Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68897
Dôvodové správy: 1797
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 8/2018 účinný od 01.02.2018


Platnosť od: 11.01.2018
Účinnosť od: 01.02.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 8/2018 účinný od 01.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2018 s účinnosťou od 01.02.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vykonávanie konzulárnych činností.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 55/2017 Z. z.“.

4.

Slová „vedúci služobného úradu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

5.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Vymedzenie základných pojmov (1) Zahraničnou službou je a) štátna služba podľa osobitného ...

6.

V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a dokumenty“.

7.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).

8.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Osobné údaje podľa odseku 2 preukazuje zamestnanec a sprevádzajúca osoba predložením životopisu ...

9.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1)
Zastupiteľský úrad je organizačný útvar ministerstva v zahraničí.“.

10.

V § 7 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) poskytovanie humanitárnej pomoci a koordinácia humanitárnej pomoci v krízovej situácii a ...

11.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Diplomatická misia zabezpečuje aj pomoc pri príprave a realizácii rozvojovej spolupráce.8)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

12.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Diplomatická misia vykonáva aj konzulárne činnosti podľa tretej časti tohto zákona, ak ...

13.

V § 7 ods. 5 písm. f) sa slová „členských štátov“ nahrádzajú slovom „štátov“ a slová ...

14.

V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

15.

V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.

16.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Konzulárny úrad vykonáva v prijímajúcom štáte v konzulárnom obvode určenom podľa odseku ...

17.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Vedúceho konzulárneho úradu okrem honorárneho konzulárneho úradníka podľa § 10 poveruje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

18.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Cudzí štát môže na území Slovenskej republiky zriadiť konzulárny úrad vedený honorárnym ...

19.

§ 10a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10l sa vypúšťajú.

20.

V § 11 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 15“.

21.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a konzulárne funkcie“.

22.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

23.

Za druhú časť sa vkladá nová tretia časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„TRETIA ČASŤ KONZULÁRNE ČINNOSTI § 14a (1) Príslušný organizačný útvar ministerstva v Slovenskej ...

Doterajšia tretia časť až piata časť sa označujú ako štvrtá časť až šiesta časť.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12o znejú:

„“12b) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. 12c) Nariadenie Európskeho ...

24.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Zahraničná služba v dočasnej štátnej službe Zahraničná služba v dočasnej štátnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15 sa vypúšťajú.

25.

Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15c, ktoré vrátane nadpisu § 15c znejú:

„§ 15a Štátnozamestnanecké miesto na zastupiteľskom úrade sa obsadzuje a) dočasným preložením ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15a znejú:

„13) § 55 ods. 1 písm. p) zákona č. 55/2017 Z. z. 14) § 162 zákona č. 55/2017 Z. z. 15) Zákon ...

26.

V § 17 ods. 4 sa nad slovom „misie“ vypúšťa odkaz 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 59 až 65 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza ...

28.

§ 20 sa vypúšťa.

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 64 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

30.

V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odborná skúška sa vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia adaptačného vzdelávania ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 163 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

31.

V § 21 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

32.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 82 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z.“.

33.

V § 21 ods. 7 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „a o forme odbornej skúšky“.

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 11 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

35.

V § 22 ods. 4 sa nad slovom „konaní“ vypúšťa odkaz „10)“.

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 55 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

37.

§ 23 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) poverenie vedením diplomatickej misie alebo poverenie vedením stálej misie ministrom podľa ...

38.

V § 24 ods. 1 sa za slová „vyslanie sa“ vkladá slovo „primerane“, vypúšťajú sa slová ...

39.

V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Plat podľa prvej vety určí generálny tajomník ...

40.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Odo dňa, keď štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, pôsobí so ...

41.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného ...

42.

Doterajší text § 25a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného ...

43.

V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na zaradenie podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia ...

44.

Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26g, ktoré vrátane nadpisu nad § 26c znejú:

„§ 26a (1) Ak nie je vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie prezidentom poverený,21b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21b až 21m znejú:

„21b) § 7 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. 21c) § 130 zákona č. 55/2017 Z. z. 21d) § 126 zákona ...

45.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vykonáva hodnotenie kvality výkonu práce vo verejnom záujme a plnenia jednotlivých ...

46.

V § 27 ods. 3 úvodná veta znie: „Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

47.

V § 28 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe s cieľom zabezpečiť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 26 znejú:

„23) § 161 až 165 zákona č. 55/2017 Z. z. 24) § 163 zákona č. 55/2017 Z. z. 25) § 164 zákona ...

48.

Za § 32 sa vkladajú § 33 a 34, ktoré vrátane nadpisu § 34 znejú:

„§33 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

49.

Zákon sa dopĺňa prílohami č. 3 až 7, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - prílohy 3 až 7“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.