Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69016
Dôvodové správy: 1804
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.03.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 70/2018 účinný od 01.04.2018


Platnosť od: 09.03.2018
Účinnosť od: 01.04.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 70/2018 účinný od 01.04.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2018 s účinnosťou od 01.04.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „zákona č. 242/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

2.

Za § 2a sa vkladá § 2aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2aa Pričlenenie obce (1) Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov ...

3.

V § 2b odsek 1 znie:

„(1) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ...

4.

§ 2b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vlastník budovy2c) je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

5.

V § 2c ods. 1 sa slová „bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“)“ nahrádzajú ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov ...

7.

V § 3 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc4) pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad § 21 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...

10.

Nadpis nad § 4 sa umiestňuje pod § 4.

11.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vyhlasuje ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

14.

V § 4 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, ...

15.

V § 4 ods. 3 písm. j) sa slová „sídelných útvarov“ nahrádzajú slovom „obcí“.

16.

V § 4 ods. 3 písm. n) sa za slovom „obci“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

18.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Obec vo veciach územnej samosprávy a) ustanoví nariadením 1. názvy ulíc a iných verejných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúšťajú.

19.

V § 5 ods. 3 sa slová „okresný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve“ nahrádzajú slovami „najbližší ...

20.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

21.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa slovo „miestnej“.

22.

V § 6 ods. 3 sa slová „internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo ...

23.

V § 6 ods. 5 sa slová „živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. ...

24.

V § 6 ods. 8 posledná veta znie: „Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v ...

25.

V § 6 ods. 9 sa slová „spôsobom v obci obvyklým“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle obce“. ...

26.

V § 6a ods. 3 sa slová „internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci ...

27.

V § 6b sa slová „internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom ...

28.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

30.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa) § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

31.

V § 11 ods. 4 písm. b) sa za slová „záverečný účet obce,“ vkladajú slová „vyhlásiť ...

32.

V § 11 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru ...

33.

V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.“.

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 163 zákona č. 180/2014 Z. z.“.

35.

V § 11a ods. 3 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.

36.

V § 11a odsek 7 znie:

„(7) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení ...

37.

V § 11a ods. 8 druhá veta znie: „Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia ...

38.

V § 11a sa vypúšťa odsek 9.

39.

§ 11b vrátane nadpisu znie:

„§ 11b Zhromaždenie obyvateľov obce Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie ...

40.

V § 12 ods. 4 sa slová „v obci“ nahrádzajú slovami „obce a na webovom sídle obce“.

41.

V § 12 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a jeho zmenu“ a vkladajú sa nová druhá a tretia ...

42.

V § 12 ods. 7 tretej vete sa za slovami „nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov“ bodkočiarka ...

43.

V § 12 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

44.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 ...

45.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

46.

V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a vypúšťajú sa druhá ...

47.

V § 13 ods. 8 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.

48.

V § 13a ods. 1 písm. h) sa slová „funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu“ ...

49.

V § 13a ods. 3 písmeno a) znie:

„a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených ...

50.

V § 13a sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

51.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších ...

52.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

53.

V § 18b druhá veta znie: „Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej ...

54.

V § 18c ods. 1 úvodná veta znie: „Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy ...

55.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:

„16d) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“.

56.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16e sa citácia „o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 ...

57.

V § 18f ods. 1 písm. g) sa slová „osobitný zákon,16g)“ nahrádzajú slovami „štatút obce,“. ...

58.

V § 18f ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo starosta, ak vec neznesie odklad“. ...

59.

V § 20 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „16b)“ nahrádza odkazom „16g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16g znie:

„16g) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v ...

60.

V § 20a ods. 3 písm. b) sa slová „určenie počtu zamestnancov, spôsobu“ nahrádzajú slovom ...

61.

§ 20a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení ...

62.

V § 20e ods. 3 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,15)“ nahrádzajú slovami „správny ...

63.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa citácia „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...

64.

V § 23 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „s vlastným spravidla katastrálnym územím“ ...

65.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, f) prehlbovať ...

66.

V § 25 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku ...

67.

V § 25 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

68.

V § 25 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

69.

V § 25 odsek 7 znie:

„(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...

70.

V § 25 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však ...

71.

V § 27a ods. 2 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.15)“ nahrádzajú slovami „správny ...

72.

V § 27b ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,“.

73.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2018 Zrušujú sa: 1. zákon č. 80/1920 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore