956
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

DEVIATA HLAVA.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Prvý diel.
Predbežná organizácia vojenského súdnictva.

§ 306.

Vojenskí sudcovia.

(3)

Vojenskí sudcovia sú ustanovovaní trvalo a na určité služobné miesta; proti svojej vôli môžu ...

(4)

Vojenskí sudcovia môžu byť dočasne pridelení inému vojenskému súdu; bez ich súhlasu sa tak ...

§ 308.

Sudcovia z ľudu.

(1)

Za sudcov z ľudu na vojenských súdoch budú príslušným ministrom alebo orgánom ním na to splnomocneným ...

(2)

V poľnom konaní určuje sudcov z ľudu pre jednotlivé prípady na žiadosť predsedu senátu veliteľ, ...

(3)

Za sudcu z ľudu môže byť určený, kto

a)

je starší než dvadsať rokov,

b)

nebol súdne trestaný ani nie je trestne stíhaný a

c)

je oddaný ľudovodemokratickému zriadeniu.

(4)

O námietkach proti určeniu na túto funkciu rozhoduje orgán, ktorý sudcu z ľudu určil.

§ 309.

Funkčné obdobie sudcov z ľudu.

(1)

Funkčné obdobie sudcu z ľudu trvá jeden rok. Dokiaľ neboli určení na ďalšie obdobie sudcovia ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v poľnom konaní.

§ 314.
(1)

Sudcovia z ľudu budú v každom jednotlivom prípade povolaní z toho ozbrojeného sboru, ku ktorému ...

(2)

Ak nie je obvinený príslušníkom ozbrojeného sboru, budú povolaní sudcovia z ľudu z vojenských ...

(3)

Sudcovia z ľudu musia mať aspoň rovnakú hodnosť ako ten z obvinených, ktorý má hodnosť najvyššiu. ...

(5)

Na jednotlivé zasadania volá sudcov z ľudu predseda senátu.

Čl. II.

(1)

V konaní o trestných činoch, o ktorých v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona konal Štátny ...

(2)

Iné rozhodnutia a opatrenia vo veciach právoplatne skončených, v ktorých konal Štátny súd, robí ...

Čl. III.

(1)

Trest odňatia slobody a väzba sa vykonávajú v ústavoch Ministerstva národnej bezpečnosti; ak ...

(2)

Predpisy o tom, ako sa vykonáva trest v ústavoch Ministerstva národnej bezpečnosti, vydá minister ...

(3)

Kde sa v trestnom poriadku alebo v trestnom zákone hovorí o táboroch nútenej práce, rozumejú sa ...

Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Široký v. r.Fierlinger v. r.Dr. Ševčík v. r.,aj za ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore