Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 70/2013 účinný od 01.05.2013

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.05.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 70/2013 účinný od 01.05.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 70/2013 s účinnosťou od 01.05.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 1 znie:

„(1)
Tento zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti1) (ďalej len „investičná pomoc“), pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia za účelom hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest na území Slovenskej republiky.“.

2.
V § 3 písmeno a) znie:

„a)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového
1.
podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu,11b)

2.
technologického centra alebo rozšírenie existujúceho technologického centra,

3.
centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo

4.
komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

11b)
Čl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.

3.
V § 3 písm. c) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
4.
V § 3 písmená e) a f) znejú:

„e)
technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, pričom vývoj alebo inovácia nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,

f)
centrom strategických služieb miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov,“.

5.
V § 3 písmeno h) znie:

„h)
intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej súčasnej výšky investičnej pomoci k celkovým súčasným oprávneným nákladom súvisiacim s realizáciou investičného zámeru vyjadrený v percentách; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci, ktorá predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov,“.

6.
V § 3 písmeno j) znie:

„j)
začatím prác začatie stavebných prác na investičnom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie prijímateľa objednať výrobné a technologické zariadenie alebo služby súvisiace s investičným zámerom vyplývajúcim zo zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a jeho dodávateľom; za začatie prác sa nepovažuje vykonávanie alebo vznik záväzku prijímateľa súvisiaceho s predbežnou štúdiou na posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru bez ohľadu na jej prvenstvo,“.

7.
§ 3 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l)
vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, pričom celkový čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 10 % nových pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený na ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov; počet zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia,

m)
rozšírením výroby v existujúcom podniku nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, ak zároveň vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,

n)
finančnou analýzou investičného zámeru posúdenie finančnej výkonnosti investičného zámeru pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania investičného zámeru pomocou investičnej pomoci, v rámci ktorej sa preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov investičného zámeru.“.

8.
Nadpis nad § 4 znie:

„Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci“.

9.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu11b) sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,

b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

c)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,

e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2005 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 13a sa vypúšťajú.

10.
V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,“.

11.
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,“.

12.
V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
13.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

㤠5
Technologické centrá
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 500 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,

b)
z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest.

§ 6
Centrá strategických služieb
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb sú:
a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 400 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,

b)
z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest.“.

14.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:
a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby - podnikateľa,

c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,

e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)“.

15.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „z vlastných prostriedkov“ sa nahrádzajú slovom „majetkom“.
16.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
17.
V § 7 ods. 3 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „z vlastných prostriedkov“ sa nahrádzajú slovom „majetkom“.
18.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „50 %“.
19.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,16) účtuje oprávnené náklady alebo oprávnené výdavky vzťahujúce sa na investičný zámer
a)
na analytických účtoch,16a) ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

b)
v účtovných knihách16b) so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

(4)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu výdavkov podľa osobitného predpisu,16c) použije v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16, 16a až 16c znejú:

„16)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

16a)
§ 12 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16b)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16c)
Napríklad § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.
V § 9 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo,“ vkladajú slová „hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku,14)“.
21.
V § 9 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovom „podniká“ odkaz „13“ nahrádza odkazom „11a“.
22.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „predpokladaný počiatočný stav a“ nahrádzajú slovami „počiatočný stav a predpokladaný“.
23.
V § 9 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) až f), ktoré znejú:

„a)
popis investičného zámeru,

b)
doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru,

c)
finančnú analýzu investičného zámeru,

d)
zoznam spriaznených osôb,16d)

e)
analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty,

f)
čestné vyhlásenie, že investičný zámer sa netýka premiestnenia výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu Európskej únie,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená g) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:

„16d)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

24.
V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
čestné vyhlásenie, že nezačne stavebné práce ani neobjedná výrobné a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok pred dňom vydania písomného potvrdenia podľa § 10 ods. 6,“.

25.
V § 9 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „16a“ nahrádza odkazom „16e“.

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 16e.

26.
§ 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10
Posúdenie investičného zámeru
(1)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi úplnosť investičného zámeru a všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, a ak investičný zámer obsahuje všetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 45 dní zabezpečí vypracovanie odborného posudku investičného zámeru (ďalej len „posudok“), ktorý bude obsahovať odborné hodnotenie investičného zámeru a jeho povinných príloh.

(2)
Ak investičný zámer nie je úplný alebo neobsahuje všetky prílohy, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne vyzve žiadateľa, aby nesprávne alebo neúplné podklady doplnil. Na doplnenie alebo opravu podkladov určí primeranú lehotu. Lehota podľa odseku 1 začne plynúť až po predložení správnych a úplných podkladov.

(3)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie investičného zámeru a odborné hodnotenie investičného zámeru. Na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, sú tieto orgány povinné bezodkladne poskytnúť požadované informácie.

(4)
Ak je aj bez vypracovania posudku podľa odseku 1 zrejmé, že žiadateľ vo vzťahu k predloženému investičnému zámeru nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, alebo ak podklady nie sú doplnené v lehote podľa odseku 2, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že predložený investičný zámer nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

(5)
V posudku sa uvedie, či žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) zohľadní sa hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

(6)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do desiatich dní od doručenia posudku písomne potvrdí žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, a do 30 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov a miery nezamestnanosti na zóny. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.

(7)
Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 30 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.

(8)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

(9)
Ak práca na investičnom zámere začne pred vydaním písomného potvrdenia podľa odseku 6, na investičnú pomoc nebude oprávnený celý investičný zámer.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Nariadenie (ES) č. 800/2008.“.

27.
V § 11 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
28.
V § 12 ods. 3 písm. a) a d) sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“.
29.
V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako jeden mesiac, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,“.

30.
V § 12 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d)
doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako jeden mesiac,

e)
doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako jeden mesiac,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).

31.
V § 13 ods. 2 sa slová „počiatočnej investície“ nahrádzajú slovami „investičného zámeru“.
32.
V § 13 ods. 3 druhej vete sa za slová „poskytovateľom investičnej pomoci“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 4“.
33.
V § 13 ods. 5 druhej vete sa za slová „poskytovateľom investičnej pomoci“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 4“.
34.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
35.
V § 14 sa vypúšťajú slová „okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o správnom konaní“.
36.
§ 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15
Povinnosti prijímateľa
(1)
Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc,
a)
v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 a 3, § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b) alebo § 7 ods. 2 a 3,

b)
v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), a to počas uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej však počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.

(2)
Podmienka podľa odseku 1 písm. a) a b) nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien, ak podnikateľská činnosť v danom regióne počas uvedeného obdobia bude zachovaná.

(3)
Prijímateľ je povinný zachovať počet vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.

(4)
Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 a 3, § 5, § 6, § 7 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13. Pri veľkom investičnom projekte je lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.

(5)
Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení investičného zámeru.

(6)
Prijímateľ je povinný realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov musí byť financovaných z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa štátnu pomoc.

(7)
Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci podľa § 14 nemôže byť prekročená. Ak prijímateľ získa investičnú pomoc nad schválenú výšku investičnej pomoci, je povinný vrátiť tú časť investičnej pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška investičnej pomoci vrátane sankcií, vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov.25)

(8)
Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.

(9)
Prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré
a)
ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest, zásadnej zmene jeho vlastníckej štruktúry alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo

b)
smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.

(10)
Prijímateľ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
a)
každoročne do konca januára predložiť ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,

b)
do troch mesiacov po skončení investičného zámeru predložiť záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej zhodnotí dosiahnuté ciele investičného zámeru,

c)
každoročne do konca januára počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej však počas uplatňovania daňovej úľavy, predložiť ročnú správu o využívaní investície.

(11)
Prijímateľ je povinný na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, umiestniť informačnú tabuľu, na ktorej musí byť uvedený najmä názov projektu, názov prijímateľa, poskytovateľ investičnej pomoci, schválená výška investičnej pomoci, dátum začiatku a dátum skončenia investičného zámeru. Prijímateľ je povinný zachovať informačnú tabuľu počas najmenej piatich rokov od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

37.
§ 15b vrátane nadpisu znie:

㤠15b
Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
(1)
Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne potvrdí prijímateľovi prijatie oznámenia o zmene.

(2)
Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 60 dní od doručenia úplných informácií posúdi, či ide o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), a či schválená investičná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci.

(3)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, túto skutočnosť písomne oznámi prijímateľovi.

(4)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.

(5)
Zmenu podľa odseku 4 je prijímateľ oprávnený uskutočniť pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer.

(6)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

(7)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 30 dní od doručenia úplných informácií podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti vzniknutých zmien investičnej pomoci so spoločným trhom,24) o čom písomne informuje prijímateľa.

(8)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci je zlučiteľná so spoločným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci nie je zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

(9)
Na náležitosti rozhodnutia podľa odsekov 4, 6 a 8 sa primerane vzťahuje § 14.“.

38.
V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.
39.
V § 17 odsek 1 znie:

„(1)
Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená, vykonáva
a)
ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a e), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,

b)
ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,

c)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), § 5 písm. b) a c), § 6 písm. b) a c), § 7 ods. 1 písm. d) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,

d)
príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6,

e)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c) a v § 7 ods. 1 písm. c).“.

40.
V § 17 ods. 7 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a) a b), § 6 písm. a) a b), § 7 ods. 1 písm. a), b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 5 písm. a) a c), § 6 písm. a) a c), § 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e)“.
41.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(5)
Podrobnosti o informačnej tabuli podľa § 15 ods. 11 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

42.
V § 19 odsek 2 znie:

„(2)
O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc. Opakovaná investičná pomoc na investičný zámer podľa § 4 a 7 môže byť poskytnutá len podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.

43.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak už bola investičná pomoc poskytnutá osobe, ktorá je voči prijímateľovi spriaznenou osobou,16d) vzťahuje sa na prijímateľa odsek 2.“.

44.
Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)
Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2013 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2013 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.

(3)
Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

45.
V prílohe v celom texte sa slová „mil. Sk“ nahrádzajú slovami „mil. eur“ a slová „päť rokov“ sa nahrádzajú slovami „desať rokov“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z. a zákona č. 395/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 30a odsek 1 znie:

„(1)
Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu120a) alebo podľa schémy štátnej pomoci de minimis, môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3 alebo podmienky podľa schémy štátnej pomoci de minimis.“.

2.
V § 30a odsek 2 znie:

„(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
a)
oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola schválená poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a

b)
súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:

„120a)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

120b)
§ 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

120c)
§ 10 ods. 6 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 70/2013 Z. z.“.

3.
V § 30a sa vypúšťa odsek 10.
4.
Za § 52t sa vkladá § 52u, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)
Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. mája 2013 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013.

(2)
Ak daňovník pokračuje po 1. máji 2013 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo § 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013, ak
a)
nebude súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo § 30b alebo

b)
dokončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 30. apríla 2013 alebo § 30b, pričom o túto dobu uplatňovania úľavy na dani sa doba podľa § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 skracuje.

(3)
Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 2 predpisu účinného od 1. mája 2013 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané po 30. apríli 2013.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore