Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 71/2009 účinný od 01.07.2009

Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 01.07.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD35DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 71/2009 účinný od 01.07.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 71/2009 s účinnosťou od 01.07.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a Kto prijme funkciu rozhodcu, zaväzuje sa, že ju bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Napríklad § 124 Občianskeho súdneho poriadku, ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 274 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku.“ ...

4.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Žaloba a rozhodcovský rozsudok sa doručujú účastníkom vždy do vlastných rúk;9a) dohody ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 45a a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných ...

6.

V § 31 odsek 3 znie:

„(3) Rozhodcovský súd rozhoduje v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi rozhodcovského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...

7.

V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Rovnako nemožno prisúdiť plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorá je v rozpore s ustanoveniami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b a 13c znejú:

„13b) § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka. 13c) § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.“. ...

8.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) pri rozhodovaní boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa.13a)“. ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa citácia „§ 274 písm. h) Občianskeho súdneho ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa citácia „§ 252 Občianskeho súdneho poriadku.“. ...

11.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009 Ustanovenia tohto zákona sa ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V § 9 ods. 1 v druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore