Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 75/2013 účinný od 01.05.2013

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cudzinecký režim, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 75/2013 účinný od 01.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 75/2013 s účinnosťou od 01.05.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „povolenia na pobyt“ nahrádzajú slovami „udeleného pobytu“. ...

2.

V § 2 ods. 5 písmeno h) znie:

„h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom ...

3.

V § 2 ods. 7 sa za slovo „postihnutím,“ vkladajú slová „obeť obchodovania s ľuďmi,“.

4.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Ak policajt pri hraničnej kontrole zistí, že sa cudzinec preukázal falošným alebo pozmeneným ...

5.

V § 12 ods. 3 a § 88 ods. 2 sa slovo „povolený“ nahrádza slovom „udelený“.

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.“.

7.

V § 16 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

8.

V § 17 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

9.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účely konania o udelení národného víza pre štátneho príslušníka tretej krajiny ...

10.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Pozvanie (1) Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu na rozhodovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
Čl. 5 a čl. 24 nariadenia (ES) č. 810/2009.“.

11.

Nadpis § 21 znie:

„Účely prechodného pobytu“.

12.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej ...

13.

V § 29 ods. 2 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

14.

V § 31 ods. 2 štvrtá veta znie: „Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí ...

15.

V § 31 ods. 2 šiestej vete sa za slová „so záznamom“ vkladajú slová „a jeho prekladom“. ...

16.

V § 31 odsek 3 znie:

„(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať ...

17.

V § 32 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar ...

18.

V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

19.

V § 32 ods. 2 písm. e) druhý a tretí bod znejú:

„2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...

20.

V § 32 odsek 3 znie:

„(3) Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať k žiadosti štátny príslušník tretej ...

21.

V § 32 ods. 4 sa slová „môže byť starší“ nahrádzajú slovami „medzinárodná zmluva podľa ...

22.

V § 32 ods. 5 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „štúdium,“ sa vkladajú ...

23.

V § 32 ods. 5 písm. i) sa za slovo „zmluvou,“ vkladajú slová „potvrdením orgánu štátnej ...

24.

V § 32 ods. 5 písm. m) sa nad slovom „predpisu,“ odkaz 44 nahrádza odkazom 41.

25.

V § 32 ods. 6 písm. a) sa slová „výpisom z osobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej ...

26.

V § 32 ods. 6 písm. b), c) a d), § 45 ods. 6 písm. a) a c) a § 53 ods. 4 sa slová „výpisom ...

27.

V § 32 ods. 6 písm. c) sa slová „výpisom z osobného účtu“ nahrádzajú slovami „potvrdením ...

28.

V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) alebo písm. i)“ ...

29.

V § 32 ods. 6 písmeno g) znie:

„g) čestným vyhlásením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt ...

30.

V § 32 ods. 7 sa slová „výpisom z podnikateľského účtu zriadeného na účely podnikania“ ...

31.

V § 32 ods. 9 sa vypúšťa čiarka za číslicou „27“ a číslica „29“.

32.

V § 32 ods. 10 prvej vete sa za číslicu „28“ vkladá čiarka a číslica „29“ a na konci ...

33.

V § 32 ods. 12 sa slová „písm. c), d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c), e) a f)“.

34.

V § 33 ods. 6 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „vo zvlášť ...

35.

V § 33 odsek 7 znie:

„(7) Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie ...

36.

V § 33 sa vypúšťa odsek 10.

37.

V § 34 ods. 3 písm. b) sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „ods. 1 písm. a)“.

38.

V § 34 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom ...

39.

V § 34 ods. 6 sa slová „zdanený príjem z tohto podnikania“ nahrádzajú slovami „zisk po zdanení ...

40.

V § 34 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

41.

V § 34 odsek 9 znie:

„(9) Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu postupuje podľa ...

42.

V § 34 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak štátny príslušník tretej krajiny v predchádzajúcom zdaňovacom období konal aj v ...

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

43.

V § 34 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt ...

44.

V § 34 odsek 14 znie:

„(14) Ak sa žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie ...

45.

V § 35 písm. a) a c) sa slová „povolenia na prechodný pobyt“ nahrádzajú slovami „prechodného ...

46.

V § 35 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo štátnemu príslušníkovi tretej ...

47.

V § 36 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí do 30 dní a) od zániku zamestnania, ak ide o prechodný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

„61a) § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. 61b) § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...

48.

V § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. c) sa za slovami „vydanie modrej karty“ vypúšťa čiarka ...

49.

V § 38 ods. 10, § 40 ods. 6 a § 53 ods. 6 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová ...

50.

V § 38 sa vypúšťajú odseky 13 až 15.

51.

V § 40 ods. 5 písm. a) sa za slovami „obnovenie modrej karty“ vypúšťa čiarka a slová „ak ...

52.

V § 40 sa vypúšťa odsek 9.

53.

V § 44 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov ...

54.

V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar ...

55.

V § 45 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o zmenu druhu pobytu ...

56.

V § 45 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

57.

V § 45 ods. 5 sa za slová „matričným dokladom“ vkladá čiarka a slová „ktorý môže byť ...

58.

V § 45 odsek 9 znie:

„(9) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní ...

59.

V § 47 ods. 3 písm. a) sa za slovo „pobytu“ vkladajú slová „spôsobom podľa § 45 ods. 6 ...

60.

V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) súhlas podľa § 43 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 46 ods. ...

61.

V § 47 ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 43“ vkladajú slová „ods. 1 písm. a), d) alebo písm. ...

62.

V § 47 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia ...

63.

V § 48 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak sa žiadosti o udelenie trvalého pobytu vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie ...

64.

V § 49 písm. h) sa za slovo „mal“ vkladajú slová „alebo štátnemu príslušníkovi tretej ...

65.

V § 50 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo § 46 ods. 1 písm. a)“.

66.

V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 43 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), ...

67.

V § 50 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

68.

V § 51 sa vypúšťa označenie odseku 1.

69.

V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
má tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo ods. 4,“.

70.

V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

71.

V § 52 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ...

72.

V § 53 ods. 5 sa za slovo „rodiny,“ vkladajú slová „alebo rodinný príslušník podľa § ...

73.

V § 54 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

74.

V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

„68a) § 15 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 68b) § ...

75.

V § 56 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

76.

§ 56 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu,68a) ...

77.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

78.

V § 58 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

79.

V § 58 sa vypúšťa odsek 5.

80.

V § 59 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka ...

81.

V § 59 ods. 1 sa slová „§ 58 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 1 písm. b)“. ...

82.

V § 59 ods. 3 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „doklad, ktorým preukáže potrebu rešpektovania ...

83.

V § 59 ods. 13 sa slová „písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.

84.

V § 59 ods. 14 sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

85.

V § 60 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

86.

V § 61 odsek 2 znie:

„(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. b) nemá ...

87.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo § 46“.

88.

V § 62 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
trvalý pobyt podľa § 46, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 46.“.

89.

V § 62 ods. 5 sa za slovo „útvar“ vkladá slovo „písomné“.

90.

V § 66 ods. 6 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doklad ...

91.

V § 66 ods. 8 sa nad slovom „republike“ odkaz 63 nahrádza odkazom 60.

92.

V § 66 ods. 11 prvej vete sa za slovo „Únie“ vkladajú slová „podľa § 65 ods. 1, ktorému ...

93.

V § 67 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak občan Únie pri zmene adresy pobytu na území ...

94.

V § 68 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

95.

V § 72 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

96.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Doklad o pobyte (1) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad ...

97.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73a Elektronický čip (1) Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...

98.

V § 74 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

99.

V § 76 ods. 8 sa slová „cudzinec predložil“ nahrádzajú slovami „osoba predložila“.

100.

V § 77 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytnutú medzinárodnú ...

101.

V § 77 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak prerušenie konania podľa odseku 4 trvá viac ...

102.

V § 78 ods. 1 sa za slovo „vyhostení“ vkladajú slová „a v konaní o zákaze vstupu“ a slová ...

103.

V § 78 ods. 2 sa slová „Osobnú prehliadku cudzinca“ nahrádzajú slovami „Prehliadku jeho osoby“. ...

104.

V § 78 ods. 3 sa za slovo „doklad,“ vkladajú slová „peňažné prostriedky,“ a slová „osobnej ...

105.

§ 79 znie:

„§ 79 (1) Policajt je oprávnený predviesť cudzinca na policajný útvar v súvislosti s konaním ...

106.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat ...

107.

V § 82 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa ...

108.

V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.

109.

V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Policajný útvar vydá rozhodnutie o administratívnom vyhostení podľa odseku 1 písm. h) ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

110.

§ 82 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Ak policajný útvar zistí, že osoba nevycestovala z územia Slovenskej republiky po tom, ...

111.

V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najviac ...

112.

V § 83 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Pred vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

113.

V § 83 ods. 8 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

114.

V § 83 sa vypúšťa odsek 10.

115.

V § 84 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

116.

V § 84 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

117.

V § 84 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval v rámci asistovaného dobrovoľného návratu ...

118.

V § 84 ods. 4 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak nastala skutočnosť podľa ...

119.

V § 84 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b) alebo“.

120.

V § 84 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s Úradom Vysokého komisára Organizácie ...

121.

V § 88 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) na účel zabezpečenia prípravy jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak 1. existuje ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

122.

V § 88 ods. 1 písm. e) sa slová „neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky alebo sa ...

123.

V § 88 odseky 6 až 8 znejú:

„(6) Zaistený štátny príslušník tretej krajiny, o ktorého odovzdaní na územie susedného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:

„85a)
§ 250sa Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 64/2013 Z. z.“.

124.

V § 88 odsek 11 znie:

„(11) Ak je štátny príslušník tretej krajiny zaistený podľa odseku 1 písm. a) a policajný ...

125.

§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Policajný útvar nie je oprávnený zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

126.

V § 89 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Osoba, ktorá zloží peňažnú záruku, je povinná ...

127.

V § 89 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak si osoba neprevezme peňažnú záruku, ktorú ...

128.

V § 90 sa vypúšťa odsek 3.

129.

§ 93 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zariadenie bezodkladne oznámi prokurátorovi umiestnenie zaisteného štátneho príslušníka ...

130.

V § 100 ods. 1 sa slová „jeho osobnú prehliadku“ nahrádzajú slovami „prehliadku jeho osoby“. ...

131.

V § 100 ods. 2 sa slová „Osobnú prehliadku zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny“ ...

132.

V § 100 ods. 3 sa slová „osobnej prehliadke zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny ...

133.

V § 111 ods. 1 písm. e) sa slovo „povoleného“ nahrádza slovom „udeleného“.

134.

V § 111 ods. 1 písm. p) sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „vykonateľnosti“.

135.

V § 115 ods. 1 sa slová „Ústredie práce a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné“ ...

136.

V § 115 odsek 2 znie:

„(2) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný každé tri mesiace zaslať policajnému ...

137.

§ 115 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Finančný úrad je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:

„90a) § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

138.

V § 116 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na obeť obchodovania s ľuďmi“.

139.

V § 118 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 27 ods. 6,“ vkladajú slová „§ 32 ods. 9, 10 alebo ...

140.

V § 118 odsek 4 znie:

„(4) Priestupku na úseku pobytu sa dopustí každý, kto a) poruší povinnosť podľa § 115 ods. ...

141.

V § 118 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Odsek 1 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu po tom, čo sa bezodkladne ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

142.

V § 118 ods. 6 písm. a) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b) a odseku ...

143.

V § 118 ods. 6 písm. c) sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „písm. a)“.

144.

V § 118 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3 a odseku 4 písm. ...

145.

V § 118 ods. 9 sa nad slovom „priestupkoch,“ odkaz 90 nahrádza odkazom 91 a slová „odsekoch ...

146.

V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pri podaní žiadosti o overenie ...

147.

§ 120 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Konanie podľa tohto zákona je prerušené dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. ...

148.

V § 121 odsek 3 znie:

„(3) Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie pobytu je policajný útvar povinný vyžiadať si odpis ...

149.

V § 125 ods. 2 sa za slovo „cudzinca“ vkladajú slová „alebo návratu cudzinca podľa osobitného ...

150.

V § 125 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 2, § 32 ods. 1, § 34 ods. 2, § 38 ods. 5, § 40 ods. 5, § ...

151.

V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.

152.

V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 10 alebo ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11 alebo ...

153.

V § 125 ods. 6 sa slová „na päť rokov“ nahrádzajú slovami „štátneho príslušníka tretej ...

154.

V § 125 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Na žiadosť členského štátu ministerstvo vnútra do 30 dní od doručenia žiadosti oznámi ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

155.

§ 125 odsek 11 znie:

„(11) Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa ...

156.

§ 125 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Lehoty podľa § 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6, § 45 ods. 9, § 47 ...

157.

V § 126 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

158.

V § 126 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Cudzinec podľa § 22, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, § 27 ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97a znie:

„97a) § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 455/1991 Zb. ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

159.

V § 126 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Cudzinec môže predložiť žiadosti a doklady ...

160.

V § 126 ods. 5 sa čiarka za slovom „splnomocneniach“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

161.

V § 127 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výsledok lekárskeho vyšetrenia ...

162.

V § 129 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu v Slovenskej ...

163.

V § 129 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, predmet činnosti pozývajúcej osoby a ...

164.

Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Konania podľa tohto zákona ...

165.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

„14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

Za § 250s sa vkladá § 250sa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250sa Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení (1) Na konanie o opravnom prostriedku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:

„32aa) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým ...

2.

V § 4 ods. 1 sa slová „službu cudzineckej polície, službu hraničnej polície“ nahrádzajú ...

3.

V § 20a ods. 1 posledná veta znie: „Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky cudzincovi, ...

a)

ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,

b)

ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,

c)

proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky alebo ...

d)

ktorý je nežiaducou osobou,

e)

na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca, alebo

f)

staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.10aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky (1) Pri zabezpečovaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11bda a 11bdb znejú:

„11bda) Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení. 11bdb) § 13 zákona č. ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položke 24 písm. a) štvrtom bode, ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položke 24 písmená f) až h) znejú: ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 v časti Oslobodenie ...

„5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 v časti Oslobodenie ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 27 sa na konci pripájajú ...

„Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky v položke 255 sa na konci pripájajú ...

„Oslobodenie Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v XVIII. časti Konzulárne poplatky v položke 256 sa na konci pripájajú ...

„Oslobodenie Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu ...

Čl. V

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6aa sa slová „§ 58 ods. 1 a 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení ...

3.

V § 3 ods. 4, § 5 ods. 1 a 4 a § 23c sa slovo „povolený“ nahrádza slovom „udelený“.

4.

V § 5 ods. 4 sa slová „povolenia na taký pobyt“ nahrádzajú slovami „takého pobytu“.

5.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nesmú mať na území Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.

6.

V § 13b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nesmú mať na území Slovenskej republiky ...

7.

V § 14 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

8.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) zastavením konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú, ...

9.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí trvalý pobyt ...

10.

V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

11.

V § 15 ods. 2 písm. h) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.

12.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

13.

V 15a ods. 1 písmeno b) znie:

„b) udelením trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak sa doplnková ochrana poskytla ...

14.

V § 15a ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

15.

V § 15a sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom, ktorému sa poskytla doplnková ...

16.

V § 15a ods. 2 sa za slovo „zrušená“ vkladá čiarka a slovo „nepredĺžená“ a za slová ...

17.

V § 15b ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.

18.

V § 15b ods. 1 písm. c) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza bodkou.

19.

V § 15b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

20.

V § 19 ods. 1 písm. i) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

21.

V § 19 ods. 1 písm. j) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

22.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) počas konania o predĺžení doplnkovej ochrany doplnková ochrana zanikla alebo počas konania ...

23.

V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo tiež zastaví neskôr začaté konanie o udelenie azylu, ak súčasne v tej istej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

24.

V § 19 ods. 4 prvej vete sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e) ...

25.

V § 19 ods. 4 druhej vete sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a k) a odseku ...

26.

V § 20 ods. 2 sa slová „a najneskôr 60 dní pred uplynutím trojročnej lehoty“ nahrádzajú ...

27.

V § 20 ods. 3 sa slová „a najneskôr 60 dní pred uplynutím jednoročnej lehoty“ nahrádzajú ...

28.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi ...

29.

V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, ...

30.

V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „povolením na pobyt“ nahrádzajú slovami „udeleným pobytom“. ...

31.

V § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 sa slová „udelilo povolenie na“ nahrádza slovom „udelil“.

32.

V § 27a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

33.

V § 31 ods. 1 a 7 sa slová „o povolení na tolerovaný pobyt“ nahrádzajú slovami „o tolerovanom ...

34.

V § 31 ods. 1 nad slovom „republiky“, v § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) nad slovom ...

35.

V § 31 ods. 5 písm. d) a § 32 ods. 1 písm. c) sa slovo „povolil“ nahrádza slovom „udelil“. ...

36.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2)
Odídenec sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil tolerovaný pobyt.“.

37.

§ 47a znie:

„§ 47a Ministerstvo môže cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 83 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.

38.

Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 Konanie o azyle začaté pred ...

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Senec“.

2.

V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a územný obvod okresu Senec“.

3.

V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.

4.

V § 2 ods. 12 sa vypúšťajú slová: „a územný obvod okresu Hlohovec“.

5.

V nadpise § 14 sa za slovo „agendou“ vkladajú slová „a agendou zaistenia“.

6.

V § 14 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a v konaní o zaistení podľa predpisov o pobyte ...

7.

Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013 Konania začaté do 30. apríla ...

Čl. VII

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore