Zákon o územnom plánovaní 84/1958 účinný od 01.01.1972 do 30.09.1976

Platnosť od: 28.12.1958
Účinnosť od: 01.01.1972
Účinnosť do: 30.09.1976
Autor: Národné zhromaždenie Československej republiky
Oblasť: Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 84/1958 s účinnosťou od 01.01.1972 na základe 159/1971
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o územnom plánovaní

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Časť I

Základné ustanovenia

§ 1
Poslanie územného plánovania
(1)

Územné plánovanie je sústavnou činnosťou, ktorá v súlade s úlohami a zámermi národohospodárskeho ...

(2)

Územné plánovanie zabezpečuje, aby vykonávanie zmien v usporiadaní území, predovšetkým investičnou ...

§ 2
Úlohy územného plánovania
(1)

Územné plánovanie plní najmä tieto hlavné úlohy:

a)

vymedzuje výhľadove veľkosť a organizáciu sídlisk riešeného územia v súlade s výhľadovými ...

b)

vymedzuje správnu veľkosť a rozvrhnutie plôch pozemkov pre všetky zložky osídlenia a pre ostatné ...

c)

rieši umiestenie a začlenenie jednotlivých účelových skupín výstavby a jednotlivých stavieb ...

d)

určuje nutné asanačné alebo rekonštrukčné zásahy do jestvujúceho stavu územia;

e)

vymedzuje chránené územia alebo objekty a ochranné pásma a zabezpečuje ochranu územia, objektov ...

f)

navrhuje účelné časové poradie výstavby a iných opatrení nevyhnutných na dosiahnutie usporiadania ...

(2)

Pri riešení úloh územného plánovania sú kompetentné orgány povinné

a)

dbať na vytváranie priaznivých územných podmienok pre rozvoj výrobných síl,

b)

dbať na vytváranie zdravého, krásneho a pohodlného prostredia pre život a prácu obyvateľov, ...

c)

umožňovať najúčelnejšie využitie prírodných podmienok riešeného územia,

d)

uplatňovať zásadu najvyššej hospodárnosti a najnovšie poznatky pokrokovej vedy a techniky,

e)

dbať o ochranu nerastného bohatstva a pôdohospodárskej pôdy.

(3)

Kompetentné orgány sú pri riešení úloh územného plánovania povinné dbať na záujmy obrany ...

§ 3
Východiskové podklady územného plánovania
(1)

Základným východiskovým podkladom pre územné plánovanie sú výhľadové plány hospodárskeho ...

(2)

Smerným plánom pre základné vodohospodárske opatrenia pri územnom plánovaní je štátny vodohospodársky ...

(3)

Popri podkladoch získaných z národohospodárskeho plánovania si územné plánovanie obstaráva ...

Časť II

Územné plány

§ 4
Druhy územných plánov
a)

územné plány rajónov,

b)

územné plány sídlisk,

c)

zastavovacie plány.

§ 5
Územné plány rajónov
(1)

Územné plány rajónov sa vypracúvajú pre vopred určené hospodársky a kultúrne významné záujmové ...

(2)

Územné plány rajónov riešia na danom území súborne umiestnenie, vzájomné vzťahy a usporiadanie ...

(3)

Územnými plánmi rajónov sa rieši aj umiestenie jednotlivých významných stavieb alebo ich súborov ...

§ 6
Územné plány sídlisk
(1)

Územné plány sídlisk sa vždy vypracúvajú pre výstavbu nových a pre celkovú rekonštrukciu ...

(2)

Podľa potreby sa územné plány sídlisk vypracúvajú na účely dlhodobého rozvoja celých sídlisk ...

(3)

Územné plány sídlisk ustanovujú súborne zásady a podmienky dlhodobej výstavby a prestavby celého ...

(4)

Územné plány sídlisk sa vypracúvajú ako

a)

smerné územné plány, a to pre celé územie sídliska a jeho záujmové územie,

b)

podrobné územné plány, a to pre ucelenú časť územia sídliska, pri malých sídliskách aj pre ...

(5)

Podrobné územné plány sa vypracúvajú spravidla na základe smerných územných plánov. Výkonný ...

(6)

Sídliskom sa rozumie každá jednotka osídlenia, ktorá sa skladá zo zoskupených trvalých ľudských ...

§ 7
Zastavovacie plány
(1)

Pri stavbách, ktorých dokumentácia je schvaľovaná podľa predpisov o dokumentácii stavieb, sa ...

(2)

Zastavovacie plány určujú presné polohové a výškové situovanie všetkých budov, objektov a ...

§ 8
Obstarávanie územných plánov
(1)

Územné plány sa vypracúvajú na základe východiskových podkladov (§ 3).

(2)

Územné plány rajónov a sídlisk s výnimkou uvedenou v odseku 3 obstarávajú výkonné orgány ...

(3)

Územné plány sídlisk poľnohospodárskeho charakteru obstarávajú výkonné orgány okresných ...

(4)

Orgány uvedené v odsekoch 2 a 3 zodpovedajú za vykonanie prípravných prác pre územné plány ...

(5)

Hlavné úlohy, zásady a požiadavky pre vypracovanie jednotlivých územných plánov rajónov a sídlisk ...

(6)

Zastavovacie plány obstarávajú investori podľa predpisov o dokumentácii stavieb.

§ 9
Schvaľovanie územných plánov rajónov a sídlisk a konanie o nich
(1)

Územné plány rajónov a sídlisk s výnimkou uvedenou v odseku 3 schvaľujú rady krajských národných ...

(2)

Návrhy územných plánov schvaľovaných podľa odseku 1 sa musia pred predložením na schválenie ...

(3)

Územné plány sídlisk poľnohospodárskeho charakteru schvaľujú rady okresných národných výborov, ...

(4)

Konanie o územných plánoch rajónov a sídlisk vedú výkonné orgány národných výborov, ktorých ...

(5)

V konaní o územných plánoch rajónov a sídlisk prejednávajú a dohodnú výkonné orgány kompetentných ...

(6)

Územné plány rajónov a sídlisk sa schvaľujú ako celok. Pri schválení sa musí pre každý územný ...

§ 10
Preverovanie zastavovacích plánov

Zastavovacie plány musia sa pred schválením orgánmi kompetentnými podľa predpisov o dokumentácii ...

Časť III

Územné rozhodnutia

§ 11
Druhy územných rozhodnutí
(1)

Pre riešenie jednotlivých otázok v odbore územného plánovania vydávajú výkonné orgány kompetentných ...

(2)

Územným rozhodnutím sa rozhoduje najmä:

a)

o umiestení jednotlivých stavieb alebo ich súborov,

b)

o vymedzení chránených území a objektov a ochranných pásem v prípadoch, keď táto pôsobnosť ...

c)

o stavebnej uzávere,

d)

o zmenách vo využití pozemkov.

(3)

Územné rozhodnutia vydáva výkonný orgán okresného národného výboru, pokiaľ si výkonný orgán ...

(4)

Výkonné orgány miestnych národných výborov, ktorým sa zverila pôsobnosť stavebných úradov ...

(5)

Ak ide o územné rozhodnutie v obvode niekoľkých výkonných orgánov národných výborov, vydá ...

§ 12
Podklady pre územné rozhodnutie
(1)

Podkladom pre územné rozhodnutie sú schválené územné plány rajónov a sídlisk.

(2)

Ak sa neschválil pre príslušné územie územný plán alebo ak nevyžaduje povaha riešenej úlohy ...

(3)

O rozsahu nevyhnutných podkladov a o spôsobe ich zabezpečenia podľa odseku 2 rozhodne výkonný ...

§ 13
Konanie o územnom rozhodnutí
(1)

Pre konanie o územnom rozhodnutí platia všeobecné predpisy o konaní vo veciach správnych, pokiaľ ...

(2)

Územné rozhodnutia vydávajú orgány kompetentné podľa § 11 ods. 3 až 5 po predchádzajúcom ...

Časť IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14
Vstup na pozemky a náhrada škody
(1)

Vstupovať na cudzie pozemky pre vykonanie prieskumu a iných prác na účely územného plánovania ...

(2)

Povolenie pre vstup na cudzí pozemok podľa odseku 1 vydáva výkonný orgán národného výboru, ...

(3)

Osoby oprávnené vstupovať na cudzí pozemok sú povinné dbať, aby ich prácami nevznikli na pozemku ...

(4)

Náhradu za spôsobenú škodu poskytne orgán, ktorý poverené osoby vyslal. Ak nedôjde k dohode ...

§ 15
Súčinnosť iných orgánov

Orgány hospodárskeho plánovania, ostatné orgány štátnej správy, vedecké inštitúcie a ústavy ...

Splnomocňovacie a záverečné ustanovenia

§ 16
(1)

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Štátny výbor pre výstavbu. Tieto predpisy ...

a)

ustanovia zásady pre podrobnejšie členenie, náplň a spôsob spracovania jednotlivých druhov územných ...

b)

vymedzia obsah územných rozhodnutí a postup pri ich vydávaní,

c)

určia spôsob, ako zabezpečiť trvalý súlad územných plánov s plánmi rozvoja národného hospodárstva, ...

d)

ustanovia zásady pre obstarávanie podkladných máp a prieskumov a pre ich evidenciu.

(2)

Vykonávacie predpisy môžu určiť odchýlky pre vydávanie územných rozhodnutí o umiesťovaní ...

§ 17
(1)

Zrušujú sa:

a)

§§ 1 až 8, 15 až 19, 21, 22, 24 a 25 zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe ...

b)

vládne nariadenie č. 51/1950 Zb. o územnom plánovaní obcí,

c)

časť I, časť II (s výnimkou § 9), časť III, časť X, časť XI a časť XIII vládneho nariadenia ...

d)

§ 2 vládneho nariadenia č. 57/1953 Zb. o pôsobnosti Ministerstva vnútra v odbore územného plánovania ...

(2)

Nedotknuté zostávajú predpisy upravujúce pôsobnosť osobitných orgánov štátnej správy pri ...

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1959. Vykonajú ho všetci členovia vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore