Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.05.2015 do 31.05.2015


Platnosť od: 16.04.2015
Účinnosť od: 01.05.2015
Účinnosť do: 31.05.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.05.2015 do 31.05.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 77/2015 s účinnosťou od 01.05.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

2.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni ...

3.

V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „pri podaní prihlášky“.

4.

V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa slová „15. decembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“. ...

5.

V § 6 ods. 10 písm. b) treťom bode sa slová „20. decembra“ nahrádzajú slovami „5. decembra“. ...

6.

V § 6 ods. 11 písm. b) sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „20. novembra“ a vypúšťa ...

7.

V § 7 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej ...

8.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, slová „to neplatí, ak poistenec je ...

9.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 6 ods. 1 až 4)“ a na konci sa bodka nahrádza ...

10.

V § 9 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) uvedenie choroby podľa Zoznamu chorôb,15a) v súvislosti s ktorou sa poskytla neodkladná starostlivosť,“. ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 9c ods. 5 úvodnej vete, ods. 10 až 14 a v § 9d ods. 11 sa slová „v mieste“ nahrádzajú ...

12.

V § 9d ods. 8 sa slová „ukončenia poskytnutej“ nahrádzajú slovami „poskytnutia“.

14.

V § 13 ods. 16 sa za slová „15-násobok životného minima“ vkladajú slová „alebo vyšší ...

15.

V § 17a ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.

16.

V § 17a ods. 6 sa slová „s vecnými dôvodmi“ nahrádzajú slovami „v lehote podľa odseku 4“. ...

17.

V § 17b ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „fyzickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51d znie:

„51d)
§ 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 17b sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 17b ods. 4 tretia veta znie: „Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s ...

20.

V § 19 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Pôvodné oznámenie môže zrušiť zdravotná ...

21.

V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „1, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 až ...

23.

V § 22 ods. 2 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „do 30 dní ...

24.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

25.

V § 23 ods. 2 sa za slová „b) a d)“ vkladajú slová „a odseku 17“.

26.

V § 23 ods. 7 prvá veta znie:

„Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) ...

27.

V § 23 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej ...

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 19.

28.

V § 25 ods. 1 písm. b) sa na začiatku vkladajú slová „pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. ...

29.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné ...

31.

V § 25a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „prvej vety“.

32.

V § 25a ods. 2 písm. a) sa slová „a výšku pohľadávky“ nahrádzajú slovami „výšku pohľadávky ...

33.

V § 27 sa vypúšťa odsek 11.

34.

V § 27a sa vypúšťa odsek 12.

35.

V § 29b odsek 16 znie:

„(16) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupňuje úradu a zdravotnej poisťovni elektronicky ...

36.

V § 29b ods. 17 sa vypúšťa posledná veta.

38.

Za § 38eb sa vkladajú § 38ec a 38ed, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 38ec Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Povinnosť podľa § 25 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) sa vyžaduje ...

7.

V § 21 ods. 2 sa slová „odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka“ ...

8.

V § 24 ods. 4 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „orgánu činnému v trestnom konaní alebo“. ...

9.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) schvaľuje dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej ...

10.

Za § 49e sa vkladá § 49f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Do 31. decembra 2016 sa ...

Čl. V

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 38a ods. 2 písm. a) sa číslica „0,64“ nahrádza číslicou „0,00“.

2.

V § 38a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 28c) § ...

3.

V § 38a ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z. ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB Prevziať prílohu - ZOZNAM ...

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 4 písm. a) a b) sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba-podnikateľ“. ...

2.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia“ vkladá čiarka a slová „a údaj o štátnom ...

3.

V § 13 ods. 4 písm. b) sa slová „dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve“ nahrádzajú ...

4.

V § 19 ods. 5 prvej a druhej vete sa za slová „o uložení pokuty“ vkladajú slová „podľa ...

5.

§ 25 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:

„23aaa) § 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“. ...

6.

V § 26a sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) až n), ktoré znejú:

„g) číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia, h) číslo rozhodnutia o zrušení povolenia, i) dátum ...

8.

V § 63 ods. 5 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „15“.

9.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Komora môže údaje podľa odseku 2 na účely registrácie zdravotníckeho pracovníka získať ...

10.

V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) dôvod dočasného pozastavenia registrácie, h) dôvod zrušenia registrácie.“. ...

13.

V § 70 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej ...

14.

V § 78a ods. 2 písm. g) sa za slovo „dátum“ vkladá slovo „začatia“.

15.

V § 78a ods. 2 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až l), ktoré znejú:

„h) číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, i) dôvod dočasného pozastavenia licencie, j) dátum ...

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená m) a n).

20.

V § 79 ods. 1 písm. zk) sa vypúšťajú slová „ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti“. ...

22.

V § 79 ods. 7 sa slová „ktorý je držiteľom povolenia“ nahrádzajú slovami „podľa § 4“ ...

24.

V § 79a ods. 1 písm. d) úvodnej vete sa za slovo „mesiaci“ vkladajú slová „v listinnej podobe“ ...

26.

V § 102m ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne“. ...

27.

V § 102m ods. 3 sa za slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ vkladá slovo „príslušný“ ...

28.

V § 102q ods. 1 sa slová „30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „30. júna 2016“ a slová „31. ...

29.

Za § 102r sa vkladá § 102s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Poskytovateľ podľa § ...

30.

V prílohe č. 1a prvý bod znie:

„1.
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,“.

31.

V prílohe č. 1a sa vypúšťa 31. bod.

Doterajší 32. až 64. bod sa označuje ako 31. až 63. bod.

32.

V prílohe č. 1a sa vypúšťa 46. bod.

Doterajší 47. až 63. bod sa označuje ako 46. až 62. bod.

33.

V prílohe č. 1a sa za 60. bod vkladá nový 61. až 63. bod, ktoré znejú:

„61. hepatologická ambulancia, 62. ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, ...

Doterajší 61. a 62. bod sa označujú ako 64. a 65. bod.

Čl. VII

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

2.

V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.

Čl. VIII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 4 písm. h) sa druhé „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

2.

V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a § 4 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenia odseku 1 písm. e), g) a h) sa vzťahujú aj na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. i) sa za slovo „vyhotovuje“ vkladajú slová „všeobecný lekár alebo“. ...

5.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) refunduje zdravotnej poisťovni, ktorá uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo ...

7.

V § 6a ods. 3 písm. i) sa za slovo „správu“ vkladajú slová „a rozvoj“.

9.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o poskytovaní údajov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa a 24ab znejú:

„24aa) § 120 ods. 1 písm. a) až u) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach ...

10.

V nadpise pod § 8b a prvej vete sa za slovo „správu“ vkladajú slová „a rozvoj“ a druhej ...

13.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:

„y) poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aac a 35aad znejú:

„35aac)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

15.

V § 16 ods. 6 sa slová „f), h) až k)“ nahrádzajú slovami „f) až k)“.

16.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Zdravotná poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje fyzických osôb na účely ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35ca až 35ce znejú:

„35ca) § 23 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z. 35cb) § 9c ods. ...

17.

V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Zdravotná poisťovňa môže osobné údaje súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35cf znie:

„35cf)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.“.

19.

V § 20 ods. 1 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „poskytovateľom zdravotnej ...

20.

V § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ...

21.

V § 20 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa za slovo „druh“ vkladajú slová „a identifikátor“. ...

22.

§ 20 ods. 1 písm. e) sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. register zariadení sociálnych služieb14a) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

23.

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 41bb.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

24.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) poskytuje národnému centru údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,41be) q) bezodkladne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41be znie:

„41be)
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

27.

V § 20c ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ministerstvom zdravotníctva alebo ...

28.

V § 20c ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zamestnanec ministerstva ...

29.

V § 20c ods. 10 písmeno b) znie:

„b)
názov alebo obchodné meno a sídlo zamestnávateľa odborne spôsobilej osoby,“.

30.

V § 33 ods. 1 písm. a) sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.

31.

V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:

„45b) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...

32.

V § 33 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou ...

33.

V § 33 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) má vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vykonávanie verejného ...

34.

V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) má vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného ...

35.

V § 33 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „c) a“.

36.

V § 33 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky,46) ...

37.

V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov50a) v oblasti finančného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. ...

38.

V § 33 ods. 5 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „najmenej“ sa vkladá slovo „päť“ ...

39.

V § 34 ods. 2 sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.

40.

V § 35 ods. 1 písm. c) sa slová „budúcich akcionárov“ nahrádzajú slovom „osôb“ a za ...

41.

V § 35 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý ...

42.

V § 35 ods. 2 písm. h) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej v rozsahu verejnej ...

43.

V § 35 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s náležitosťami podľa § 7 ods. 9,“. ...

44.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) zdravotná poisťovňa po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá v priemere za každý ...

45.

V § 41 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“.

46.

V § 43 odsek 10 znie:

„(10) Úrad môže vykonať nový dohľad v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo ...

47.

V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú:

„5. Sociálnou poisťovňou, ak ide o vykonávanie sociálneho poistenia50) vrátane lekárskej posudkovej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 95c až 95e znejú:

„95c) § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 95d) Zákon č. 5/2004 Z. ...

48.

V § 76 ods. 5 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. zariadením sociálnych služieb14a) alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

49.

Za § 86l sa vkladá § 86m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Úrad je povinný zosúladiť ...

Čl. IX

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

1.

V § 34a sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) číslo rozhodnutia o zrušení povolenia, i) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a ...

3.

Za § 50b sa vkladá § 50c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Štátna kúpeľná komisia ...

Čl. X

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 4 písm. al) sa za slová „zdravotníckych informácií“ vkladajú slová „(ďalej ...

2.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:

„am) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

„12c)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

3.

V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje ...

4.

V § 6 ods. 7 sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú slovami „národnému ...

5.

V § 30 ods. 4 sa za slová „Slovenskú informačnú službu,“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný ...

6.

V § 30a ods. 4 písmeno c) znie:

„c) fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie ...

7.

V § 31b ods. 1 písm. b) sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú ...

8.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. c) a chladom je zamestnávateľ povinný ...

Čl. XI

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,10a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015.“.

2.

V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,10a) ...

3.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Register povolení obsahuje a) údaje podľa odsekov 5 a 6, b) číslo povolenia, c) dátum ...

5.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag) poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

6.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ...

8.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:

„ao) poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ...

10.

V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ...

11.

V § 118 ods. 3 sa slová „z) a ag)“ nahrádzajú slovami „z), ag) a ao)“.

13.

V § 120 ods. 1 písm. v) sa vypúšťa odkaz 83a vrátane poznámky pod čiarou.

19.

V § 129 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve.91a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

„91a)
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

20.

V § 135 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom elektronickej pošty ...

21.

V § 138 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:

„ao)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 15 ods. 1 písm. ag).“.

22.

V § 138 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ay), ktoré znie:

„ay)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 60 ods. 1 písm. y).“.

23.

V § 138 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 18 ods. 1 písm. z).“.

26.

V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenom bh), ktoré znie.

„bh)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 23 ods. 1 písm. ao).“.

27.

Za § 143c sa vkladá § 143d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015 (1) Orgán príslušný na ...

Čl. XII

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informačných systémov zdravotných poisťovní ...

2.

V § 2 ods. 1 sa za slová „informačných systémov“ vkladajú slová „v správe národného ...

3.

V § 2 ods. 2 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

4.

V § 2 odsek 11 znie:

„(11) Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa ...

5.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje a) z centrálneho registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 15b) § 23a zákona č. 253/1998 ...

6.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:

„15c) § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 ...

7.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
národný register asistovanej reprodukcie.“.

8.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov ...

9.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Elektronická zdravotná knižka (1) Elektronická zdravotná knižka obsahuje a) identifikačné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18, 18a, 18b, 23a až 23c a 27a znejú:

„17) § 119 ods. 12 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z. 18) § ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „kód aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcky“ nahrádzajú ...

11.

V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) údaj o vykonanom očkovaní s jeho bližšou špecifikáciou, záznam o zrušení očkovania, ...

12.

V § 6 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov ...

13.

V § 6 ods. 1 písm. k) sa za slovo „kód“ vkladajú slová „a názov“.

14.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. a) až d), f), g) a k) aktualizuje všeobecný ...

15.

V § 6 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28.

16.

V § 7 ods. 1 sa slová „v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom ...

17.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho ...

18.

V § 8 ods. 1 písm. c) a d) sa slovo „oznámenia“ nahrádza slovami „podania novej žiadosti ...

19.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Súčasťou štandardov zdravotníckej informatiky sú číselníky zdravotníckej informatiky ...

20.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich ...

21.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

22.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo ...

23.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Overenie zhody (1) Overenie zhody vykonáva národné centrum na základe žiadosti výrobcu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a)
§ 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.

24.

V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

25.

V § 12 ods. 3 písm. c) sa slovo „vedie“ nahrádza slovom „spravuje“.

26.

V § 12 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
overuje zhodu,“.

27.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) až r), ktoré znejú:

„m) prevádzkuje autentizačné a autorizačné služby pre preukaz poistenca s elektronickým čipom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ ...

28.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

29.

§ 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a lehoty poskytovania údajov“.

30.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z. NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE A. Národný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37d znejú:

„37a) § 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37b) § 27 zákona ...

Čl. XIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XIV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem čl. VI siedmeho, 11. a 16. bodu, čl. VIII 12. ...

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore