Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 80/1992 účinný od 01.01.2005 do 31.03.2005


Platnosť od: 10.03.1992
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.03.2005
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Všeobecné súdnictvo, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 80/1992 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 371/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je určiť sídla a obvody súdov Slovenskej republiky, ustanoviť pôsobnosť ...

PRVÁ ČASŤ

Sídla a obvody súdov

Úprava pôsobnosti niektorých súdov v Bratislave

§ 4
(1)

Okresný súd Bratislava 1 vybavuje veci podľa druhého a tretieho oddielu zákona č. 119/1990 Zb. ...

(2)

Okresný súd Bratislava 3 vybavuje veci náhrady škody podľa šiesteho oddielu zákona č. 119/1990 ...

DRUHÁ ČASŤ

Štátna správa súdov

§ 7
Úlohy štátnej správy súdov
(1)

Úlohou štátnej správy súdov je vytvárať súdom Slovenskej republiky5) podmienky na riadny výkon ...

(2)

Výkon štátnej správy súdov nesmie zasahovať do nezávislosti súdov a sudcov.

§ 8
Orgány štátnej správy sudov
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy súdov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky6) ...

(2)

Orgánmi štátnej správy súdov sú predseda a podpredseda najvyššieho súdu, predsedovia a podpredsedovia ...

Výkon štátnej správy súdov

§ 9
(1)

Štátnu správu Špeciálneho súdu, krajských súdov a okresných súdov vykonáva ministerstvo priamo ...

(2)

Štátnu správu najvyššieho súdu vykonáva ministerstvo prostredníctvom predsedu tohto súdu.

§ 10

Predseda najvyššieho súdu, predseda Špeciálneho súdu, predsedovia krajských súdov a predsedovia ...

§ 11
(1)

Predsedu najvyššieho súdu v čase jeho neprítomnosti, alebo keď je funkcia predsedu najvyššieho ...

(2)

Podpredseda Špeciálneho súdu vykonáva štátnu správu Špeciálneho súdu v rozsahu určenom predsedom ...

(3)

Podpredseda krajského súdu vykonáva štátnu správu krajského súdu a okresných súdov v jeho ...

(4)

Ak je na okresnom súde ustanovený podpredseda, prípadne viac podpredsedov, vykonávajú štátnu ...

(5)

Predseda Špeciálneho súdu, predseda krajského súdu a predseda okresného súdu môže pri zachovaní ...

Pôsobnosť orgánov štátnej správy súdov

§ 12
(1)

Ministerstvo vykonáva štátnu správu najvyššieho súdu, Špeciálneho súdu, krajských súdov ...

a)

zabezpečuje chod súdov po stránke organizačnej, najmä určuje počty sudcov a odborných a ďalších ...

b)

zabezpečuje chod súdov po stránke personálnej,7)

c)

zabezpečuje chod súdov po stránke finančnej a hospodárskej, najmä tým, že zabezpečuje financovanie ...

d)

organizuje, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy súdov predsedami súdov,

e)

organizuje a riadi odbornú prípravu justičných čakateľov, najmä rozhoduje po vyjadrení predsedu ...

f)

organizuje a riadi ďalšie odborné vzdelávanie sudcov a ostatných pracovníkov súdov,

g)

koordinuje a usmerňuje odbornú prípravu prísediacich a výkon ich funkcie,

h)

sleduje chod práce súdnych kancelárií,

i)

organizuje, riadi a zabezpečuje výkon znaleckej a tlmočníckej činnosti v rozsahu ustanovenom osobitným ...

j)

plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

(2)

Ministerstvo sleduje a hodnotí postup Špeciálneho súdu, krajských súdov a okresných súdov v ...

a)

sleduje a vyhodnocuje stav súdnych agend na základe výkazov a justičnej štatistiky,

b)

vykonáva previerky súdnych spisov a previerky úrovne súdneho konania,

c)

vybavuje sťažnosti fyzických a právnických osôb na postup súdov (ďalej len „sťažnosť“), ...

(3)

Ak pri plnení svojich úloh ministerstvo získa poznatky o nejednotnosti súdneho rozhodovania, dáva ...

(4)

V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. b) môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky ...

§ 13
(1)

Predseda najvyššieho súdu vykonáva štátnu správu tohto súdu tým, že

a)

zabezpečuje jeho chod po stránke personálnej a organizačnej, najmä tým, že zabezpečuje riadne ...

b)

zabezpečuje chod súdu po stránke hospodárskej, materiálnej a finančnej,

c)

stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných pracovníkov tohto súdu.

(2)

Predseda najvyššieho súdu dbá o dôstojnosť súdneho konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky ...

a)

vykonáva previerky súdnych spisov,

b)

dohliada na úroveň súdneho konania,

c)

vybavuje sťažnosti.

(3)

V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. a) a b) podáva ministerstvu podnety k sťažnostiam ...

§ 13a
(1)

Predseda Špeciálneho súdu vykonáva štátnu správu tohto súdu tým, že

a)

zabezpečuje chod Špeciálneho súdu po stránke personálnej a organizačnej najmä tým, že zabezpečuje ...

b)

zabezpečuje riadny chod Špeciálneho súdu po hospodárskej, materiálnej a finančnej stránke,

c)

stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných zamestnancov Špeciálneho súdu,

d)

dohliada na riadny chod súdnych kancelárií.

(2)

Predseda Špeciálneho súdu dbá o dôstojnosť súdneho konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky ...

a)

vykonáva previerky súdnych spisov,

b)

dohliada na úroveň súdneho konania,

c)

vybavuje sťažnosti.

(3)

V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. a) a b) podáva ministerstvu podnety k sťažnostiam ...

§ 14
(1)

Predseda krajského súdu vykonáva štátnu správu krajského súdu a okresných súdov v jeho obvode ...

a)

zabezpečuje chod krajského súdu po stránke personálnej a organizačnej najmä tým, že určuje ...

b)

zabezpečuje riadny chod krajského súdu po stránke hospodárskej, materiálnej a finančnej,

c)

zabezpečuje výber uchádzačov o funkciu sudcu, prijíma ich do funkcie justičných čakateľov a ...

d)

riadi a kontroluje prípravnú službu justičných čakateľov v obvode krajského súdu a jej výkon, ...

e)

usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy okresných súdov ich predsedami,

f)

stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných pracovníkov súdu,

g)

stará sa o odbornú prípravu prísediacich krajského súdu na výkon ich funkcie a organizuje a koordinuje ...

h)

dohliada na riadny chod súdnych kancelárií,

i)

dohliada na vedenie zoznamu znalcov a tlmočníkov.

(2)

Predseda krajského súdu dbá o dôstojnosť súdneho konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky ...

a)

vykonáva previerky súdnych spisov,

b)

dohliada na úroveň súdneho konania,

c)

vybavuje sťažnosti.

(3)

V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. a) a b) podáva ministerstvu podnety k sťažnostiam ...

§ 15
(1)

Predseda okresného súdu vykonáva štátnu správu okresného súdu tým, že

a)

zabezpečuje chod okresného súdu po stránke personálnej a organizačnej, najmä tým, že určuje ...

b)

zabezpečuje chod okresného súdu po stránke hospodárskej, materiálnej a finančnej,

c)

dohliada na prípravnú službu justičných čakateľov po dobu jej výkonu na okresnom súde,

d)

stará sa o odborné vzdelávanie sudcov a ostatných pracovníkov súdu,

e)

stará sa o odbornú prípravu prísediacich okresného súdu na výkon ich funkcie,

f)

dohliada na riadny chod súdnych kancelárií.

(2)

Predseda okresného súdu dbá o dôstojnosť súdneho konania, dodržiavanie zásad sudcovskej etiky ...

a)

vykonáva previerky súdnych spisov,

b)

dohliada na úroveň súdneho konania,

c)

vybavuje sťažnosti.

(3)

V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 2 písm. a) a b) podáva predsedovi krajského súdu podnety ...

§ 16

Ak orgán štátnej správy súdov zistí, že sudca porušil povinnosti uložené mu právnymi predpismi, ...

TRETIA ČASŤ

Sťažnosti

Podávanie sťažnosti

§ 17
(1)

Fyzické a právnické osoby (ďalej len „sťažovatelia“) sa môžu obracať na orgány štátnej ...

(2)

Anonymné sťažnosti sa neprešetrujú.

§ 18

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí ak sa obsahom svojho podania dopustí ...

§ 19

Sťažnosť sa podáva na tom orgáne štátnej správy súdu, ktorý je príslušný na jej vybavenie. ...

Postup pri vybavovaní sťažnosti

§ 20

Ministerstvo vybavuje sťažnosti na postup Špeciálneho súdu a krajského súdu, ak podanie obsahuje ...

§ 21

Predseda najvyššieho súdu vybavuje sťažnosti, ktorých obsahom je sťažnosť vo veciach uvedených ...

§ 21a

Predseda Špeciálneho súdu vybavuje sťažnosti, ktorých obsahom je sťažnosť vo veciach uvedených ...

§ 22

Predseda krajského súdu vybavuje sťažnosti, ktorých obsahom je sťažnosť vo veciach uvedených ...

§ 23

Predseda okresného súdu vybavuje sťažnosti, ktorých obsahom je sťažnosť vo veciach uvedených ...

Vybavovanie sťažnosti

§ 24

Orgán štátnej správy súdu je povinný prešetriť všetky skutočnosti, pokiaľ nie sú z prešetrovania ...

§ 25
(1)

Sťažnosť musí byť vybavená do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia orgánu štátnej správy ...

(2)

Lehotu uvedenú v odseku 1 možno predĺžiť len vtedy, ak v jej priebehu nemožno zabezpečiť podklady ...

§ 26

O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený. To neplatí, ak sťažovateľ ...

§ 27
(1)

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal na príslušnom orgáne štátnej správy ...

a)

ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špeciálneho ...

b)

predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu.

(2)

Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti sa spoplatňuje podľa osobitného predpisu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Voľba prísediacich, ich uvoľnenie a odvolanie z funkcie a zánik funkcie

Voľba prísediacich

§ 29
(1)

Počet prísediacich, ktorí sa majú voliť, určí predseda príslušného súdu. Pri určení počtu ...

(2)

Ak obvod príslušného súdu patrí do obvodu niekoľkých zastupiteľstiev, predseda príslušného ...

PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 34
Orgány štátnej správy súdov postupujú pri výkone svojej pôsobnosti v súčinnosti s profesijnými ...
a)

návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú rozsahu právomoci súdov a spôsobu jej výkonu,

b)

opatrenia týkajúce sa organizácie súdov, postavenia sudcov a výkonu štátnej správy súdov.

§ 35

Sťažnosti podané pred účinnosťou tohto zákona vybaví príslušný orgán štátnej správy súdu ...

§ 36a

Úlohy doterajších vojenských súdov prechádzajú 1. januárom 1993 na vojenské súdy podľa tohto ...

§ 36b

Podľa územnej pôsobnosti súdov vymedzenej týmto zákonom sa do 1. januára 1997 posudzuje vecná ...

§ 37

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 596/1990 Zb. o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 597/1990 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov ...

3.

§ 1 a prvá veta § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. ...

4.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 126/1980 Zb., ktorou ...

5.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 239/1990 Zb., ktorou sa určujú obvodné ...

6.

S platnosťou pre Slovenskú republiku zákon č. 141/1992 Zb. o zriadení vojenských súdov, ustanovení ...

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. IV - Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

Súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti čl. I a čl. II tohto zákona dokončí súd, ...

a)

súdnych konaní vo veciach obchodného registra, ktoré s účinnosťou od 1. januára 1997 dokončí ...

b)

súdnych konaní začatých na Krajskom súde v Bratislave – pobočke v Nitre, ktoré s účinnosťou ...

c)

súdnych konaní začatých na zaniknutých súdoch, ktoré dokončí súd, na ktorý prešiel výkon ...

2.

Nadobudnutím účinnosti čl. II tohto zákona

a)

zaniká doterajší Krajský súd v Bratislave zlúčením s Mestským súdom v Bratislave; zlúčením ...

b)

zaniká doterajší Okresný súd Bratislava-vidiek zlúčením s Obvodným súdom Bratislava III; zlúčením ...

c)

Obvodný súd Bratislava I sa premenúva na Okresný súd Bratislava I,

d)

Obvodný súd Bratislava II sa premenúva na Okresný súd Bratislava II,

e)

Obvodný súd Bratislava III sa premenúva na Okresný súd Bratislava III,

f)

Obvodný súd Bratislava IV sa premenúva na Okresný súd Bratislava IV,

g)

Obvodný súd Bratislava V sa premenúva na Okresný súd Bratislava V,

h)

Obvodný súd Košice 1 sa premenúva na Okresný súd Košice I,

i)

Obvodný súd Košice 2 sa premenúva na Okresný súd Košice II,

j)

Okresný súd Košice-vidiek sa premenúva na Okresný súd Košice-okolie.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 2)  § 200d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 3)  Opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990, ktorým sa uverejňuje zoznam ...
 • 4)  § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 5)  § 1 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
 • 6)  § 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 7)  § 38 a nasl. zákona č. 335/1991 Zb.
 • 8)  § 72 zákona č. 335/1991 Zb.
 • 9)  § 61 zákona č. 335/1991 Zb.
 • 10)  § 63 zákona č. 335/1991 Zb.
 • 11)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcov a tlmočníkoch.
 • 12)  § 266 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov.
 • 14)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 15)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.§ ...
 • 16)  § 34 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb.
 • 17)  § 37 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore