Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 70/2013 účinný od 01.05.2013

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 70/2013 účinný od 01.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/2013 s účinnosťou od 01.05.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci ...

2.

V § 3 písmeno a) znie:

„a) investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového 1. podniku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva ...

3.

V § 3 písm. c) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.

4.

V § 3 písmená e) a f) znejú:

„e) technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky ...

5.

V § 3 písmeno h) znie:

„h) intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej súčasnej výšky investičnej pomoci k celkovým ...

6.

V § 3 písmeno j) znie:

„j) začatím prác začatie stavebných prác na investičnom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie ...

7.

§ 3 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných ...

8.

Nadpis nad § 4 znie:

„Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci“.

9.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 13a sa vypúšťajú.

10.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť ...

11.

V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť ...

12.

V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

13.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Technologické centrá Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické ...

14.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú: a) obstaranie ...

15.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „z ...

16.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

17.

V § 7 ods. 3 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „z vlastných ...

18.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „50 %“.

19.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,16) účtuje oprávnené náklady alebo oprávnené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16, 16a až 16c znejú:

„16) § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 16a) § 12 ...

20.

V § 9 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo,“ vkladajú slová „hlavný ...

21.

V § 9 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovom „podniká“ odkaz „13“ nahrádza odkazom „11a“. ...

22.

V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „predpokladaný počiatočný stav a“ nahrádzajú slovami „počiatočný ...

23.

V § 9 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) až f), ktoré znejú:

„a) popis investičného zámeru, b) doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného ...

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená g) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:

„16d) § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

24.

V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) čestné vyhlásenie, že nezačne stavebné práce ani neobjedná výrobné a technologické ...

25.

V § 9 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „16a“ nahrádza odkazom „16e“.

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 16e.

26.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Posúdenie investičného zámeru (1) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53d zákona č. 5/2004 Z. ...

27.

V § 11 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

28.

V § 12 ods. 3 písm. a) a d) sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“.

29.

V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako jeden mesiac, z ktorého vyplýva, že ...

30.

V § 12 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).

31.

V § 13 ods. 2 sa slová „počiatočnej investície“ nahrádzajú slovami „investičného zámeru“. ...

32.

V § 13 ods. 3 druhej vete sa za slová „poskytovateľom investičnej pomoci“ vkladajú slová „podľa ...

33.

V § 13 ods. 5 druhej vete sa za slová „poskytovateľom investičnej pomoci“ vkladajú slová „podľa ...

34.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

35.

V § 14 sa vypúšťajú slová „okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o správnom konaní“. ...

36.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Povinnosti prijímateľa (1) Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. ...

37.

§ 15b vrátane nadpisu znie:

„§ 15b Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci (1) Na základe písomného oznámenia ...

38.

V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.

39.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená, vykonáva a) ministerstvo ...

40.

V § 17 ods. 7 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a) a b), § 6 písm. a) a ...

41.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru ustanoví všeobecne záväzný ...

42.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ ...

43.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak už bola investičná pomoc poskytnutá osobe, ktorá je voči prijímateľovi spriaznenou ...

44.

Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Investičná pomoc schválená ...

45.

V prílohe v celom texte sa slová „mil. Sk“ nahrádzajú slovami „mil. eur“ a slová „päť ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 30a odsek 1 znie:

„(1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej ...

2.

V § 30a odsek 2 znie:

„(2) Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:

„120a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

V § 30a sa vypúšťa odsek 10.

4.

Za § 52t sa vkladá § 52u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Ustanovenia § 30a predpisu ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore