Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 80/1990 účinný od 01.01.2004 do 30.09.2004

Platnosť od: 16.03.1990
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 30.09.2004
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátne orgány, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 80/1990 účinný od 01.01.2004 do 30.09.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 80/1990 s účinnosťou od 01.01.2004 na základe 515/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho ...

§ 2
(1)

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) majú občania ...

(2)

Prekážkami vo výkone volebného práva sú:

a)

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,1)

b)

výkon trestu odňatia slobody,1a)

c)

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.2)

§ 3

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan ...

DRUHÁ ČASŤ

STÁLY ZOZNAM VOLIČOV

§ 4
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov
(1)

Stály zoznam voličov (ďalej len „zoznam“) zostavuje a vedie obec a v Bratislave a v Košiciach ...

(2)

Obec priebežne počas volebného obdobia zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v zozname. ...

a)

vlastných evidencií,

b)

oznámení štátnych orgánov,

c)

výsledkov námietkového konania.

(3)

Štátne orgány, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú evidenciu o osobnom stave občanov,3a) ...

(4)

Obec je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný ...

§ 5
Náležitosti a zmeny v zozname
(1)

V zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(2)

U každého voliča sa v zozname uvedie

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

trvalý pobyt,4) ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení ...

(3)

Obec dopĺňa zoznam o osoby, ktoré

a)

nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky,

b)

prihlásili sa v obci na trvalý pobyt,

c)

dovŕšili 18 rokov veku.

(4)

Obec vyčiarkne zo zoznamu osoby, ktoré

a)

stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,

b)

zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve,

c)

sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce.

(5)

Obec vykoná zmenu v zozname u osoby, ktorá zmenila

a)

meno alebo priezvisko,

b)

trvalý pobyt v rámci obce.

(6)

V zozname musí byť miesto na opravu chýb.

§ 6
Zápis do zoznamu
(1)

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu podľa miesta trvalého ...

(2)

Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov,5) ...

(3)

Osoby dopísané do zoznamu podľa odseku 2 sa na čas volieb vyčiarknu zo zoznamu v obci, v ktorej ...

(4)

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa ...

(5)

Občan Slovenskej republiky, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej miestnosti podľa ...

§ 7
Voličský preukaz
(1)

Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá ...

(2)

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku; zápis platí iba na čas ...

§ 8
Námietkové konanie
(1)

Každý volič si môže na obecnom úrade overiť, či je zapísaný v zozname, môže požadovať ...

(2)

Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname, môže sa občan, ktorý je tým dotknutý, ...

(3)

Veliteľ útvaru si môže na obecnom úrade overiť, či sú osoby podľa § 6 ods. 2 zapísané v ...

§ 8a
(1)

Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch zoznam voličov oprávnených hlasovať ...

(2)

Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše ...

TRETIA ČASŤ

VOLEBNÝ OBVOD A VOLEBNÉ OKRSKY

§ 9
Volebný obvod
(1)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na území Slovenskej republiky.

(2)

Územie Slovenskej republiky tvorí jeden volebný obvod.

§ 10
Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvorí starosta obce (primátor) alebo ...

(2)

Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov; vo volebnom okrsku, v ktorom ...

(3)

Osobitné volebné okrsky sa môžu utvoriť v zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej ...

(4)

V celách policajného zaistenia7) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOLEBNÉ ORGÁNY

Všeobecné ustanovenia

§ 11
(1)

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďujú Ústredná volebná komisia, obvodné ...

(2)

Členom volebnej komisie môže byť každý občan, ktorý má právo voliť a u ktorého nie sú prekážky ...

(3)

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí ...

(4)

Členovia volebných komisií sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem ...

(5)

Volebná komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nadpolovičnou väčšinou ...

(6)

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí dohodou predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, ...

(7)

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvára ...

§ 12
Zapisovatelia volebných komisií
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace ...

(2)

Zapisovateľa

a)

Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,

b)

obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu,

c)

okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(3)

Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní pred ...

§ 13
Ústredná volebná komisia
(1)

Do Ústrednej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu ...

(2)

Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej ...

(3)

Ústredná volebná komisia

a)

preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o ich registrácii alebo o odmietnutí registrácie,

b)

dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto ...

c)

prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave ...

d)

prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického ...

e)

prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom ...

f)

zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,

g)

vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...

h)

vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,

i)

odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie ...

§ 15
Obvodná volebná komisia
(1)

Do obvodnej volebnej komisie deleguje každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna ...

(2)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej ...

(3)

Obvodná volebná komisia

a)

dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ...

b)

prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb v okrese a odporúča ...

c)

prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,

d)

dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,

e)

ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie; ...

f)

vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,

g)

odovzdá volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.

(4)

Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.

§ 16
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna ...

(2)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej ...

(3)

Ak okrsková volebná komisia nie je v určenom počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, starosta ...

(4)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej ...

(5)

Okrsková volebná komisia

a)

zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti,

b)

dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,

c)

sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predloží príslušnej ...

d)

ostatné spisy o voľbách odovzdá do úschovy obci.

PIATA ČASŤ

NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

§ 17
Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu doručí politická strana registrovaná podľa osobitného zákona8) alebo koalícia ...

(2)

Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny a vytvoriť tak koalíciu. ...

(3)

Ku kandidátnej listine politická strana pripojí vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych ...

(4)

Ak politická strana nespĺňa podmienky podľa odseku 3, pripojí petíciu podpísanú takým počtom ...

(5)

Splnenie podmienky uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 sa nevzťahuje na politické strany, ktoré ...

(6)

Kandidátna listina obsahuje

a)

názov politickej strany alebo koalície,

b)

meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, trvalý pobyt, členstvo v politickej ...

(7)

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak.

(8)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia kandidovať najviac 150 kandidátov. ...

(9)

Ku kandidátnej listine sa musí priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí ...

(10)

V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov ...

(11)

Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to ...

(12)

Zapisovateľ bezodkladne postúpi kandidátnu listinu odbornému (sumarizačnému) útvaru Ústrednej ...

§ 18
Preskúmanie kandidátnych listín
(1)

Ústredná volebná komisia začne preskúmavať predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní ...

(2)

Ústredná volebná komisia preskúma kandidátnu listinu, či spĺňa podmienky podľa tohto zákona. ...

a)

kandidátov, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v § 3,

b)

kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 17 ods. 9,

c)

kandidáta, ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, ...

d)

kandidátov, ktorí sú uvedení na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § ...

§ 19
Registrácia kandidátnych listín
(1)

Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 45 dní pred dňom volieb kandidátne listiny, ktoré ...

(2)

Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá ...

(3)

Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí ...

(4)

Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej ...

(5)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle obciam zoznam zaregistrovaných kandidátov prostredníctvom ...

§ 20
Vzatie späť kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kanadidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom ...

(2)

Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry písomne vzdať. Do tohto ...

(3)

Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje ...

§ 21
Číslovanie kandidátnych listín
§ 22
Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vytlačí pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí na základe registrovaných kandidátnych listín ...

(3)

Hlasovacie lístky pre voľby do Slovenskej národnej rady musia byť vytlačené písmom toho istého ...

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, ...

(5)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

(6)

Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,8c) alebo k vziatiu späť ...

§ 23
Volebná kampaň
(1)

Časom volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 30 dní a končiace ...

(2)

Slovenský rozhlas9) a Slovenská televízia9a) vyhraia pre volebnú kampaň po 21 hodín vysielacieho ...

(3)

Počas volebnej kampane je zakázané vysielať volebnú kampaň v čase, ktorý je v rozhlasovom a ...

(4)

Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach ...

(5)

48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná kampaň v prospech alebo v neprospech ...

(6)

Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať ...

(7)

V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

(8)

Spory týkajúce sa rovnosti rozdelenia a určenia času na vedenie volebnej kampane v Slovenskom rozhlase ...

(9)

Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných ...

ŠIESTA ČASŤ

VOĽBY

Vyhlásenie volieb

§ 24
Deň volieb
(1)

Deň volieb vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskoršie 90 dní pred ich konaním. ...

(2)

Voľby sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej ...

(3)

Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do osemnástej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, ...

(4)

Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch , začínajú sa o štrnástej hodine a končia sa o dvadsiatej ...

§ 25
Informovanie voličov

Spôsob hlasovania

§ 26
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)

Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje ...

(2)

Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, predseda okrskovej volebnej komisie zabezpečí, aby po ukončení ...

§ 27
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
(1)

Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími ...

(2)

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ...

§ 28
Hlasovanie
(1)

Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. ...

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch ...

(3)

Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom zapíše okrsková volebná ...

(4)

Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru na to určeného (§ 27 ...

(5)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže ...

(6)

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží oblálku ...

(7)

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú ...

(8)

Za voliča, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju ...

§ 29
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti ...

(2)

Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej ...

(3)

Vo volebnej miestnosti je neprípustná akákoľvek volebná agitácia.

§ 30
Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ...

§ 31
Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej ...

Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania

§ 32
Prítomnosť pri zrátaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia zráta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných ...

§ 33
Zrátanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie ...

(2)

Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, ztráta obálky ...

(3)

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia rozdelí a zráta hlasovacie lístky, ktoré boli ...

(4)

Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej ...

§ 34
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)

Na prospech politickej strany alebo koalície sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú ...

(2)

Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive a hlasovacie lístky politických strán ...

(3)

Ak vzniknú, pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje ...

§ 35
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom ...

(2)

V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa uvedie

a)

čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,

b)

celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,

c)

počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu.

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických ...

h)

prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.

(3)

Okrsková volebná komisia odovzdá členovi komisie kópiu zápisnice o hlasovaní podpísanú predsedom ...

§ 36
Ukončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)

Po zrátaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda ...

(2)

Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu obvodnej volebnej komisie povinnosti podľa ...

(3)

Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a zašle ...

§ 37
Zber výsledkov hlasovania v obvodnej volebnej komisii

Obvodná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií ...

§ 39
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v okrese
(1)

Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese; zápisnicu ...

(2)

V zápisnici obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania sa uvedie:

a)

počet volebných okrskov v okrese a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok ...

b)

počet osôb zapísaných v zozname voličov v okrese,

c)

počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky,

d)

počet odovzdaných obálok,

e)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,

f)

počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,

g)

počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických ...

h)

prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.

(3)

Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v okrese predseda obvodnej ...

(4)

Obvodná volebná komisia odovzdá členovi komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese ...

§ 41
Podmienky prideľovania mandátov
(1)

Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú ...

(2)

Ústredná volebná komisia ďalej zistí,

a)

ktoré politické strany získali menej než päť percent,

b)

ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej než sedem percent, ...

c)

ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej než desať percent ...

z celkového počtu platných hlasov. Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní ...

(3)

Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavky podľa odseku 2 nespĺňa žiadna politická ...

a)

pri politických stranách hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent,

b)

pri koalíciách podľa odseku 2 písm. b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent,

c)

pri koalíciách podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent

tak, aby sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaných mandátov mohlo prihliadať ...

§ 42
Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí ...

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana, sa delí republikovým volebným ...

(3)

Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný ...

(4)

Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana kandidovala menej ...

(5)

V rámci jednotlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, ...

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 44
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)

Po rozdelení mandátov Ústredná volebná komisia vyhotoví o výsledku volieb zápisnicu, ktorú ...

(2)

V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie

a)

celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,

b)

celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,

c)

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a pre každú koalíciu,

d)

mená kandidátov, ktorí boli zvolení, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ako ...

(3)

Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku ...

§ 45
Osvedčenie o zvolení

Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

§ 47
Nové voľby

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, ...

§ 48
Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa uprázdni mandát počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník ...

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát prázdny do konca ...

(3)

Ak bola politická strana alebo koalícia zrušená,10) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený ...

(4)

Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,11) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.

(5)

Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) ...

(6)

Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ...

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB

§ 49
Pomocné prostriedky
(1)

Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a ich vybavenie, ako aj pomocné pracovné ...

(2)

Pre obvodné volebné komisie zabezpečia všetky pomocné prostriedky obvodné úrady a pre Ústrednú ...

§ 50
Spolupráca štátnych orgánov a obcí

Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.

§ 51
Nároky členov volebných komisií
(1)

Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma ...

(3)

Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na ...

§ 52
Nároky kandidátov
(1)

Kandidát má právo, aby odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je ...

(2)

Náhradu mzdy mu vyplatí zamestnávateľ, ak o to kandidát požiada.

(3)

Zamestnávateľ má právo, aby mu politická strana, na kandidátnej listine ktorej je kandidát zapísaný, ...

(4)

Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, vyplatí náhradu mzdy politická strana ...

(5)

Náhrada mzdy kandidátov sa vypočíta rovnako ako ušlý zárobok členov volebných komisií.

(6)

Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie mu byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných ...

§ 53
Úhrada volebných nákladov
(1)

Výdavky spojené s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane výdavkov obcí, sa hradia ...

(2)

Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán alebo koalícií spojené s volebnou ...

(3)

Po overení volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predseda Národnej rady Slovenskej ...

ÔSMA ČASŤ

USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ

§ 54
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)

v osobitnom pokyne upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri

1.

utváraní volebných okrskov,

2.

zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,

3.

úschove volebných dokumentov,

b)

vydá vzory volebných tlačív a zabezpečí rozmnoženie potrebného počtu volebných tlačív.

(2)

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá ...

§ 55

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy a obcami na príprave vykonania tohto ...

§ 56
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. ...

§ 57
Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky

 • 1)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.§ 14 ...
 • 1a)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 10 ods. 1 a 2 a § 855 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 3b)  § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 4)  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb.
 • 5)  Branný zákon č. 351/1997 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 5a)  § 200f Občianskeho súdneho poriadku.
 • 6)  § 13 a 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.§ 17 zákona Slovenskej národnej ...
 • 7)  § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb.
 • 8)  Zákon č. 424/1991 Zb. o združování v politických stranách a politických hnutiach.
 • 8a)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
 • 8c)  § 12 až 15 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach ...
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. ...
 • 9b)  § 5 písm. g) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v ...
 • 10)  § 13 zákona č. 424/1991 Zb.
 • 11)  § 14 zákona č. 424/1991 Zb.
 • 11a)  Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 12)  Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore